hieuluat

Quyết định 3270/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 6

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3270/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Hoan
  Ngày ban hành: 03/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  -----

  Số:3270/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 6

  -------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

  Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố (số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016, số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017, số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017, số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 và số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018),

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 6 tại Tờ trình số 2048/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6199/TTr-STNMT-QLĐ ngày 29 tháng 7 năm 2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 6 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

   

  1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Tổng diện tích

  Diện tích phân theo đơn vị hành chính

  Phường

  1

  Phường

  2

  Phường

  3

  Phường

  4

  Phường

  5

  Phường

  6

  Phường

  7

  Phường

  8

  Phường

  9

  Phường

  10

  Phường

  11

  Phường

  12

  Phường

  13

  Phường

  14

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)=(5)+..

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

   

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ

  NHIÊN

   

  713,83

  29,14

  24,44

  22,95

  21,13

  22,77

  31,40

  47,64

  41,03

  26,90

  154,54

  91,94

  73,09

  84,02

  42,83

  1

  Đất nông nghiệp

  NNP

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  PNN

  713,83

  29,14

  24,44

  22,95

  21,13

  22,77

  31,40

  47,64

  41,03

  26,90

  154,54

  91,94

  73,09

  84,02

  42,83

  2.1

  Đất quốc phòng

  CQP

  8,21

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,21

   

   

   

  8,00

   

  2.2

  Đất an ninh

  CAN

  1,86

  0,62

   

  0,03

   

   

  0,01

  0,47

   

   

  0,06

  0,19

   

   

  0,48

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  SKK

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Đất khu chế xuất

  SKT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất cụm công nghiệp

  SKN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Đất thương mại, dịch vụ

  TMD

  16,80

  0,17

  0,57

  1,21

   

  0,09

  1,29

  7,99

  0,59

   

  2,12

  1,12

  0,80

  0,85

   

  2.7

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  SKC

  39,14

  1,37

  0,76

  0,76

  0,52

  0,37

  2,96

  0,78

  1,20

  1,95

  12,86

  2,87

  7,51

  3,68

  1,54

  2.8

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  SKS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.9

  Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

  DHT

  234,64

  11,38

  11,72

  9,00

  5,98

  7,57

  10,02

  18,60

  11,11

  7,72

  54,29

  31,25

  18,79

  23,60

  13,61

  2.10

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa

  DDT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.11

  Đất danh lam thắng cảnh

  DDL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.12

  Đất bãi thãi, xử lý chất thải

  DRA

  0,07

   

   

   

   

   

   

  0,07

   

   

   

   

   

   

   

  2.13

  Đất ở tại nông thôn

  ONT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

  STT

  Chỉ tiêu sử đụng đất

  Tổng diện tích

  Diện tích phân theo dơn vị hành chính

  Phường

  1

  Phường

  2

  Phường

  3

  Phường

  4

  Phường

  5

  Phường

  6

  Phường

  7

  Phường

  8

  Phường

  9

  Phường

  10

  Phường

  11

  Phường

  12

  Phường

  13

  Phường

  14

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)=(5)+..

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  2.14

  Đất ở tại đô thị

  ODT

  349,48

  11,77

  10,12

  10,23

  13,65

  13,04

  16,13

  13,01

  26,19

  15,22

  67,12

  46,40

  43,08

  38,99

  24,52

  2.15

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  TSC

  3,38

  0,90

  0,09

  0,08

  0,12

  0,07

  0,17

  0,08

  0,10

  0,18

  0,66

  0,18

  0,38

  0,25

  0,12

  2.16

  Đất xây dựng trụ sở và các tổ chức sự nghiệp

  DTS

  1,07

  0,15

  0,20

   

   

  0,02

  0,07

   

   

   

   

  0,02

  0,18

  0,43

   

  2.17

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

  DNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.18

  Đất cơ sở tôn giáo

  TON

  6,52

  0,11

   

  0,04

  0,02

  0,06

  0,57

  0,10

  0,28

  0,35

  1,49

  0,55

  1,13

  1,63

  0,19

  2.19

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  NTD

  0,04

   

   

   

   

   

   

   

  0,01

   

   

   

   

  0,01

  0,02

  2.20

  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

  SKX

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.21

  Đất sinh hoạt cộng đồng

  DSH

  0,68

  0,01

  0,02

  0,01

  0,01

  0,02

  0,01

  0,03

  0,03

  0,02

  0,03

  0,39

  0,02

  0,06

  0,02

  2.22

  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

  DKV

  26,76

  0,74

  0,62

   

  0,68

  1,08

   

  1,21

  0,31

  0,32

  8,12

  6,88

  0,17

  6,39

  0,24

  2.23

  Đất cơ sở tín ngưỡng

  TIN

  0,93

   

   

  0,02

  0,02

  0,01

  0,17

  0,07

  0,09

  0,04

  0,17

  0,07

  0,06

  0,12

  0,09

  2.24

  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

  SON

  22,59

  1,92

  0,32

  1,57

  0,12

  0,44

   

  5,22

  1,12

  0,89

  6,12

  2,01

  0,89

   

  1,96

  2.25

  Đất có mặt nước chuyên dùng

  MNC

  0,08

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,08

   

   

  2.26

  Đất phi nông nghiệp khác

  PNK

  1,55

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1,51

   

   

   

  0,04

  3

  Đất chưa sử dụng

  CSD

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Đất khu công nghệ cao*

  KCN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Đất khu kinh tế*

  KKT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  Đất đô thị*

  KDT

  713,83

  29,14

  24,44

  22,95

  21,13

  22,77

  31,40

  47,64

  41,03

  26,90

  154,54

  91,94

  73,09

  84,02

  42,83

   

  Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

   

  2. Diện tích thu hồi đất năm 2019:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Tổng diện tích

  Diện tích phân theo đơn vị hành chính

  Phường

  1

  Phường

  2

  Phường

  3

  Phường

  4

  Phường

  5

  Phường

  6

  Phường

  7

  Phường

  8

  Phường

  9

  Phường

  10

  Phường

  11

  Phường

  12

  Phường

  13

  Phường

  14

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)=(5)+..

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  1

  Đất nông nghiệp

  NNP

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  PNN

  28,72

  1,00

  0,69

  0,91

  1,39

  0,64

   

  14,01

  0,87

   

  5,05

  1,26

  2,25

  0,02

  0,63

  2.1

  Đất quốc phòng

  CQP

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất an ninh

  CAN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  SKK

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Đất khu chế xuất

  SKT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất cụm công nghiệp

  SKN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Đất thương mại, dịch vụ

  TMD

  0,01

   

   

   

   

   

   

  0,01

   

   

   

   

   

   

   

  2.7

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  SKC

  17,19

   

   

  0,57

  0,22

  0,01

   

  11,66

  0,64

   

  1,97

   

  2,04

   

  0,08

  2.8

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  SKS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.9

  Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

  DHT

  0,38

   

   

  0,06

   

   

   

  0,14

   

   

   

   

   

   

  0,18

  2.10

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa

  DDT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.11

  Đất danh lam thắng cảnh

  DDL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.12

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  DRA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.13

  Đất ở tại nông thôn

  ONT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.14

  Đất ở tại đô thị

  ODT

  10,38

  0,88

  0,68

  0,28

  1,17

  0,63

   

  1,93

  0,23

   

  2,72

  1,26

  0,21

  0,02

  0,37

  2.15

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  TSC

  0,27

   

  0,01

   

   

   

   

  0,26

   

   

   

   

   

   

   

  2.16

  Đất xây dựng trụ sở và các tổ chức sự nghiệp

  DTS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.17

  Đất xây dựng cư sở ngoại giao

  DNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.18

  Đất cơ sở tôn giáo

  TON

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.19

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  NTD

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.20

  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

  SKX

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Tổng diện tích

  Diện tích phân theo đơn vị hành chính

  Phường

  1

  Phường

  2

  Phường

  3

  Phường

  4

  Phường

  5

  Phường

  6

  Phường

  7

  Phường

  8

  Phường

  9

  Phường

  10

  Phường

  11

  Phường

  12

  Phường

  13

  Phường

  14

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)=(5)+..

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  2.21

  Đất sinh hoạt cộng đồng

  DSH

  0,02

  0,01

   

   

   

   

   

  0,01

   

   

   

   

   

   

   

  2.22

  Đất khu vui chơi, giải trí công

  cộng

  DKV

  0,11

  0,11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.23

  Đất cơ sở tín ngưỡng

  TIN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.24

  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

  SON

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.25

  Đất có mặt nước chuyên dùng

  MNC

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.26

  Đất phi nông nghiệp khác

  PNK

  0,36

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,36

   

   

   

   

   

  3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Tổng diện tích

  Diện tích phân theo đơn vị hành chính

  Phường

  1

  Phường

  2

  Phường

  3

  Phường

  4

  Phường

  5

  Phường

  6

  Phường

  7

  Phường

  8

  Phường

  9

  Phường

  10

  Phường

  11

  Phường

  12

  Phường

  13

  Phường

  14

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)=(5)+.

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

   

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  NNP/PNN

  0,34

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  LUA/PNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  LUC/PNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  HNK/PNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  CLN/PNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  RPH/PNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  RDD/PNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  RSX/PNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.7

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  NTS/PNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.8

  Đất làm muối

  LMU/PNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.9

  Đất nông nghiệp khác

   

   

  NKH/PNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Tổng diện tích

  Diện tích phân theo đơn vị hành chính

  Phường

  1

  Phường

  2

  Phường

  3

  Phường

  4

  Phường

  5

  Phường

  6

  Phường

  7

  Phường

  8

  Phường

  9

  Phường

  10

  Phường

  11

  Phường

  12

  Phường

  13

  Phường

  14

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)=(5)+.

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  LUA/CLN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

  LUA/LNP

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

  LUA/NTS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

  LUA/LMU

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  HNK/NTS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

  HNK/LMU

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.7

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

  RPH/NKR(a)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.8

  Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

  RDD/NKR(a)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.9

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

  RSX/NKR(a)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.10

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

   

  PKO/OCT

  6,84

  0,01

   

   

   

   

   

  2,10

   

  0,13

  1,13

   

  2,47

  1,00

   

   
   

  4. Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng 2019: Trên địa bàn Quận 6 không có diện tích đất chưa sử dụng

  Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận 6 có trách nhiệm phối hợp và thực hiện:

  1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

  2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên nên bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường.

  3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai. Trường hợp các dự án có thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa mà Hội đồng nhân dân thành phố chỉ thông qua việc thu hồi đất để thực hiện dự án, thì việc thực hiện thủ tục thu hồi đất chỉ được thực hiện khi có Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa cho dự án.

  4. Ủy ban nhân dân quận 6 chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

  5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt và theo quy định của Luật Đất đai.

  Điều 3.

  1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các sở-ban- ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Thường trực Thành ủy;

  - Thường trực HĐND TP;

  - TTUB: CT, các PCT;

  - VPUB: các PVP;

  - Phòng ĐT;

  - Lưu: VT, (ĐT/PTH).

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Võ Văn Hoan

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  Ban hành: 02/06/2014 Hiệu lực: 17/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3270/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 6

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM
  Số hiệu: 3270/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 03/08/2019
  Hiệu lực: 03/08/2019
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Võ Văn Hoan
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới