hieuluat

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND Quảng Ninh sửa đổi, bổ sung Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NinhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:32/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thắng
  Ngày ban hành:18/09/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:18/09/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH QUẢNG NINH
  -------

  Số: 32/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Quảng Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH VỀ BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2019/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2019 CỦA UBND TỈNH

  _____________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

  Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

  Căn cứ Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

  Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 115/SXD-KT&VLXD ngày 25/8/2020; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại báo cáo thẩm định số 215/BC-STP ngày 24/8/2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh, như sau:

  1. Sửa đổi một số nội dung đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này.

  2. Bổ sung danh mục đơn giá vật liệu sử dụng trong tính toán đơn giá bồi thường phần đơn giá chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

  3. Sửa đổi nội dung quy định đối với tài sản là vật nuôi tại mục 7 phần I của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh như sau:

  7.1. Nguyên tắc bồi thường

  7.1. Nguyên tắc bồi thường

  a) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm có thông báo thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường.

  b) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm.

  - Mức bồi thường đối với đối tượng thủy sản nuôi ở giai đoạn mới thả (1/3 vụ nuôi theo định mức, quy trình nuôi) bồi thường 100% đơn giá.

  - Mức bồi thường đối với đối tượng thủy sản nuôi giai đoạn giữa (trên 1/3-2/3 vụ nuôi theo định mức, quy trình nuôi) chu kỳ nuôi bồi thường 60% đơn giá.

  - Mức bồi thường đối với đối tượng thủy sản nuôi giai đoạn cuối (trên 2/3 vụ nuôi theo định mức, quy trình nuôi) chu kỳ nuôi bồi thường 10% đơn giá.

  c. Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất có thể di dời được thì được hỗ trợ chi phí di dời và thiệt hại do di dời gây ra; mức hỗ trợ được xác định bằng 40% đơn giá quy định.

  7.2. Phương thức nuôi trồng thủy sản gồm:

  Nuôi trồng thủy sản quảng canh cải tiến; nuôi trồng thủy sản bán thâm canh; nuôi trồng thủy sản thâm canh. Việc xác định mật độ, đối tượng, phương thức nuôi (có phụ biểu 03 gửi kèm theo)

  7.3. Về xác định mật độ thủy sản trong ao/đầm nuôi trồng thủy sản

  - Đối với quy định về việc xác định mật độ nuôi trồng; thời gian thả nuôi: Dựa trên kê khai sản xuất ban đầu (Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017), giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định, chứng từ mua bán hợp pháp.

  - Trong trường hợp không có các giấy tờ theo (Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017) như trên thì xác định mật độ bằng phương pháp quăng chài 05 vị trí khác nhau tại khu vực ao/đầm nuôi và đếm số lượng cá thể thủy sản thu được chia cho tổng diện tích chài quăng.

  - Đối với trường hợp không xác định được mật độ bằng 02 phương pháp trên thì thực hiện bồi thường vật nuôi thủy sản theo mức thấp nhất theo hình thức nuôi quảng canh cải tiến.

  4. Sửa đổi một số nội dung về đơn giá bồi thường công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cây trồng và vật nuôi tại Phụ lục số 03 kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

  - Quyết định này thay thế một phần nội dung Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

  - Những trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo phương án bồi thường đã phê duyệt.

  - Những trường hợp chưa được phê duyệt phương án bồi thường hoặc đã phê duyệt phương án bồi thường trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng trong quá trình kiểm đếm, tính toán còn thiếu về khối lượng tài sản thì áp dụng đơn giá bồi thường theo Điều 1 Quyết định này.

  - Những trường hợp khác, căn cứ vào điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo, đề xuất với Hội đồng bồi thường tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.

  Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

   

  Nơi nhận:
  - TT Tỉnh ủy;
  - TT. HĐND tỉnh;
  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Như điều 4;
  - V0-4, các CVNCTH;
  - Lưu: VT, XD4.
  10b QĐ 9-07

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Thắng

   

   

  PHỤ LỤC SỐ 01

  Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh

   

  STT

  Danh mục

  Đơn vị

  Đơn giá (đồng)

  (i)

  Sửa đổi một số nội dung phần A. Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc.

  IV.1

  Nhà 4 tầng có gác xép

  6

  Nhà 4 tầng, có gác xép, tường chịu lực, vôi ve

  m2

  3.237.305

  V.2

  Nhà 5 tầng trở lên không có gác xép

   

   

  5

  Nhà từ 5 tầng trở lên, không có gác xép, tường chịu lực, sơn bả

  m2

  4.232.397

  VI

  Tầng tum lợp mái tôn, fobroximang

   

   

  19

  Tầng tum xây gạch xỉ, gạch xi măng, mái lợp tôn

   

  bỏ

  (ii)

  Bãi bỏ một số nội dung phần A. Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc.

   

  V.3

  Nhà biệt thự

  bỏ

  (iii)

  Thay thế điểm h, khoản IX.2, mục IX, phần A, Chương I. Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc

  h

  Giếng khoan

   

   

  1

  Giếng khoan

  m

  300.000

  (iiii)

  Sửa đổi, thay thế phần B, Chương I. Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc

  B

  ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CHI TIẾT

   

   

  1

  Atomat 1 pha 10A

  bộ

  109.096

  2

  Atomat 1 pha 16A

  bộ

  233.035

  3

  Atomat 1 pha 20A

  bộ

  233.035

  4

  Atomat 1 pha 32A

  bộ

  233.035

  5

  Atomat 1 pha 6A

  b

  109.096

  6

  Atomat 2 pha 15A

  bộ

  441.352

  7

  Atomat 2 pha 20A

  bộ

  441.352

  8

  Atomat 2 pha 30A

  bộ

  441.352

  9

  Atomat 2 pha 40A

  bộ

  441.352

  10

  Atomat 2 pha 50A

  bộ

  441.352

  11

  Bả bằng bột bả Jajynic (hoặc tương đương) vào cột, dầm, trần

  m2

  38.148

  12

  Bả bằng bột bả Jajynic (hoặc tương đương) vào tường

  m2

  32.018

  13

  Bậc cấp cầu thang lát gạch Ceramic

  m2

  253.422

  14

  Bậc cấp cầu thang lát gạch granit nhân tạo

  m2

  487.425

  15

  Bảng điện bằng nhựa

  cái

  15.000

  16

  Bao che bằng fibro ép khung gỗ

  m2

  256.313

  17

  Bao che bằng tấm lưới thép mắt cáo có khung gỗ

  m2

  211.050

  18

  Bao che bằng tấm nhựa, khung gỗ

  m2

  255.157

  19

  Bao che tôn khung gỗ

  m2

  409.868

  20

  Bao che ván ghép nẹp xung quanh

  m2

  255.929

  21

  Bạt bảo vệ chống mất nước nuôi trồng thủy sản

  m2

  65.229

  22

  Bê tông bệ đá 1x2, mác 300

  m3

  2.133.131

  23

  Bê tông cầu thang

  m3

  1.817.591

  24

  Bê tông cọc đá 1x2, mác 300

  m3

  2.463.597

  25

  Bê tông cột

  m3

  2.213.223

  26

  Bê tông gạch vỡ

  m3

  839.345

  27

  Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan...

  m3

  2.072.316

  28

  Bê tông mái nghiêng, mái uốn cong

  m3

  2.064.998

  29

  Bê tông móng

  m3

  1.556.993

  30

  Bê tông móng cột (gốc cột)

  m3

  1.750.000

  31

  Bê tông móng giằng néo cột

  m3

  1.750.000

  32

  Bê tông nền

  m3

  1.230.042

  33

  Bê tông sàn mái

  m3

  1.698.719

  34

  Bê tông xà dầm, giằng nhà

  m3

  2.008.064

  35

  Cầu dao điện loại 20A

  bộ

  88.431

  36

  Cầu dao điện loại 5A

  bộ

  62.131

  37

  Cầu phong bằng gỗ lim (hộp chữ nhật)

  m3

  22.891.238

  38

  Cầu thang gỗ, tay vịn, con tiện gỗ tự nhiên

  md

  1.700.000

  39

  Cầu thang inox chân trụ nẹp gỗ + inox, tay vịn gỗ tự nhiên

  md

  2.970.000

  40

  Cầu thang sắt xương cá, tay vịn inox hoặc sắt, bậc (bậc: gỗ, kính, inox, tôn, nhôm nhám)

  md

  2.500.000

  41

  Cầu thang sắt, song sắt hoa văn

  m2

  990.000

  42

  Cầu thang sắt, song sắt thẳng

  m2

  825.000

  43

  Cầu thang sắt, tay vịn gỗ, song sắt hoa văn

  md

  1.100.000

  44

  Cầu thang sắt, tay vịn gỗ, song sắt thẳng

  md

  880.000

  45

  Chấn song cửa gỗ lim, hình lục lăng, đường kính 30mm

  m

  153.280

  46

  Chấn song cửa gỗ lim, hình lục lăng, đường kính 48mm

  m

  166.381

  47

  Chấn song cửa gỗ nhóm 4, hình lục lăng, đường kính 30mm

  m

  127.079

  48

  Chấn song cửa gỗ nhóm 4, hình lục lăng, đường kính 48mm

  m

  140.180

  49

  Chấn song cửa sổ bằng Inox 201

  m2

  327.522

  50

  Chấn song cửa sổ bằng Inox 304

  m2

  393.027

  51

  Chấn song cửa sổ gỗ lim, hình vuông loại (25x25)mm

  m

  144.109

  52

  Chấn song cửa sổ gỗ lim, hình vuông loại (30x30)mm

  m

  150.660

  53

  Chấn song cửa sổ gỗ nhóm 3-4, hình vuông loại (25x25)mm

  m

  117.908

  54

  Chấn song cửa sổ gỗ nhóm 3-4, hình vuông loại (30x30)mm

  m

  124.459

  55

  Chốt bắt kính vào bậc cầu thang loại tròn Ø30mm, dài 80mm

  cái

  98.257

  56

  Chuông điện

  cái

  386.418

  57

  Con tiện bằng bê tông

  cái

  32.752

  58

  Con tiện cầu thang gỗ lim hình chữ S, dài 500-700mm

  m

  360.274

  59

  Con tiện cầu thang gỗ mít, dài 500-700mm

  m

  327.522

  60

  Con tiện cửa sổ, lan can bằng gỗ lim, cao 120-150mm

  con

  150.660

  61

  Con tiện cửa sổ, lan can bằng gỗ mít, cao 120-150mm

  con

  91.706

  62

  Con tiện gỗ nhóm II

  cái

  350.000

  63

  Cổng khung thép ống, đan lưới B40

  m2

  450.000

  64

  Cổng rào bằng Inox 201, hộp 10x10mm (khung Inox 201)

  m2

  1.510.573

  65

  Cổng rào bằng Inox 201, hộp 15x15mm (khung Inox 201)

  m2

  2.130.357

  66

  Cổng rào bằng Inox 201, hộp 20x20mm (khung Inox 201)

  m2

  2.694.278

  67

  Cổng rào bằng Inox 304, hộp 10x10mm (khung Inox 304)

  m2

  1.590.340

  68

  Cổng rào bằng Inox 304, hộp 15x15mm (khung Inox 304)

  m2

  2.250.008

  69

  Cổng rào bằng Inox 304, hộp 20x20mm (khung Inox 304)

  m2

  2.853.813

  70

  Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 10x10cm

  m2

  276.660

  71

  Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 12x40cm

  m2

  270.329

  72

  Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 13x50cm

  m2

  314.210

  73

  Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 6x24cm

  m2

  276.660

  74

  Cổng thép hộp, khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện

  m2

  850.000

  75

  Cổng thép hộp, khung thép, sơn chống gỉ

  m2

  800.000

  76

  Công tơ điện 1 pha 1 dây

  bộ

  593.582

  77

  Công tơ điện 1 pha 2 dây

  bộ

  593.582

  78

  Công tơ điện 1 pha 3 dây

  bộ

  2.103.891

  79

  Công tơ điện 3 pha 3 dây

  bộ

  2.103.891

  80

  Công tơ điện 3 pha 4 dây

  bộ

  2.103.891

  81

  Cột đèn cao áp hình bát giác thép hoặc nhôm mạ kẽm dài 9-11m

  cột

  7.907.623

  82

  Cột đèn cao áp tròn côn thép hoặc nhôm mạ kẽm dài 9-11m

  cột

  7554.740

  83

  Cột điện bằng gỗ nhóm 4

  cột

  204.161

  84

  Cột điện BTCT chữ H, dài 5,5m

  cột

  2.531.935

  85

  Cột điện BTCT chữ H, dài 6m

  cột

  2.593.732

  86

  Cột điện BTCT chữ H, dài 7m

  cột

  2.655.528

  87

  Cột điện BTCT chữ H, dài 8m

  cột

  3.273.494

  88

  Cột điện BTCT chữ H, dài 9m

  cột

  3.565.187

  89

  Cột điện li tâm dự ứng lực 10A (chiều dài 10m, ĐK ngoài đáy cột 323mm)

  cột

  4.801.119

  90

  Cột điện li tâm dự ứng lực 12A (chiều dài 12m, ĐK ngoài đáy cột 350mm)

  cột

  6.886.487

  91

  Cột điện li tâm dự ứng lực 14A (chiều dài 14m, ĐK ngoài đáy cột 377 mm)

  cột

  12.873.394

  92

  Cột điện li tâm dự ứng lực 16B (chiều dài 18m, ĐK ngoài đáy cột 430 mm)

  cột

  14.275.815

  93

  Cột điện li tâm dự ứng lực 18B (chiều dài 18m, ĐK ngoài đáy cột 430 mm)

  cột

  20.011.765

  94

  Cột điện li tâm dự ứng lực 20B (chiều dài 20m, ĐK ngoài đáy cột 456 mm)

  cột

  22.692.188

  95

  Cột điện vuông loại 150x150, chiều dài 4,5m

  cột

  1.719.707

  96

  Cột điện vuông loại 150x150, chiều dài 5,5m

  cột

  1.923.723

  97

  Cột điện vuông loại 180x180, chiều dài 6,5m

  cột

  2.711.229

  98

  Cột điện vuông loại 180x180, chiều dài 7,5m

  cột

  2.693.730

  99

  Cột điện vuông loại 180x180, chiều dài 8,5m

  cột

  3.343.304

  100

  Cốt thép cọc, đường kính <= 10 mm

  kg

  20.639

  101

  Cốt thép cọc, đường kính <= 18 mm

  kg

  18.961

  102

  Cốt thép cọc, đường kính > 18 mm

  kg

  18.855

  103

  Cốt thép đổ bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm

  kg

  22.874

  104

  Cốt thép đổ bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm

  kg

  22.698

  105

  Cốt thép đổ bê tông sàn mái, đường kính <=10 mm

  kg

  20.747

  106

  Cốt thép đổ bê tông sàn mái, đường kính >10 mm

  kg

  19.845

  107

  Cốt thép đổ bê tông trụ, cột, đường kính <=10 mm

  kg

  20.818

  108

  Cốt thép đổ bê tông trụ, cột, đường kính <=18 mm

  kg

  19.591

  109

  Cốt thép đổ bê tông trụ, cột, đường kính >18 mm

  kg

  19.236

  110

  Cốt thép đổ bê tông tường, đường kính <=10 mm

  kg

  20.464

  111

  Cốt thép đổ bê tông tường, đường kính <=18 mm

  kg

  19.906

  112

  Cốt thép đổ bê tông tường, đường kính >18 mm

  kg

  19.354

  113

  Cốt thép đổ bê tông xà dầm, giằng nhà, đường kính <=10 mm

  kg

  21.306

  114

  Cốt thép đổ bê tông xà dầm, giằng nhà, đường kính <=18 mm

  kg

  19.708

  115

  Cốt thép đổ bê tông xà dầm, giằng nhà, đường kính >18 mm

  kg

  19.436

  116

  Cốt thép đổ bê tông móng, giằng móng D <=10 mm

  kg

  19.810

  117

  Cốt thép đổ bê tông móng, giằng móng D <=18 mm

  kg

  19.105

  118

  Cốt thép đổ bê tông móng, giằng móng D >18 mm

  kg

  18.575

  119

  Cửa cuốn (có khe thoáng)

  m2

  2.046.000

  120

  Cửa cuốn inox chạy cót

  m2

  3.680.000

  121

  Cửa cuốn mô tơ điện

  m2

  2.292.655

  122

  Cửa cuốn nhôm chạy cót

  m2

  863.500

  123

  Cửa cuốn thép sơn dày 0,6mm chạy cót

  m2

  610.000

  124

  Cửa đi 02 cánh mở quay sử dụng thanh nhôm dày 1,1mm-1,5mm, phụ kiện đồng bộ, kính 5mm

  m2

  2.055.900

  125

  Cửa đi pano, khung sắt hộp có kính

  m2

  1.100.000

  126

  Cửa đi thủy lực bằng kính dày 10-12 mm

  m2

  1.188.578

  127

  Cửa đi, cửa sổ bằng nhựa lõi thép (đã bao gồm khóa đa điểm, bản lề đa điểm)

  m2

  2.063.500

  128

  Cửa đi, cửa sổ gỗ ván gép gỗ nhóm 3,4 (đã bao gồm sơn)

  m2

  998.609

  129

  Cửa đi, cửa sổ gỗ ván gép gỗ lim (đã bao gồm đánh véc ni)

  m2

  1.301.973

  130

  Cửa đi, cửa sổ hợp kim nhôm

  m2

  1.259.600

  131

  Cửa đi, cửa sổ khung gỗ lún, kính màu (đã bao gồm đánh véc ni)

  m2

  2.821.429

  132

  Cửa đi, cửa sổ khung gỗ lim, kính trắng (đã bao gồm đánh véc ni)

  m2

  2.734.914

  133

  Cửa đi, cửa sổ khung gỗ nhóm 4, kính màu (đã bao gồm sơn)

  m2

  1.172.207

  134

  Cửa đi, cửa sổ khung gỗ nhóm 4, kính trắng (đã bao gồm sơn)

  m2

  1.110.410

  135

  Cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính màu dày 5mm

  m2

  2.113.500

  136

  Cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính trắng dày 5mm

  m2

  2.063.500

  137

  Cửa đi, cửa sổ khung sắt

  m2

  950.000

  138

  Cửa đi, cửa sổ Pano 2 mặt gỗ lim (đã bao gồm đánh véc ni)

  m2

  2.858.506

  139

  Cửa đi, cửa sổ Pano 2 mặt gỗ nhóm 3,4 (đã bao gồm sơn)

  m2

  1.249.503

  140

  Cửa đi, cửa sổ pano kính (khung bằng nhựa không có lõi sắt)

  m2

  1.250.000

  141

  Cửa đi, cửa sổ Pano kính 2 mặt gỗ lim (đã bao gồm đánh véc ni)

  m2

  2.869.629

  142

  Cửa đi, cửa sổ Pano kính gỗ nhóm 3,4 (đã bao gồm sơn)

  m2

  1.131.422

  143

  Cửa gỗ công nghiệp

  m2

  2.272.000

  144

  Cửa gỗ ép 0,9x2,2 m

  bộ

  2.475.000

  145

  Cửa hoa sắt đặc 10x10 mm

  m2

  380.159

  146

  Cửa hoa sắt đặc 12x12 mm

  m2

  529.365

  147

  Cửa hoa sắt đặc 14x14 mm

  m2

  642.857

  148

  Cửa hoa sắt dẹp

  m2

  450.000

  149

  Cửa hoa sắt hộp 10x10 mm

  m2

  280.159

  150

  Cửa hoa sắt hộp 12x12 mm

  m2

  322.222

  151

  Cửa hoa sắt hộp 14x14 mm

  m2

  376.984

  152

  Cửa hoa sắt, kính chớp lật

  m2

  950.000

  153

  Cửa hộp nhựa

  m2

  430.000

  154

  Cửa inox 201 xếp kéo không bịt tôn

  m2

  990.000

  155

  Cửa inox 304 xếp kéo không bịt tôn

  m2

  1.320.000

  156

  Cửa khung gỗ bịt bạt

  m2

  100.000

  157

  Cửa khung sắt hộp bịt gỗ

  m2

  1.100.000

  158

  Cửa khung sắt hộp bịt tôn

  m2

  1.263.262

  159

  Cửa khung sắt hộp có hoa văn hộp, ống

  m2

  1.253.147

  160

  Cửa khung sắt hộp có hoa văn vuông

  m2

  1.253.147

  161

  Cửa kính cường lực 10 mm

  m2

  770.000

  162

  Cửa kính cường lực 12 mm

  m2

  880.000

  163

  Cửa kính cường lực 15 mm

  m2

  1.815.000

  164

  Cửa kính cường lực 19 mm

  m2

  3.025.000

  165

  Cửa kính cường lực 8 mm

  m2

  610.500

  166

  Cửa lắp bản ván ghép và của tôn khung thép

  m2

  1.180.000

  167

  Cửa lưới thép, khung sắt hình

  m2

  900.000

  168

  Cửa nhôm kính cao cấp, sử dụng thanh nhôm không cầu cách nhiệt (độ dầy 1.6mm) và phụ kiện đồng bộ, kính 5mm Việt Nhật

  m2

  3.520.000

  169

  Cửa nhôm thường (hầm, trạn bát)

  m2

  1.255.000

  170

  Cửa nhôm trắng sứ (hầm, trạn bát)

  m2

  1.869.000

  171

  Cửa nhôm trắng sứ, kính dày 5 mm

  m2

  1.869.000

  172

  Cửa nhôm trắng sứ, kính dày 6,38 mm

  m2

  1.944.000

  173

  Cửa nhôm trắng sứ, kính dày 8,38 mm

  m2

  2.019.000

  174

  Cửa nhôm, kính màu vàng dày 5 mm

  m2

  2.400.000

  175

  Cửa nhôm, kính màu vàng dày 6,38 mm

  m2

  2.475.000

  176

  Cửa nhôm, kính màu vàng dày 8,38 mm

  m2

  2.550.000

  177

  Cửa nhôm, kính thường dày 5 mm

  m2

  1.255.000

  178

  Cửa nhôm, kính thường dày 6,38 mm

  m2

  1.330.000

  179

  Cửa nhôm, kính thường dày 8,38 mm

  m2

  1.405.000

  180

  Cửa nhựa kính không lõi thép, kính dày 5 mm

  m2

  1.725.247

  181

  Cửa nhựa kính không lõi thép, kính dày 6,38 mm

  m2

  1.800.247

  182

  Cửa nhựa kính không lõi thép, kính dày 8,38 mm

  m2

  1.875.247

  183

  Cửa nhựa kính lõi thép, kính dày 5 mm

  m2

  1.869.000

  184

  Cửa nhựa kính lõi thép, kính dày 6,38 mm

  m2

  1.944.000

  185

  Cửa nhựa kính lõi thép, kính dày 8,38 mm

  m2

  2.019.000

  186

  Cửa sắt xếp có bọc tôn tráng kẽm

  m2

  1.000.000

  187

  Cửa sắt xếp kéo bịt tôn

  m2

  605.000

  188

  Cửa sắt xếp kéo không bịt tôn dày 0,6 mm

  m2

  539.000

  189

  Cửa xếp bằng nhựa

  m2

  285.714

  190

  Cửa xếp nhựa (rộng 90cm, cao 2,1m)

  cái

  540.000

  191

  Cửa xếp sắt có lá gió

  m2

  500.000

  192

  Cửa xếp sắt không bọc tôn tráng kẽm

  m2

  920.000

  193

  Cửa xếp sắt không có lá gió

  m2

  490.000

  194

  Cửa sổ chớp lật, khung sắt, có hoa sắt dẹt

  m2

  1.154.473

  195

  Cửa sổ chớp lật, khung sắt, có hoa sắt vuông 8x8 mm

  m2

  1.077.108

  196

  Cửa sổ Inox bịt kính

  m2

  3.503.571

  197

  Cửa sổ Inox kính chớp lật

  m2

  3.080.556

  198

  Cửa sổ khung nhôm kính, sơn tĩnh điện

  m2

  3.075.000

  199

  Cửa sổ nhôm kính, kính dày 5 mm

  m2

  1.864.000

  200

  Cửa tôn khung gỗ

  m2

  250.000

  201

  Cửa, cánh cổng bằng gỗ nhóm 2-3

  m2

  2.249.000

  202

  Cửa, cánh cổng bằng gỗ nhóm 4-5

  m2

  1.536.000

  203

  Cửa, cổng inox 201

  kg

  85.000

  204

  Cửa, cổng inox 304

  kg

  110.000

  205

  Cửa, cổng xếp Inox 201 Đài Loan, không lá gió

  m2

  1.150.000

  206

  Cửa, cổng xếp Inox 201 hộp 13x26mm, không lá gió

  m2

  1.450.000

  207

  Cửa, cổng xếp Inox 201 hộp 20x20mm, có lá gió

  m2

  1.900.000

  208

  Cửa, cổng xếp Inox 201 hộp 20x20mm, không lá gió

  m2

  1.600.000

  209

  Cửa, cổng xếp Inox 304 Đài Loan, không lá gió

  m2

  1.400.000

  210

  Cửa, cổng xếp Inox 304 hộp 13x26mm, không lá gió

  m2

  1.950.000

  211

  Cửa, cổng xếp Inox 304 hộp 20x20mm, không lá gió

  m2

  2.350.000

  212

  Cửa, vách nhôm có khung

  m2

  1.255.000

  213

  Cửa, vách nhôm không khung

  m2

  700.000

  214

  Dán foocmica vào kết cấu dạng tấm

  m2

  834.977

  215

  Dán gạch vỉ

  m2

  251.199

  216

  Dán giấy trang trí vào trần gỗ

  m2

  183.057

  217

  Dán giấy trang trí vào trần trát vữa

  m2

  198.246

  218

  Dán giấy trang trí vào tường gỗ

  m2

  176.725

  219

  Dán giấy trang trí vào tường loại bình thường

  m2

  191.914

  220

  Dán ngói 22 viên/m2

  m2

  347.988

  221

  Dán ngói loại 10 viên/m2 trên mái nghiêng bê tông

  m2

  690.415

  222

  Dán ngói loại 22 viên/m2 trên mái nghiêng bê tông

  m2

  347.988

  223

  Dán ngói mũi hài

  m2

  389.620

  224

  Dán ngói mũi hài loại 75 viên/m2 trên mái nghiêng bê tông

  m2

  389.620

  225

  Dán ngói vẩy cá

  m2

  419.697

  226

  Dán ngói vẩy loại 65 viên/m2 trên mái nghiêng bê tông

  m2

  419.697

  227

  Đào móng nhà bằng bằng thủ công

  m3

  323.370

  228

  Đào móng nhà bằng máy

  m3

  33.224

  229

  Đắp đất móng bằng thủ công

  m3

  146.037

  230

  Đắp phào chỉ đơn (lan can, đầu cột)

  m

  74.971

  231

  Đắp phào ch kép (lan can, đầu cột)

  m

  93.126

  232

  Đấu đầu cột bằng thạch cao (gồm cả sơn bả) loại tròn

  cái

  982.566

  233

  Đấu đầu cột bằng thạch cao (gồm cả sơn bả) loại vuông

  cái

  982.566

  234

  Đấu đầu cột bằng xi măng (gồm cả sơn bả) loại tròn

  cái

  687.797

  235

  Đấu đầu cột bằng xi măng (gồm cả sơn bả) loại vuông

  cái

  687.797

  236

  Đầu góc L bằng thạch cao (gồm cả sơn bả)

  cái

  687.797

  237

  Đầu góc L bằng xi măng (gồm cả sơn bả)

  cái

  556.787

  238

  Dây điện CU/PVC/PVC 2x0,75 mm

  md

  5.225

  239

  Dây điện CU/PVC/PVC 2x1 mm

  md

  6.368

  240

  Dây điện CU/PVC/PVC 2x1,5 mm

  md

  8.722

  241

  Dây điện CU/PVC/PVC 2x2,5 tnm

  md

  13.950

  242

  Dây điện CU/PVC/PVC 2x4 mm

  md

  21.492

  243

  Dây điện CU/PVC/PVC 2x6 mm

  md

  31.905

  244

  Di chuyển các kết cấu BT đúc sẵn (cự ly VC đang tính 1km bằng ô tô)

  m3

  80.743

  245

  Di chuyển cát các loại (cự ly VC đang tính 1km bằng ô tô)

  m3

  52.440

  246

  Di chuyển đá dăm các loại (cự ly VC đang tính 1km bằng ô tô)

  m3

  74.657

  247

  Di chuyển đá hộc (cự ly VC đang tính 1km bằng ô tô)

  m3

  96.333

  248

  Di chuyển đồng hồ điện (bao gồm tháo dỡ, lắp đặt lại và vật liệu phụ)

  cái

  72.178

  249

  Di chuyển đồng hồ nước (bao gồm tháo đỡ, lắp đặt lại và vật liệu phụ)

  cái

  307.908

  250

  Di chuyển gạch chỉ đặc (cự ly VC đang tính 1km bằng ô tô)

  viên

  85

  251

  Di chuyển gạch chỉ rỗng 2 lỗ (cự ly VC đang tính 1km bằng ô tô)

  viên

  78

  252

  Di chuyển gạch chỉ xỉ (cự ly VC đang tính 1km bằng ô tô)

