hieuluat

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND đơn giá bồi thường nhà ở, công trình khi thu hồi đất tỉnh Thái Nguyên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thái NguyênSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:23/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Tiến
  Ngày ban hành:30/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/11/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH THÁI NGUYÊN

  ________

  Số: 23/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2020

   

                                                                    

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành quy định về đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  _______________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

  Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

  Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

  Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

  Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1205/TTr-SXD ngày 27 tháng 5 năm 2020, Báo cáo số 1947/BC-SXD ngày 29 tháng 7 năm 2020 và Báo cáo số 2741/BC-SXD ngày 16 tháng 10 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 và thay thế Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Chính phủ;

  - Bộ Xây dựng;

  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  - Thường trực Tỉnh ủy;

  - Thường trực HĐND tỉnh;

  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

  - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;

  - UBND các huyện, thành phố, thị xã;

  - Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh;

  - LĐVP UBND tỉnh: Đ/c Tôn;

  - Trung tâm Thông tin tỉnh;

  - Lưu: VT, QHXD, KT, CNN, TH.

  (huynt/SXD/QĐQP02/T05/80b)

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

  Lê Quang Tiến

   

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH THÁI NGUYÊN

  _______

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  QUY ĐỊNH

  Về đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

  _____________

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Quy định này quy định về đơn giá bồi thường đối với tài sản là nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (có phụ lục Bảng đơn giá kèm theo).

  2. Nhà ở và công trình kiến trúc gắn liền với đất xây dựng không đúng theo hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành của Nhà nước không được áp dụng theo đơn giá này.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở, công trình kiến trúc hợp pháp gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  2. Các cơ quan, gồm: Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã).

  3. Các đơn vị chức năng có liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

  Điều 3. Nguyên tắc xây dựng đơn giá

  1. Đơn giá bồi thường được xây dựng theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy định tỉnh Thái Nguyên.

  2. Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất được xây dựng căn cứ thiết kế kỹ thuật của các mẫu nhà ở, công trình kiến trúc mang tính phổ biến, thông dụng nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí gián tiếp và các khoản mục chi phí khác theo quy định để hoàn thành 1m2 nhà hay một đơn vị khối lượng hoàn chỉnh của công tác xây dựng hoặc kết cấu xây dựng công trình, cụ thể như sau:

  a) Chi phí vật liệu là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện, các vật liệu luân chuyển (ván khuôn đà giáo, các vật liệu khác), phụ tùng, bán thành phẩm cần thiết để hoàn thành 1m2 nhà, một đơn vị khối lượng công tác xây lắp; giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu theo giá công bố trên địa bàn tỉnh;

  b) Chi phí nhân công là chi phí bao gồm lương cơ bản và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây dựng tính cho một ngày công định mức, áp dụng theo Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh;

  c) Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp thực hiện (kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng xây dựng;

  d) Chi phí tư vấn, thuế, lán trại, dự phòng được tính bằng tỉ lệ % theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  3. Khi các quy định của pháp luật thay đổi thì đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

   

  Chương II. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

   

  Điều 4. Quy định chung về xác định diện tích, chiều cao nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ

  1. Diện tích nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất được tính toán bồi thường, hỗ trợ là diện tích nhà, công trình kiến trúc chiếm chỗ trên mặt đất được tính từ mép tường ngoài, cột chịu lực liền tường hoặc dãy cột chịu lực chính có mái che (tính bình quân toàn bộ cho phần nhô ra có xây tường bao của các tầng từ tầng 2 trở lên). Đơn giá hiên tây áp dụng trong trường hợp nhà 1 tầng có mái dốc kết hợp hiên bê tông cốt thép.

  2. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất áp dụng đối với nhà mái bằng bê tông cốt thép có chiều cao tối thiểu là 2,7m; đối với các nhà còn lại có chiều cao tối thiểu là 2,3m. Chiều cao của nhà được tính từ nền nhà đến sàn nhà mái bằng, chân tường thu hồi đối với nhà xây mái dốc, đầu cột đỡ vì kèo đối với nhà tre, gỗ. Trường hợp nhà ở, công trình kiến trúc có chiều cao lớn hơn hoặc nhỏ hơn chiều cao quy định trong đơn giá bồi thường, hỗ trợ thì xác định khối lượng chênh lệch để tính bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá chi tiết.

  3. Trường hợp nhà ở, công trình kiến trúc không đủ các thông số kỹ thuật hoặc có kết cấu khác biệt thì tính toán bồi thường, hỗ trợ theo khối lượng riêng biệt. Trường hợp này, nguyên tắc chung chỉ bồi thường đối với công trình đang phát huy tác dụng.

  Điều 5. Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà xây các loại

  1. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ đổi với nhà xây các loại tại quy định này đã được tính toán bao gồm các nội dung sau:

  a) Móng nhà gồm công tác đào đất hố móng, xây móng, đổ bê tông cốt thép móng, dầm, giằng móng, xây trát bể tự hoại (nếu có), lấp đất chân móng, đắp đất nền đầm chặt; kết cấu móng đã được tính toán đủ tải trọng cho các loại nhà mang tính bình quân, phổ biến phù hợp với điều kiện địa hình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

  b) Thân nhà gồm công tác xây lắp bê tông cốt thép cột, khung, dầm, giằng tường, cầu thang; tường bao che, tường chịu lực và các bức ngăn trong nhà đã tính khối lượng xây kín chưa trừ cửa đi, cửa sổ, ô thoáng. Khi tính bồi thường phải trừ đi khối xây và diện tích trát, quét vôi ve tại các vị trí cửa đi, cửa sổ, ô thoáng;

  c) Mái nhà gồm công tác xây lắp mái bê tông cốt thép, mái lợp ngói, lợp fibrô xi măng, lợp tôn theo từng loại nhà;

  d) Hoàn thiện nhà gồm trát, láng, quét vôi ve.

  2. Các công tác gồm sơn, cửa, ốp lát, trần, phào, chỉ, lắp đặt thiết bị điện, thiết bị vệ sinh và các công tác khác chưa có trong đơn giá bồi thường theo diện tích xây dựng, được tính theo khối lượng thực tế và đơn giá chi tiết.

  3. Cấp điện được tính bằng 5% giá trị dự toán của công trình nhà ở, công trình kiến trúc có cấp điện.

  4. Cấp, thoát nước được xác định cụ thể theo đơn giá chi tiết.

  Điều 6. Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà gỗ, nhà tre

  1. Đơn giá bồi thường 1m2 xây dựng nhà gỗ, nhà tre đã bao gồm các công tác xây lắp sau: Đắp đất nền đầm kỹ, sản xuất lắp dựng cột, kèo gỗ, vì kèo tre, các thanh xuyên, duỗi gian, làm mái, làm tường vách.

  2. Đơn giá bồi thường 1m2 xây dựng nhà gỗ, nhà tre chưa bao gồm các công tác xây lắp sau:

  a) Công tác lát nền, làm trần;

  b) Công tác lắp đặt điện, nước;

  c) Công tác xây lắp có tính mỹ thuật cao như trạm khắc trên gỗ;

  d) Riêng nhà sàn chưa có công tác làm tường bao, tường ngăn và mặt sàn.

  Điều 7. Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với công trình mồ mả

  1. Đơn giá bồi thường đối với mồ mả chưa cải táng bao gồm: Đào đất, bốc hài cốt vào tiểu sành, tiểu sành được đặt trong quách granitô, các chi phí làm thủ tục để bốc mộ theo tập quán phổ thông trong dân gian.

  2. Đơn giá bồi thường đối với mộ đã cải táng bao gồm: Đào đất, các chi phí làm thủ tục để bốc mộ theo tập quán phổ thông trong dân gian.

  3. Đơn giá bồi thường mộ chưa bao gồm chi phí xây mộ, trát, ốp mộ.

   

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp và xử lý các trường hợp cụ thể

  1. Các dự án đầu tư xây dựng mà phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt.

  2. Những công tác xây lắp chưa có trong Đơn giá bồi thường theo Quy định này thì áp dụng đơn giá của các công tác xây lắp có tính chất tương đương về định mức kinh tế kỹ thuật đã nêu tại Quy định này hoặc tổ chức lập dự toán cụ thể theo bộ Đơn giá xây dựng hiện hành của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

  3. Những vật tư, vật liệu chưa có trong đơn giá bồi thường thì áp dụng theo Thông báo giá Liên Sở Xây dựng -Tài chính tại thời điểm lập hoặc tổ chức khảo sát giá thực tế trên thị trường (có thể thuê đơn vị tư vấn khi cần thiết) và thống nhất với cơ quan quản lý giá ở cấp huyện để làm cơ sở lập, phê duyệt phương án dự toán bồi thường theo quy định.

