hieuluat

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND Đồng Nai Đơn giá cấp lần đầu, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng NaiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:60/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Chánh
  Ngày ban hành:31/12/2015Hết hiệu lực:01/05/2018
  Áp dụng:10/01/2016Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐỒNG NAI
  --------

  Số: 60/2015/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2015

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CẤP LẦN ĐẦU, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, CẤP BIẾN ĐỘNG GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (DẠNG RIÊNG LẺ) THỰC HIỆN TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

  ---------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

  Căn cứ Luật Giá được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012;

  Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013;

  Căn cứ Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1382/TTr-STNMT ngày 14/12/2015,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại, cấp biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai (có phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm căn cứ Quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện đơn giá cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại, cấp biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai, kịp thời báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

  Điều 3. Quyết định này bãi bỏ các Mục III, VII Phần A; Mục III, VII Phần B; Mục III, VII Phần C của bảng đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.

  Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH  Võ Văn Chánh

   

  PHỤ LỤC I

  ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM CẤP LẦN ĐẦU, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, CẤP BIẾN ĐỘNG GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (DẠNG RIÊNG LẺ) CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)

   

  Số TT

  Tên sản phẩm

  Đơn vị tính

  Đơn giá sản phẩm (đồng)

  Ghi chú

  I

  CẤP LẦN ĐẦU

   

   

   

  1

  Cấp GCN cho trường hợp được giao đất

   

   

   

  a)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  222.232

   

  b)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  239.338

   

  2

  Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ lần đầu

   

   

   

  a)

  Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ lần đầu - không kiểm tra thực địa

   

   

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  227.867

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  247.754

   

  b)

  Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ lần đầu - có kiểm tra thực địa

   

   

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  426.596

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  445.458

   

  3

  Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ lần đầu - dạng ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên GCN

   

   

   

  a)

  Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ lần đầu - dạng ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên GCN - không kiểm tra thực địa

   

   

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  244.995

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  263.700

   

  b)

  Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ lần đầu - dạng ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên GCN - có kiểm tra thực địa

   

   

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  422.173

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  439.524

   

  II

  CẤP ĐỔI - CẤP LẠI GCN

   

   

   

  II.1

  Trường hợp đăng ký có in giấy mới

   

   

   

  1

  Cấp lại bổ sung quyền sở hữu nhà ở (có xác minh tình trạng thửa đất ngoài thực địa) - in giấy mới

   

   

   

  a)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  634.539

   

  b)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  661.830

   

  2

  Cấp lại bổ sung quyền sở hữu nhà ở (không xác minh tình trạng thửa đất ngoài thực địa) - in giấy mới

   

   

   

  a)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  409.570

   

  b)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  439.684

   

  3

  Cấp đổi - cấp lại GCNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ (có thay đổi diện tích)

   

   

   

  a)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  346.957

   

  b)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  373.018

   

  4

   Cấp đổi - cấp lại GCNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ

   

   

   

  a)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  325.075

   

  b)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  351.258

   

  II.2

  Trường hợp đăng ký không cấp mới GCN chỉ chỉnh lý trên GCN cũ

   

   

   

  1

  Cấp bổ sung quyền sở hữu nhà ở (có xác minh tình trạng thửa đất ngoài thực địa) - chỉnh lý trên GCN cũ

   

   

   

  a)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  505.218

   

  b)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  526.575

   

  2

  Cấp bổ sung quyền sở hữu nhà ở (không xác minh tình trạng thửa đất ngoài thực địa) - chỉnh lý trên GCN cũ

   

   

   

  a)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  332.098

   

  b)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  355.386

   

  III

  ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

   

   

   

  III.1

  Trường hợp đăng ký có in giấy mới

   

   

   

  1

  Đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất - in giấy mới

   

   

   

  a)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  211.859

   

  b)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  211.690

   

  2

  Đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất - dạng ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên GCN- in giấy mới

   

   

   

  a)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  228.111

   

  b)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  227.931

   

  3

  Đăng ký biến động chuyển quyền một phần thửa đất - in giấy mới

   

   

   

  a)

  Đăng ký biến động chuyển quyền một phần thửa đất - không kiểm tra thực địa - in giấy mới

   

   

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  258.990

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  289.494

   

  b)

  Đăng ký biến động chuyển quyền một phần thửa đất - có kiểm tra thực địa - in giấy mới

   

   

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  443.896

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  474.213

   

  4

  Đăng ký biến động chuyển quyền trọn thửa - in giấy mới

   

   

   

  a)

  Đăng ký biến động chuyển quyền trọn thửa - không kiểm tra thực địa - in giấy mới

   

   

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  248.283

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  279.491

   

  b)

  Đăng ký biến động chuyển quyền trọn thửa - có kiểm tra thực địa - in giấy mới

   

   

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  433.765

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  464.210

   

  5

  Đăng ký biến động tách - hợp thửa - in giấy mới

   

   

   

  a)

  Đăng ký biến động tách - hợp thửa - không kiểm tra thực địa - in giấy mới

   

   

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  220.641

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  251.164

   

  b)

  Đăng ký biến động tách - hợp thửa - có kiểm tra thực địa - in giấy mới

   

   

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  401.174

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  431.511

   

  III.2

  Trường hợp đăng ký không cấp mới GCN chỉ chỉnh lý trên GCN cũ

   

   

   

  1

  Đăng ký biến động chuyển quyền trọn thửa - chỉnh lý trên GCN cũ

   

   

   

  a)

  Đăng ký biến động chuyển quyền trọn thửa - chỉnh lý trên GCN cũ - không kiểm tra thực địa

   

   

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  227.134

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  257.930

   

  b)

  Đăng ký biến động chuyển quyền trọn thửa - chỉnh lý trên GCN cũ - có kiểm tra thực địa

   

   

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  410.115

   

  -

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  440.953

   

  2

  Đăng ký biến động gia hạn thời hạn sử dụng đất - chỉnh lý trên GCN cũ

   

   

   

  a)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  170.290

   

  b)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  201.079

   

  3

  Đăng ký biến động đính chính sai sót trên giấy chứng nhận - chỉnh lý trên GCN cũ

   

   

   

  a)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  172.485

   

  b)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  202.941

   

  4

  Đăng ký biến động dạng xóa ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên GCN - chỉnh lý trên GCN cũ

   

   

   

  a)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  30.363

   

  b)

  Trường hợp nộp hồ sơ ở cấp huyện

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  61.210

   

   

  PHỤ LỤC II

  ĐƠN GIÁ CẤP LẦN ĐẦU, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, CẤP BIẾN ĐỘNG  GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (DẠNG RIÊNG LẺ) CHO TỔ CHỨC THỰC HIỆN TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)

   

  Số TT

  Tên sản phẩm

  Đơn vị tính

  Đơn giá sản phẩm (đồng)

  Ghi chú

  I

   

  CẤP LẦN ĐẦU - MỤC IV - TT 50/2013/TT - BTNMT

   

   

   

  1

  1

  Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ lần đầu (cấp đất không có tài sản) dạng hồ sơ rà soát

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  616.191

   

  2

  2

  Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ lần đầu (cấp đất có tài sản) dạng hồ sơ rà soát

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  972.508

   

  3

  3

  Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ lần đầu dạng hồ sơ giao đất

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  644.148

   

  4

  4

  Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ lần đầu dạng hồ sơ giao đất và bổ sung tài sản

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  1.000.298

   

  5

  5

  Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ lần đầu dạng hồ sơ thuê đất

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  646.010

   

  6

  6

  Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ lần đầu dạng hồ sơ thuê đất và bổ sung tài sản

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  1.002.013

   

  7

  7

  Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  981.818

   

  8

  8

  Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ lần đầu dạng hồ sơ bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  801.323

   

  II

   

  CẤP ĐỔI - CẤP LẠI GCN - MỤC VII - TT 50/2013/TT - BTNMT

   

   

   

  9

  1

  Cấp đổi - cấp lại GCN

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  361.906

   

  10

  2

  Cấp đổi - cấp lại GCN (có thay đổi diện tích)

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  403.412

   

  11

  3

  Cấp đổi - cấp lại GCN (có bổ sung tài sản)

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  474.847

   

  III

   

  ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG - MỤC IX – TT 50/2013/TT - BTNMT

   

   

   

  12

  1

  Đăng ký biến động chuyển quyền trọn thửa in mới GCN

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  659.221

   

  13

  2

  Đăng ký biến động chuyển quyền trọn thửa chỉnh lý GCN

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  650.614

   

  14

  3

  Đăng ký biến động chuyển quyền một phần thửa đất

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  673.134

   

  15

  4

  Đăng ký biến động chuyển quyền trọn thửa in mới GCN (có bổ sung tài sản)

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  847.687

   

  16

  5

  Đăng ký biến động tách - hợp thửa

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  665.682

   

  17

  6

  Đăng ký biến động thuê lại đất

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  657.276

   

  18

  7

  Đăng ký biến động thuê lại đất và bổ sung tài sản

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  847.604

   

  19

  8

  Đăng ký biến động xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn

  Hồ sơ - in 01 GCN - nhập thông tin 01 thửa đất

  634.981

   

            

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 60/2015/QĐ-UBND Đồng Nai Đơn giá cấp lần đầu, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
  Số hiệu:60/2015/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:31/12/2015
  Hiệu lực:10/01/2016
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Võ Văn Chánh
  Ngày hết hiệu lực:01/05/2018
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X