  viên

  165

  253

  Di chuyển gỗ hộp các loại (cự ly VC đang tính 1km bằng ô tô)

  m3

  37.641

  254

  Di chuyển thép các loại (cự ly VC đang tính 1km bằng ô tô)

  tấn

  64.984

  255

  Di chuyển vôi tôi (cự ly VC đang tính 100m bằng thủ công)

  tấn

  452.780

  256

  Di chuyển xi măng (cự ly VC đang tính 1km bằng ô tô)

  tấn

  36.276

  257

  Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất, kích thước cọc 30x30 cm (chưa bao gồm chi phí cọc BTCT và vật liệu phụ)

  m

  70.832

  258

  Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất, kích thước cọc 20x20 cm (chưa bao gồm chi phí cọc BTCT và vật liệu phụ)

  m

  47.585

  259

  Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất, kích thước cọc 25x25 cm (chưa bao gồm chi phí cọc BTCT và vật liệu phụ)

  m

  58.845

  260

  Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) đường kính 8-10 cm

  m

  30.605

  261

  Gác xép khung dầm bằng gỗ, lót sàn gác bằng gỗ công nghiệp

  m2

  737.730

  262

  Gác xép khung dầm bằng gỗ, lót sàn gác bằng tấm gỗ nhựa

  m2

  573.056

  263

  Gác xép khung dầm bằng gỗ, lót sàn gác bằng tấm xi măng Cemboard dày 20mm

  m2

  1.106.654

  264

  Gác xép khung dầm bằng sắt hộp, lót sàn gác bằng gỗ công nghiệp

  m2

  2.146.735

  265

  Gác xép khung dầm bằng sát hộp, lót sàn gác bằng tấm gỗ nhựa

  m2

  2.017.257

  266

  Gác xép khung dầm bằng sắt hộp, lót sàn gác bằng tấm xi măng Cemboard dày 20mm

  m2

  2.469.156

  267

  Giá để hàng hóa bằng kẽm

  m2

  294.769

  268

  Giá để hàng hóa bằng sắt

  m2

  281.670

  269

  Hàng rào bằng cây gai, hoặc dâm bụt

  m

  33.400

  270

  Hàng rào bằng cọc gỗ, chăng lưới cước

  md

  33.301

  271

  Hàng rào bằng Inox 201, hộp 13x13 mm

  m2

  680.535

  272

  Hàng rào bằng Inox 201, hộp 13x26 mm

  m2

  931.574

  273

  Hàng rào bằng Inox 201, hộp 20x20 mm

  m2

  892.953

  274

  Hàng rào bằng Inox 201, hộp 26x50 mm

  m2

  1.433.652

  275

  Hàng rào bằng Inox 304, hộp 13x13 mm

  m2

  765.602

  276

  Hàng rào bằng Inox 304, hộp 13x26 mm

  m2

  1.048.021

  277

  Hàng rào bằng Inox 304, hộp 20x20 mm

  m2

  1.004.572

  278

  Hàng rào bằng Inox 304, hộp 26x50 mm

  m2

  1.612.859

  279

  Hàng rào bằng lưới thép gai, không có khung bao

  m2

  147.330

  280

  Hàng rào bằng ngói fibro xi măng, cột gỗ nhóm 4

  m2

  147.510

  281

  Hàng rào bằng ngói fibro xi măng, cột sắt hộp mạ kẽm

  m2

  320.073

  282

  Hàng rào bằng nứa

  md

  4.000

  283

  Hàng rào bằng tôn sơn tĩnh điện, cột sắt hộp sơn tĩnh điện

  m2

  641.754

  284

  Hàng rào bằng tôn thường, cột sắt hộp mạ kẽm

  m2

  515.183

  285

  Hàng rào đan mắt cáo, khoảng cách đan ≤ 15cm có cọc đỡ nẹp ngang, cao > 1,2m

  m

  39.449

  286

  Hàng rào đan mắt cáo, khoảng cách đan ≤ 15cm có cọc đỡ nẹp ngang, cao ≤ 1,2m

  m

  23.488

  287

  Hàng rào quây lưới cước, cột bằng thép ống, hộp kẽm

  m2

  68.281

  288

  Hàng rào quây lưới cước, cột gỗ

  m2

  46.758

  289

  Hàng rào sắt mũi giáo sắt hộp

  m2

  727.293

  290

  Hàng rào sắt vuông

  m2

  550.000

  291

  Hoa thoáng xi măng

  m2

  12.098

  292

  Họa tiết trang trí trần (thạch cao bao gồm mâm, góc)

  bộ

  395.000

  293

  Hoa văn trang trí góc bằng thạch cao sơn PU

  cái

  393.027

  294

  Hoa văn trang trí góc bằng thạch cao sơn thường

  cái

  327.522

  295

  Hoa văn trang trí góc bằng xi măng sơn PU

  cái

  347.173

  296

  Hoa văn trang trí góc bằng xi măng sơn thường

  cái

  262.018

  297

  Hoa văn trang trí trần bằng thạch cao loại lớn (mâm trần)

  cái

  350.000

  298

  Hoa văn trang trí trần bằng thạch cao loại nhỏ

  cái

  170.000

  299

  Hoa văn trang trí trần nhà bằng thạch cao sơn PU

  cái

  412.678

  300

  Hoa văn trang trí trần nhà bằng thạch cao sơn thường

  cái

  360.274

  301

  Hoa văn trang trí trần nhà bằng xi măng sơn PU

  cái

  347.173

  302

  Hoa văn trang trí trần nhà bằng xi măng sơn thường

  cái

  255.467

  303

  Hộp bảo vệ 1 công tơ điện 3 pha ép móng (650x300x185) + Bộ gông treo

  bộ

  1.111.042

  304

  Hộp bảo vệ 2 công tơ điện 1 pha ép móng + Bộ gông treo

  bộ

  1.036.886

  305

  Hộp bảo vệ 4 công tơ điện 1 pha ép móng + Bộ gông treo

  bộ

  1.141.940

  306

  Hộp bảo vệ công tơ điện 1 pha ép móng + Bộ gông M treo hộp

  bộ

  894.753

  307

  Hộp bảo vệ công tơ điện 1 pha hiệu CV 220V-5(20)A - tròn nắp thủy tinh, cấp CX2-CMIC

  bộ

  894.753

  308

  Hộp đựng bình chữa cháy bằng tôn, cánh bằng kính (chứa 3 bình)

  cái

  655.045

  309

  Hộp kẽm 300x600 mm (cao 1,5m)

  m

  4.306.824

  310

  Kẻ line sơn chuyên dùng đường biên, sân tenis

  md

  4.622

  311

  Kéo rải, lắp đặt đường điện loại dây lõi đồng PVC -2xA16

  m

  122.067

  312

  Kéo rải, lắp đặt đường điện loại dây lõi đồng PVC -2xA25

  m

  186.397

  313

  Kéo rải, lắp đặt đường điện loại dây lõi nhôm PVC -2xA16

  m

  20.093

  314

  Kéo rải, lắp đặt đường điện loại dây lõi nhôm PVC -2xA25

  m

  28.109

  315

  Kéo rải, lắp đặt đường điện loại dây lõi nhôm PVC -2xA35

  m

  32.522

  316

  Kéo rải, lắp đặt đường điện loại dây lõi nhôm PVC -2xA50

  m

  43.490

  317

  Kéo rải, lắp đặt đường điện loại dây lõi nhôm PVC -4xA120

  m

  188.212

  318

  Kéo rải, lắp đặt đường điện loại dây lõi nhôm PVC -4xA150

  m

  235.865

  319

  Kéo rải, lắp đặt đường điện loại dây lõi nhôm PVC -4xA70

  m

  115.977

  320

  Kéo rải, lắp đặt đường điện loại dây lõi nhôm PVC -4xA90

  m

  152.788

  321

  Kẹp díp DL2

  cái

  148.064

  322

  Kẹp dưới

  cái

  330.000

  323

  Kẹp hãm từ 35-70

  cái

  159.188

  324

  Kẹp L

  cái

  440.000

  325

  Kẹp trên

  cái

  330.000

  326

  Kẹp ty

  cái

  330.000

  327

  Khóa cửa loại tay nắm tròn

  bộ

  196.513

  328

  Khóa sàn

  cái

  330.000

  329

  Khung cửa đơn D120, gỗ lim (đã bao gồm đánh vec ni)

  m

  575.714

  330

  Khung cửa đơn D120, gỗ nhóm 3-4 (đã bao gồm sơn)

  m

  187.036

  331

  Khung cửa đơn D240, gỗ lim (đã bao gồm đánh vec ni)

  m

  1.070.922

  332

  Khung cửa đơn D240, gỗ nhóm 3-4 (đã bao gồm sơn)

  m

  474.529

  333

  Khuôn cửa gỗ lim, KT: 60x80 mm

  md

  307.000

  334

  Khuôn cửa gỗ lim, KT: 60x120 mm

  md

  432.000

  335

  Khuôn cửa gỗ lim, KT: 60x135 mm

  md

  445.000

  336

  Khuôn cửa gỗ lim, KT: 60x180 mm

  md

  581.000

  337

  Khuôn cửa gỗ lim, KT: 60x250 mm

  md

  818.000

  338

  Khuôn cửa gỗ nhóm IV-V, KT: 60x80 mm

  md

  116.000

  339

  Khuôn cửa gỗ nhóm IV-V, KT: 60x120 mm

  md

  140.000

  340

  Khuôn cửa gỗ nhóm IV-V, KT: 60x135 mm

  md

  198.000

  341

  Khuôn cửa gỗ nhóm IV-V, KT: 60x180 mm

  md

  201.000

  342

  Khuôn cửa gỗ nhóm IV-V, KT: 60x250 mm

  md

  350.000

  343

  Khuôn cửa gỗ sến, KT: 60x135 mm

  md

  535.000

  344

  Khuôn cửa gỗ sến, KT: 60x180 mm

  md

  423.000

  345

  Khuôn cửa gỗ sến, KT: 60x250 mm

  md

  553.000

  346

  Khuôn gỗ công nghiệp, khuôn đơn

  md

  250.000

  347

  Khuôn gỗ công nghiệp, khuôn kép

  md

  480.000

  348

  Khuôn gỗ tự nhiên, khuôn kép

  md

  818.000

  349

  Kính an toàn dày 6,38 mm

  m2

  880.000

  350

  Kính an toàn dày 8,38 mm

  m2

  1.100.000

  351

  Kính an toàn dày 10,38 mm

  m2

  1.430.000

  352

  Kính an toàn dày 12,38 mm

  m2

  1.650.000

  353

  Kính cường lực loại 6,38 mm (bao gồm cả phụ kiện gioăng, keo Silicon chịu nước

  m2

  484.733

  354

  Lan can ban công bằng thép hộp mạ kẽm, sơn tĩnh điện

  m

  777.778

  355

  Lan can ban công, cầu thang bằng Inox 201

  m

  450.000

  356

  Lan can ban công, cầu thang bằng Inox 304

  m

  600.000

  357

  Lan can cầu thang bằng gỗ Lim

  md

  1.700.000

  358

  Lan can cầu thang bằng gỗ nhóm 3-4

  md

  1.416.667

  359

  Lan can cầu thang bằng gỗ nhóm 5-6

  md

  1.180.556

  360

  Lan can cầu thang bằng kính cường lực 12 mm

  m2

  786.054

  361

  Lan can cầu thang bằng kính kết hợp gỗ lim và Inox

  md

  880.000

  362

  Lan can cầu thang bằng kính và Inox

  md

  2.152.700

  363

  Lan can cầu thang con tiện xi măng, giằng bê tông

  md

  1.633.504

  364

  Lan can cầu thang xây gạch giằng bê tông

  md

  648.211

  365

  Lan can hoa sắt hoặc sắt hộp

  m2

  650.000

  366

  Lan can nhựa

  md

  850.000

  367

  Láng granitô cầu thang

  m2

  947.522

  368

  Láng granitô nền sàn

  m2

  527.803

  369

  Láng nền nhà vữa xi măng, có đánh màu, dày 4 cm

  m2

  89.603

  370

  Láng nền nhà vữa xi măng, có đánh màu, dày 5 cm

  m2

  111.715

  371

  Láng nền nhà vữa xi măng, không đánh màu, dày 4 cm

  m2

  81.275

  372

  Láng nền nhà vữa xi măng, không đánh màu, dày 5 cm

  m2

  101.331

  373

  Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75

  m2

  47.656

  374

  Láng nền sàn có đánh màu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75

  m2

  65.820

  375

  Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75

  m2

  40.224

  376

  Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75

  m2

  59.613

  377

  Lắp đặt ống buy bê tông, đoạn ống dài 1m, đường kính ống D=250 mm

  m

  562.025

  378

  Lắp đặt ống buy bê tông, đoạn ống dài 1m, đường kính ống D=300 mm

  m

  654.126

  379

  Lắp đặt ống buy bê tông, đoạn ống dài 1m, đường kính ống D=350 mm

  m

  722.384

  380

  Lắp đặt ống buy bê tông, đoạn ống dài 1m, đường kính ống D=400 mm

  m

  814.387

  381

  Lắp đặt ống buy bê tông, đoạn ống dài 1m, đường kính ống D=450 mm

  m

  867.303

  382

  Lắp đặt ống buy bê tông, đoạn ống dài 1m, đường kính ống D=500 mm

  m

  977.697

  383

  Lắp đặt ống buy bê tông, đoạn ống dài 1m, đường kính ống D=550mm

  m

  1.004.040

  384

  Lắp đặt ống buy bê tông, đoạn ống dài 1m, đường kính ống D=600mm

  m

  1.200.584

  385

  Lắp đặt ống buy bê tông, đoạn ống dài 1m, đường kính ống D=650mm

  m

  1.387.499

  386

  Lắp đặt ống buy bê tông, đoạn ống dài 1m, đường kính ống D=700mm

  m

  1.518.550

  387

  Lắp đặt ống buy bê tông, đoạn ống dài 1m, đường kính ống D=750mm

  m

  1.518.550

  388

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=21 mm

  m

  28.976

  389

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=27 mm

  m

  32.201

  390

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=34 mm

  m

  37.961

  391

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=42 mm

  m

  42.978

  392

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=48 mm

  m

  53.590

  393

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=60 mm

  m

  68.148

  394

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=75 mm

  m

  89.497

  395

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=90 mm

  m

  100.601

  396

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=110 mm

  m

  136.929

  397

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=125 mm

  m

  165.446

  398

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=140 mm

  m

  204.769

  399

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=160 mm

  m

  251.328

  400

  Lắp đặt ống nhựa nổi bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=180 mm

  m

  323.549

  401

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=200 mm

  m

  384.808

  402

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kinh ống D=225 mm

  m

  482.857

  403

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=250 mm

  m

  595.049

  404

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=280 mm

  m

  715.982

  405

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=315 mm

  m

  880.956

  406

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=350 mm

  m

  1.136.574

  407

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=400 mm

  m

  1.451.954

  408

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=450 mm

  m

  1.786.420

  409

  Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống D=500 mm

  m

  2.049.367

  410

  Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m (đường kính 20mm)

  m

  124.129

  411

  Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m (đường kính 25mm)

  m

  144.042

  412

  Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m (đường kính 32mm)

  m

  181.269

  413

  Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m (đường kính 40mm)

  m

  222.493

  414

  Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m (đường kính 50mm)

  m

  285.175

  415

  Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m (đường kính 67mm)

  m

  346.525

  416

  Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m (đường kính 76mm)

  m

  431.246

  417

  Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m (đường kính 100mm)

  m

  587.360

  418

  Lát đá bậc cầu thang

  m2

  1.371.492

  419

  Lát đá bậc tam cấp

  m2

  1.362.297

  420

  Lát đá mặt bệ các loại

  m2

  1.401.657

  421

  Lát gạch chỉ

  m2

  122.750

  422

  Lát gạch chỉ dày 110 mm mái dốc, có chít mạch vữa xi măng

  m2

  260.563

  423

  Lát gạch chỉ dày 110 mm mặt bằng, có chít mạch vữa xi măng

  m2

  250.940

  424

  Lát gạch chỉ dày 55 mm mái dốc, có chít mạch vữa xi măng

  m2

  130.198

  425

  Lát gạch chỉ dày 55 mm mặt bằng, có chít mạch vữa xi măng

  m2

  125.386

  426

  Lát gạch chống nóng bằng gạch 6 lỗ 22x10,5x15 cm

  m2

  156.100

  427

  Lát gạch chống trơn

  m2

  180.763

  428

  Lát gạch đất nung 300x300 mm

  m2

  167.383

  429

  Lát gạch đất nung 400x400 mm

  m2

  198.008

  430

  Lát gạch thẻ

  m2

  171.971

  431

  Lát nền đá granit, hoa cương tự nhiên loại 1000x1000 mm

  m2

  1.118.549

  432

  Lát nền đá granit, hoa cương tự nhiên loại 300x300 mm

  m2

  1.147.694

  433

  Lát nền đá granit, hoa cương tự nhiên loại 400x400 mm

  m2

  1.150.205

  434

  Lát nền đá granit, hoa cương tự nhiên loại 500x500 mm

  m2

  1.131.433

  435

  Lát nền đá granit, hoa cương tự nhiên loại 600x600 mm

  m2

  1.118.549

  436

  Lát nền đá granit, hoa cương tự nhiên loại 800x800 mm

  m2

  1.118.549

  437

  Lát nền đá xẻ

  m2

  1.098.659

  438

  Lát nền gạch block lục giác tự chèn dày 3,5 cm

  m2

  178.719

  439

  Lát nền gạch block lục giác tự chèn dày 5,5 cm

  m2

  186.295

  440

  Lát nền giả đá granit, hoa cương tự nhiên loại 1000x1000 mm

  m2

  1.806.345

  441

  Lát nền giả đá granit, hoa cương tự nhiên loại 400x400 mm

  m2

  1.838.002

  442

  Lát nền giả đá granit, hoa cương tự nhiên loại 500x500 mm

  m2

  1.819.230

  443

  Lát nền giả đá granit, hoa cương tự nhiên loại 600x600 mm

  m2

  1.806.345

  444

  Lát nền giả đá granit, hoa cương tự nhiên loại 800x800 mm

  m2

  1.806.345

  445

  Lát nền gỗ công nghiệp

  m2

  736.056

  446

  Lát nền gỗ tự nhiên

  m2

  1.546.899

  447

  Lát nền loại gạch: 100x100 mm

  m2

  180.715

  448

  Lát nền loại gạch 200x200 mm

  m2

  181.617

  449

  Lát nền loại gạch: 250x250 mm

  m2

  190.401

  450

  Lát nền loại gạch 250x400 mm

  m2

  227.037

  451

  Lát nền loại gạch 600x600 mm

  m2

  383.768

  452

  Lát nền loại gạch 800x800 mm

  m2

  415.513

  453

  Lát nền loại gạch 1000x1000 mm

  m2

  706.313

  454

  Lát nền, sàn bằng đá cẩm thạch, tiết diện đá <=0,25 m2

  m2

  1.361.797

  455

  Lót cót ép

  m2

  54.709

  456

  Lưới B40

  m2

  28.000

  457

  Lưới chống nắng

  m2

  45.853

  458

  Lưới inox chống muỗi, côn trùng

  m2

  100.000

  459

  Lưới thép chống muỗi, côn trùng

  m2

  50.000

  460

  Lưu điện (P1000)

  bộ

  4.620.000

  461

  Mái che bằng ngói fibro xi măng (cột bê tông, kèo, xà gồ gỗ)

  m2

  501.123

  462

  Mái che bằng ngói fibro xi măng (cột thép ống kẽm, kèo, xà gồ gỗ)

  m2

  397.784

  463

  Mái che bằng ngói fibre xi măng (cột, kèo, xà gồ gỗ)

  m2

  301.123

  464

  Mái che bằng tôn giả ngói màu sắc các loại (cầu phong, li tô, vì kèo bằng sắt mạ kẽm)

  m2

  530.644

  465

  Mái che bằng tôn thường (cột thép ống mạ kẽm, kèo, xà gồ thép mạ kẽm)

  m2

  615.248

  466

  Mái che bằng tôn xốp (cột thép ống mạ kẽm, kèo, xà gồ thép mạ kẽm)

  m2

  741.844

  467

  Mái che bằng tôn xốp có dán giấy bạc (cột thép ống mạ kẽm, kèo, xà gồ thép mạ kẽm)

  m2

  772.192

  468

  Mái đầm xỉ, cốt tre

  m2

  47.833

  469

  Mái gỗ (đã có hệ khung giàn)

  m2

  314.000

  470

  Mái kính cường lực

  m2

  899.541

  471

  Mái lợp bằng tấm nhựa chiều dài bất kỳ (vì kèo, xà gồ, cột ống thép mạ kẽm)

  m2

  465.769

  472

  Mái lợp giấy dầu chưa có xà gồ

  m2

  13.000

  473

  Mái ngói 22 viên/m2 (chưa tính khung mái)

  m2

  232.000

  474

  Mái tôn ghép tấm nhôm xốp chống nóng (chưa tính khung)

  m2

  315.000

  475

  Mái tôn ghép tấm xốp chống nóng (chưa tính khung)

  m2

  354.000

  476

  Mái tôn xốp chống nóng (chưa tính khung)

  m2

  378.000

  477

  Mâm phào hình tròn bằng thạch cao Ø30-50 sơn PU

  cái

  1.179.080

  478

  Mâm phào hình tròn bằng thạch cao Ø30-50 sơn thường

  cái

  1.113.576

  479

  Mâm phào hình tròn bằng xi măng Ø30-50 sơn PU

  cái

  1.048.071

  480

  Mâm phào hình tròn bằng xi măng Ø30-50 sơn thường

  cái

  982.566

  481

  Máng xối, máng nước bằng Inox

  md

  200.000

  482

  Máng xối, máng nước bằng tôn

  md

  140.000

  483

  Mặt bậc cầu thang gỗ nhóm II

  m2

  775.000

  484

  Mặt bậc cầu thang gỗ nhóm III (trừ gỗ dổi)

  m2

  527.000

  485

  Mặt bậc cầu thang gỗ nhóm IV

  m2

  240.000

  486

  Mặt đường, ngõ lát gạch chỉ dày 10,5 cm

  1m2

  307.000

  487

  Mặt đường, ngõ lát gạch chỉ dày 5,5 cm

  1m2

  233.000

  488

  Mặt đường, ngõ lát tấm bê tông thường

  1m2

  279.000

  489

  Mặt đường, ngõ lát tấm BTCT

  1m2

  381.000

  490

  Mô tơ điện cửa cuốn (Tương đương bộ tời Austdoor AK300A, sức nâng 300kg)

  Chiếc

  5.530.000

  491

  Nẹp gỗ công nghiệp

  md

  40.000

  492

  Nẹp khuôn cửa gỗ lim, KT: 30x10

  md

  35.000

  493

  Nẹp khuôn cửa gỗ nhóm 4-5, KT: 30x10

  md

  28.000

  494

  Nẹp tường ốp nhựa

  md

  30.000

  495

  Ổ cắm điện ba

  cái

  62.000

  496

  Ổ cắm điện đôi

  cái

  49.500

  497

  Ổ cắm điện đơn

  cái

  31.000

  498

  Ổ thoáng bằng gỗ lim đục tạo hình (đã bao gồm đánh vec ni)

  m2

  384.605

  499

  Ốp bếp kính cường lực sơn màu, loại 10mm

  m2

  1.097.476

  500

  Ốp bếp kính cường lực sơn màu, loại 6mm

  m2

  839.612

  501

  Ốp bếp kính cường lực sơn màu, loại 8mm

  m2

  968.545

  502

  Ốp bếp kính hoa văn loại 10mm

  m2

  1.896.851

  503

  Ốp bếp kính hoa văn loại 6mm

  m2

  1.638.988

  504

  Ốp bếp kính hoa văn loại 8mm

  m2

  1.767.920

  505

  Ốp cách âm cao cấp vào các cấu kiện

  m2

  971.774

  506

  Ốp cách âm cơ bản vào các cấu kiện

  m2

  827.142

  507

  Ốp đá cẩm thạch vào tường, cột, tiết diện đá <=0,25 m2

  m2

  1.645.670

  508

  Ốp đá cẩm thạch vào tường, cột, tiết diện đá >0,25 m2

  m2

  1.601.489

  509

  Ốp đá giả granit vào trụ, cột

  m2

  2.098.538

  510

  Ốp đá giả granit vào tường, chỉ, lan can

  m2

  2.098.538

  511

  Ốp đá granit tự nhiên vào trụ, cột

  m2

  1.232.891

  512

  Ốp đá granit tự nhiên vào tường sử dụng keo dán

  m2

  2.103.467

  513

  Ốp đá granit tự nhiên vào tường, chỉ, lan can

  m2

  1.232.891

  514

  Ốp đá hoa cương vào tường, cột, tiết diện đá <=0,25 m2

  m2

  1.645.670

  515

  Ốp đá hoa cương vào tường, cột, tiết diện đá >0,25 m2

  m2

  1.601.489

  516

  Ốp đá mài tường, trụ cột

  m2

  661.546

  517

  Ốp đá rối tường, trụ cột

  m2

  1.035.288

  518

  Ốp đá xẻ tường, trụ cột

  m2

  2.356.052

  519

  Ốp gạch thẻ vào tường, trụ, cột, lan can loại 60x240 mm

  m2

  317.214

  520

  Ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 120x300 mm

  m2

  308.332

  521

  Ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 120x400 mm

  m2

  319.473

  522

  Ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 120x500 mm

  m2

  332.343

  523

  Ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 150x150 mm

  m2

  326.722

  524

  Ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 150x300 mm

  m2

  325.602

  525

  Ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 150x500 mm

  m2

  335.408

  526

  Ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 200x500 mm

  m2

  326.212

  527

  Ốp gạch vào tường, trụ, cột gạch 150x200 mm

  m2

  337.692

  528

  Ốp gạch vào tường, trụ, cột gạch 200x200 mm

  m2

  337.692

  529

  Ốp gạch vào tường, trụ, cột gạch 200x300 mm

  m2

  341.306

  530

  Ốp gạch vào tường, trụ, cột gạch 250x350 mm

  m2

  332.127

  531

  Ốp gạch vào tường, trụ, cột gạch 250x400 mm

  m2

  332.127

  532

  Ốp gạch vào tường, trụ, cột gạch 250x450 mm

  m2

  323.732

  533

  Ốp gạch vào tường, trụ, cột gạch 300x450 mm

  m2

  323.732

  534

  Ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 300x300mm

  m2

  323.732

  535

  Ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 400x400 mm

  m2

  323.732

  536

  Ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 450x900 mm

  m2

  448.483

  537

  Ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 500x500 mm

  m2

  387.566

  538

  Ốp gỗ chân tường gỗ tự nhiên

  m2

  1.313.444

  539

  Ốp gỗ lim vào trụ, cột xây (đã bao gồm chỉ, nẹp)

  m2

  1.452.160

  540

  Ốp gỗ lim vào tường xây (đã bao gồm chỉ, nẹp)

  m2

  1.452.160

  541

  Ốp gỗ nhóm 3,4 vào trụ, cột xây (đã bao gồm chỉ, nẹp)

  m2

  880.886

  542

  Ốp gỗ nhóm 3,4 vào tường xây (đã bao gồm chỉ, nẹp)

  m2

  880.886

  543

  Ốp kính cường lực sơn màu trên tường, cột, loại 10 mm

  m2

  1.187.727

  544

  Ốp kính cường lực sơn màu trên tường, cột, loại 6 mm

  m2

  1.007.224

  545

  Ốp kính cường lực sơn màu trên tường, cột, loại 8 mm

  m2

  1.058.796

  546

  Ốp chân tường gỗ nhóm 2

  m2

  1.751.983

  547

  Ốp tường gỗ công nghiệp, không xương

  m2

  1.103.068

  548

  Ốp tường gỗ công nghiệp, khung xương chịu lực

  m2

  1.168.809

  549

  Ốp tường thạch cao

  m2

  446.280

  550

  Ốp tường tranh 3D

  m2

  2.263.348

  551

  Ốp tường tre trúc

  m2

  642.871

  552

  Ốp tường, trụ, cột bằng mica

  m2

  834.977

  553

  Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan

  m3

  121.771

  554

  Phào chân tường

  md

  79.000

  555

  Phào cổ cổ trần bằng bê tông

  md

  97.571

  556

  Phào cổ cổ trần bằng gỗ nhựa

  md

  210.000

  557

  Phào cổ cổ trần bằng gỗ tự nhiên

  md

  250.000

  558

  Phào cổ cổ trần bằng thạch cao

  md

  45.000

  559

  Phào lưng tường

  md

  110.000

  560

  Quả cầu cổng bằng thủy tinh, đường kính ≤30cm

  bộ

  655.045

  561

  Quả cầu Inox thông gió, đường kính >40cm

  bộ

  556.787

  562

  Quả cầu Inox thông gió, đường kính ≤40cm

  bộ

  491.284

  563

  Quạt thông gió 200x200mm (âm tường)

  cái

  230.000

  564

  Quạt thông gió 250x250mm (âm tường)

  cái

  235.000

  565

  Quạt thông gió 300x300mm (âm tường)

  cái

  240.000

  566

  Quạt thông gió 350x350mm (âm tường)

  cái

  305.000

  567

  Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu trong nhà

  m2

  14.394

  568

  Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 3cm

  m2

  106.535

  569

  Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 4cm

  m2

  141.136

  570

  Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 5 cm

  m2

  176.000

  571

  Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 6cm

  m2

  210.410

  572

  Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 7cm

  m2

  245.228

  573

  Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 3cm

  m2

  98.625

  574

  Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 4cm

  m2

  132.105

  575

  Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 5cm

  m2

  164.836

  576

  Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 6cm

  m2

  197.017

  577

  Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 7cm

  m2

  229.607

  578

  Rèm màn cầu vồng (dòng màn đứng, xuất xứ Hàn Quốc)

  m2

  2.475.000

  579

  Rèm màn cầu vồng (dòng trung bình tốt)

  m2

  570.000

  580

  Rèm màn cầu vồng (trong cao cấp, xuất xứ Hàn Quốc)

  m2

  680.000

  581

  Rèm màn gỗ lá dọc

  m2

  1.900.000

  582

  Rèm màn gỗ tự nhiên nhập khẩu

  m2

  850.000

  583

  Rèm màn nhựa giả gỗ

  m2

  700.000

  584

  Rèm màn tre

  m2

  700.000

  585

  Sàn bê tông cốt thép (đã trát và sơn bả)

  m2

  974.306

  586

  Sàn bê tông cốp thép (đã trát và vôi ve)

  m2

  911.073

  587

  Sàn gỗ công nghiệp

  m2

  356.246

  588

  Sàn nhựa giả gỗ dán keo

  m2

  850.000

  589

  Sàn ốp gỗ nhóm II

  m2

  1.650.000

  590

  Sàn ốp gỗ nhóm III (trừ gỗ dổi)

  m2

  980.000

  591

  Sàn ốp gỗ nhóm IV

  m2

  650.000

  592

  Sàn ván ghép (gỗ keo dày 20 mm)

  m2

  203.238

  593

  Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 4 m

  m3

  12.324.657

  594

  Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 5,7 m

  m3

  12.417.414

  595

  Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 6,9 m

  m3

  12.149.921

  596

  Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 8,1 m

  m3

  12.401.520

  597

  Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vi kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ <= 9,0 m

  m3

  12.470.003

  598

  Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái fibrôximăng, khẩu độ >9 m

  m3

  12.546.679

  599

  Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ <= 6,9 m

  m3

  11.847.272

  600

  Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ <= 8,1 m

  m3

  12.368.484

  601

  Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ <= 9,0 m

  m3

  12.527.845

  602

  Sản xuất, lắp dựng cột bằng thép hình

  kg

  25.019

  603

  Sản xuất, lắp dựng vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m

  kg

  36.196

  604

  Sản xuất, lắp dựng vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 12 m

  kg

  33.306

  605

  Sản xuất, lắp dựng vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 18 m

  kg

  31.825

  606

  Sản xuất, lắp dựng vì kèo thép hình khẩu độ lớn, khẩu độ 18-24 m

  kg

  33.180

  607

  Sản xuất, lắp dựng vì kèo thép hình khẩu độ lớn, khẩu độ <= 36 m

  kg

  31.591

  608

  Sản xuất, lắp dựng vì kèo thép hình khẩu độ lớn, khẩu độ >36 m

  kg

  30.254

  609

  Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả, 1 nước lót, 2 nước phủ

  m2

  53.888

  610

  Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng, 1 nước lót, 2 nước phủ

  m2

  52.017

  611

  Tay nắm cửa thủy lực loại 400mm (bao gồm cả bịt bạc, kẽm 2 đầu)

  bộ

  458.531

  612

  Tay nắm cửa thủy lực loại 600mm (bao gồm cả bịt bạc, kẽm 2 đầu)

  bộ

  655.045

  613

  Thanh nẹp cửa đi, cửa sổ bằng gỗ lim

  m

  39.303

  614

  Thanh nẹp cửa đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm 4

  m

  32.752

  615

  Tháo dỡ bình đun nước nóng

  cái

  56.606

  616

  Tháo dỡ bồn tắm

  cái

  147.633

  617

  Tháo dỡ chậu rửa

  cái

  32.809

  618

  Tháo dỡ công tơ điện

  cái

  36.089

  619

  Tháo dỡ điều hòa

  cái

  169.817

  620

  Tháo dỡ đồng hồ nước

  cái

  53.042

  621

  Tháo dỡ gương nhà tắm

  cái

  31.764

  622

  Tháo dỡ kết cấu gỗ

  m3

  534.925

  623

  Tháo dỡ kết cấu sắt thép

  Tấn

  1.839.686

  624

  Tháo dỡ mái tôn cao

  m2

  8.491

  625

  Tháo dỡ máy hút mùi nhà bếp

  cái

  63.527

  626

  Tháo dỡ quạt ốp tường

  cái

  131.229

  627

  Tháo dỡ quạt thông gió trên tường

  cái

  49.212

  628

  Tháo dỡ quạt trần

  cái

  65.615

  629

  Tháo dỡ quạt treo tường

  cái

  49.212

  630

  Tháo dỡ téc nước

  cái

  147.633

  631

  Tháo dỡ trạn treo bằng nhôm kính

  cái

  269.353

  632

  Tháo dỡ tủ bếp các loại

  cái

  269.353

  633

  Tháo dỡ tường gỗ

  m2

  11.321

  634

  Trần Alumi, khung xương sắt hộp

  m2

  331.872

  635

  Trần bằng tấm nhựa hoa văn 50x50 cm

  m2

  312.437

  636

  Trần bằng tấm thạch cao hoa văn 50x50 cm

  m2

  447.685

  637

  Trần cót ép

  m2

  114.424

  638

  Trần gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt acostic

  m2

  683.133

  639

  Trần gỗ dán, ván ép

  m2

  215.029

  640

  Trần gỗ nhóm 3 dày 1,5 cm đã có sơn PU

  m2

  783.948

  641

  Trần gỗ nhóm 3 dày 1cm đã có sơn PU

  m2

  643.528

  642

  Trần nhà bằng gỗ ép (loại làm coffarge)

  m2

  491.141

  643

  Trần nhà bằng tấm nhựa chiều dài bất kỳ (xà gồ gỗ nhóm 4)

  m2

  192.363

  644

  Trần nhà bằng tấm nhựa chiều dài bất kỳ (xà gồ sắt mạ kẽm)

  m2

  255.914

  645

  Trần nhà bằng tấm xốp (xà gồ bằng gỗ nhóm 4)

  m2

  201.929

  646

  Trần nhà bằng tấm xốp (xà gồ bằng sắt mạ kẽm)

  m2

  265.481

  647

  Trần nhà bằng tôn thường (xà gồ sắt mạ kẽm)

  m2

  440.215

  648

  Trần nhà bằng vải bạt (xà gồ bằng gỗ nhóm 4)

  m2

  161.143

  649

  Trần nhà bằng vải ni lông (xà gồ bằng gỗ nhóm 4)

  m2

  163.863

  650

  Trần nhựa Tiền Phong hoặc tương đương

  m2

  192.363

  651

  Trần ốp bằng nệm xốp cách âm

  m2

  554.330

  652

  Trần ốp gỗ nhóm II

  m2

  2.500.000

  653

  Trần ốp gỗ nhóm III (trừ gỗ dổi)

  m2

  1.400.000

  654

  Trần ốp gỗ nhóm IV

  m2

  950.000

  655

  Trần thạch cao chống ẩm, khung xương bằng thép

  m2

  358.599

  656

  Trần thạch cao loại thường, khung xương bằng thép

  m2

  351.798

  657

  Trần tôn PU, trần tôn xốp 3 lớp màu trắng

  m2

  173.434

  658

  Trần tôn PU, trần tôn xốp 3 lớp màu vân gỗ

  m2

  215.559

  659

  Trần tre trúc cả cây, đường kính từ 1,5-2,5 cm

  m2

  544.144

  660

  Trần vôi rơm

  m2

  216.953

  661

  Trang trí cột bằng vữa xi măng (sơn giả đá)

  m2

  256.091

  662

  Trang trí cột bằng vữa xi măng (sơn giả gỗ)

  m2

  256.091

  663

  Trang trí tranh đá tự nhiên trên tường

  m2

  4.599.535

  664

  Trang trí tranh đắp xi măng trên tường

  m2

  3.547.661

  665

  Trang trí tường bằng vữa xi măng (sơn giả đá)

  m2

  157.224

  666

  Trang trí tường bằng vữa xi măng (sơn giả gỗ)

  m2

  157.224

  667

  Tranh dán trần in trên chất liệu giấy dán tường

  m2

  426.690

  668

  Tranh dán trần in trên chất liệu vải dán tường

  m2

  641.776

  669

  Tranh dán tường in trên chất liệu giấy dán tường

  m2

  479.962

  670

  Tranh dán tường in trên chất liệu vải dán tường

  m2

  693.751

  671

  Trát đá rửa tường, trụ cột vữa XM mác 50

  m2

  311.000

  672

  Trát granitô tay vịn lan can, tay vịn cầu thang

  m2

  1.083.916

  673

  Trát granitô trụ, cột

  m2

  643.891

  674

  Trát trần

  m2

  167.334

  675

  Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang

  m2

  173.465

  676

  Trát tường ngoài

  m2

  92.984

  677

  Trát tường, cột trang trí vảy tổ mối gắn cuội sỏi (nhà, lăng mộ)

  m2

  134.622

  678

  Trát tường, cột trang trí vảy tổ mối (nhà, lăng mộ)

  m2

  134.622

  679

  Trát xà dầm

  m2

  121.358

  680

  Trụ cầu thang đục họa tiết, D100 mm, gỗ nhóm II

  cái

  2.000.000

  681

  Trụ cầu thang đục họa tiết, D100 mm, gỗ nhóm III (trừ gỗ dổi)

  cái

  1.200.000

  682

  Trụ cầu thang đục họa tiết, D200 mm, gỗ nhóm II

  cái

  3.400.000

  683

  Trụ cầu thang đục họa tiết, D200 mm, gỗ nhóm m (trừ gỗ dổi)

  cái

  4.300.000

  684

  Trụ cầu thang đục họa tiết, D300 mm, gỗ nhóm II

  cái

  6.800.000

  685

  Trụ cầu thang đục họa tiết, D300 mm, gỗ nhóm II (trừ gỗ dổi)

  cái

  6.000.000

  686

  Trụ cột cầu thang (trụ deba) bằng gỗ lim loại tròn Ø15x120 cm

  cái

  4.140.374

  687

  Trụ cột cầu thang (trụ deba) bằng gỗ lim loại tròn Ø20x120 cm

  cái

  4.943.730

  688

  Trụ cột cầu thang (trụ deba) bằng gỗ lim loại tròn Ø25x120 cm

  cái

  5.561.697

  689

  Trụ cột cầu thang (trụ deba) bằng gỗ lim loại vuông 15x15x110 cm

  cái

  2.471.865

  690

  Trụ cột cầu thang (trụ deba) bằng gỗ lim loại vuông 20x20x120 cm

  cái

  3.707.798

  691

  Trụ cột cầu thang (trụ deba) bằng gỗ lim loại vuông 25x25x120 cm

  cái

  4.325.764

  692

  Trụ cột cầu thang Inox 201 cao 1,12-1,32 m (gồm cả mũ trụ)

  cái

  111.357

  693

  Trụ cột cầu thang Inox 304 cao 1,12-1,32 m (gồm cả mũ trụ)

  cái

  117.908

  694

  Trụ thang bằng Inox 201

  cái

  445.263

  695

  Trụ thang bằng Inox 304

  cái

  900.000

  696

  Tủ bếp gỗ dổi

  md

  5.200.000

  697

  Tủ bếp gỗ nhóm III (trừ gỗ dổi)

  md

  4.000.000

  698

  Tủ bếp gỗ nhóm IV

  md

  3.400.000

  699

  Tủ bếp khung nhôm kính, kính dày 5 mm

  md

  1.400.000

  700

  Tủ bếp treo tường bằng gỗ lim

  m3

  1.965.133

  701

  Tủ bếp treo tường bằng gỗ nhóm 3, 4

  m3

  1.375.593

  702

  Tủ bếp treo tường bằng nhôm kính

  m3

  1.244.584

  703

  Tường gạch hoa gốm Giếng Đáy

  m2

  17.409

  704

  Tường ốp gỗ nhóm II

  m2

  850.000

  705

  Tường ốp gỗ nhóm III (trừ gỗ dổi)

  m2

  570.000

  706

  Tường ốp gỗ nhóm IV

  m2

  650.000

  707

  Vách bằng phên tre nứa các loại

  m2

  255.929

  708

  Vách gỗ nhóm 2

  m2

  783.214

  709

  Vách gỗ nhóm 3-4

  m2

  361.775

  710

  Vách hợp kim nhôm

  m2

  1.690.663

  711

  Vách kính khung nhôm kính màu

  m2

  1.309.600

  712

  Vách kính khung nhôm kính trắng

  m2

  1.259.600

  713

  Vách ngăn bằng gỗ ép (loại làm coffarge)

  m2

  440.493

  714

  Vách ngăn bằng sắt hộp loại 25x50 mm, sơn tĩnh điện

  m2

  1.603.866

  715

  Vách ngăn bằng sắt hộp mạ kẽm loại 25x50 mm, sơn tĩnh điện

  m2

  1.905.665

  716

  Vách ngăn bằng sắt vuông loại 10x10 mm, sơn tĩnh điện (khung sắt ống, sắt hộp mạ kẽm)

  m2

  1.509.376

  717

  Vách ngăn bằng sắt vuông loại 10x10 mm, sơn tĩnh điện (khung sắt ống, sắt hộp)

  m2

  1.285.929

  718

  Vách ngăn bằng sắt vuông loại 8x8 mm, sơn tĩnh điện (khung sắt ống, sắt hộp mạ kẽm)

  m2

  1.207.501

  719

  Vách ngăn bằng sắt vuông loại 8x8 mm, sơn tĩnh điện (khung sắt ống, sắt hộp)

  m2

  1.028.744

  720

  Vách ngăn nhựa lõi thép, bịt kín

  m2

  1.314.000

  721

  Vách ốp alcorest, khung xương sắt hộp

  m2

  1.857.054

  722

  Vách thạch cao cách âm, khung xương

  m2

  895.870

  723

  Vách thạch cao, khung xương

  m2

  476.198

  724

  Vách, cửa, tường, mái ô thoáng kính an toàn dày 10,38 mm (bao gồm cả phụ kiện)

  m2

  1.650.000

  725

  Vách, cửa, tường, mái ô thoáng kính an toàn dày 12,38 mm (bao gồm cả phụ kiện)

  m2

  1.870.000

  726

  Vách, cửa, tường, mái ô thoáng kính an toàn dày 16,38 mm (bao gồm cả phụ kiện)

  m2

  2.090.000

  727

  Vách, cửa, tường, mái ô thoáng kính an toàn dày 6,38 mm (bao gồm cả phụ kiện)

  m2

  1.045.000

  728

  Vách, cửa, tường, mái ô thoáng kính an toàn dày 8,38 mm (bao gồm cả phụ kiện)

  m2

  1.265.000

  729

  Vách, cửa, tường, mái ô thoáng kính cường lực loại 10 mm (bao gồm cả phụ kiện)

  m2

  935.000

  730

  Vách, cửa, tường, mái ô thoáng kính cường lực loại 12 mm (bao gồm cả phụ kiện)

  m2

  1.045.000

  731

  Vách, cửa, tường, mái ô thoáng kính cường lực loại 15mm (bao gồm cả phụ kiện)

  m2

  1.815.000

  732

  Vách, cửa, tường, mái ô thoáng kính cường lực loại 19mm (bao gồm cả phụ kiện)

  m2

  2.860.000

  733

  Vách, cửa, tường, mái ô thoáng kính cường lực loại 5 mm (bao gồm cả phụ kiện)

  m2

  770.000

  734

  Vách, cửa, tường, mái ô thoáng kính cường lực loại 8 mm (bao gồm cả phụ kiện)

  m2

  880.000

  735

  Vách, tường ốp nỉ

  m2

  2.680.755

  736

  Ván khuôn cho đổ bê tông cầu thang

  m2

  223.193

  737

  Ván khuôn cho đổ bê tông cột tròn

  m2

  324.958

  738

  Ván khuôn cho đổ bê tông cột vuông, chữ nhật

  m2

  165.685

  739

  Ván khuôn cho đổ bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan

  m2

  159.255

  740

  Ván khuôn cho đổ bê tông sàn mái

  m2

  154.596

  741

  Ván khuôn cho đổ bê tông tường thẳng

  m2

  148.974

  742

  Ván khuôn cho đổ bê tông xà dầm, giằng

  m2

  195.330

  743

  Ván khuôn đổ bê tông cọc

  m2

  81.368

  744

  Ván khuôn đổ bê tông móng, giằng móng

  m2

  101.187

  745

  Xà gồ gỗ nhóm 3,4, cầu phong, vì kèo gỗ nhóm 5, 6

  m2

  463.284

  746

  Xà gồ, cầu phong, li tô thép hình hoặc ống

  m2

  327.802

  747

  Xà gồ, cầu phong, li tô thép hộp mạ kẽm

  m2

  479.638

  748

  Xà gồ, cầu phong, vì kèo gỗ nhóm 3, 4

  m2

  579.565

  749

  Xà gồ, cầu phong, vì kèo gỗ nhóm 5, 6

  m2

  391.294

  750

  Xây gạch chịu lửa lò nung, xây tường lò

  kg

  8.176

  751

  Xây kè bờ ao, kênh mương bằng gạch chỉ dày 110mm (không bao gồm trát)

  m3

  1.758.314

  752

  Xây kè bờ ao, kênh mương bằng gạch chỉ dày 220mm (không bao gồm trát)

  m3

  1.592.515

  753

  Xây kè bờ ao, kênh mương bằng gạch chỉ dày 55mm (không bao gồm trát)

  m3

  1.835.919

  754

  Xây lan can gạch chỉ rỗng giữa

  md

  268.000

  755

  Xây móng đá hộc

  m3

  1.205.316

  756

  Xây móng gạch chỉ 65x105x220 mm

  m3

  1.402.635

  757

  Xây móng gạch xi măng KT 110x150x300 mm

  m3

  1.675.885

  758

  Xây trụ, cột gạch chỉ 65x105x220 mm

  m3

  1.885.415

  759

  Xây trụ, cột gạch xi măng 110x150x300 mm

  m3

  1.902.308

  760

  Xây tường đá hộc

  m3

  1.276.073

  761

  Xây tường gạch chỉ 65x105x220 mm, D110 mm

  m3

  1.774.366

  762

  Xây tường gạch chỉ 65x105x220 mm, D220 mm

  m3

  1.583.128

  763

  Xây tường gạch hoa thoáng

  m2

  17.409

  764

  Xây tường gạch xi măng 110x150x300 mm

  m3

  1.760.793

  765

  Xếp đá khan không chít mạch

  m3

  738.922

  766

  Xếp gạch xỉ khan

  m3

  953.000

  767

  Xếp gạch xi măng khan

  m3

  953.000

  768

  Xếp khan gạch chỉ dày 110cm bờ ao, kênh mương

  m3

  1.258.129

  769

  Xếp khan gạch chỉ dày 220cm bờ ao, kênh mương

  m3

  1.258.129

  770

  Xí bệt

  cái

  1.800.000

  771

  Xí xổm

  cái

  310.000

  772

  Tiểu nam

  cái

  650.000

   

   

  PHỤ LỤC SỐ 02:

  DANH MỤC ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG TÍNH TOÁN ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG PHẦN ĐƠN GIÁ CHI TIẾT
  Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh

   

  STT

  Danh mục vật liệu

  Đơn vị

  Đơn giá chưa VAT (đồng)

  1