  4. Những công tác xây lắp chưa có trong hệ thống định mức, đơn giá đã được công bố, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện tổng hợp, xây dựng phương án tính toán giá bồi thường phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương trình UBND cấp huyện phê duyệt.

  5. Đối với các công trình xây dựng có thiết kế, kết cấu khác biệt, đơn vị được giao làm công tác bồi thường thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định lập hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện thẩm định, báo cáo UBND cấp huyện phê duyệt.

  Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

  1. Các Sở, Ban, Ngành có liên quan của tỉnh; UBND cấp huyện:

  a) Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai quy định này đến các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan và UBND cấp xã để thực hiện;

  b) Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết.

  2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đề xuất phương án giải quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

   

   

  PHỤ LỤC

  Đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  ____________________

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

   

  TT

  DANH MỤC

  Đơn vị

  tính

  Đơn giá (đồng)

   

  PHẦN I

   

   

   

  ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ

   

   

  I

  Nhà ở 5 tầng, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch chỉ 220, cao 18,5m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín

   

   

  1

  Khung bê tông cốt thép (móng ép cọc bê tông cốt thép)

   

   

  1.1

  Nhà mái bằng

  m2

  18.094.000

  1.2

  Nhà mái tôn

  m2

  17.668.000

  1.3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  17.293.000

  1.4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  17.129.000

  2

  Khung bê tông cốt thép (móng xây gạch, đá)

   

   

  2.1

  Nhà mái bằng

  m2

  16.920.000

  2.2

  Nhà mái tôn

  m2

  16.458.000

  2.3

  Nhà mái ngói viên/m2

  m2

  16.183.000

  2.4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  16.004.000

  II

  Nhà ở 4 tầng, tường xây gạch chỉ 220, cao 14,5m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín

   

   

  1

  Khung bê tông cốt thép (móng xây đá, gạch)

   

   

  1.1

  Nhà mái bằng

  m2

  14.422.000

  1.2

  Nhà mái tôn

  m2

  13.960.000

  1.3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  13.685.000

  1.4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  13.506.000

  2

  Tường chịu lực (móng xây đá, gạch)

   

   

  2.1

  Nhà mái bằng

  m2

  13.315.000

  2.2

  Nhà mái tôn

  m2

  12.853.000

  2.3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  12.578.000

  2.4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  12.399.000

  3

  Khung bê tông cốt thép (móng ép cọc bê tông cốt thép)

   

   

  3.1

  Nhà mái bằng

  m2

  14.831.000

  3.2

  Nhà mái tôn

  m2

  14.369.000

  3.3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  14.094.000

  3.4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  13.915.000

  4

  Tường chịu lực (móng ép cọc bê tông cốt thép)

   

   

  4.1

  Nhà mái bằng

  m2

  13.817.000

  4.2

  Nhà mái tôn

  m2

  13.355.000

  4.3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  13.080.000

  4.4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  12.901.000

  III

  Nhà ở 4 tầng, móng ép cọc bê tông cốt thép, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch bê tông 220, cao 14,5m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín

   

   

  1

  Nhà mái bằng

  m2

  14.962.000

  2

  Nhà mái tôn

  m2

  14.502.000

  3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  14.250.000

  4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  14.086.000

  IV

  Nhà ở 3 tầng, tường xây gạch chỉ 220, cao 11,1m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín

   

   

  1

  Khung bê tông cốt thép (Xây gạch đỏ)

   

   

  1.1

  Nhà mái bằng

  m2

  9.820.000

  1.2

  Nhà mái tôn

  m2

  9.358.000

  1.3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  9.083.000

  1.4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  8.904.000

  2

  Khung bê tông cốt thép (Xây gạch không nung)

   

   

  2.1

  Nhà mái bằng

  m2

  9.726.000

  2.2

  Nhà mái tôn

  m2

  9.264.000

  2.3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  8.989.000

  2.4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  8.810.000

  3

  Tường chịu lực (Xây gạch đỏ)

   

   

  3.1

  Nhà mái bằng

  m2

  8.156.000

  3.2

  Nhà mái tôn

  m2

  7.694.000

  3.3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  7.419.000

  3.4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  7.240.000

  4

  Tường chịu lực (Xây gạch không nung)

   

   

  4.1

  Nhà mái bằng

  m2

  8.045.000

  4.2

  Nhà mái tôn

  m2

  7.583.000

  4.3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  7.308.000

  4.4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  7.129.000

  V

  Nhà ở 2 tầng, tường xây gạch chỉ 220, cao 7,5m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín.

   

   

  1

  Khung bê tông cốt thép

   

   

  1.1

  Nhà mái bằng

  m2

  6.995.000

  1.2

  Nhà mái tôn

  m2

  6.533.000

  1.3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  6.258.000

  1.4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  6.079.000

  2

  Tường chịu lực (Xây gạch đỏ)

   

   

  2.1

  Nhà mái bằng

  m2

  6.428.000

  2.2

  Nhà mái tôn

  m2

  5.966.000

  2.3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  5.691.000

  2.4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  5.512.000

  3

  Tường chịu lực (Xây gạch không nung)

   

   

  3.1

  Nhà mái bằng

  m2

  6.493.000

  3.2

  Nhà mái tôn

  m2

  6.031.000

  3.3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  5.756.000

  3.4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  5.577.000

  VI

  Nhà ở 2 tầng tường chịu lực xây gạch bê tông 17cm x 15cm x39cm, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín

   

   

  1

  Nhà mái bằng

  m2

  6.301.000

  2

  Nhà mái tôn

  m2

  5.864.000

  3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  5.586.000

  4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  5.420.000

  VII

  Nhà ở 1 tầng, tường chịu lực xây gạch chỉ 220, cao 3,6m, nền đất (Xây gạch đỏ)

   

   

  1

  Nhà mái bằng có công trình vệ sinh khép kín

  m2

  4.559.000

  2

  Nhà mái tôn

  m2

  4.097.000

  3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  3.822.000

  4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  3.643.000

  Vin

  Nhà ở 1 tầng, tường chịu lực xây gạch chỉ 220, cao 3,6m, nền đất (Gạch không nung)

   

   

  1

  Nhà mái bằng có công trình vệ sinh khép kín

  m2

  4.473.000

  2

  Nhà mái tôn

  m2

  4.011.000

  3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  3.736.000

  4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  3.557.000

  IX

  Nhà ở 1 tầng tường chịu lực, xây gạch bê tông 17x15x39cm, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín

   

   

  1

  Nhà mái bằng

  m2

  4.320.000

  2

  Nhà mái tôn

  m2

  3.878.000

  3

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  3.608.000

  4

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  3.438.000

  X

  Nhà 1 tầng, tường chịu lực xây gạch chỉ 110 bổ trụ, cao 3,6m, nền đất

   

   

  1

  Nhà mái tôn

  m2

  3.458.000

  2

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  2.904.000

  3

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  2.543.000

  XI

  Nhà ở 1 tầng, tường gạch Xilicát dầy 180, cao 3,3m, nền đất

   

   

  1

  Nhà mái tôn

  m2

  3.423.000

  2

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  2.875.000

  3

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  2.685.000

  XII

  Nhà ở 1 tầng, tường xây gạch xỉ dầy 180 cao 3,3m, nền đất

   

   

  1

  Nhà mái tôn

  m2

  2.976.000

  2

  Nhà mái ngói 22 viên/m2

  m2

  2.739.000

  3

  Nhà lợp mái fibrô xi măng

  m2

  2.582.000

  XIII

  Nhà tre ngâm, mái lợp ngói đỏ, cao 2,5 m, không bó nền, nền đất

   

   

  1

  Vách toóc xi

  m2

  694.000

  2

  Vách bùn rơm

  m2

  563.000

  3

  Tường trình đất

  m2

  640.000

  XIV

  Nhà tre ngâm , mái lợp phibrô xi măng , cao 2,5 m, không bó nền, nền đất

   

   

  1

  Vách toóc xi

  m2

  561.000

  2

  Vách bùn rơm

  m2

  430.000

  3

  Tường trình đất

  m2

  529.000

  XV

  Nhà tre ngâm , mái lợp lá cọ , cao 2,5 m , không bó nền, nền đất

   

   

  1

  Vách toóc xi

  m2

  566.000

  2

  Vách bùn rơm

  m2

  425.000

  3

  Tường trình đất

  m2

  532.000

  XVI

  Nhà tre ngâm, mái lợp ngói đỏ, cao 2,5 m, bó nền, nền láng vữa xi măng

   

   

  1

  Vách toóc xi

  m2

  765.000

  2

  Vách bùn rơm

  m2

  645.000

  3

  Tường trình đất

  m2

  720.000

  XVII

  Nhà tre ngâm, mái lợp phibrô xi măng, cao 2,5 m, bó nền, nền láng vữa xi măng

   

   

  1

  Vách toóc xi

  m2

  652.000

  2

  Vách bùn rơm

  m2

  528.000

  3

  Tường trình đất

  m2

  622.000

  XVIII

  Nhà tre ngâm, mái lợp lá cọ, cao 2,5 m, bó nền, nền láng vữa xi măng

   

   

  1

  Vách toóc xi

  m2

  650.000

  2

  Vách bùn rơm

  m2

  507.000

  3

  Tường trình đất

  m2

  604.000

  XIX

  Nhà cột gỗ tròn nhóm 4-5, mái lợp ngói đỏ, xà gồ, cầu phong gỗ xẻ nhóm 4-5, cao 2,5 m, không bó nền, nền đất

   

   

  1

  Vách toóc xi

  m2

  797.000

  2

  Vách bùn rơm

  m2

  706.000

  3

  Tường trình đất

  m2

  749.000

  XX

  Nhà cột gỗ tròn nhóm 4-5, mái lợp phibrô xi măng, xà gồ gỗ xẻ nhóm 4-5, cao 2,5 m, không bó nền, nền đất

   

   

  1

  Vách toóc xi

  m2

  656.000

  2

  Vách bùn rơm

  m2

  570.000

  3

  Tường trình đất

  m2

  602.000

  XXI

  Nhà cột gỗ tròn nhóm 4-5, mái lợp lá cọ, xà gồ, cầu phong gỗ xẻ nhóm 4-5, cao 2,5 m, không bó nền , nền đất

   

   

  1

  Vách toóc xi

  m2

  620.000

  2

  Vách bùn rơm

  m2

  547.000

  3

  Tường trình đất

  m2

  585.000

  XXII

  Nhà cột gỗ tròn nhóm 4-5, mái lợp ngói đỏ, xà gồ, cầu phong gỗ xẻ nhóm 4-5, cao 2,5 m, bó nền, nền láng vữa xi măng

   

   

  1

  Vách toóc xi

  m2

  887.000

  2

  Vách bùn rơm

  m2

  796.000

  3

  Tường trình đất

  m2

  828.000

  XXIII

  Nhà cột gỗ tròn nhóm 4-5, mái lợp phibrô xi măng, xà gồ gỗ xẻ nhóm 4-5, cao 2,5 m, bó nền, nền láng vữa xi măng

   

   

  1

  Vách toóc xi

  m2

  731.000

  2

  Vách bùn rơm

  m2

  668.000

  3

  Tường trình đất

  m2

  700.000

  XXIV

  Nhà cột gỗ tròn nhóm 4-5, mái lợp lá cọ, xà gồ, cầu phong gỗ xẻ nhóm 4-5, cao 2,5m, bó nền, nền láng vữa xi măng

   

   

  1

  Vách toóc xi

  m2

  720.000

  2

  Vách bùn rơm

  m2

  619.000

  3

  Tường trình đất

  m2

  656.000

  XXV

  Nhà sàn, cột gỗ tròn nhóm 4-5, xuyên gỗ, dầm sàn, xà gồ, cầu phong gỗ, gỗ xẻ nhóm 4-5, không vách, nền đất

   

   

  1

  Mái lợp ngói đỏ

  m2

  810.000

  2

  Mái lợp phibrô xi măng

  m2

  681.000

  3

  Mái lợp lá cọ

  m2

  666.000

   

  PHẦN II

   

   

   

  ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC CÔNG TÁC XÂY LẮP

   

   

  I

  CÔNG TÁC BÊ TÔNG

   

   

  1

  Bê tông nền mác 200

  m2

  1.449.000

  2

  Bê tông nền mác 150

  m2

  1.352.000

  3

  Bê tông cốt thép cột, tiết diện cột ≤0,2m2, cao ≤16m mác 200

  m2

  10.818.000

  4

  Bê tông cốt thép dầm mác 200

  m2

  9.721.000

  5

  Bê tông cốt thép sảnh, ban công, sàn mái mác 200

  m2

  1.026.000

  6

  Bê tông cốt thép ô văng, sê nô, máng thượng mác 200

  m2

  471.000

  7

  Bê tông cốt thép tấm đan mác 200

  m2

  317.000

  8

  Bê tông gạch vỡ vữa tam hợp mác 50

  m2

  666.000

  II

  CÔNG TÁC CẤP THOÁT NƯỚC

   

   

  1

  Cấp thoát nước vào tầng 1 nhà có bếp công trình vệ sinh khép kín

  m2

  137.000

  2

  Cấp thoát nước vào tầng 2 trở lên nhà có bếp, công trình vệ sinh khép kín

  m2

  92.000

  III

  CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT

   

   

  1

  ĐÀO ĐẤT

   

   

  1.1

  Đào đất khối lượng ≤150m3

  m3

  108.000

  1.2

  Đào đất khối lượng >150m3 đến ≤300m3

  m3

  48.000

  1.3

  Đào đất khối lượng >300m3

  m3

  29.000

  2

  ĐẮP ĐẤT

   

   

  2.1

  Đắp đất công trình khối lượng ≤ 150m3

  m3

  95.000

  2.2

  Đắp đất công trình khối lượng >150m3 đến ≤300m3

  m3

  43.000

  2.3

  Đắp đất công trình khối lượng > 300 m3

  m3

  17.000

  IV

  CÔNG TÁC LÀM GIẾNG

   

   

  1

  Giếng đào, đường kính ≤1m, sâu ≤8m

  m3

  484.000

  2

  Giếng đào, đường kính ≤1m, sâu >8m

  m3

  508.000

  3

  Giếng đào, đường kính >1m, sâu ≤8m

  m3

  390.000

  4

  Giếng đào, đường kính >1m, sâu >8m

  m3

  409.000

  5

  Giếng khoan độ sâu ≤45m (đã có ống bao)

  m

  166.000

  6

  Giếng khoan độ sâu >45m (đã có ống bao)

  m

  185.000

  V

  CÔNG TÁC LÁNG VỮA

   

   

  1

  Láng nền sàn có đánh mầu dầy 2cm vữa xi măng mác 75

  m2

  52.000

  2

  Láng granitô nền sàn vữa xi măng mác 50

  m2

  492.000

  3

  Láng granitô cầu thang vữa xi măng mác 50

  m2

  890.000

  VI

  CÔNG TÁC LÁT GẠCH ĐÁ

   

   

  1

  Lát gạch chỉ vữa xi măng mác 75

  m2

  115.000

  2

  Lát đá granit bậc tam cấp, bậc cầu thang mặt bệ các loại vữa xi măng mác 75

  m2

  692.000

  3

  Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương vữa xi măng mác 75

  m2

  747.000

  4

  Lát gạch lá nem 200mm x 200mm, vữa xi măng mác 75

  m2

  120.000

  5

  Lát gạch xi măng hoa 200mm x 200mm vữa xi măng mác 75

  m2

  126.000

  6

  Lát gạch Viglacera 200mm x 200mm vữa xi măng mác 75

  m2

  164.000

  7

  Lát gạch hoa Trung Quốc 300mm x 300mm vữa xi măng mác 75

  m2

  174.000

  8

  Lát gạch ceramic 300mm X 300mm vữa xi măng mác 75

  m2

  177.000

  9

  Lát gạch ceramic 400mm X 400mm vữa xi măng mác 75

  m2

  199.000

  10

  Lát gạch ceramic 600mm X 600mm vữa xi măng mác 75

  m2

  237.000

  11

  Lát gạch ceramic 800mm X 800mm, vữa xi măng mác 75

  m2

  256.000

  12

  Lát gạch granit Thạch Bàn 400mm X 400mm vữa xi măng mác 75

  m2

  269.000

  13

  Lát gạch ceramic 500mm X 500mm vữa xi măng mác 75

  m2

  198.000

  14

  Lát gạch granit Thạch Bàn 500mm X 500mm vữa xi măng mác 75

  m2

  278.000

  15

  Lát gạch thẻ 5cm X 10cm X 20cm vữa xi măng mác 75

  m2

  101.000

  16

  Lát gạch chống nóng 22cm X 10,5cm x 15cm 4 lỗ vữa xi măng mác 75

  m2

  200.000

  17

  Lát gạch đất nung 300mm X 300mm vữa xi măng mác 75

  m2

  110.000

  18

  Lát gạch đất nung 350mm X 350mm vữa xi măng mác 75

  m2

  162.000

  19

  Lát gạch đất nung 400mm X 400mm vữa xi măng mác 75

  m2

  207.000

  VII

  CÔNG TÁC LÀM MÁI (Tính toán cho mái nhà để ở theo tiêu chuẩn, bao gồm công tác sản xuất và lắp dựng vì kèo, xà gồ, công tác lợp mái )

