hieuluat

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND Bảng giá các loại đất tỉnh Bình Phước từ năm 2015 đến năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 32/2014/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Trăm
  Ngày ban hành: 19/12/2014 Hết hiệu lực: 27/09/2015
  Áp dụng: 01/01/2015 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH PHƯỚC

  ____________

  Số: 32/2014/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  Đồng Xoài, ngày 19 tháng 12 năm 2014

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2019

  _______________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về Khung giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

  Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

  Căn cứ Công văn số 469/HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 708/TTr-STNMT ngày 19 tháng 12 năm 2014,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 và thay thế Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 21/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014.

  Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - TTTU, TT.HĐND tỉnh;
  - UBMTTQVN tỉnh;
  - CT, PCT;
  - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - Như Điều 3;
  - LĐVP, các phòng;
  - Trung tâm Tin học - Công báo;
  - Lưu: VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Trăm

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH PHƯỚC

  ____________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

   

   

  QUY ĐỊNH

  BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2019
  (Kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh)

  ________________

  Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Quy định này quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng từ năm 2015 đến năm 2019.

  2. Bảng giá các loại đất theo quy định này làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

  a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

  b) Tính thuế sử dụng đất;

  c) Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

  d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

  đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

  e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

  Điều 2. Giải thích từ ngữ

  1. Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất.

  2. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.

  3. Phân vùng đất tại nông thôn là việc phân định quỹ đất gồm các loại đất trong vùng có điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu tương đồng. Trên cơ sở đó phân ra các loại đất tại vùng: Đồng bằng, trung du, miền núi để định giá.

  4. Đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là khu đất giáp sát nhau tại đường phân địa giới hành chính giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  5. Đất liền kề là khu đất liền nhau, tiếp nối nhau với khu đất đã được xác định.

  6. Vị trí đất được tính là khoảng cách theo đường vuông góc từ mép ngoài hành lang bảo vệ đường bộ của trục đường giao thông đến thửa đất.

  Điều 3. Phân vùng đất tại nông thôn

  Tỉnh Bình Phước là tỉnh miền núi, do đó đất tại nông thôn được phân thành hai vùng: Trung du và miền núi. Trong đó:

  Xã trung du là xã có địa hình cao vừa phải (thấp hơn miền núi, cao hơn đồng bằng), bao gồm đại bộ phận diện tích là đồi; mật độ dân số thấp hơn đồng bằng và cao hơn miền núi, kết cấu hạ tầng và điều kiện sản xuất lưu thông hàng hóa kém thuận lợi hơn so với đồng bằng nhưng thuận lợi hơn miền núi.

  Xã miền núi là xã có địa hình cao hơn trung du, bao gồm đại bộ phận diện tích là núi cao, địa hình phức tạp; mật độ dân số thấp, kết cấu hạ tầng và điều kiện sản xuất lưu thông hàng hóa kém thuận lợi hơn trung du.

  Phân vùng các xã ở nông thôn trong tỉnh quy định cụ thể tại Phụ lục 3 kèm theo Quy định này.

  Điều 4. Xác định giá, khu vực và vị trí đất nông nghiệp

  1. Phân loại khu vực đất:

  Việc phân loại khu vực để xác định giá đất thực hiện theo nguyên tắc: Khu vực 1 có điều kiện giao thông thuận lợi nhất và thực tế giá sang nhượng cao nhất, khu vực 2 và khu vực 3 có điều kiện giao thông, giá sang nhượng thấp hơn, cụ thể như sau:

  a) Khu vực 1: Bao gồm đất nông nghiệp trong địa giới các phường thuộc thị xã, trong các khu phố thuộc thị trấn; đất ven các trục đường giao thông do Trung ương, tỉnh, huyện, thị quản lý, các trục đường giao thông liên xã; đất ven các trung tâm thương mại, khu công nghiệp hoặc khu dân cư mới được quy hoạch xây dựng.

  b) Khu vực 2: Bao gồm đất nông nghiệp tiếp giáp với trục đường giao thông liên thôn, liên ấp; đất nông nghiệp thuộc thị trấn ngoài khu vực trung tâm thị trấn (ngoài các khu phố). Ngoài ra, đất thuộc khu vực 1 nhưng có địa hình bất lợi, độ phì đất kém phù hợp hơn cho trồng trọt thì xếp vào khu vực 2.

  c) Khu vực 3: Bao gồm các đất có địa điểm còn lại trên địa bàn xã.

  2. Xác định vị trí đất:

  a) Vị trí 1: Tiếp giáp mép ngoài hành lang bảo vệ đường bộ (HLBVĐB) vào sâu 100 m.

  b) Vị trí 2: Cách mép HLBVĐB từ trên 100 m đến 300 m, đơn giá đất được tính bằng 80% mức giá vị trí 1.

  c) Vị trí 3: Cách mép HLBVĐB từ trên 300 m đến 500 m, đơn giá đất được tính bằng 70% mức giá vị trí 1.

  d) Vị trí 4: Cách mép HLBVĐB từ trên 500 m đến 1.000 m, đơn giá đất được tính bằng 60% mức giá vị trí 1.

  đ) Vị trí 5: Cách mép HLBVĐB từ trên 1.000 m, đơn giá đất được tính bằng 50% mức giá vị trí 1:

  3. Xác định giá đất: Đất nông nghiệp liền thửa nằm trên nhiều vị trí thì toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đó được tính theo vị trí có giá cao nhất của thửa đất đó

  a) Vị trí 1: Theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Quy định này. Trường hợp đất nằm trong phạm vi 100 m nhưng không tiếp giáp đường thì đơn giá đất được tính bằng 80% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  b) Vị trí 2: Đơn giá đất được tính bằng 80% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  c) Vị trí 3: Đơn giá đất được tính bằng 70% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  d) Vị trí 4: Đơn giá đất được tính bằng 60% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  đ) Vị trí 5: Đơn giá đất được tính bằng 50% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  Ghi chú: Riêng đơn giá đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và đất nuôi trồng thủy sản không phân biệt khu vực, vị trí quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Quy định này.

  Điều 5. Xác định giá, khu vực và vị trí đất ở tại nông thôn

  1. Phân loại khu vực đất:

  Việc phân loại khu vực để xác định giá đất thực hiện theo nguyên tắc: Khu vực 1 có khả năng sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất. Khu vực 2 và khu vực 3 có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

  Phân loại khu vực đất ở tại nông thôn trong mỗi xã được chia theo 03 khu vực thuộc địa giới hành chính cấp xã, như sau:

  a) Khu vực 1: Bao gồm các đất tiếp giáp với trục đường giao thông do huyện, thị xã quản lý, đường liên xã, trung tâm cụm xã, khu dịch vụ thương mại thuộc xã (không bao gồm các trục đường quy định ở Phụ lục 2 kèm theo Quy định này).

  b) Khu vực 2: Bao gồm các đất tiếp giáp với trục đường giao thông liên thôn, liên ấp tiếp giáp với các điểm tập trung dân cư.

  c) Khu vực 3: Bao gồm các đất có địa điểm còn lại trên địa bàn xã.

  2. Xác định vị trí đất:

  a) Vị trí 1: Tiếp giáp mép ngoài HLBVĐB vào sâu 30 m (chỉ tính đất liền thửa).

  b) Vị trí 2: Cách mép ngoài HLBVĐB từ trên 30 m đến 100 m.

  c) Vị trí 3: Cách mép ngoài HLBVĐB từ trên 100 m đến 200 m.

  d) Vị trí 4: Cách mép ngoài HLBVĐB từ trên 200 m đến 300 m.

  đ) Vị trí 5: Cách mép HLBVĐB từ trên 300 m.

  3. Xác định giá đất: Đất ở tại nông thôn nằm trên nhiều vị trí thì giá đất xác định theo từng phân đoạn vị trí của thửa đất đó.

  a) Vị trí 1: Theo bảng giá đất quy định tại Điều 17 Quy định này. Trường hợp đất nằm trong phạm vi 30 m nhưng không tiếp giáp đường thì đơn giá đất được tính bằng 75% đơn giá vị trí 1 cùng khu vực.

  b) Vị trí 2: Đơn giá đất được tính bằng 75% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  c) Vị trí 3: Đơn giá đất được tính bằng 65% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  d) Vị trí 4: Đơn giá đất được tính bằng 50% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  đ) Vị trí 5: Đơn giá đất được tính bằng 45% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  Điều 6. Xác định giá, khu vực và vị trí đất ở tại nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ

  1. Phân loại khu vực đất:

  Việc phân loại khu vực để xác định giá đất thực hiện theo nguyên tắc: Khu vực 1 có khả năng sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất. Khu vực 2 và khu vực 3 có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

  Phân loại khu vực đối với đất ở tại nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh bao gồm 03 khu vực đất tiếp giáp với trục đường Quốc lộ, tỉnh lộ, các trục đường liên xã, liên thôn có mức sinh lợi cao hoặc tiếp giáp với nội ô thị xã, thị trấn, chợ, trung tâm thương mại, dịch vụ.

  Chi tiết các trục đường và khu vực đất quy định cụ thể tại Phụ lục 2 kèm theo Quy định này.

  2. Xác định vị trí đất:

  a) Vị trí 1: Tiếp giáp mép ngoài HLBVĐB vào sâu 30 m (chỉ tính đất liền thửa).

  b) Vị trí 2: Cách mép HLBVĐB từ trên 30 m đến 60 m.

  c) Vị trí 3: Cách mép HLBVĐB từ trên 60 m đến 120 m.

  d) Vị trí 4: Cách mép HLBVĐB từ trên 120 m đến 360 m.

  3. Xác định giá đất: Đất ở tại nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ nằm trên nhiều vị trí thì giá đất xác định theo từng phân đoạn vị trí của thửa đất đó. Cụ thể:

  a) Đối với các thị xã: Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long:

  - Vị trí 1: Theo bảng giá đất quy định tại Điều 18 Quy định này và nhân với hệ số điều chỉnh giá đất tại Phụ lục 2 kèm theo Quy định này. Trường hợp thửa đất nằm trong phạm vi 30 m nhưng không tiếp giáp đường thì đơn giá đất được tính bằng 65% đơn giá vị trí 1 cùng khu vực.

  - Vị trí 2: Đơn giá đất được tính bằng 40% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  - Vị trí 3: Đơn giá đất được tính bằng 30% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  - Vị trí 4: Đơn giá đất được tính bằng 25% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  b) Đối với các huyện còn lại (không bao gồm huyện Chơn Thành):

  - Vị trí 1: Theo bảng giá đất quy định tại Điều 18 Quy định này và nhân với hệ số điều chỉnh giá đất tại Phụ lục 2 kèm theo Quy định này. Trường hợp thửa đất nằm trong phạm vi 30 m nhưng không tiếp giáp đường thì đơn giá đất được tính bằng 65% đơn giá vị trí 1 cùng khu vực.

  - Vị trí 2: Đơn giá đất được tính bằng 50% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  - Vị trí 3: Đơn giá đất được tính bằng 40% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  - Vị trí 4: Đơn giá đất được tính bằng 35% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

  c) Huyện Chơn Thành:

  - Giá đất vị trí 1, 2, 3, 4: Quy định cụ thể tại Điều 18 Quy định này và nhân với hệ số điều chỉnh giá đất tại Phụ lục 2 kèm theo Quy định này. Trường hợp thửa đất nằm trong phạm vi 30 m nhưng không tiếp giáp đường thì đơn giá đất được tính bằng vị trí 2 cùng khu vực.

  - Vị trí ngoài 360 m: Đối với khu vực 1 và khu vực 2 ngoài phạm vi 360 m tính bằng đơn giá vị trí 1 khu vực 3; đối với khu vực 3 ngoài phạm vi 360 m tính bằng đơn giá vị trí 4 khu vực 3.

  d) Quy định đối với giá đất vị trí ngoài 360 m (không bao gồm huyện Chơn Thành):

  - Vị trí đất từ trên 360 m xác định theo khoản 2, Điều 5 Quy định này;

  - Đơn giá từng vị trí đất xác định theo bảng giá đất ở tại nông thôn khu vực 1; trường hợp đơn giá vị trí 1 đất ở nông thôn khu vực 1 cao hơn đơn giá vị trí 4 đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ thì tính bằng vị trí 4 đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ và lấy đơn giá đất vị trí 4 làm chuẩn để tính giá cho các vị trí đất tiếp theo đã xác định theo khoản 2, Điều 5 Quy định này.

  Điều 7. Xác định giá, loại đường phố và vị trí đất ở tại đô thị

  1. Loại đường phố:

  Loại đường phố trong nội ô thị xã, thị trấn để xác định giá đất, được căn cứ chủ yếu vào vị trí, khả năng sinh lợi, mức độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường, thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh, cụ thể như sau:

  a) Đường phố loại 1: Là nơi có điều kiện đặc biệt thuận lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán, du lịch, sinh hoạt; có kết cấu hạ tầng đồng bộ; có giá đất thực tế cao nhất.

  b) Đường phố loại 2: Là nơi có điều kiện thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, sinh hoạt; có kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ; có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đường phố loại 1.

  c) Đường phố loại 3: Là nơi có điều kiện tương đối thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, sinh hoạt; có kết cấu hạ tầng chủ yếu đồng bộ: Cấp điện, cấp nước và thoát nước, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình đường phố loại 2.

  d) Đường phố loại 4: Là nơi có điều kiện chưa được thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, sinh hoạt; có kết cấu hạ tầng chủ yếu chưa đồng bộ: Cấp điện, cấp nước và thoát nước, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình đường phố loại 3.

  Trên một con đường có thể phân thành nhiều loại đường phố, tương ứng với nhiều đoạn đường có khả năng sinh lợi, giá đất, kết cấu hạ tầng có hiện trạng khác nhau.

  Chi tiết các đường phố quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quy định này.

  2. Xác định vị trí đất:

  Việc xác định vị trí đất trong từng đường phố căn cứ vào điều kiện sinh lợi và giá đất thực tế của từng vị trí đất trong từng đường phố, cụ thể như sau:

  a) Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất liền cạnh đường phố (có ít nhất một mặt tiếp giáp đường phố), đất tiếp giáp mép HLBVĐB (sau khi đã trừ HLBVĐB) vào sâu 25 m.

  b) Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất trong hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt, kinh doanh sản xuất thuận lợi, cách mép HLBVĐB từ trên 25 m đến 50 m, liền kề đất có vị trí 1.

  c) Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất trong ngõ, trong hẻm của đường phố, có các điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh kém hơn đất vị trí 2, cách mép HLBVĐB từ trên 50 m đến 100 m, có một mặt tiếp giáp đất vị trí 2.

  d) Vị trí 4: Áp dụng đối với thửa đất trong ngõ, trong hẻm của đường phố, liền kề vị trí 3, có các điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh kém hơn vị trí 3 và cách mép HLBVĐB từ trên 100 m đến 200 m.

  3. Xác định giá đất: Đất ở tại đô thị nằm trên nhiều vị trí thì giá đất xác định theo từng phân đoạn vị trí của thửa đất đó. Cụ thể:

  a) Vị trí 1, 2, 3, 4: Quy định cụ thể tại Điều 19 Quy định này và nhân với hệ số điều chỉnh giá đất tại Phụ lục 1 kèm theo Quy định này. Trường hợp thửa đất nằm trong phạm vi 25 m nhưng không tiếp giáp đường thì đơn giá đất được tính bằng 65% đơn giá vị trí 1 cùng loại đường phố (Nếu sau khi tính toán, đơn giá đất nhỏ hơn vị trí 2 thì tính bằng vị trí 2).

  b) Các thửa (lô) đất trong ngõ, trong hẻm của đường phố, liền kề vị trí 4, cách mép HLBVĐB từ trên 200 m, đơn giá đất ở được xác định bằng 70% đơn giá đất vị trí 4 cùng loại đường phố. Quy định tại điểm này không áp dụng cho thị xã Bình Long.

  Điều 8. Giá các thửa đất tiếp giáp nhiều loại đường phố, nhiều khu vực khác nhau

  1. Thửa đất có 02 mặt tiền trở lên (tiếp giáp với 02 trục đường khác nhau trở lên) thì giá trị của thửa đất xác định theo cách mà tổng giá trị của thửa đất là lớn nhất.

  2. Thửa đất tiếp giáp hai phía điểm chuyển tiếp giá trên cùng một trục đường thì giá của thửa đất đó xác định theo từng phân đoạn khu vực, đường phố tương ứng.

  Ghi chú: Điểm chuyển tiếp giá là điểm mà tại đó phân chia trục đường theo đường vuông góc thành 02 đoạn có khu vực, đường phố khác nhau (điểm chuyển tiếp giá có thể là trụ điện, cột km...)

  3. Cách xác định quy định tại Khoản 1, Khoản 2, điều này chỉ áp dụng cho các loại đất bao gồm: Đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất nghĩa trang, nghĩa địa và đất phi nông nghiệp khác.

  Điều 9. Giá đất khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bình Phước và các tỉnh lân cận

  1. Khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bình Phước và các tỉnh lân cận (sau đây gọi là khu vực giáp ranh) được quy định theo các loại đất sau:

  a) Đối với đất nông nghiệp tại khu vực giáp ranh được xác định từ đường địa giới hành chính giữa các tỉnh vào sâu địa phận mỗi tỉnh tối đa 1.000 m;

  b) Đối với đất phi nông nghiệp tại khu vực giáp ranh được xác định từ đường địa giới hành chính giữa các tỉnh vào sâu địa phận mỗi tỉnh tối đa 500 m;

  c) Đối với khu vực giáp ranh bị ngăn cách bởi sông, hồ, kênh có chiều rộng chủ yếu từ 100 m trở xuống thì khu vực đất giáp ranh được xác định từ bờ sông, bờ hồ, bờ kênh vào sâu địa giới của mỗi tỉnh theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này. Trường hợp chiều rộng của sông, hồ, kênh chủ yếu trên 100 m thì không xếp loại đất giáp ranh.

  2. Đất tại khu vực giáp ranh có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lời, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau thì quy định mức giá như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về các yếu tố nêu trên, giá đất tại tỉnh Bình Phước thấp hơn các tỉnh, thành phố giáp ranh thì mức giá đất tại khu vực giáp ranh của tỉnh Bình Phước được xác định như sau:

  - Nếu mức chênh lệch giá vượt quá 30% thì tính bằng 70% đơn giá đất của tỉnh, thành phố có giá đất cao hơn.

  - Nếu mức chênh lệch giá từ 30% trở xuống thì tính theo Bảng giá đất tại địa phương.

  Điều 10. Xác định đơn giá 01 m2 đất

  1. Đơn giá 01 m2 đất trồng cây hàng năm; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; đất nuôi trồng thủy sản được xác định theo Bảng giá các loại đất tương ứng được quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16 Quy định này. Trường hợp đất rừng sản xuất dùng để trồng cây cao su thì tính giá đất trồng cây lâu năm.

  2. Đơn giá 01 m2 đất ở khu vực nông thôn được xác định theo Bảng giá đất tương ứng được quy định tại Điều 17 Quy định này (không áp dụng cho huyện Chơn Thành).

  3. Đơn giá 01 m2 đất nông nghiệp khác được xác định bằng 1,2 lần đơn giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm liền kề cùng khu vực, cùng loại đường phố, cùng vị trí.

  4. Đơn giá 01 m2 đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ; đất ở khu vực đô thị được xác định theo Bảng giá các loại đất tương ứng được quy định tại Điều 18 và Điều 19 Quy định này và nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất được quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Quy định này.

  5. Đơn giá 01 m2 đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng đơn giá đất ở liền kề cùng khu vực, cùng đường phố, cùng vị trí nhân với hệ số 0,6.

  6. Đơn giá 01 m2 đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất nghĩa trang, nghĩa địa; đất phi nông nghiệp khác được xác định bằng đơn giá đất ở lin kề cùng khu vực, cùng đường phố, cùng vị trí và nhân với hệ số 0,5.

  7. Đơn giá 01 m2 thương mại, dịch vụ được xác định bằng đơn giá đất ở liền kề cùng khu vực, cùng đường phố, cùng vị trí nhân với hệ số 0,8.

  8. Đối với đất phi nông nghiệp: Các thửa đất có vị trí tiếp giáp từ 02 đường giao thông trở lên thì đơn giá đất bằng 1,2 lần giá thửa đất tiếp giáp 01 đường giao thông. Trong trường hợp này chỉ tính từ 02 đường trở lên trong những đường giao thông sau: Đường liên xã; đường do huyện, tỉnh, Trung ương quản lý; đường phố tại đô thị, đường nội bộ các khu dân cư đã được xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

  9. Giá đất tại các khu dân cư, khu đô thị được xây dựng theo dự án đầu tư mà giá đất tại khu dân cư, khu đô thị đó cao hơn giá đất cùng khu vực theo Bảng giá các loại đất tương ứng kèm theo Quy định này thì được xác định bằng giá đất trúng đấu giá, nhận chuyển nhượng tại khu dân cư, khu đô thị đó.

  10. Đơn giá đất trồng cây hàng năm; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; đất nuôi trồng thủy sản; đất nông nghiệp khác; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ và đất phi nông nghiệp khác quy định tại điều này tính cho 50 năm.

  Điều 11. Điều chỉnh bảng giá đất

  1. UBND tỉnh điều chỉnh bảng giá đất trong các trường hợp sau:

  a) Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự;

  b) Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên.

  c) Trong kỳ ban hành bảng giá đất, cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thay đổi mục đích sử dụng đất và bổ sung các tuyến đường, phố chưa có tên trong bảng giá đất hiện hành nhưng không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a, Điểm b khoản này.

  2. Nội dung điều chỉnh bảng giá đất:

  a) Điều chỉnh giá của một loại đất hoặc một số loại đất hoặc tất cả các loại đất trong bảng giá đất;

  b) Điều chỉnh bảng giá đất tại một vị trí đất hoặc một số vị trí đất hoặc tất cả vị trí đất.

  3. Giá đất trong bảng giá đất điều chỉnh phải phù hợp với khung giá đất và mức chênh lệch giá đất tại khu vực giáp ranh quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

  4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành bảng giá đất điều chỉnh trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện, thị xã. UBND tỉnh xây dựng phương án trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

   

  Chương 2. ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

   

  Điều 12. Đơn giá đất trồng cây hàng năm

  Số TT

  Tên đơn vị hành chính

  Giá đất vị trí 1 (1.000 đồng/m2)

  Xã trung du

  Xã miền núi

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  I

  Thị xã Đồng Xoài

   

  1

  Phường: Tân Phú, Tân Xuân, Tân Thiện, Tân Bình, Tân Đồng

  50

   

   

   

   

   

  2

  Xã: Tiến Hưng, Tiến Thành, Tân Thành

  38

  30

  24

   

   

   

  II

  Thị xã Bình Long

   

  1

  Phường An Lộc

  30

   

   

   

   

   

  2

  Phường: Phú Đức, Phú Thịnh, Hưng Chiến

  27

   

   

   

   

   

  3

  Xã Thanh Lương

   

   

   

  23,5

  22

  20

  4

  Xã Thanh Phú

   

   

   

  22

  21

  20

  III

  Thị xã Phước Long

   

  1

  Phường: Long Thủy, Long Phước

  26

   

   

   

   

   

  2

  Phường: Phước Bình, Sơn Giang, Thác Mơ

   

   

   

  26

   

   

  3

  Xã: Long Giang, Phước Tín

   

   

   

  24

  20

   

  IV

  Huyện Chơn Thành

   

  1

  Thị trấn Chơn Thành

  45

  40

  30

   

   

   

  2

  Xã: Minh Hưng, Minh Lập, Thành Tâm, Minh Thành

  35

  30

  26

   

   

   

  3

  Xã: Minh Thắng, Nha Bích, Minh Long

  30

  28

  25

   

   

   

  4

  Xã Quang Minh

  28

  26

  24

   

   

   

  V

  Huyện Hớn Quản

   

  1

  Xã Tân Khai

  34

  30

  27

   

   

   

  2

  Xã Minh Tâm

  29

  27

  25

   

   

   

  3

  Xã: Đồng Nơ, Minh Đức, Tân Hiệp, Tân Quan, Thanh Bình

  27

  25

  24

   

   

   

  4

  Xã An Phú

   

   

   

  27

  25

  23

  5

  Xã: Tân Lợi, Phước An

   

   

   

  26

  24

  22

  6

  Xã Tân Hưng

   

   

   

  25

  23

  21

  7

  Xã: An Khương, Thanh An

   

   

   

  24

  22

  20

  VI

  Huyện Đồng Phú

   

  1

  Thị trấn Tân Phú

  32

  27

  25

   

   

   

  2

  Xã: Tân Tiến, Tân Lập

  31

  26

  24

   

   

   

  3

  Xã: Thuận Phú, Thuận Lợi, Đồng Tiến

   

   

   

  31

  26

  22

  4

  Xã: Tân Hưng, Tân Lợi

  30

  25

  24

   

   

   

  5

  Xã Tân Phước

   

   

   

  30

  25

  21

  6

  Xã Tân Hòa

  27

  25

  24

   

   

   

  7

  Xã Đng Tâm

   

   

   

  27

  25

  20

  VII

  Huyện Bù Đăng

   

  1

  Thị trấn Đức Phong

   

   

   

  27

  25

  23

  2

  Xã: Thống Nhất, Minh Hưng, Đức Liễu

   

   

   

  26

  24

  22

  3

  Xã: Đoàn Kết, Bom Bo, Thọ Sơn, Nghĩa Trung, Phú Sơn, Bình Minh, Nghĩa Bình

   

   

   

  25

  23

  21

  4

  Xã: Đường 10, Đăk Nhau, Đăng Hà, Đồng Nai, Phước Sơn

   

   

   

  24

  22

  20

  VIII

  Huyện Lộc Ninh

   

  1

  Thị trn Lộc Ninh

  32

  28

  26

   

   

   

  2

  Xã: Lộc Thái, Lộc Điền, Lộc Hưng

  28

  26

  25

   

   

   

  3

  Xã: Lộc Hiệp, Lộc Thành, Lộc An, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Thịnh

   

   

   

  26

  23

  20

  4

  Xã: Lộc Thuận, Lộc Khánh

  26

  25

  24

   

   

   

  5

  Xã: Lộc Hòa, Lộc Thiện, Lộc Quang, Lộc Phú

   

   

   

  26

  23

  20

  IX

  Huyện Bù Đốp

   

  1

  Thị trấn Thanh Bình

   

   

   

  32,5

  26,5

   

  2

  Xã: Tân Thành, Thanh Hòa, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Phước Thiện

   

   

   

  26

  23

  20

  X

  Huyện Bù Gia Mập

   

  1

  Xã: Phước Tân, Bình Sơn, Bình Thắng, Bình Tân, Long Hưng, Long Hà, Long Bình, Bù Nho, Long Tân, Phú Riêng, Phú Trung

   

   

   

  24

  22,5

  21

  2

  Xã: Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Phú Nghĩa, Phú Văn, Đức Hạnh, Đa Kia, Phước Minh

   

   

   

  22

  21

  20

  Điều 13. Đơn giá đất trồng cây lâu năm

  Số TT

  Tên đơn vị hành chính

  Giá đất vị trí 1 (1.000 đồng/m2)

  Xã trung du

  Xã miền núi

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  I

  Thị xã Đồng Xoài

   

  1

  Phường: Tân Phú, Tân Xuân, Tân Thiện, Tân Bình, Tân Đồng

  55

   

   

   

   

   

  2

  Xã: Tiến Hưng, Tiến Thành, Tân Thành

  42

  38

  30

   

   

   

  II

  Thị xã Bình Long

   

  1

  Phường An Lộc

  47

   

   

   

   

   

  2

  Phường: Phú Đức, Phú Thịnh, Hưng Chiến

  45

   

   

   

   

   

  3

  Xã Thanh Lương

   

   

   

  27,5

  24

  22

  4

  Xã Thanh Phú

   

   

   

  25

  23

  21

  III

  Thị xã Phước Long

   

  1

  Phường: Long Thủy, Long Phước

  60

   

   

   

   

   

  2

  Phường: Phước Bình, Sơn Giang, Thác Mơ

   

   

   

  60

   

   

  3

  Xã: Long Giang, Phước Tín

   

   

   

  45

  35

  25

  IV

  Huyện Chơn Thành

   

  1

  Thị trấn Chơn Thành

  55

  50

  45

   

   

   

  2

  Xã: Minh Hưng, Minh Lập, Thành Tâm, Minh Thành

  50

  40

  35

   

   

   

  3

  Xã: Minh Thắng, Nha Bích, Minh Long

  45

  35

  30

   

   

   

  4

  Xã Quang Minh

  35

  30

  25

   

   

   

  V

  Huyện Hớn Qun

   

  1

  Xã Tân Khai

  42

  35

  30

   

   

   

  2

  Xã: Minh Tâm, Đồng Nơ

  35

  30

  27

   

   

   

  3

  Xã: Thanh Bình,  Minh Đức, Tân Hiệp

  32

  29

  27

   

   

   

  4

  Xã Tân Quan

  35

  30

  27

   

   

   

  5

  Xã An Phú

   

   

   

  32

  28

  25

  6

  Xã: Tân Lợi, Phước An

   

   

   

  30

  28

  25

  7

  Xã: Tân Hưng, An Khương, Thanh An

   

   

   

  29

  27

  25

  VI

  Huyện Đồng Phú

   

  1

  Thị trấn Tân Phú

  45

  36

  29

   

   

   

  2

  Xã: Tân Tiến, Tân Lập

  39

  29

  25

   

   

   

  3

  Xã: Thuận Phú, Thuận Lợi, Đồng Tiến

   

   

   

  39

  29

  25

  4

  Xã: Tân Hưng, Tân Lợi

  36

  28

  25

   

   

   

  5

  Xã Tân Phước

   

   

   

  36

  28

  23

  6

  Xã Tân Hòa

  32

  25

  24

   

   

   

  7

  Xã Đồng Tâm

   

   

   

  32

  25

  22

  VII

  Huyện Bù Đăng

   

  1

  Thị trấn Đức Phong

   

   

   

  35

  29

  24

  2

  Xã: Nghĩa Bình, Nghĩa Trung, Đức Liễu, Minh Hưng

   

   

   

  29

  27

  24

  3

  Xã: Bình Minh, Bom Bo, Thọ Sơn, Thống Nhất

   

   

   

  28

  26

  23

  4

  Xã: Phước Sơn, Đường 10, Đoàn Kết, Đăk Nhau

   

   

   

  27

  24

  22

  5

  Xã: Phú Sơn, Đồng Nai, Đăng Hà

   

   

   

  26

  24

  22

  VIII

  Huyện Lộc Ninh

   

  1

  Thị trấn Lộc Ninh

  40

  35

  29

   

   

   

  2

  Xã: Lộc Thái, Lộc Điền, Lộc Hưng

  29

  27

  26

   

   

   

  3

  Xã: Lộc Thuận, Lộc Khánh

  28

  26

  25

   

   

   

  4

  Xã: Lộc Hiệp, Lộc Thành, Lộc An, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Thịnh

   

   

   

  27

  24

  22

  5

  Xã: Lộc Hòa, Lộc Thiện, Lộc Quang, Lộc Phú

   

   

   

  27

  24

  22

  IX

  Huyện Bù Đốp

   

  1

  Thị trấn Thanh Bình

   

   

   

  40

  35

   

  2

  Xã: Tân Thành, Thanh Hòa, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Phước Thiện

   

   

   

  28

  25

  22

  X

  Huyện Bù Gia Mập

   

  1

  Xã: Phước Tân, Bình Sơn, Bình Thắng, Bình Tân, Long Hưng, Long Hà, Long Bình, Bù Nho, Long Tân, Phú Riêng, Phú Trung

   

   

   

  27

  24

  22

  2

  Xã: Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Phú Nghĩa, Phú Văn, Đức Hạnh, Đa Kia, Phước Minh

   

   

   

  25

  22

  21

  Điều 14. Đơn giá đất rừng sản xuất

  STT

  Tên đơn vị hành chính

  Giá đất (không phân biệt khu vực, vị trí) (1.000 đồng/m2)

  Xã trung du

  Xã miền núi

  I

  Thị xã Đồng Xoài

   

  1

  Xã: Tiến Hưng, Tiến Thành, Tân Thành

  16

   

  II

  Thị xã Phước Long

   

  1

  Xã: Long Giang, Phước Tín

   

  15

  III

  Huyện Hớn Quản

   

  1

  Xã: Đồng Nơ, Tân Hiệp

  18

   

  2

  Xã: Minh Đức, Minh Tâm

  17

   

  IV

  Huyện Đồng Phú

   

  1

  Xã: Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Lập

  21

   

  2

  Xã: Tân Phước, Đồng Tiến

   

  21

  3

  Xã Tân Hòa

  17

   

  4

  Xã Đồng Tâm

   

  17

  V

  Huyện Bù Đăng

   

  1

  Xã: Thống Nhất, Đức Liễu, Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Đồng Nai, Minh Hưng, Thọ Sơn, Bom Bo, Bình Minh, Đoàn Kết, Đường 10

   

  13

  2

  Xã: Đăng Hà, Phước Sơn, Đăk Nhau

   

  10

  VI

  Huyện Lộc Ninh

   

  1

  Xã: Lộc Thái, Lộc Điền, Lộc Hưng

  18

   

  2

  Xã: Lộc Hiệp, Lộc Thành, Lộc An, Lộc Tấn, Lộc Thanh, Lộc Thịnh

   

  18

  3

  Xã: Lộc Thuận, Lộc Khánh

  17

   

  4

  Xã: Lộc Hòa, Lộc Thiện, Lộc Quang, Lộc Phú

   

  17

  VII

  Huyện Bù Đốp

   

  1

  Xã: Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Phước Thiện, Tân Thành, Thanh Hòa

   

  12

  VIII

  Huyện Bù Gia Mập

   

  1

  Xã: Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Phú Nghĩa, Phú Văn, Phước Minh

   

  12

  Điều 15. Đơn giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

  STT

  Tên đơn vị hành chính

  Giá đất (không phân biệt khu vực, vị trí) (1.000 đồng/m2)

  Xã trung du

  Xã miền núi

  I

  Huyện Hớn Quản

   

  1

  Xã: Đồng Nơ, Tân Hiệp

  18

   

  2

  Xã: Minh Đức, Minh Tâm

  17

   

  II

  Huyện Bù Đăng

   

  1

  Xã: Thống Nhất, Đức Liễu, Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Đồng Nai, Minh Hưng, Thọ Sơn, Bom Bo, Bình Minh, Đoàn Kết, Đường 10

   

  13

  2

  Xã: Đăng Hà, Phước Sơn, Đăk Nhau

   

  10

  III

  Huyện Lộc Ninh

   

  1

  Xã: Lộc Thuận, Lộc Khánh

  18

   

  2

  Xã: Lộc Hòa, Lộc Thiện, Lộc Quang, Lộc Phú

   

  18

  3

  Xã: Lộc Thái, Lộc Điền, Lộc Hưng

  17

   

  4

  Xã: Lộc Hiệp, Lộc Thành, Lộc An, Lộc Tấn, Lộc Thnh, Lộc Thnh

   

  17

  IV

  Huyện Bù Đốp

   

  1

  Xã: Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Phước Thiện, Tân Thành, Thanh Hòa

   

  9

  V

  Huyện Bù Gia Mập

   

  1

  Xã: Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Phú Nghĩa, Phú Văn, Phước Minh

   

  12

  Điều 16. Đơn giá đất nuôi trồng thủy sản

  STT

  Tên đơn vị hành chính

  Giá đất (không phân biệt khu vực, vị trí) (1.000 đồng/m2)

  Xã trung du

  Xã miền núi

  I

  Thị xã Đồng Xoài

   

  1

  Phường: Tân Phú, Tân Xuân, Tân Thiện, Tân Bình, Tân Đồng

  15

   

  2

  Xã: Tiến Hưng, Tiến Thành, Tân Thành

  13

   

  II

  Thị xã Bình Long

   

  1

  Phường: An Lộc, Phú Thịnh, Phú Đức, Hưng Chiến

  21,5

   

  2

  Xã: Thanh Lương

   

  16

  3

  Xã Thanh Phú

   

  15

  III

  Thị xã Phước Long

   

  1

  Phường: Long Thủy, Long Phước

  14

   

  2

  Phường: Phước Bình, Sơn Giang, Thác Mơ

   

  14

  3

  Xã: Long Giang, Phước Tín

   

  12

  IV

  Huyện Chơn Thành

   

  1

  Thị trấn Chơn Thành

  20

   

  2

  Xã: Minh Hưng, Minh Lập, Thành Tâm, Minh Thành

  15

   

  3

  Xã: Minh Thng, Nha Bích, Minh Long

  12

   

  4

  Xã Quang Minh

  11

   

  V

  Huyện Hớn Quản

   

  1

  Xã Minh Tâm

  17

   

  2

  Xã Tân Quan

  15

   

  3

  Xã: Tân Khai, Đồng Nơ, Minh Đức, Tân Hiệp, Thanh Bình

  13

   

  4

  Xã: An Phú, Tân Lợi, Phước An, Tân Hưng, An Khương, Thanh An

   

  11

  VI

  Huyện Đồng Phú

   

  1

  Thị trấn Tân Phú

  22

   

  2

  Xã: Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Lập, Tân Tiến

  18

   

  3

  Xã: Tân Phước, Thuận Phú, Thuận Lợi, Đồng Tiến

   

  18

  4

  Tân Hòa

  16

   

  5

  Xã Đồng Tâm

   

  16

  VII

  Huyện Bù Đăng

   

  1

  Thị trấn Đức Phong

   

  11

  2

  Xã: Thống Nhất, Đức Liễu, Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Đồng Nai, Minh Hưng, Thọ Sơn, Bom Bo, Bình Minh, Đoàn Kết, Đường 10

   

  11

  3

  Xã: Đăng Hà, Phước Sơn, Đăk Nhau

   

  10

  VIII

  Huyện Lộc Ninh

   

  1

  Xã: Lộc Thuận, Lộc Khánh

  15

   

  2

  Xã: Lộc Hòa, Lộc Thiện, Lộc Quang, Lộc Phú

   

  15

  3

  Xã: Lộc Thái, Lộc Điền, Lộc Hưng

  13

   

  4

  Xã: Lộc Hiệp, Lộc Thành, Lộc An, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Thịnh

   

  13

  IX

  Huyện Bù Đốp

   

  1

  Thị trấn Thanh Bình

   

  13

  2

  Xã: Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Phước Thiện, Tân Thành, Thanh Hòa

   

  10

  X

  Huyện Bù Gia Mập

   

  1

  Xã: Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Phú Nghĩa, Phú Văn, Đức Hạnh, Đa Kia, Phước Minh

   

  9

  2

  Xã: Phước Tân, Bình Sơn, Bình Thắng, Bình Tân, Long Hưng, Long Hà, Long Bình, Bù Nho, Long Tân, Phú Riêng, Phú Trung

   

  11

  Điều 17. Đơn giá đất ở khu vực nông thôn

  STT

  Tên đơn vị hành chính

  Giá đất vị trí 1 (1.000 đồng/m2)

  Xã trung du

  Xã miền núi

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  I

  Thị xã Đồng Xoài

   

  1

  Xã: Tiến Hưng, Tiến Thành, Tân Thành

  160

  140

  120

   

   

   

  II

  Thị xã Bình Long

   

  1

  Xã Thanh Lương

   

   

   

  156

  120

  96

  2

  Xã Thanh Phú

   

   

   

  130

  100

  89

  III

  Thị xã Phước Long

   

  1

  Xã: Long Giang, Phước Tín

   

   

   

  130

  100

  90

  IV

  Huyện Hớn Quản

   

  1

  Xã Tân Khai

  290

  200

  170

   

   

   

  2

  Xã: Tân Quan, Thanh Bình, Đồng Nơ, Minh Tâm

  160

  130

  120

   

   

   

  3

  Xã: Minh Đức, Tân Hiệp

  160

  130

  115

   

   

   

  4

  Xã An Phú

   

   

   

  170

  130

  100

  5

  Xã Tân Lợi

   

   

   

  160

  130

  100

  6

  Xã Phước An

   

   

   

  150

  120

  100

  7

  Xã Tân Hưng

   

   

   

  140

  110

  100

  8

  Xã: An Khương, Thanh An

   

   

   

  130

  100

  90

  V

  Huyện Đồng Phú

   

  1

  Xã: Tân Tiến, Tân Lập, Tân Hưng

  150

  130

  115

   

   

   

  2

  Xã: Thuận Phú, Thuận Lợi, Đồng Tiến, Tân Phước

   

   

   

  150

  130

  115

  3

  Xã Tân Lợi

  140

  120

  111

   

   

   

  4

  Xã Tân Hòa

  130

  120

  111

   

   

   

  5

  Xã Đồng Tâm

   

   

   

  110

  95

  89

  VI

  Huyện Bù Đăng

   

  1

  Xã Đức Liễu, Minh Hưng

   

   

   

  130

  115

  100

  2

  Xã Bom Bo

   

   

   

  125

  110

  95

  3

  Xã: Đoàn Kết, Nghĩa Bình, Bình Minh, Thọ Sơn, Nghĩa Trung, Thống Nhất

   

   

   

  120

  110

  100

  4

  Xã Đường 10, Đăk Nhau, Phú Sơn, Đồng Nai, Phước Sơn, Đăng Hà

   

   

   

  110

  100

  90

  VII

  Huyện Lộc Ninh

   

  1

  Xã: Lộc Thái, Lộc Điền, Lộc Hưng

  130

  120

  111

   

   

   

  2

  Xã: Lộc Hiệp, Lộc Thành, Lộc An, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Thịnh

   

   

   

  105

  95

  89

  3

  Xã: Lộc Thuận, Lộc Khánh

  130

  120

  111

   

   

   

  4

  Xã: Lộc Hòa, Lộc Thiện, Lộc Quang, Lộc Phú

   

   

   

  100

  95

  89

  VIII

  Huyện Bù Đốp

   

  1

  Xã: Tân Thành, Thanh Hòa, Tân Tiến, Thiện Hưng

   

   

   

  140

  120

  100

  2

  Xã: Hưng Phước, Phước Thiện

   

   

   

  130

  110

  90

  IX

  Huyện Bù Gia Mập

   

   

   

   

   

   

  1

  Xã: Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Phú Nghĩa, Phú Văn, Đức Hạnh, Đa Kia, Phước Minh

   

   

   

  100

  95

  89

  2

  Xã: Phước Tân, Bình Sơn, Bình Thắng, Bình Tân, Long Hưng, Long Hà, Long Bình, Bù Nho, Long Tân, Phú Riêng, Phú Trung

   

   

   

  105

  100

  92

  Điều 18. Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ

  Số TT

  Tên đơn vị hành chính

  Giá đất vị trí 1 (1.000 đồng/m2)

  Xã trung du

  Xã miền núi

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  I

  Thị xã Đồng Xoài

   

  1

  Xã: Tiến Hưng, Tiến Thành, Tân Thành

  1.200

  700

  450

   

   

   

  II

  Thị xã Bình Long

   

   

   

   

   

   

  1

  Xã Thanh Lương

   

   

   

  1.080

  720

  540

  2

  Xã Thanh Phú

   

   

   

  900

  600

   

  III

  Thị xã Phước Long

   

   

   

   

   

   

  1

  Xã: Long Giang, Phước Tín

   

   

   

  800

  600

  350

  IV

  Huyện Chơn Thành

   

  1

  Xã: Minh Hưng, Minh Lập, Thành Tâm, Minh Thành

   

   

   

   

   

   

   

  - Vị trí 1

  1.250

  500

  170

   

   

   

   

  - Vị trí 2

  650

  300

  130

   

   

   

   

  - Vị trí 3

  500

  250

  110

   

   

   

   

  - Vị trí 4

  450

  200

  90

   

   

   

  2

  Xã: Minh Thắng, Nha Bích, Minh Long

   

   

   

   

   

   

   

  - Vị trí 1

  1.200

  450

  160

   

   

   

   

  - Vị trí 2

  600

  250

  120

   

   

   

   

  - Vị trí 3

  480

  200

  100

   

   

   

   

  - V trí 4

  420

  180

  70

   

   

   

  3

  Xã Quang Minh

   

   

   

   

   

   

   

  - Vị trí 1

   

   

  120

   

   

   

   

  - V trí 2

   

   

  90

   

   

   

   

  - Vị trí 3

   

   

  70

   

   

   

   

  - Vị trí 4

   

   

  50

   

   

   

  V

  Huyện Hớn Quản

   

  1

  Xã Tân Khai

  1.200

  1.000

  630

   

   

   

  2

  Xã Thanh Bình

  820

  660

  350

   

   

   

  3

  Xã Minh Tâm

   

  630

  450

   

   

   

  4

  Xã Tân Hiệp

  350

  250

  220

   

   

   

  5

  Xã: Tân Quan, Đồng Nơ

  330

  270

  220

   

   

   

  6

  Xã Tân Lợi

   

   

   

  750

  610

  400

  7

  Xã Tân Hưng

   

   

   

  700

  550

  400

  8

  Xã Thanh An

   

   

   

  700

  500

  390

  9

  Xã An Khương

   

   

   

   

  500

  380

  10

  Xã An Phú

   

   

   

   

   

  400

  11

  Xã Phước An

   

   

   

   

   

  350

  VI

  Huyện Đồng Phú

   

  1

  Xã Tân Tiến

  1.080

  685

   

   

   

   

  2

  Xã Tân Lập

  1.080

  685

  530

   

   

   

  3

  Xã Tân Hưng

   

   

  530

   

   

   

  4

  Xã Thuận Phú

   

   

   

  1.080

  685

  530

  5

  Xã Thuận Lợi

   

   

   

   

  685

   

  6

  Xã Đng Tiến

   

   

   

  1.080

  685

  530

  7

  Xã Tân Phước

   

   

   

   

  685

  530

  8

  Xã Tân Li

   

   

  530

   

   

   

  9

  Xã Tân Hòa

   

   

  435

   

   

   

  10

  Xã Đng Tâm

   

   

   

   

  640

  435

  VII

  Huyện Bù Đăng

   

  1

  Xã Nghĩa Trung

   

   

   

  760

  580

  430

  2

  Xã Đức Liu

   

   

   

  730

  530

  380

  3

  Xã Minh Hưng

   

   

   

  690

  520

  360

  4

  Xã Bom Bo

   

   

   

  700

  530

  380

  5

  Xã Thọ Sơn

   

   

   

   

  600

  400

  6

  Xã Phú Sơn

   

   

   

   

  560

  350

  7

  Xã Đoàn Kết

   

   

   

   

  540

  380

  8

  Xã Thống Nhất

   

   

   

   

  510

  360

  9

  Xã Bình Minh

   

   

   

   

  500

  350

  10

  Xã Đồng Nai

   

   

   

   

  500

  350

  11

  Xã Đường 10

   

   

   

   

  380

  280

  12

  Xã Phước Sơn

   

   

   

   

  350

  250

  13

  Xã Đăng Hà

   

   

   

   

  350

  250

  14

  Xã Đăk Nhau

   

   

   

   

  350

  250

  15

  Xã Nghĩa Bình

   

   

   

   

   

  395

  VIII

  Huyện Lộc Ninh

   

  1

  Xã: Lộc Thái, Lộc Điền, Lộc Hưng

  755

  622

  415

   

   

   

  2

  Xã: Lộc Hiệp, Lộc Thành, Lộc An, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Thịnh

   

   

   

  755

  622

  415

  3

  Xã: Lộc Thuận, Lộc Khánh

  730

  610

  400

   

   

   

  4

  Xã: Lộc Hòa, Lộc Thiện, Lộc Quang, Lộc Phú

   

   

   

  730

  610

  400

  IX

  Huyện Bù Đốp

   

  1

  Xã: Thanh Hòa, Tân Thành, Tân Tiến, Thiện Hưng

   

   

   

  900

  700

  450

  2

  Xã: Hưng Phước, Phước Thiện

   

   

   

   

  600

  400

  X

  Huyện Bù Gia Mập

   

  1

  Xã: Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Phú Nghĩa, Phú Văn, Đức Hạnh, Đa Kia, Phước Minh

   

   

   

  500

  450

  350

  2

  Xã: Phước Tân, Bình Sơn, Bình Thắng, Bình Tân, Long Hưng, Long Hà, Long Bình, Bù Nho, Long Tân, Phú Riêng, Phú Trung

   

   

   

  600

  500

  400

              Điều 19. Đất ở khu vực đô thị

  Số TT

  Tên đơn vị hành chính

  Loại đô thị

  Giá đất (1.000 đồng/m2)

  Vị trí 1

  Vị trí 2

  Vị trí 3

  Vị trí 4

  1

  Thị xã Đồng Xoài

  III

   

   

  Đường phố loại 1

  5.000

  1.200

  1.000

  550

   

  Đường phố loại 2

  2.000

  800

  550

  450

   

  Đường phố loại 3

  1.000

  600

  450

  400

   

  Đường phố loại 4

  580

  400

  330

  310

  2

  Thị xã Bình Long

  IV

   

   

  Đường phố loại 1

  4.500

  1.310

  800

  700

   

  Đường phố loại 2

  2.250

  1.000

  690

  630

   

  Đường phố loại 3

  1.200

  720

  640

  600

   

  Đường phố loại 4

  400

  350

  320

  300

  3

  Thị xã Phước Long

  IV

   

   

  Đường phố loại 1

  2.800

  1.600

  1.000

  750

   

  Đường phố loại 2

  1.900

  1.200

  750

  600

   

  Đường phố loại 3

  900

  720

  600

  550

   

  Đường phố loại 4

  700

  630

  520

  430

  4

  Huyện Chơn Thành (Thị trấn Chơn Thành)

   

   

  Đường phố loại 1

  V

  3.500

  1.200

  600

  400

   

  Đường phố loại 2

  1.900

  900

  450

  300

   

  Đường phố loại 3

  1600

  600

  400

  280

   

  Đường phố loại 4

  750

  400

  300

  260

  5

  Huyện Đồng Phú (Thị trấn Tân Phú)

   

   

  Đường phố loại 1

  V

  2.100

  640

  385

  300

   

  Đường phố loại 2

  1.240

  490

  300

  250

   

  Đường phố loại 3

  625

  325

  250

  205

   

  Đường phố loại 4

  360

  205

  195

  170

   

  Đơn giá đất ở của ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú là 125.000 đồng/m2 (không phân biệt khu vực, vị trí)

  6

  Huyện Bù Đăng (Thị trấn Đức Phong)

   

   

  Đường phố loại 1

  V

  2.100

  1.050

  525

  260

   

  Đường phố loại 2

  1.320

  630

  315

  225

   

  Đường phố loại 3

  1.050

  440

  260

  220

   

  Đường phố loại 4

  700

  300

  250

  215

  7

  Huyện Lộc Ninh (Thị trấn Lộc Ninh)

   

   

  Đường phố loại 1

  V

  3.500

  1.900

  730

  385

   

  Đường phố loại 2

  2.000

  1.350

  615

  350

   

  Đường phố loại 3

  1.500

  750

  570

  320

   

  Đường phố loại 4

  750

  540

  320

  170

  8

  Huyện Bù Đốp (Thị trấn Thanh Bình)

   

   

  Đường phố loại 1

  V

  1.400

  900

  500

  350

   

  Đường phố loại 2

  950

  600

  400

  200

   

  Đường phố loại 3

  600

  360

  250

  180

   

  Đường phố loại 4

  300

  220

  190

  170

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Trăm

   

   

  PHỤ LỤC 1

  BẢNG QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PH ĐI VỚI KHU VỰC NỘI Ô THỊ XÃ, THỊ TRẤN
  (Kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tnh)

   

  STT

  Loại đường phố

  Đoạn đường

  Hệ số điều chỉnh

  Từ

  Đến

  A

  Thị xã Đồng Xoài

   

   

   

  I

  Đường phố loại 1

   

   

   

  1

  Quốc lộ 14

  Ngã tư Đồng Xoài

  - Trụ điện số 14 (hướng Chơn Thành)- P.Tân Phú;

  - Hẻm 635 QL 14 -P.Tân Bình

  1,4

  2

  Quốc lộ 14

  -Trụ điện số 14 (hướng Chơn Thành)- P.Tân Phú;

  - Hẻm 635 QL 14 -P.Tân Bình

  Ranh giới xã Tiến Thành

  1,2

  3

  Quốc lộ 14

  Ngã tư Đồng Xoài

  - Điểm cuối ranh Cây xăng Công ty vật tư -P.Tân Đồng

  - Số nhà 285 QL 14 - P.Tân Thiện

  1,4

  4

  Quốc lộ 14

  - Điểm cuối ranh Cây xăng Công ty vật tư -P.Tân Đồng

  - Số nhà 285 QL 14 - P.Tân Thiện

  - Ngã 3 đường số 1 - QL14 - P.Tân Đồng

  - Ngã 3 đường Nguyễn Huệ - QL14 - P.Tân Thiện

  1,2

  5

  Quốc lộ 14

  - Ngã 3 đường số 1-QL14 - phường Tân Đồng

  - Ngã 3 đường Nguyễn Huệ - QL14 - phường Tân Thiện

  Cầu số 2 ranh giới huyện Đồng Phú

  0,9

  7

  Phú Riềng Đỏ

  Ngã tư Đồng Xoài

  - Đường Lê Quý Đôn -P.Tân Thiện

  - Đường hẻm đầu tiên song song với đường Nơ Trang Long- P.Tân Bình

  1,7

  8

  Phú Riềng Đỏ

  - Đường Lê Quý Đôn -P.Tân Thiện

  - Đường hẻm đầu tiên song song với đường Nơ Trang Long - P.Tân Bình

  - Cổng Tầm Vông -P. Tân Xuân

  - Cổng Tầm Vông - P.Tân Bình

  1,5

  9

  Phú Riềng Đỏ

  - Cổng Tầm Vông -P. Tân Xuân

  - Cổng Tầm Vông - P.Tân Bình

  - Ngã ba đường Nguyễn Huệ - Phú Riềng Đỏ - P.Tân Xuân

  - Trụ điện H45 - P.Tân Bình

  1,3

  10

  Phú Riềng Đỏ

  Ngã tư Đồng Xoài

  - Lý Thường Kiệt - P.Tân Phú

  - Hẻm 1170 - P.Tân Đồng

  1,4

  11

  Phú Riềng Đỏ

  - Lý Thường Kiệt - P.Tân Phú

  - Hẻm 1170 - P.Tân Đồng

  - Đường Trương Công Định - P.Tân Phú

  - Hẻm 1308 - P.Tân Đồng

  1,2

  12

  Phú Riềng Đỏ

  - Đường Trương Công Định - P Tân Phú

  - Hẻm 1308 - P.Tân Đồng

  - Trụ điện H19 - P.Tân Phú

  - Cổng trường Nghiệp vụ cao su - P.Tân Đồng

  1,1

  13

  Hùng Vương

  Quốc lộ 14

  Phú Riềng Đỏ

  1,6

  14

  Trần Hưng Đạo

  Phú Riềng Đỏ

  Hai Bà Trưng

  1,1

   

  Khu vực Chợ

   

   

   

  1

  Đường số 1

  Quốc lộ 14

  Đường số 7

  1,3

  2

  Đường s2

  Đường số 7

  Phú Ring Đỏ

  1,3

  3

  Đường số 3

  Quốc lộ 14

  Đường số 5

  1,3

  4

  Đường số 4

  Quốc lộ 14

  Đường số 7

  1,3

  5

  Đường số 5

  Đường Điểu Ông

  Đường Trần Quốc Ton

  1,3

  6

  Đường số 6

  Đường số 1

  Đường số 4

  1,3

  7

  Đường số 7

  Đường Điu Ông

  Đường Trần Quốc Toản

  1,3

  8

  Đường số 8

  Đường số 2

  Đường Trần Quốc Toản

  1,3

  9

  Đường số 9

  Đường số 2

  Đường Điểu Ông

  1,3

  10

  Đường Điểu Ông

  Quốc lộ 14

  Đường Phú Riềng Đỏ

  1,3

  11

  Trần Quốc Toản

  Quốc lộ 14

  Đường Phú Riềng Đỏ

  1,3

   

  Trung tâm thương mại thị xã Đồng Xoài

   

  1

  Phạm Ngọc Thảo

  Toàn tuyến

   

  1,5

  2

  Lê Thị Riêng

  Toàn tuyến

   

  1,5

  3

  Nơ Trang Long

  Phú Riềng Đỏ

  Đường số 20

  1,5

  4

  Đường số 20

  Điểu Ông

  Nơ Trang Long

  1,3

  5

  Lê Thị Hồng Gấm

  Toàn tuyến

   

  1,3

  II

  Đường phố loại 2

   

   

   

  1

  Phú Riềng Đỏ

  - Ngã ba đường Nguyễn Huệ - Phú Riềng Đỏ - P.Tân Xuân

  - Trụ điện H45 - P.Tân Bình

  Ranh giới xã Tiến Hưng

  1,7

  2

  Phú Riềng Đỏ

  - Cổng trường NVCS - P.Tân Đồng

  Ranh giới huyện Đồng Phú

  1,7

  3

  Lê Quý Đôn - P. Tân Bình

  Phú Riềng Đỏ

  QL14

  2,3

  4

  Lê Quý Đôn

  Phú Ring Đ

  Ngô Quyền

  2,8

  5

  Lê Quý Đôn

  Ngô Quyền

  Ngã tư Bàu Trúc

  2,0

  7

  Đường 6/1

  Lê Duẩn

  Nguyễn Văn Linh

  1,7

  8

  Nguyễn Văn Cừ

  Quốc lộ 14

  Trn Hưng Đạo

  1,7

  9

  Nguyễn Thị Minh Khai

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,7

  10

  Nguyễn Văn Linh

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,7

  11

  Lê Hồng Phong

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,7

  12

  Trường Chinh

  Quốc lộ 14

  Trn Hưng Đạo

  1,7

  13

  Trần Hưng Đạo

  Lê Duẩn

  Nguyễn Chí Thanh

  2,2

  14

  Trần Hưng Đạo

  Nguyn Chí Thanh

  Nguyễn Bình

  1,7

  15

  Nguyễn Huệ

  Quốc lộ 14

  - Đường vào Kp Suối Đá - bên trái hướng đường Phú Riềng Đỏ

  - Đường vào Kp Xuân Lộc - bên phải hướng đường Phú Riềng Đỏ

  1,2

  16

  Nguyễn Huệ

  - Đường vào Kp Suối Đá - bên trái hướng đường Phú Riềng Đỏ

  - Đường vào Kp Xuân Lộc - bên phải hướng đường Phú Riềng Đỏ

  Phú Riềng Đỏ

  1,0

  17

  Duẩn

  Hùng Vương

  Lý Thường Kiệt

  2,2

  18

  Nguyễn Trãi

  Phú Riềng Đỏ

  Ngô Quyền

  1,2

  19

  Nguyễn Chánh

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,7

  20

  Nguyễn Bình

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,7

  21

  Lý Thường Kiệt

  Ngã 3 Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt

  Bùi Thị Xuân

  1,5

  22

  Nguyn Chí Thanh

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,5

  23

  Đường số 30

  Phú Riềng Đỏ

  Đường số 20

  1,5

  24

  Đường số 31

  Phú Riềng Đỏ

  Đường số 20

  1,5

  25

  Đường số 20

  Đường số 31

  Đường số 30

  1,5

  26

  Đường số 20

  Đường Nơ Trang Long

  Đường Hùng Vương

  2,6

  27

  Bùi Th Xuân

  Lý Thường Kiệt

  H Xuân Hương

  1,5

  28

  Các tuyến đường nằm trong khu phân lô tái định cư phía Đông Bắc đường Hùng Vương (P. Tân Bình)

  1,2

  III

  Đường phố loại 3

   

   

   

   

  Khu Trung tâm hành chính thị xã

   

   

   

  1

  Cách Mạng Tháng Tám

  Phú Riềng Đỏ

  Tái định cư Khu Lâm Viên

  1,8

  2

  Đặng Thai Mai

  Cách Mạng Tháng Tám

  Đất khu dân cư

  1,8

  3

  Trương Công Định

  Phú Riềng Đỏ

  Tái định cư Khu Lâm Viên

  1,8

  4

  Bùi Th Xuân

  Phú Riềng Đỏ

  Đoàn Thị Điểm

  1,8

  5

  Hoàng Văn Thụ

  Lý Tự Trọng

  Trần Hưng Đạo

  1,8

  6

  Lý Tự Trọng

  Nguyễn Văn Linh

  Lê Hồng Phong

  1,8

  7

  Trần Văn Trà

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,8

  8

  Nguyễn Thái Học

  Trường Chinh

  Nguyễn Chí Thanh

  1,8

  9

  Hoàng Văn Thái

  Lê Hồng Phong

  Nguyễn Bình

  1,8

  10

  Nguyễn Thị Định

  Hoàng Văn Thụ

  Nguyễn Bình

  1,8

  11

  Huỳnh Văn Nghệ

  Lê Hồng Phong

  Nguyễn Bình

  1,8

  12

  Hà Huy Tập

  6/1

  Trần Hưng Đạo

  1,8

  13

  Ngô Gia Tự

  6/1

  Trần Hưng Đạo

  1,8

  14

  Trường Chinh

  Trần Hưng Đạo

  Đập Suối Cam

  1,3

  15

  Lý Thường Kiệt

  Phú Riềng Đỏ

  Trần Phú

  1,3

  16

  Trần Phú

  Lý Thường Kiệt

  QL 14

  1,3

  17

  Bùi Hữu Nghĩa

  Nguyễn Chánh

  Nguyễn Bình

  1,8

  18

  Hai Bà Trưng

  Quốc lộ 14

  Trương Công Định

  2,2

  19

  Đường N2

  Nguyễn Huệ

  Đường quy hoạch 32m

  1,2

  20

  Đường N1

  Đường D1

  Đường quy hoạch 32m

  1,0

  21

  Đường D1

  Đường 753

  Đường N2

  1,0

  22

  Đường D2

  Đường N2

  Đường N1

  1,0

  23

  Đường D3

  Đường N2

  Đưng N1

  1,0

  24

  Nguyễn Chí Thanh

  Trần Hưng Đạo

  Hết đường Nguyễn Chí Thanh

  1,2

  25

  Đưng Hồ Xuân Hương

  Toàn tuyến

   

  1,4

  26

  Ngô Quyền

  Lê Quý Đôn

  Cổng trường tiểu học

  1,7

  27

  Đường 26/12 (P. Tân Phú)

  Đường Phú Riềng Đỏ

  Đặng Thai Mai

  1,7

  28

  Đường quy hoạch khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ (P.Tân Phú)

  Đường Lý Thường Kiệt

  Đường vòng quanh hồ Suối Cam

  1,0

  29

  Đường số N-7 (trong khu quy hoạch dân cư cao su Đồng Phú)

  Đường ĐT 741

  Cống thoát nước qua suối giáp ấp Làng Ba, xã Tiến Thành

  1,0

  30

  Đường số N-13 (trong khu quy hoạch dân cư cao su Đồng Phú)

  Đường D9

  H Xuân Hương

  1,0

  31

  Đường Đinh Công Tráng

  Đường Phú Riềng Đỏ

  Khu đất Tái định cư cho cán bộ trại giam An Phước

  1,3

  32

  Đường số 26

  Đường Phú Riềng Đỏ

  Đường số 20

  1,3

  33

  Đường số 27

  Đường Phú Riềng Đỏ

  Đường số 20

  1,3

  34

  Đường số 28

  Đường số 26

  Đường số 30

  1,3

  35

  Đường Đinh Bộ Lĩnh

  Đường Nguyễn Huệ

  Đường Trần Quang Khải

  1,2

  36

  Đường Trần Quang Khải

  Đường Nguyễn Huệ

  Đường quy hoạch 28m

  1,0

  37

  Đường 753

  Ngã tư Bàu Trúc

  Ngã ba đường 753 với đường D1

  2,0

  38

  Đường 753

  Ngã ba đường 753 với đường D1

  Cầu Rt nhỏ

  1,2

  39

  Đường 753

  Cầu Rạt nhỏ

  Cầu Rạt lớn (ranh huyện Đồng Phú)

  1,0

  40

  Đoàn ThĐiểm

  Cách Mạng Tháng Tám

  Đất dân cư

  1,2

  41

  Lê Li

  Đặng Thai Mai

  Phạm Hùng

  1,2

  42

  Phạm Hùng

  Đường 26 tháng 12

  Đất dân cư

  1,2

  43

  Đường Hai Bà Trưng nối dài

  Trương Công Định

  Bùi Thị Xuân

  1,2

  44

  Đường quy hoạch (đoạn giữa đường Phú Riềng Đỏ và đường Phạm Hùng )

  Bùi Th Xuân

  Đất dân cư

  1,2

  45

  Đường quy hoạch (đoạn giữa đường Bùi Thị Xuân và đường quy hoạch )

  Đường Hai Bà Trưng nối dài

  Phạm Hùng

  1,2

  46

  Bùi Hữu Nghĩa

  Lý Thường Kiệt

  Trần Hưng Đạo

  1,2

  47

  02 đường quy hoạch (đoạn giữa đường Lý Thường Kiệt và đường bên cạnh UBND phường Tân Phú)

  Trần Phú

  Bùi Hữu Nghĩa

  1,2

  48

  Đường quy hoạch (bên cạnh UBND phường Tân Phú)

  Trn Phú

  Trần Hưng Đạo

  1,2

  49

  Đường quy hoạch

  Đất dân cư

  Đường quy hoạch (bên cạnh UBND phường Tân Phú)

  1,2

  50

  Đường quy hoạch

  Đường bên cạnh UBND phường Tân Phú

  Trần Hưng Đạo

  1,2

  51

  Đường số 1 - Phường Tân Đồng

  QL14

  Đất dân cư

  1,0

  52

  Đường số 2 - Phường Tân Đồng

  QL14

  TTVH phường Tân Đồng

  1,0

  53

  Đường Chu Văn An

  Trương Công Định

  Đường 26 tháng 12

  1,0

  54

  Đường Hà Huy Tập

  Trần Hưng Đạo

  Đường quy hoạch khu dân cư phía bắc tỉnh

  1,2

  55

  Các đường quy hoạch trong khu Trung tâm hành chính phường Tân Xuân

  1,2

  56

  Các đường còn lại trong khu quy hoạch (khu A), khu dân cư cao su Đồng Phú

  1,0

  57

  Các đường quy hoạch còn lại trong khu tái định cư Trung tâm hành chính thị xã đã được tráng nhựa

  1,0

  IV

  Đường phố loại 4

   

   

   

  1

  Đường Hồ Biểu Chánh (trước cổng trụ sở phường Tân Bình)

  Phú Riềng Đỏ

  Đường quy hoạch

  1,7

  2

  Đường Lý Thường Kiệt

  Ngã ba Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt

  Trần Phú

  1,4

  3

  Các đường quy hoạch trong khu tái định cư Nhà nước đã hoặc đang đầu tư xây dựng (chưa đổ nhựa) thuộc nội ô thị xã gồm: Khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ; Khu dân cư trung tâm hành chính thị xã; Khu tái định cư Lâm viên phường Tân Phú

  1,6

  4

  Các đường quy hoạch còn lại trong khu tái định cư Nhà nước đã hoặc đang đầu tư xây dựng (chưa đổ nhựa) thuộc Khu dân cư khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú

  1,8

  5

  Các đường quy hoạch còn lại trong các khu tái định cư Nhà nước đã hoặc đang đầu tư xây dựng (chưa được đổ nhựa), thuộc nội ô thị xã, gồm: Khu tái định cư cấp cho cán bộ Trại giam An Phước; Khu tái định cư sở Nông nghiệp & PTNT- phường Tân Bình.

  1,6

  6

  Các đường quy hoạch khu tái định cư Trung tâm văn hóa phường Tân Đồng

  1,3

  7

  Các đường do nhân dân tự mở thuộc nội ô thị xã có bề rộng mặt đường từ 7 m trở lên

  1,0

  8

  Các đường do nhân dân tự mở thuộc nội ô thị xã đã đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề rộng mặt đường từ 7 m trở lên

  1,3

  9

  Các đường trong khu tái định cư làng quân nhân Binh đoàn 16

  1,3

  B

  Thị xã Bình Long

   

   

   

  I

  Đường phố loại 1

   

   

   

  1

  Đường Trần Hưng Đạo

  Lý Thường Kiệt

  Nguyn Huệ

  1,1

  2

  Đường Trn Hưng Đạo

  Nguyễn Huệ

  Đường Trần Phú

  1,3

  3

  Đường Hùng Vương

  Đường Nguyễn Huệ

  Đường Ngô Quyền

  1,0

  4

  Đường Lý Tự Trọng

  Đường Lê Lợi

  Đường Hùng Vương

  1,3

  5

  Đường Võ Thị Sáu

  Đường Lê Lợi

  Đường Hùng Vương

  1,1

  6

  Đường Lê Lợi

  Đinh Tiên Hoàng

  Đường Ngô Quyền

  1,3

  7

  Phạm Ngọc Thạch

  Trn Hưng Đạo

  Đường Lê Lợi

  1,3

  8

  Đường Nguyn Huệ

  Nguyễn Văn Trỗi

  Phan Bội Châu

  1,0

  9

  Đường Nguyễn Huệ

  Phan Bi Châu

  Hùng Vương

  1,2

  10

  Đường Nguyễn Huệ

  Hùng Vương

  Ngô Quyền (cũ)

  1,0

  11

  Đường Trần Hưng Đạo

  Lý Thường Kiệt

  Ngã ba cây Điệp (Đường vào phường Phú Thịnh)

  1,0

  12

  Lê Quý Đôn (đoạn bùng binh Bình Long)

  Nguyễn Huệ

  Trần Hưng Đạo

  1,2

  13

  Đường Nguyễn Huệ

  Ngô Quyền (cũ)

  Nguyễn Thái Học (ngã ba Phú Lạc)

  0,8

  II

  Đường phố loại 2

   

   

   

  1

  Ngô Quyền

  Đường Trừ Văn Thố

  Đường Hàm Nghi

  1,0

  2

  Đinh Tiên Hoàng

  Đường Trần Hưng Đạo

  Đường Trừ Văn Thố

  1,0

  3

  Phan Bội Châu

  Lý Thường Kiệt

  Nguyễn Huệ

  1,0

  4

  Phan Bội Châu

  Nguyễn Huệ

  Ngô Quyền

  1,2

  5

  Tr Văn Thố

  Đường Nguyễn Huệ

  Đường Ngô Quyền

  1,0

  6

  Hùng Vương

  Đường Nguyễn Huệ

  Đường Nguyễn Du

  1,0

  7

  Nguyễn Du

  Trần Hưng Đạo

  Nơ Trang Long

  1,0

  8

  Nguyễn Du

  Nơ Trang Long

  Nguyễn Huệ

  1,0

  9

  Phạm Ngọc Thạch (NVT cũ)

  Trần Hưng Đạo

  Hàm Nghi

  1,0

  10

  Lê Quý Đôn

  Trần Hưng Đạo

  Nguyễn Huệ

  1,0

  11

  Lý Thường Kiệt

  Chu Văn An

  Phan Bội Châu

  1,0

  12

  Quốc lộ 13

  Nguyễn Văn Trỗi

  Nga ba Xa Cam

  1,0

  13

  Nguyễn Du

  Nguyễn Trãi

  Trần Hưng Đạo

  1,0

  III

  Đường phố loại 3

   

   

   

  1

  Phạm Ngọc Thạch

  Hàm Nghi

  Lê Hồng Phong

  1,0

  2

  Ngô Quyền

  Đưng Hàm Nghi

  Phạm Ngọc Thạch

  1,0

  3

  Trần Phú

  Phan Bội Châu

  Bùi Thị Xuân

  1,0

  4

  Chu Văn An

  Nguyễn Huệ

  Trần Hưng Đạo

  1,0

  5

  Nguyễn Du

  Nguyễn Huệ

  Nguyễn Trãi

  1,0

  6

  Nguyễn Chí Thanh

  Nguyễn Huệ

  Phạm Ngọc Thạch

  1,0

  7

  Hàm Nghi

  Trn Phú

  Lê Quý Đôn

  1,0

  8

  Hùng Vương

  Ngô Quyền

  Trần Phú

  1,0

  9

  Hùng Vương

  Trần Phú

  Đoàn Thị Điểm

  1,0

  10

  Ngô Quyền

  Tr Văn Thố

  Ngã ba nhà ông Tâm

  1,0

  11

  Đinh Tiên Hoàng

  Trừ Văn Thố

  Thủ Khoa Huân

  1,0

  12

  Đinh Tiên Hoàng

  Trần Hưng Đạo

  Hàm Nghi

  1,0

  13

  Phan Bội Châu

  Ngô Quyền

  Đoàn Thị Điểm

  1,0

  14

  Phan Bội Châu

  Lý Thường Kiệt

  Nguyễn Du

  1,0

  15

  Phan Bội Châu

  Đoàn Thị Điểm

  Ngã ba Ông Chín Song

  1,0

  16

  Trừ Văn Thố

  Ngô Quyền

  Trần Phú

  1,0

  17

  Bùi Thị Xuân

  Ngô Quyền

  Nguyễn Huệ

  1,0

  18

  Hồ Xuân Hương

  Nguyễn Huệ

  Nguyễn Du

  1,0

  19

  Trần Hưng Đạo

  Ngã ba Cây Điệp

  Ranh giới xã Tân Lợi

  1,0

  20

  Th Khoa Huân

  Ngô Quyền

  Nguyễn Huệ

  1,0

  21

  Nguyễn Trãi

  Nguyễn Du

  Đoàn Thị Điểm

  1,0

  22

  Huỳnh Văn Nghệ

  Phan Bội Châu

  Khách sạn

  1,0

  23

  Lê Hồng Phong

  Nguyễn Huệ

  Phạm Ngọc Thạch

  1,0

  24

  Nguyễn Văn Trỗi

  Nguyễn Huệ

  Kho vt tư cũ

  1,0

  25

  ĐT 752

  Ngã ba ông Chín Song

  Ng