hieuluat

Quyết định 30/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk với các cơ quan

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk LắkSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:30/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Nghị
  Ngày ban hành:11/08/2016Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:22/08/2016Tình trạng hiệu lực:Đã sửa đổi
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐẮK LẮK
  -------

  Số: 30/2016/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Đắk Lắk, ngày 11 tháng 8 năm 2016

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT ĐẮK LẮK VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

  ________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Thông tư Liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

  Căn cứ Thông tư Liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

  Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 340/TTr-STNMT ngày 05 tháng 7 năm 2016,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định này và báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng, hàng năm.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2016./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

  Phạm Ngọc Nghị

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐẮK LẮK
  -------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

   

   

  QUY CHẾ

  PHỐI HỢP GIỮA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT ĐẮK LẮK VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

  __________

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

  a) Quy chế này quy định trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao phối hợp.

  b) Những nội dung khác có liên quan không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo các quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  2. Đối tượng áp dụng

  Quy chế này áp dụng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất; các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  Điều 2. Nguyên tắc, hình thức, mục đích phối hợp

  1. Nguyên tắc phối hợp

  a) Nội dung phối hợp phải có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và các quyền hạn của cơ quan phối hợp; bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch; đảm bảo đúng thời gian theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, theo quy định pháp luật.

  b) Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức; nội dung, thời hạn, cách thực hiện; chế độ thông tin báo cáo.

  c) Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm, quyền hạn của công chức, viên chức.

  d) Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan với Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất phải được bàn bạc, thống nhất giải quyết trên cơ sở thẩm quyền và chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi cơ quan đã được quy định. Đối với các vấn đề vượt quá thẩm quyền, các đơn vị liên quan cần báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

  2. Hình thức phối hợp

  Căn cứ tính chất, nội dung, yêu cầu của công tác, nhiệm vụ; cơ quan đơn vị chủ trì quyết định hình thức phối hợp phù hợp, bao gồm:

  - Lấy ý kiến bằng văn bản.

  - Tổ chức họp trao đổi, thảo luận trực tiếp.

  - Thành lập tổ, đoàn công tác liên cơ quan để thực hiện các công việc mang tính đặc thù.

  3. Mục đích phối hợp

  a) Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.

  b) Phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và tỉnh.

  Điều 3. Trách nhiệm chung trong quản lý, chỉ đạo và phối hợp

  1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc quản lý, chỉ đạo toàn diện đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh.

  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

  a) Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường chỉ đạo điều hành các hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk trên địa bàn hành chính cấp huyện.

  b) Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trên địa bàn.

  3. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện, các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ được giao.

  Điều 4. Các nhiệm vụ Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện trong Quy chế phối hợp

  1. Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng quy định tại Điều 61 và Điều 62, Luật Đất đai 2013 có nguồn vốn giải phóng mặt bằng từ ngân sách Nhà nước hoặc nguồn vốn do Nhà đầu tư ứng trước để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

  2. Tạo quỹ đất; quản lý, khai thác từ quỹ đất được giao quản lý gồm:

  a) Đất đã thu hồi theo quy định tại Điều 61 và Điều 62, Luật Đất đai 2013 nhưng chưa giao cho Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

  b) Đất đã thu hồi theo quy định tại Khoản 1, Điều 64 và Điểm a, Điểm b, Điểm c và Điểm d, Khoản 1, Điều 65 của Luật Đất đai 2013 không phải là đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.

  c) Đất đã nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất.

  d) Các khu đất khác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý, khai thác (nếu có).

  3. Xây dựng kết cấu hạ tầng trên khu đất đấu giá; tổ chức xây dựng khu tái định cư; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo quy định.

  4. Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều này sau khi được cấp có thẩm quyền giao hoặc thông qua Hợp đồng được ký kết theo quy định của pháp luật.

  Điều 5. Trách nhiệm chấp hành trong công tác phối hợp

  1. Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở, ban, ngành liên quan và sự phối hợp chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn.

  2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc phân công, ủy quyền cho các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 4 của Quy chế này.

  3. Căn cứ nhiệm vụ cụ thể được phân công được nêu tại Khoản 2 Điều này, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tại các huyện, thị xã, thành phố chủ động quan hệ với Ủy ban nhân dân cấp huyện, các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được phân công theo trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện được quy định tại Quy chế này.

  Trực tiếp quan hệ, phối hợp phát hành những văn bản và quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk.

   

  Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

   

  Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

  1. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk hoặc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất lập thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp thuộc phạm vi, thẩm quyền.

  c) Hướng dẫn việc lập và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức phải di chuyển đến địa điểm mới khi bị thu hồi đất.

  d) Chủ trì soạn thảo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

  2. Đối với công tác thu hồi đất theo quy định tại Điều 64, Điều 65 Luật Đất đai 2013.

  a) Chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra làm căn cứ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền đối với các trường hợp sử dụng đất phải thu hồi.

  b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện thu hồi đất.

  c) Chủ trì kiểm tra các trường hợp được giao đất, thuê đất, kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật đất đai để xử lý, đề xuất xử lý theo thẩm quyền; hàng năm tổng hợp kết quả, tình hình xử lý thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

  3. Đối với công tác quản lý, khai thác quỹ đất

  a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí quản lý quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk lập phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng nhu cầu công tác, đảm bảo quản lý có hiệu quả quỹ đất được giao.

  b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý, khai thác quỹ đất được giao trên địa bàn tỉnh.

  c) Chỉ đạo thực hiện việc quản lý, kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án và giám sát tình hình hình khai thác sử dụng hàng năm đối với quỹ đất được giao quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

  d) Chỉ đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk hoặc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thống nhất phương án quản lý quỹ đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án quản lý quỹ đất, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán chi phí quản lý khu đất có liên quan do Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk trình.

  e) Chỉ đạo thực hiện việc quản lý, kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án và giám sát tình hình quản lý quỹ đất đối với quỹ đất được giao quản lý.

  4. Đối với công tác tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất

  a) Chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp nhu cầu và tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng các khu tái định cư; khu đất đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh.

  b) Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk lập danh mục các khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất và lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất theo Điều 11 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

  c) Thẩm định hồ sơ của các khu đất đấu giá, phương án đấu giá quyền sử dụng đất; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, phương án đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo thẩm quyền; làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất theo quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

  d) Tiếp nhận hồ sơ và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá.

  e) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán chi phí các công tác có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất trình như: đo đạc, thẩm định giá, lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá.

  f) Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với cấp huyện và các đơn vị khác.

  Điều 7. Trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk, các Chi nhánh của Trung tâm Phát triển quỹ đất (sau đây gọi chung là Trung tâm Phát triển quỹ đất)

  1. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  a) Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức thẩm định theo thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  b) Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã công bố công khai, tuyên truyền, vận động về chính sách, chủ trương thu hồi đất và các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho người có đất thu hồi.

  c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ đầu tư dự án thực hiện việc kê khai, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ đầu tư dự án niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hướng dẫn, giải đáp những ý kiến thắc mắc, góp ý của người bị thu hồi đất và các vấn đề liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chuyển quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất thu hồi.

  đ) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã công khai quỹ đất tái định cư; xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt giao đất ở tại khu tái định cư cho người có đất thu hồi (trường hợp phải tái định cư); quản lý quỹ đất đã thu hồi, bàn giao diện tích đất đã được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho chủ đầu tư dự án để thực hiện theo quy định.

  e) Thực hiện xây dựng hạ tầng, kỹ thuật đối với quỹ đất do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất nộp ngân sách, khu tái định cư của dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các dự án khác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

  f) Chủ động đề xuất biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

  g) Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn.

  h) Hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật; chủ động gặp gỡ đối thoại trực tiếp, có văn bản trả lời, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người có đất bị thu hồi về số liệu kiểm kê, áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  k) Phối hợp với các phòng chuyên môn có thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh, bổ sung quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  l) Xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện vận động, thuyết phục người có đất thu hồi thực hiện Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  m) Trực tiếp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi theo quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  2. Đối với công tác thu hồi đất theo quy định tại Điều 64, Điều 65 Luật Đất đai 2013.

  a) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã để xác định giá trị tài sản còn lại trên đất (nếu có);

  b) Báo cáo tiến độ, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị hướng xử lý đảm bảo tiến độ kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  c) Quản lý quỹ đất sau thu hồi và đề xuất phương án sử dụng.

  3. Đối với công tác tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất

  Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan để xây dựng:

  a) Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt lập kế hoạch tạo lập phát triển quỹ đất; quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư và các dự án đầu tư khác có sử dụng đất theo chức năng, nhiệm vụ được giao làm cơ sở lập kế hoạch nhu cầu sử dụng đất hàng năm.

  b) Kế hoạch nhu cầu sử dụng đất hàng năm để đầu tư dự án, đầu tư từng phần hạng mục từng dự án; lập kế hoạch phát triển quỹ đất hàng năm để đầu tư hạ tầng, tái định cư (nếu có).

  c) Kế hoạch thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

  d) Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có).

  đ) Kế hoạch về vốn tổ chức thực hiện thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

  e) Trực tiếp thực hiện tiếp nhận và tổ chức quản lý quỹ đất được giao theo quyết định hoặc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  f) Trình Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: phương án quản lý quỹ đất, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán chi phí quản lý khu đất có liên quan như: thuê bảo vệ, phát quang, làm hàng rào, dọn vệ sinh, chi phí đi lại, tiền lương, phụ cấp...

  g) Thực hiện công tác quản lý khu đất theo phương án được duyệt.

  4. Đối với công tác tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất

  a) Đăng ký nhu cầu, kế hoạch vốn với Quỹ Phát triển đất tỉnh.

  b) Lập phương án, dự án trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng; xin phép xây dựng.

  c) Tổ chức triển khai thực hiện phương án, dự án được duyệt.

  d) Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt chủ trương đấu giá (trừ các khu đất đã được chỉ đạo đấu giá của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện).

  đ) Chuẩn bị hồ sơ, thu thập đầy đủ các thông tin cần thiết báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định đấu giá quyền sử dụng đất cho các khu đất trong kỳ (hoặc phê duyệt kế hoạch đấu giá các khu đất hàng năm).

  e) Đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường xác định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá theo thẩm quyền.

  f) Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho từng thửa đất hoặc khu đất và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

  g) Trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét việc phê duyệt dự toán; kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các chi phí có liên quan như: đo đạc, thẩm định giá, thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá...; Ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

  h) Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hồ sơ công nhận kết quả trúng đấu giá.

  k) Yêu cầu người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo của Cục Thuế tỉnh hoặc Chi cục Thuế cấp huyện và tiến hành phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đấu giá tổ chức bàn giao đất trên thực địa sau khi người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

  Điều 8. Trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai

  1. Thực hiện trích lục hồ sơ địa chính, thông tin địa chính các thửa đất trong khu vực thu hồi đất, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo yêu cầu của Trung tâm Phát triển quỹ đất sau bồi thường, thời gian thực hiện từng nội dung công việc theo đúng quy định hiện hành.

  2. Phối hợp, trao đổi thống nhất với Trung tâm Phát triển quỹ đất về trình tự, thủ tục để thực hiện các nghiệp vụ có liên quan theo hướng cải tiến đơn giản, tinh giản, rút ngắn thời gian so với quy định.

  3. Thu phí, lệ phí theo quy định.

  4. Cử cán bộ tham gia tổ, đoàn công tác liên cơ quan để thực hiện một số công việc liên quan có tính đặc thù.

  Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài chính

  1. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất lập và cùng Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt theo thẩm quyền.

  b) Chủ trì giải quyết vướng mắc trong việc: xác định chi phí hỗ trợ thuê trụ sở, nhà xưởng cho tổ chức theo quy định.

  c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối nguồn vốn ngân sách để phân bổ vốn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  2. Đối với công tác quản lý quỹ đất:

  a) Chủ trì thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt suất đầu tư hạ tầng; tính toán kinh phí để hoàn trả cho chủ đầu tư dự án (nếu có).

  b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn sự nghiệp để giao Trung tâm Phát triển quỹ đất sử dụng cho việc quản lý các khu đất; bổ sung vốn cho công tác lập nhiệm vụ quy hoạch, phục vụ cho công tác lập dự án và tính chung trong kinh phí hoạt động giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

  3. Đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

  a) Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  b) Tổng hợp tình hình việc thu tiền theo kết quả trúng đấu giá; đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm quy định.

  c) Hướng dẫn người trúng đấu giá nộp tiền trúng đấu giá.

  d) Xử lý và báo cáo quyết toán việc nộp tiền trúng đấu giá theo quy định, bao gồm các chi phí sẽ cấn trừ khi tổ chức cuộc bán đấu giá, chi phí phục vụ công tác bán đấu giá, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính và xử lý trường hợp phải nộp phạt do chậm nộp theo quy định.

  đ) Tham mưu, đề xuất mức trích tỷ lệ % số tiền thu được từ việc bán đấu giá quyền sử dụng đất bổ sung vào nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

  Điều 10. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

  1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện cân đối, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí quỹ nhà tái định cư của các dự án.

  2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan xác định địa điểm xây dựng khu tái định cư phù hợp quy hoạch xây dựng, quy mô đầu tư, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương địa điểm xây dựng.

  3. Chịu trách nhiệm công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị theo đúng quy định của pháp luật và chủ trì giải quyết những vướng mắc về quy hoạch, kiến trúc theo thẩm quyền.

  4. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng và giới thiệu địa điểm cho các tổ chức phải di chuyển do bị thu hồi đất để đảm bảo yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng.

  5. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng đô thị; cung cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất thông tin về quy hoạch khu đất: bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai để yêu cầu lập phương án sử dụng đất; phục vụ công tác quản lý, khai thác quỹ đất; công tác tái định cư, xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

  6. Thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết (hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500) theo thẩm quyền đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư xây dựng hàng năm các khu tái định cư, xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

  7. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng các khu tái định cư theo quy định hiện hành.

  8. Hướng dẫn việc xác định quy mô, diện tích, tính hợp pháp và giá trị còn lại của các công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường, hỗ trợ.

  9. Ban hành đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc, di chuyển mồ mả làm cơ sở để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  10. Kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc các nội dung liên quan: thu hồi nhà thuộc sở hữu nhà nước: xác định mức bồi thường nhà ở, công trình, vật kiến trúc, mồ mả; xác định giá trị hoàn trả các công trình xây dựng: nhà ở, công trình,.. khi thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

  11. Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền.

  12. Tham gia Hội đồng thẩm định giá của tỉnh khi thực hiện công tác thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  Điều 11. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

  1. Hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện đề án vị trí việc làm và công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy.

  2. Tham mưu, đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút cán bộ viên chức làm việc, gắn bó với Trung tâm Phát triển quỹ đất.

  3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định điều động công chức, viên chức theo thẩm quyền.

  Điều 12. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

  1. Cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch 05 năm và hàng năm, các dự án về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh làm cơ sở thực hiện thu hồi đất.

  2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành, quyết định đầu tư, cấp phép đối với các dự án chuyên ngành giao thông, các dự án kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định.

  Điều 13. Trách nhiệm của Quỹ Phát triển đất tỉnh

  1. Tiếp nhận đăng ký kế hoạch vốn hàng năm hoặc đột xuất (khi có ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền) đối với kế hoạch ứng vốn của Trung tâm Phát triển quỹ đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

  2. Sắp xếp, chuẩn bị vốn đối với các dự án trong kế hoạch ứng vốn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

  3. Thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định ứng vốn đối với những dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự án đầu tư phát triển quỹ đất theo kế hoạch ứng vốn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

  Điều 14. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế cấp huyện

  1. Phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các đơn vị liên quan xác định các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật mà tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất người có đất thu hồi chưa thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

  2. Gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 13 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  Điều 15. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và đơn vị khác liên quan

  1. Các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm tham gia phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác phát triển quỹ đất và quản lý quỹ đất thuộc chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình.

  2. Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; động viên, thuyết phục cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai các dự án; chỉ đạo các đoàn thể cấp huyện, cấp xã cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên.

  3. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất thường xuyên đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân được biết, thực hiện

  Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  1. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  a) Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

  b) Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã hỗ trợ Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  c) Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất công bố công khai thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đối với người có đất thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.

  d) Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính kế hoạch tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Trung tâm Phát triển quỹ đất lập thuộc thẩm quyền phê duyệt.

  đ) Ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền đối với người có đất thu hồi; quyết định giao đất tái định cư; quyết định kiểm đếm bắt buộc; quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  e) Phối hợp với các cơ quan liên quan và chủ đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư tại địa phương và giao đất tái định cư cho người được bố trí tái định cư; hướng dẫn người có đất thu hồi kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được giao đất hoặc được mua nhà tái định cư.

  f) Quy định nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các phòng, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức trong việc phối hợp tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  g) Chủ động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định.

  h) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố quản lý.

  k) Phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung sau: Kế hoạch thu hồi đất; kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; quy chế bốc thăm vị trí đất ở, nhà ở được bồi thường và vị trí đất ở nhà ở được tái định cư; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự toán kinh phí cưỡng chế thu hồi đất.

  2. Đối với công tác thu hồi đất theo quy định tại Điều 64, Điều 65 Luật Đất đai 2013.

  a) Ban hành các Quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp theo thẩm quyền, đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  b) Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất trong công tác thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai; xác định vị trí ranh giới thu hồi đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất để xác định giá trị tài sản còn lại (nếu có); xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất khi thu hồi gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thời gian còn lại của công trình, vật kiến trúc đã xây dựng trên đất không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước; bàn giao mặt bằng, quản lý diện tích đất đã được giao sau khi thu hồi và đưa vào sử dụng; cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận hoặc thông báo Giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý.

  c) Ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất và chỉ đạo tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất.

  d) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

  3. Đối với công tác đầu tư xây dựng dự án tái định cư; xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất

  a) Chỉ đạo thực hiện: Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm để phục vụ nhu cầu tái định cư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; lập dự án tái định cư, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất theo thẩm quyền.

  b) Phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền.

  4. Đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

  a) Xác định quỹ đất đấu giá để đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

  b) Phê duyệt phương án đấu giá, công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền.

  c) Công bố danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.

  Điều 17. Trách nhiệm của các Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

  1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

  a) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất đất lập thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  b) Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo thẩm quyền; quyết định giao đất tái định cư; quyết định kiểm đếm bắt buộc; quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.

  c) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết tranh chấp đất đai phát sinh khi Nhà nước thu hồi đất (nếu có); chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao đất thực địa theo quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  d) Tiếp nhận, đăng ký nhu cầu sử dụng đất hàng năm của Trung tâm Phát triển quỹ đất, thông báo kết quả đăng ký hoặc có văn bản trả lời rõ lý do không chấp nhận đăng ký.

  đ) Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cấp thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tài liệu, số liệu đất đai để Trung tâm Phát triển quỹ đất đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

  e) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất và các dự án trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

  f) Xác định vị trí, quy mô, mục đích, chủ đầu tư các dự án công trình đầu tư có sử dụng đất trong năm kế hoạch.

  g) Hướng dẫn trình tự, thủ tục trong công tác đăng ký nhu cầu sử dụng đất tạo quỹ đất, xây dựng kế hoạch thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp thẩm quyền phê duyệt; cử cán bộ, công chức phối hợp tiến hành khảo sát thực địa khi cần thiết.

  h) Chủ trì, phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra làm căn cứ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền đối với các trường hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai.

  2. Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

  a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà, công trình đồng thời xác định phá vỡ kết cấu của nhà, công trình.

  b) Cung cấp bản đồ quy hoạch xây dựng đô thị huyện, thị xã, thành phố được cấp thẩm quyền phê duyệt.

  c) Xác định các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng tại các địa điểm có dự án đầu tư, dự án tạo quỹ đất sạch.

  3. Thanh tra cấp huyện

  Tổ chức xác minh đơn thư khiếu nại, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố các thuộc thẩm quyền.

  4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế

  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định độ tuổi cây trồng, phân loại, xác định chất lượng và giá trị gỗ thu hồi để khấu trừ vào giá trị bồi thường. Xác định giá trị bồi thường, chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất chưa đến kỳ thu hoạch.

  5. Phòng Tài chính - kế hoạch

  a) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Trung tâm Phát triển quỹ đất lập đối với các dự án thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  b) Chủ trì với các đơn vị liên quan thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự toán các công trình hạ tầng phải tháo dỡ, di dời, lắp đặt; thẩm định giá bán thanh lý, tài sản thu hồi; thẩm định đơn giá chi phí hỗ trợ di dời các loại máy móc thiết bị đi kèm nhà cửa, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất lập đối với các dự án thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

  1. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  a) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, công khai và vận động người bị thu hồi đất, tài sản gắn liền với đất chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  b) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện xác nhận nguồn gốc đất đai và xác định thời điểm xây dựng nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.

  c) Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện kê khai đất đai, tài sản trên đất, kiểm kê về đất đai, kiểm kê tài sản trên đất, xác nhận và chịu trách nhiệm về nguồn gốc, tính hợp pháp về đất đai và tài sản trên đất của người bị thu hồi đất; thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở.

  d) Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).

  đ) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất niêm yết công bố, công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; giao quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có thẩm quyền đến người có đất thu hồi hoặc tài sản gắn liền với đất bị thu hồi.

  e) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tống đạt Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân không chấp hành Quyết định thu hồi đất.

  2. Đối với công tác thu hồi đất theo quy định tại Điều 64, Điều 65 Luật Đất đai 2013

  a) Cử cán bộ tham gia thành viên Tổ Công tác thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai.

  b) Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất trong công tác lập hồ sơ pháp lý về dự án thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai; thông báo thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai cho người sử dụng đất; xác định vị trí, ranh giới thu hồi đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất để xác định giá trị tài sản còn lại (nếu có); thực hiện cưỡng chế thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai; lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định.

  3. Đối với công tác quản lý quỹ đất

  Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất xử lý kịp thời các hành vi lấn, chiếm quỹ đất được giao trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  Điều 19. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  1. Cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến dự án như chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt dự án, trích lục bản đồ, mốc giới, hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và trực tiếp tham gia cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất trong suốt quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đến khi xong dự án; kịp thời đưa quỹ đất đã được bàn giao vào thi công dự án.

  2. Căn cứ quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chuyển kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để chi trả cho người bị thu hồi đất đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo quy định.

   

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 20. Điều khoản thi hành

  1. Trong quá trình thực hiện quy chế này nếu tổ chức, cá nhân thực hiện có chất lượng và hiệu quả sẽ được biểu dương, khen thưởng theo chế độ thi đua khen thưởng hiện hành của Nhà nước. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc Quy chế này để chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  2. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; các Sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  Ban hành: 28/08/2014 Hiệu lực: 20/11/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
  Ban hành: 04/04/2015 Hiệu lực: 20/05/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 04/04/2015 Hiệu lực: 19/05/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  09
  Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
  Ban hành: 19/12/2019 Hiệu lực: 29/12/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 30/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk với các cơ quan

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
  Số hiệu:30/2016/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:11/08/2016
  Hiệu lực:22/08/2016
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phạm Ngọc Nghị
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ (8)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X