   

   

  1

  Lợp mái ngói đất nung 22 viên/m2 cao ≤4m

  m

  396.000

  2

  Lợp mái ngói đất nung 13 viên/m2 cao ≤16m

  m

  396.000

  3

  Lợp mái ngói xi măng 22 viên/m2 cao ≤16m

  m2

  309.000

  4

  Lợp mái bằng fibrô xi măng, xà gồ gỗ mỡ

  m2

  241.000

  5

  Lợp mái bằng tôn xà gồ thép U80mm x 40mm X 3mm

  m2

  489.000

  6

  Lợp mái bằng tôn xà gồ gỗ mỡ

  m2

  254.000

  7

  Lợp mái bằng tôn xà gồ tre

  m2

  158.000

  8

  Lợp mái bằng tấm nhựa

  m2

  250.000

  9

  Lợp mái lá cọ buộc đòn tay, rui mè, đánh nóc

  m2

  97.000

  VIII

  CÔNG TÁC LỢP MÁI TÔN (Lợp mái bằng tôn sóng dân dụng VNSTEEL Thăng Long)

   

   

  1

  Tôn dày 0,3mm

  m2

  157.000

  2

  Tôn dày 0,32mm

  m2

  163.000

  3

  Tôn dày 0,35mm

  m2

  176.000

  4

  Tôn dày 0,3 7mm

  m2

  183.000

  5

  Tôn dày 0,4mm

  m2

  192.000

  6

  Tôn dày 0,42mm

  m2

  203.000

  7

  Tôn dày 0,45mm

  m2

  212.000

  8

  Tôn dày 0,47mm

  m2

  275.000

  9

  Tôn dày 0,5mm

  m2

  305.000

  10

  Tôn dày 0,6mm

  m2

  365.000

  IX

  CÔNG TÁC ỐP GẠCH ĐÁ

   

   

  1

  Ốp tường, trụ, cột gạch liên danh 150mm X 300mm vữa xi măng mác 75

  m2

  364.000

  2

  Ốp tường, trụ, cột gạch liên danh 200mm X 300mm vữa xi măng mác 75

  m2

  346.000

  3

  Ốp tường, trụ, cột gạch liên danh 300mm X 300mm, vữa xi măng mác 75

  m2

  335.000

  4

  Ốp tường, trụ, cột gạch liên danh 400mm X 400mm vữa xi măng mác 75

  m2

  349.000

  5

  Ốp tường, trụ, cột gạch liên danh 500mm X 500mm vữa xi măng mác 75

  m2

  364.000

  6

  Ốp tường, trụ, cột gạch liên danh 600mm X 600mm vữa xi măng mác 75

  m2

  376.000

  7

  Ốp tường, trụ, cột gạch liên danh 450mm X 900mm vữa xi măng mác 75

  m2

  371.000

  8

  Ốp tường, trụ, cột gạch liên danh 600mm X 900mm vữa xi măng mác 75

  m2

  375.000

  9

  Ốp tường, trụ, cột bằng đá xẻ Thái Nguyên kích thước

  200mm x 200mm vữa xi măng mác 75

  m2

  659.000

  10

  Ốp đá granit nhân tạo vào tường, dùng vữa xi măng mác 100 hoặc sử dụng keo dán, chít mạch bằng silicon

  m2

  750.000

  11

  Ốp đá granit tự nhiên vào tường, dùng vữa xi măng mác 100 hoặc sử dụng keo dán, chít mạch bằng silicon

  m2

  650.000

  12

  Ốp đá granit tự nhiên vào tường, dùng móc inox, chít mạch bằng silicon

  m2

  600.000

  13

  Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch liên danh 120mm X 300mm vữa xi măng mác 75

  m2

  311.000

  14

  Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch liên danh 120mm X 400mm vữa xi măng mác 75

  m2

  310.000

  15

  Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch liên danh 120mm X 500mm vữa xi măng mác 75

  m2

  298.000

  16

  Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch liên danh 150mm X 150mm vữa xi măng mác 75

  m2

  317.000

  17

  Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch liên danh 150mm X 300mm vữa xi măng mác 75

  m2

  316.000

  18

  Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch liên danh 200mmx400mm vữa xi măng mác 75

  m2

  282.000

  19

  Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch liên danh 150mm X 500mm vữa xi măng mác 75

  m2

  304.000

  X

  CÔNG TÁC TRÁT

   

   

  1

  Trát tường dầy 1,5cm vữa xi măng mác 75

  m2

  92.000

  2

  Trát tường dầy 1,5cm vữa xi măng mác 50

  m2

  89.000

  3

  Trát tường dầy 1,5cm vữa tam hợp mác 25

  m2

  87.000

  4

  Trát tường dầy 1,5cm vữa tam hợp mác 50

  m2

  90.000

  5

  Trát, đắp gờ, phào, chỉ vữa xi măng mác 75

  m2

  37.000

  6

  Trát vẩy tường chống vang, vữa xi măng mác 75

  m2

  141.000

  7

  Trát đá rửa tường vữa xi măng mác 75

  m2

  292.000

  8

  Trát đá rửa trụ, cột vữa xi măng mác 75

  m2

  308.000

  9

  Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng dầy 1,5cm vữa xi măng mác 75

  m2

  570.000

  XI

  CÔNG TÁC LÀM TRẦN NHÀ

   

   

  1

  Làm trần cót ép

  m2

  187.000

  2

  Làm trần bằng trần nhựa phẳng

  m2

  240.000

  3

  Làm trần bằng tấm trần nhựa hoa văn 50cm X 50cm

  m2

  233.000

  4

  Làm trần vôi rơm

  m2

  258.000

  5

  Làm trần gỗ dán

  m2

  232.000

  6

  Làm trần ván ép

  m2

  258.000

  7

  Làm trần xốp

  m2

  108.000

  8

  Làm trần mè gỗ nhóm 4-5 cao ≤4m

  m2

  476.000

  9

  Làm trần mè gỗ nhóm 4-5 cao >4m

  m2

  499.000

  10

  Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn 50cm X 50cm (trần thả)

  m2

  230.000

  11

  Làm trần thạch cao (trần đắp)

  m2

  350.000

  XII

  CÔNG TÁC LÀM VÁCH

   

   

  1

  Vách toóc xi

  m2

  156.000

  2

  Vách bùn rơm

  m2

  96.000

  3

  Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít dầy 1,5cm

  m2

  201.000

  4

  Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí dầy 2,0cm

  m2

  299.000

  5

  Làm vách bằng tấm thạch cao dày 12mm

  m2

  619.000

  6

  Vách ngăn bằng cót ép, khung gỗ

  m2

  186.000

  7

  Vách bằng cây nứa tép, khung hóp

  m2

  70.000

  8

  Vách ngăn bằng cây trúc, cây vầu nhỏ khung hóp

  m2

  145.000

  XIII

  CÔNG TÁC XÂY GẠCH

   

   

  1

  Xây móng bằng gạch chỉ 6,5cm X 10,5cm X 22cm dầy ≤33 cm vữa tam hợp mác 75

  m3

  1.473.000

  2

  Xây móng bằng gạch chỉ 6,5cm x 10,5cm X 22cm dầy

  >33cm vữa tam hợp mác 75

  m3

  1.419.000

  3

  Xây móng, tường bằng gạch bê tông 17cm X 15cm X 39cm, vữa xi măng mác 50, chiều cao ≤4m

  m3

  1.450.000

  4

  Xây tường bằng gạch bê tông 17cm x15cm X 39cm, vữa xi măng mác 50, chiều cao ≤16m

  m3

  1.550.000

  5

  Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy ≤11 cm cao ≤4m vữa tam hợp mác 25

  m3

  1.597.000

  6

  Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy ≤11 cm cao ≤4m vữa tam hợp mác 50

  m3

  1.755.000

  7

  Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy ≤11cm cao ≤16m vữa tam hợp mác 25

  m3

  1.658.000

  8

  Xây tường thẳng bằng gạch chỉ cm dầy ≤11 cm cao ≤16m vữa tam hợp mác 50

  m3

  1.825.000

  9

  Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy ≤33 cm cao ≤4m vữa tam hợp mác 25

  m3

  1.419.000

  10

  Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy ≤33 cm cao ≤4m vữa tam hợp mác 50

  m3

  1.560.000

  11

  Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy ≤33cm cao ≤16m vữa tam hợp mác 25

  m3

  1.547.000

  12

  Xây tường thẳng bằng gạch chỉ dầy ≤33cm cao ≤16m vữa tam hợp mác 50

  m3

  1.603.000

  13

  Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ cao ≤4m vữa xi măng mác 75

  m3

  2.045.000

  14

  Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ cao ≤16m vữa xi măng mác 75

  m3

  2.189.000

  15

  Xây tường bằng gạch silicát dầy ≤33 cm cao ≤4m vữa xi măng mác 50

  m3

  1.292.000

  16

  Xây tường bằng gạch silicát dầy <33cm cao ≤16m vữa tam hợp mác 50

  m3

  1.385.000

  17

  Xây tường bằng gạch silicát dầy >33cm cao ≤4m vữa xi măng mác 50

  m3

  1.231.000

  18

  Xây tường bằng gạch silicát dầy >33cm cao ≤16m vữa xi măng mác 50

  m3

  1.418.000

  19

  Xây tường bằng gạch xỉ dầy <33cm cao ≤4m vữa tam hợp mác 25

  m3

  1.446.000

  20

  Xây tường bằng gạch xỉ dầy >33cm cao 4m vữa tam hợp mác 50

  m3

  1.130.000

  21

  Xây tường bằng gạch xỉ dầy >33 cm cao 4m vữa xi măng mác 50

  m3

  1.066.000

  22

  Xây tường bằng gạch xỉ dầy >33cm cao ≤16m vữa xi măng mác 75

  m3

  1.350.000

  23

  Xây lò nung vật liệu xây dựng bằng gạch mộc và bùn

  m3

  483.000

  24

  Xây lò nung vật liệu xây dựng bằng gạch loại B và bùn

  m3

  820.000

  XIV

  CÔNG TÁC XÂY ĐÁ, XẾP ĐÁ

   

   

  1

  Xây móng đá hộc dầy ≤60cm vữa xi măng mác 50

  m3

  1.146.000

  2

  Xây móng đá hộc dầy >60cm vữa xi măng mác 75

  m3

  1.186.000

  3

  Xây tường thẳng đá hộc dầy ≤60cm cao ≤2m vữa xi măng mác 50

  m3

  1.130.000

  4

  Xây tường thẳng đá hộc dầy ≤60cm cao >2m vữa xi măng mác 50

  m3

  1.276.000

  5

  Xây tường đá mỏ, đá cuội vữa xi măng mác 50, dầy ≤60cm, cao ≤2m

  m3

  977.000

  6

  Xây tường đá mỏ, đá cuội vữa xi măng mác 50, dầy ≤60cm, cao >2m

  m3

  1.159.000

  7

  Xây tường đá mỏ, đá cuội vữa tam hợp mác 10, dầy ≤60cm, cao ≤2m

  m3

  928.000

  8

  xếp đá khan không chít mạch mặt bằng

  m3

  645.000

  9

  xếp đá khan có chít mạch mặt bằng, vữa xi măng mác 50

  m3

  1.110.000

  10

  xếp đá mỏ, đá cuội khan không chít mạch mặt bằng

  m3

  453.000

  11

  xếp đá mỏ, đá cuội khan có chít mạch mặt bằng, vữa xi măng mác 50

  m3

  841.000

  XV

  CÔNG TÁC XÂY LẮP KHÁC

   

   

  1

  Hiên tây bê tông cốt thép

  m2

  1.950.000

  2

  Dán ngói mũi hài 75 viên/m2 trên mái nghiêng bê tông

  m2

  341.000

  3

  Dán ngói 22 viên/m2 trên mái nghiêng bê tông

  m2

  417.000

  4

  Làm mặt sàn gỗ ván dầy 2cm

  m2

  436.000

  5

  Nền cơ vôi

  m2

  34.000

  6

  Chạm khắc trên kết cấu của nhà gỗ

  m2

  229.000

  7

  Gia công và đóng chân tường bằng gỗ kích thước 2cm x 10 cm

  m

  49.000

  8

  Quét vôi ve 01 nước trắng, 02 nước màu

  m2

  11.000

  9

  Sơn tường nhà

  m2

  46.000

  10

  Bả ma tít vào tường

  m2

  85.000

  11

  Sơn chống thấm tường

  m2

  128.000

  12

  Lan can cầu thang gỗ nghiến cao 700mm - 760mm (bao gồm tay vịn lan can và con tiện bằng gỗ nghiến)

  m

  761.000

  13

  Trụ cầu thang gỗ nghiến cao từ 1m - 1,2m, đường kính để 400mm (đã lắp đặt hoàn chỉnh)

  cái

  933.000

  14

  Gia công ốp gỗ cầu thang bằng gỗ nghiến

  m2

  777.000

  15

  Gia công ốp chân tường bằng gỗ đinh cao 800mm

  m2

  937.000

  16

  Con tiện lan can bằng gỗ ngiến cao 650mm

  m2

  69.000

  17

  Con tiện lan can bằng sứ

  m2

  12.000

  18

  Con tiện lan can bằng bê tông

  cái

  12.000

  19

  Lưới thép B40 dày 2mm

  m2

  69.000

  20

  Sản xuất lắp dựng cửa bằng nứa đan lóng đôi

  m2

  120.000

  21

  Sản xuất lắp dựng cột gỗ, toang gỗ chuồng trâu, gỗ tròn nhóm 4-5

  m3

  1.170.000

  22

  Song cửa gỗ nghiến 7 song, 2 đố

  bộ

  261.000

  23

  Song cửa 7 song, 2 đố gỗ nhóm 4-5

  bộ

  196.000

   

  PHẦN III

   

   

   

  GIÁ VẬT LIỆU CỬA CÁC LOẠI, VẬT LIỆU ĐIỆN, ĐƯỜNG ỐNG, THIẾT BỊ VỆ SINH VÀ VẬT LIỆU KHÁC

   

   

  I

  CỬA GỐ CÁC LOẠI ĐÃ SƠN, KHÔNG CÓ SEN HOA SẮT

   

   

  1

  Cửa gỗ Đinh, Lim dầy 4cm, véc ni sơn bóng

   

   

  1.1

  Cửa gỗ Đinh pano kính màu 5mm (ô kính 250mm X 250mm)

  m2

  3.483.000

  1.2

  Cửa đi gỗ Đinh panô đặc

  m2

  3.225.000

  1.3

  Cửa đi panô chớp

  m2

  3.303.000

  1.4

  Cửa sổ gỗ Đinh panô kính màu 5mm (250mm X 250mm)

  m2

  3.349.000

  1.5

  Cửa sổ panô đặc gỗ Đinh

  m2

  3.179.000

  1.6

  Cửa sổ chớp gỗ đinh

  m2

  2.696.000

  2

  Cửa gỗ Nghiến dầy 4cm, véc ni sơn bóng

   

   

  2.1

  Cửa đi gỗ Nghiến panô kính màu 5mm (ô kính 250mm X 250mm)

  m2

  2.696.000

  2.2

  Cửa đi chớp gỗ Nghiến

  m2

  2.574.000

  2.3

  Cửa sổ gỗ nghiến panô kính màu 5mm (ô kính 250mm X 250mm)

  m2

  2.580.000

  2.4

  Cửa sổ chớp gỗ Nghiến

  m2

  2.465.000

  3

  Cửa gỗ Chò Chỉ dầy 4cm, véc ni sơn bóng

   

   

  3.1

  Cửa gỗ Chò chỉ pano kính màu 5mm (ô kính 250mm X 250mm)

  m2

  2.110.000

  3.2

  Cửa đi gỗ Chò chỉ panô đặc

  m2

  2.031.000

  3.3

  Cửa đi chớp gỗ Chò Chỉ

  m2

  2.109.000

  3.4

  Cửa sổ gỗ Chò Chỉ panô kính màu 5mm (250mm X 250mm)

  m2

  2.026.000

  3.5

  Cửa sổ panô đặc gỗ Chò Chỉ

  m2

  1.953.000

  3.6

  Cửa sổ chớp gỗ Chò Chỉ

  m2

  2.031.000

  4

  Cửa gỗ Dổi, De dầy 4cm, véc ni sơn bóng

   

   

  4.1

  Cửa gỗ Dổi, De pano kính màu 5mm (ô kính 250mm X 250mm)

  m2

  2.110.000

  4.2

  Cửa đi gỗ Dổi, De panô đặc

  m2

  2.031.000

  4.3

  Cửa đi chớp gỗ Dổi De

  m2

  2.109.000

  4.4

  Cửa sổ gỗ Dổi, De panô kính màu 5mm (250mm X 250mm)

  m2

  2.026.000

  4.5

  Cửa sổ panô đặc gỗ Dổi De

  m2

  1.953.000

  4.6

  Cửa sổ chớp gồ Dổi De

  m2

  2.031.000

  5

  Cửa gỗ Sao dầy 4cm, véc ni sơn bóng

   

   

  5.1

  Cửa gỗ Sao pano kính màu 5mm (ô kính 250mm X 250mm)

  m2

  1.440.000

  5.2

  Cửa đi gỗ Sao panô đặc

  m2

  1.411.000

  5.3

  Cửa đi chớp gỗ Sao

  m2

  1.489.000

  5.4

  Cửa sổ gỗ Sao panô kính màu 5mm (ô kính 250mm X 250mm)

  m2

  1.374.000

  5.5

  Cửa sổ panô đặc gỗ Sao

  m2

  1.344.000

  5.6

  Cửa sổ chớp gỗ Sao

  m2

  1.422.000

  6

  Cửa gỗ Dẻ, Kháo dầy 4cm, véc ni sơn bóng

   

   

  6.1

  Cửa gỗ Dẻ, Kháo pano kính màu 5mm (ô kính 250mm X 250mm)

  m2

  938.000

  6.2

  Cửa đi gỗ Dẻ, Kháo panô đặc

  m2

  945.000

  6.3

  Cửa đi chớp gỗ Dẻ, Kháo

  m2

  945.000

  6.4

  Cửa số gỗ Dẻ, Kháo panô kính màu 5mm (ô kính 250mm X 250mm)

  m2

  871.000

  6.5

  Cửa sổ panô đặc gỗ Dẻ, Kháo

  m2

  879.000

  6.6

  Cửa sổ chớp gỗ Dẻ , Kháo

  m2

  879.000

  7

  Cửa gỗ Hồng sắc dầy 4cm, véc ni sơn bóng

   

   

  7.1

  Cửa gỗ Hồng sắc pano kính màu 5mm (ô kính 250mmx250mm)

  m2

  686.000

  7.2

  Cửa đi gỗ Hồng sắc panô đặc

  m

  667.000

  7.3

  Cửa đi chớp gỗ Hồng sắc

  m2

  667.000

  7.4

  Cửa sổ gỗ Hồng sắc panô kính màu 5mm (ô kính 250mm X 250mm)

  m2

  619.000

  7.5

  Cửa sổ panô đặc gỗ Hồng sắc

  m2

  600.000

  7.6

  Cửa sổ chớp gỗ Hồng sắc

  m2

  600.000

  8

  Các loại cửa khác

   

   

  8.1

  Cửa ván ghép

  m2

  303.000

  8.2

  Cửa nhựa khung

  m2

  382.000

  8.3

  Cửa nhựa xếp

  m2

  121.000

  9

  Nẹp khuôn cửa

  m2

   

  9.1

  Nẹp cửa gỗ Lim rộng 3 cm - 4cm

  m

  38.000

  9.2

  Nẹp cửa gỗ Đinh rộng 3 cm - 4cm

  m

  31.000

  9.3

  Nẹp cửa gỗ Dổi rộng 3 cm - 4cm

  m

  26.000

  9.4

  Nẹp cửa gỗ De rộng 3 cm - 4cm

  m

  18.000

  II

  KHUÔN CỬA GỖ CÁC LOẠI

   

   

  1

  Gỗ Đinh

   

   

  1.1

  250mm X 60mm

  m

  926.000

  1.2

  140mm X 60mm

  m

  842.000

  1.3

  100mm X 70mm

  m

  675.000

  1.4

  100mm X 60mm

  m

  641.000

  2

  Gỗ Nghiến

   

   

  2.1

  250mm X 60mm

  m

  759.000

  2.2

  140mm X 60mm

  m

  641.000

  2.3

  100mm x 70mm

  m

  540.000

  2.4

  100mm X 60mm

  m

  508.000

  3

  Gỗ Chò Chỉ

   

   

  3.1

  250mm X 60mm

  m

  708.000

  3.2

  140mm X 60mm

  m

  591.000

  3.3

  100mm X 70mm

  m

  508.000

  3.4

  100mm X 60mm

  m

  474.000

  4

  Gỗ Dẻ, Kháo

   

   

  4.1

  250mm X 60mm

  m

  508.000

  4.2

  140mm X 60mm

  m

  424.000

  4.3

  100mm X 70mm

  m

  339.000

  4.4

  100mm X 60mm

  m

  290.000

  III

  CỬA VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM, CỬA CUỐN, THỦY LỰC (cả lắp đặt hoàn chỉnh)

   

   

  1

  Vách nhôm Trung Quốc 25mm x50mm. Kính Đáp Cầu dày 5mm loại ô kích thước 800mm X 1300mm

  m2

  832.000

  2

  Vách nhôm Trung Quốc 76mmx38mm. Kính Đáp cầu dày 5mm loại ô kích thước 1300mm X 800mm

  m2

  913.000

  3

  Vách nhôm Trung Quốc 25mm x50mm. Kính Đáp Cầu dày 5mm loại ô kích thước 1000mm X 750mm

  m2

  849.000

  5

  Cửa liền vách nhôm Trung Quốc 25mm x76mm, kính asia dày 5mm

  m2

  978.000

  6

  Cửa khung nhôm Đài Loan bưng nhựa Đài Loan

  m2

  1.055.000

  7

  Cửa đi cánh mở khung nhôm màu đài loan 76mm x50mm kính Nhật dày dày 5mm màu xanh đen

  m2

  1.025.000

  8

  Cửa đi cánh mở khung nhôm trắng Đài Loan 76mm X 38mm kính Nhật dày 5mm màu trắng

  m2

  1.010.000

  9

  Cửa đi cánh lùa khung nhôm màu Đài Loan 76mm X 38mm kính Nhật dày 5mm màu trắng

  m2

  1.056.000

  10

  Cửa đi cánh lùa khung nhôm màu Đài Loan 76mm X 38mm bưng nhôm lá

  m2

  1.025.000

  11

  Cửa thủy lực kính Nhật 10mm

  m2

  993.000

  12

  Cửa thủy lực kính Nhật 12mm

  m2

  1.041.000

  13

  Cửa cuốn tấm liền AUST-ROOL

   

   

  13.1

  Cửa cuốn tấm liền sóng vuông CB (Seriess 1)

  m2

  932.000

  13.2

  Cửa cuốn tấm liền sóng vuông AP (Seriess 2)

  m2

  782.000

  13.3

  Cửa cuốn tấm liền sóng vuông TM (Seriess 3)

  m2

  640.000

  14

  Cửa cuốn khe thoáng ALU -ROOL

   

   

  14.1

  Khe thoáng nan A50i dày 1,4mm ± 5%

  m2

  2.380.000

  14.2

  Khe thoáng nan A48 dày 1,1 mm ± 5%

  m2

  2.086.000

  14.3

  Khe thoáng nan A48e dày 0,9mm ± 5%

  m2

  1.599.000

  14.4

  Khe thoáng nan A49i dày 0,9mm ± 5%

  m2

  1.465.000

  15

  Mô tơ dùng cho cửa tấm liền AUST-ROOL

   

   

  15.1

  Bộ tời ARG.P-1 (Dùng cho cửa diện tích <12m2)

  bộ

  5.505.000

  15.2

  Bộ tời ARG.P-2 (Dùng cho cửa diện tích từ 12m2 đến 30m2)

  bộ

  6.392.000

  16

  Mô tơ dùng cho cửa khe thoáng ALU -ROOL

   

   

  16.1

  Bộ tời AUSTDOOR AK 300A sức nâng 300kg

  bộ

  4.795.000

  16.2

  Bộ tời AUSTDOOR AK 500A sức nâng 500kg

  bộ

  5.061.000

  17

  Phụ kiện cửa

   

   

  17.1

  Bản lề VVP

  cái

  1.837.000

  17.2

  Bản lề 533Z

  cái

  3.267.000

  17.3

  Bản lề 313Z

  cái

  2.553.000

  17.4

  Tay nắm + khóa

  bộ

  1.532.000

  IV

  CÁC LOẠI CỬA SẮT, SEN HOA SẮT (cả lắp đặt hoàn chỉnh)

   

   

  1

  Cửa sắt xếp thành phẩm

   

   

  1.1

  Cửa sắt xếp U 2mm không bọc tôn

  m2

  745.000

  1.2

  Cửa sắt xếp U 3mm không bọc tôn

  m2

  784.000

  1.3

  Cửa sắt xếp U 2mm bọc tôn hoa

  m2

  1.110.000

  1.4

  Cửa sắt xếp U 3mm bọc tôn hoa

  m2

  1.162.000

  2

  Sen hoa sắt dẹt thành phẩm

   

   

  2.1

  Sen hoa sắt dẹt loại đẹp 5,8 - 7,0 kg/m2

  m2

  249.000

  3

  Sen hoa sắt vuông thành phẩm

   

   

  3.1

  Loại sen hoa sắt vuông 10mm X 10mm khoảng cách ô 100mm x200mm

  m2

  484.000

  3.2

  Loại sen hoa sắt vuông 10mm x 10mm khoảng cách ô 150mm X 200mm

  m2

  432.000

  3.3

  Loại sen hoa sắt vuông 12mm X 12mm khoảng cách ô 100mm x200mm

  m2

  628.000

  3.4

  Loại sen hoa sắt vuông 12mm X 12mm khoảng cách ô 150mm X 200mm

  m2

  564.000

  3.5

  Loại sen hoa sắt vuông 14mm X 14mm khoảng cách ô 100mm X 200mm

  m2

  720.000

  3.6

  Loại sen hoa sắt vuông 14mm X 14mm khoảng cách ô 150mm X 200mm

  m2

  662.000

  3.7

  Loại sen hoa sắt vuông 16mm X 16mm khoảng cách ô 100mm X 200mm

  m2

  862.000

  3.8

  Loại sen hoa sắt vuông 16mm X 16mm khoảng cách ô 150mm X 200mm

  m2

  772.000

  4

  Lan can sắt vuông (cao trung bình 70cm) thành phẩm

   

   

  4.1

  Loại không có tay vịn

  m2

  392.000

  4.2

  Loại có tay vịn bằng ống thép mạ kẽm Φ40

  m2

  653.000

  5

  Cửa sắt khung bằng thép hộp (cả lắp đặt)

   

   

  5.1

  Cửa sắt khung bằng thép hộp 25mm X 50mm, 30 X 60mm, nan cửa bằng thép hộp 14mm x14mm, khoảng cách nan = 15mm

  m2

  1.176.000

  5.2

  Cửa sắt khung bằng ống thép mạ D = 42mm - 48mm, nan cửa bằng sen hoa thép vuông 12mm X 12mm, khoảng cách ô 100mm X 150mm, không bịt tôn

  m2

  1.019.000

  5.3

  Cửa sắt khung bằng ống thép mạ D = 42mm - 48mm, nan cửa bằng sen hoa thép vuông 12mm X 12mm, khoảng cách ô 100mm x150mm, có bịt tôn

  m2

  1.123.000

  V

  VẬT LIỆU ĐIỆN

   

   

  1

  Cột điện bằng bê tông vuông

   

   

  1.1

  CV 6,5-250(A)

  cột

  1.389.000

  1.2

  CV 7,5-290(A)

  cột

  1.834.000

  1.3

  CV 7,5-3 80(B)

  cột

  2.150.000

  2

  Cáp đồng bọc cách điện XLPE-CU/XLPE/PVC 1KV (3 ruột) CADISUN

   

   

  2.1

  3x4+1x2,5

  m

  73.000

  2.2

  3x6+1x4

  m

  104.000

  2.3

  3x10+1x6

  m

  164.000

  3

  Dây điện dân dụng do Việt Nam sản xuất PVC- CU/PVC/PVC 450-750V CADISUN Thượng Đình

   

   

  3.1

  VC 1x4

  m

  16.200

  3.2

  VC 1x6

  m

  24.200

  3.3

  Dây xúp đôi 2x2

  m

  14.100

  3.4

  Dây xúp đôi 2x2,5

  m

  17.200

  VI

  KÍNH CÁC LOẠI

   

   

  1

  Kính trắng Đáp cầu dầy 3 mm

  m2

  70.700

  2

  Kính trắng Đáp cầu dầy 5 mm

  m2

  116.200

  3

  Kính Việt - Nhật màu xanh đen dầy 5mm

  m2

  132.300

  4

  Kính Việt - Nhật màu xanh trắng dầy 5mm

  m2

  123.200

  VII

  ỐNG NƯỚC CÁC LOẠI

   

   

  1

  ỐNG KẼM VÀ PHỤ KIỆN

   

   

  1.1

  Ống kẽm

   

   

  1.1.1

  ống xanh Φ15

  m

  43.600

  1.1.2

  ống xanh Φ20

  m

  57.000

  1.1.3

  ống xanh Φ26

  m

  87.300

  1.1.4

  ống xanh Φ33

  m

  111.500

  1.1.5

  ống xanh Φ40

  m

  129.700

  1.2

  Phụ kiện ống kẽm

   

   

  1.2.1

  Cút thép các loại

   

   

  1.2.1.1

  Φ 15

  cái

  4.800

  1.2.1.2

  Φ 20

  cái

  7.300

  1.2.1.3

  Φ 26

  cái

  12.100

  1.2.1.4

  Φ 33

  cái

  17.000

  1.2.1.5

  Φ 40

  cái

  23.000

  1.2.1.6

  Φ 50

  cái

  36.400

  1.2.2

  Tê thép các loại

   

   

  1.2.2.1

  Φ 15

  cái

  7.300

  1.2.2.2

  Φ 20

  cái

  10.900

  1.2.2.3

  Φ 26

  cái

  15.800

  1.2.2.4

  Φ 33

  cái

  24.200

  1.2.2.5

  Φ 40

  cái

  29.100

  1.2.2.6

  Φ 50

  cái

  49.700

  1.2.3

  Côn thép các loại

   

   

  1.2.3.1

  Φ 15

  cái

  3.600

  1.2.3.2

  Φ 20

  cái

  7.300

  1.2.3.3

  Φ 26

  cái

  9.700

  1.2.3.4

  Φ 33

  cái

  15.800

  1.2.3.5

  Φ 40

  cái

  17.000

  1.2.3.6

  Φ 50

  cái

  26.700

  1.2.4

  Măng sông ống kẽm

   

   

  1.2.4.1

  Φ 15

  cái

  3.600

  1.2.4.2

  Φ 20

  cái

  7.300

  1.2.4.3

  Φ 26

  cái

  9.700

  1.2.4.4

  Φ 33

  cái

  15.800

  1.2.4.5

  Φ 40

  cái

  17.000

  1.2.4.6

  Φ 50

  cái

  26.700

  1.2.5

  Rắc co thép các loại

   

   

  1.2.5.1

  Φ 15

  cái

  14.500

  1.2.5.2

  Φ 20

  cái

  18.200

  1.2.5.3

  Φ 26

  cái

  26.700

  1.2.5.4

  Φ 33

  cái

  41.200

  1.2.5.5

  Φ 40

  cái

  54.500

  1.2.5.6

  Φ 50

  cái

  77.600

  2

  ỐNG NHỰA VÀ PHỤ KIỆN

   

   

  2.1

  Ống nhựa dẫn nước

   

   

  2.1.1

  Ống nhựa PVC Φ 21

  m

  7.300

  2.1.2

  Ống nhựa PVC Φ 27

  m

  8.500

  2.1.3

  Ống nhựa PVC Φ 34

  m

  10.900

  2.1.4

  Ống nhựa PVC Φ 42

  m

  14.500

  2.1.5

  Ống nhựa PVC Φ 48

  m

  17.000

  2.1.6

  Ống nhựa PVC Φ 60

  m

  23.000

  2.1.7

  Ống nhựa PVC Φ 76

  m

  30.300

  2.1.8

  Ống nhựa PVC Φ 90

  m

  37.600

  2.1.9

  Ống nhựa PVC Φ 110

  m

  54.500

  2.2

  Ống nhựa thoát nước

   

   

  2.2.1

  Ống nhựa PVC Φ 27

  m

  4.800

  2.2.2

  Ống nhựa PVC Φ 34

  m

  7.300

  2.2.3

  Ống nhựa PVC Φ 42

  m

  8.500

  2.2.4

  Ống nhựa PVC Φ 48

  m

  13.300

  2.2.5

  Ống nhựa PVC Φ 60

  m

  14.500

  2.2.6

  Ống nhựa PVC Φ 76

  m

  20.600

  2.2.7

  Ống nhựa PVC Φ 90

  m

  26.700

  2.2.8

  Ống nhựa PVC Φ 110

  m

  31.500

  2.3

  Phụ kiện ống nhựa

   

   

  2.3.1

  Cút

   

   

  2.3.1.1

  Φ 21

  cái

  1.100

  2.3.1.2

  Φ 27

  cái

  1.300

  2.3.1.3

  Φ 34

  cái

  2.600

  2.3.1.4

  Φ 42

  cái

  4.000

  2.3.1.5

  Φ 48

  cái

  5.400

  2.3.1.6

  Φ 60

  cái

  6.700

  2.3.1.7

  Φ 76

  cái

  13.300

  2.3.1.8

  Φ 90

  cái

  18.700

  2.3.1.9

  Φ 110

  cái

  34.600

  2.3.2

   

   

  2.3.2.1

  Φ 21

  cái

  1.200

  2.3.2.2

  Φ 27

  cái

  2.400

  2.3.2.3

  Φ 34

  cái

  3.600

  2.3.2.4

  Φ 42

  cái

  4.800

  23.2.5

  Φ 48

  cái

  7.300

  23.2.6

  Φ 60

  cái

  12.100

  23.2.7

  Φ 76

  cái

  18.200

  23.2.8

  Φ 90

  cái

  27.900

  23.2.9

  Φ 110

  cái

  48.500

  2.3.3

  Măng sông + côn

   

   

  2.3.3.1

  Φ 21

  cái

  600

  23.3.2

  Φ 27

  cái

  700

  23.3.3

  Φ 34

  cái

  1.600

  23.3.4

  Φ 42

  cái

  2.200

  23.3.5

  Φ 48

  cái

  2.400

  23.3.6

  Φ 60

  cái

  3.600

  2.33.7

  Φ 76

  cái

  6.100

  23.3.8

  Φ 90

  cái

  1.000

  23.3.9

  Φ 110

  cái

  14.500

  VIII

  VAN CÁC LOẠI

   

   

  1

  Van bi

   

   

  1.1

  Φ 15

  cái

  39.000

  1.2

  Φ 20

  cái

  62.000

  13

  Φ 25

  cái

  85.000

  1.4

  Φ 32

  cái

  143.000

  2

  Van phao các loại

   

   

  2.1

  Van phao Đài Loan Φ 21

  cái

  98.000

  2.2

  Van phao Đài Loan Φ 27

  cái

  136.000

  23

  Van phao Đài Loan Φ 34

  cái

  147.000

  2.4

  Van phao SG Φ 21

  cái

  50.000

  2.5

  Van phao SG Φ 27

  cái

  53.000

  2.6

  Van phao Italia Φ 15

  cái

  85.000

  3

  Phao điện

   

  69.000

  IX

  ỐNG CỐNG BÊ TÔNG

   

   

  1

  Ống cống bê tông cốt thép các loại

   

   

  1.1

  Ống cống Φ 20 (một cốt thép)

  m

  40.000

  1.2

  Ống cống Φ 30 (một cốt thép)

  m

  109.000

  1.3

  Ống cống Φ 40 (một cốt thép)

  m

  195.000

  1.4

  Ống cống Φ 50 (một cốt thép)

  m

  208.000

  1.5

  Ống cống Φ 60 (hai cốt thép)

  m

  238.000

  1.6

  Ống cống Φ 75 (hai cốt thép)

  m

  671.000

  1.7

  Ống cống Φ 100 (hai cốt thép)

  m

  880.000

  1.8

  Ống cống Φ 150 (hai cốt thép)

  m

  1.568.000

  2

  ống cống bê tông thường không cốt thép

   

   

  2.1

  Ống cống Φ 20

  m

  38.000

  2.2

  Ống cống Φ 30

  m

  45.000

  2.3

  Ống cống Φ 40

  m

  70.000

  2.4

  Ống cống Φ 50

  m

  80.000

  2.5

  Ống cống Φ 60

  m

  96.000

  2.6

  Ống cống Φ 75

  m

  128.000

  2.7

  Ống cống Φ 100

  m

  144.000

  2.8

  Cống hạ giếng đường kính Φ 75-90cm, cao 0,5m

  cái

  72.000

  2.9

  Cống hạ giếng đường kính Φ 100cm, cao 0,5m

  cái

  80.000

  X

  THIẾT BỊ VỆ SINH (ĐÃ CÓ CHI PHÍ LẮP ĐẶT)

   

   

  1

  Xí bệt

   

   

  1.1

  Xí bệt VI77 tay gạt, nắp nhựa (sản phẩm của Viglacera)

  bộ

  1.965.000

  1.2

  Xí bệt VI66 2 nút nhấn nắp nhựa (sản phẩm của Viglacera)

  bộ

  2.349.000

  1.3

  Xí bệt VI107 2 nút nhấn nắp rơi êm (sản phẩm của Viglacera)

  bộ

  2.748.000

  1.4

  Xí bệt C117 VN màu trắng (sản phẩm của INAX)

  bộ

  1.540.000

  1.5

  Xí bệt C117 VN màu nhạt (sản phẩm của INAX)

  bộ

  1.687.000

  1.6

  Xí bệt C108 VN màu trắng (sản phẩm của INAX)

  bộ

  1.906.000

  1.7

  Xí bệt VINATAS

  bộ

  630.000

  1.8

  Xí bệt Thái Bình

  bộ

  514.000

  2

  Xí xổm

   

   

  2.1

  Xí xổm ST8, ST8M (sản phẩm của Viglacera)

  bộ

  742.000

  2.2

  Xí xổm VINATAS

  bộ

  161.000

  2.3

  Xí xổm Thái Bình

  bộ

  118.000

  2.4

  Tiểu nam (Sản phẩm của Viglacera)

  cái

  496.000

  2.5

  Tiểu nam (Sản phẩm của Inax)

  cái

  419.000

   

  PHẦN IV

   

   

   

  BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN MỒ MẢ

   

   

  1

  Mộ đất chưa cải táng (đã chôn cất >3 năm)

  mộ

  7.000.000

  2

  Mộ đất chưa cải táng (đã chôn cất <3 năm)

  mộ

  8.000.000

  3

  Mộ đất đã cải táng

  mộ

  5.000.000

   

  PHẦN V

   

   

   

  BỒI THƯỜNG CHI PHÍ LẮP ĐẶT, THÁO DỠ

   

   

  I

  CHI PHÍ LẮP ĐẶT

   

   

  1

  Lắp dựng khuôn cửa đơn

  m

  46.000

  2

  Lắp dựng khuôn cửa kép

  m

  70.000

  3

  Lắp cửa vào khuôn

  m2

  72.000

  4

  Lắp cửa không có khuôn

  m2

  117.000

  5

  Lắp đặt chậu rửa

  bộ

  84.000

  6

  Lắp đặt bồn tắm

  bộ

  227.000

  7

  Lắp đặt bình đun nước nóng

  bộ

  263.000

  8

  Lắp đặt gương soi

  bộ

  29.000

  9

  Lắp đặt máy điều hoà 1 cục

  bộ

  424.000

  10

  Lắp đặt máy điều hoà 2 cục

  bộ

  489.000

  II

  CHI PHÍ THÁO DỠ

   

   

  1

  Tháo dỡ máy điều hoà nhiệt độ

  bộ

  101.000

  2

  Tháo dỡ bình đun nước nóng

  bộ

  37.000

  3

  Tháo dỡ bồn tắm

  bộ

  76.000

  4

  Tháo dỡ chậu rửa

  bộ

  18.000

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Ban hành: 30/06/2014 Hiệu lực: 13/08/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Nhà ở của Quốc hội, số 65/2014/QH13
  Ban hành: 25/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
  Ban hành: 18/06/2015 Hiệu lực: 05/08/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  09
  Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  Ban hành: 06/01/2017 Hiệu lực: 03/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  10
  Nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
  Ban hành: 05/04/2017 Hiệu lực: 01/06/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  11
  Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  Ban hành: 29/09/2017 Hiệu lực: 05/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  12
  Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  Ban hành: 14/08/2019 Hiệu lực: 01/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  13
  Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  Ban hành: 26/12/2019 Hiệu lực: 15/02/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực