hieuluat

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá các loại đất tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015 - 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 64/2016/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Anh Minh
  Ngày ban hành: 19/12/2016 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH PHƯỚC

  ________

  Số: 64/2016/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Bình Phước, ngày 19 tháng 12 năm 2016

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2019 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2015/QĐ-UBND NGÀY 17/09/2015 CỦA UBND TỈNH

  ______________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

   

  Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định s 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phquy định về giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về Khung giá đất;

  Căn cứ Nghị định s42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

  Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

  Thực hiện theo Công văn số 475/HĐND-KT ngày 13/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s885/TTr-STNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh như sau:

  1. Điều chỉnh đoạn 1, khoản 3 Điều 6 Quy định như sau:

  “Xác định giá đất: Đất ở tại nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ nằm trên nhiều vị trí thì giá đất xác định theo từng phân đoạn vị trí của thửa đất đó và phải phù hợp với quy định tại khoản 4, Điều 10 Quy định này.”

  2. Điều chỉnh đoạn 1, khoản 3 Điều 7 Quy định như sau:

  “Xác định giá đất: Đất ở tại đô thị nằm trên nhiều vị trí thì giá đất xác định theo từng phân đoạn vị trí của thửa đất đó và phải phù hợp với quy định tại khoản 4, Điều 10 Quy định này.”

  3. Điều chỉnh khoản 3 Điều 10 Quy định như sau:

  “Đơn giá 01 m2 đất nông nghiệp khác được xác định bằng đơn giá đất trồng cây lâu năm liền kề cùng khu vực, cùng loại đường phố, cùng vị trí.”

  4. Điều chỉnh khoản 10 Điều 10 Quy định như sau:

  “Đơn giá các loại đất (không bao gồm các loại đất có thời hạn sử dụng đất lâu dài theo quy định của Luật Đất đai 2013) quy định tại Quy định này tính cho thời hạn sử dụng đất là 50 năm.”

  5. Điều chỉnh bảng giá đất trồng cây hàng năm của một số huyện, thị xã tại Điều 12 Quy định như sau:

  Số TT

  Tên đơn vị hành chính

  Giá đất vị trí 1 (1.000 đồng/m2)

  Xã trung du

  Xã miền núi

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  I

  Thị xã Đồng Xoài

   

  1

  Phường: Tân Phú, Tân Xuân, Tân Thiện, Tân Bình, Tân Đồng

   

   

   

   

   

   

  a

  Đất nằm xen kẽ trong khu quy hoạch đất ở đô thị

  80

   

   

   

   

   

  b

  Đất nằm xen kẽ trong khu quy hoạch đất nông nghiệp

  60

   

   

   

   

   

  6. Điều chỉnh bảng giá đất trồng cây lâu năm của một số huyện, thị xã tại Điều 13 Quy định như sau:

  Số TT

  Tên đơn vị hành chính

  Giá đất vị trí 1 (1.000 đồng/m2)

  Xã trung du

  Xã miền núi

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  I

  Thị xã Đồng Xoài

   

  1

  Phường: Tân Phú, Tân Xuân, Tân Thiện, Tân Bình, Tân Đồng

   

   

   

   

   

   

  a

  Đất nằm xen kẽ trong khu quy hoạch đất ở đô thị

  150

   

   

   

   

   

  b

  Đất nằm xen kẽ trong khu quy hoạch đất nông nghiệp

  100

   

   

   

   

   

  2

  Xã: Tiến Hưng, Tiến Thành, Tân Thành

   

   

  36

   

   

   

  II

  Thị xã Bình Long

   

   

   

   

   

   

  1

  Xã Thanh Lương

   

   

   

  33

   

   

  III

  Thị xã Phước Long

   

   

   

   

   

   

  1

  Phường Long Phước

  80

   

   

   

   

   

  2

  Phường Long Thủy

  72

   

   

   

   

   

  3

  Phường: Sơn Giang, Thác Mơ

   

   

   

  72

   

   

  4

  Phường Phước Bình

   

   

   

  80

   

   

  5

  Xã: Long Giang

   

   

   

  65

  45

   

  VII

  Huyện Bù Đăng

   

   

   

   

   

   

  1

  Thị trấn Đức Phong

   

   

   

  42

  35

  30

  2

  Minh Hưng

   

   

   

  36

   

   

  3

  Thống Nhất

   

   

   

  34

   

   

  4

  Phước Sơn (đường ĐT755 đoạn từ Ngã 3 Xe Vàng đến ranh xã Phước Sơn - Thống Nhất)

   

   

   

  34

   

   

  IX

  Huyện Bù Đốp

   

   

   

   

   

   

  1

  Xã: Tân Tiến, Thanh Hòa

   

   

   

  40

   

   

  2

  Xã Thiện Hưng

   

   

   

  40

  30

   

  7. Điều chỉnh bảng giá đất nuôi trồng thủy sản của một số huyện, thị xã tại Điều 16 Quy định như sau:

  STT

  Tên đơn vị hành chính

  Giá đất (không phân biệt khu vực, vị trí)
  (1.000 đồng/m2)

  Xã trung du

  Xã miền núi

  VI

  Huyện Đồng Phú

   

  1

  Thị trấn Tân Phú

  28

   

  8. Điều chỉnh bảng giá đất ở khu vực nông thôn của một số huyện, thị xã tại Điều 17 Quy định như sau:

  STT

  Tên đơn vị hành chính

  Giá đất vị trí 1 (1.000 đồng/m2)

  Xã trung du

  Xã miền núi

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  I

  Thị xã Đồng Xoài

   

  1

  Xã: Tiến Hưng, Tiến Thành, Tân Thành

  195

   

   

   

   

   

  II

  Thị xã Bình Long

   

   

   

   

   

   

  1

  Xã Thanh Lương

   

   

   

  187,2

   

   

  III

  Thị xã Phước Long

   

   

   

   

   

   

  1

  Xã: Long Giang, Phước Tín

   

   

   

  160

  130

   

  XI

  Huyện Phú Riềng

   

   

   

   

   

   

  1

  Xã Bình Sơn

   

   

   

  132

   

   

  9. Điều chỉnh bảng giá đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục đường giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ của một số huyện, thị xã tại Điều 18 Quy định như sau:

  STT

  Tên đơn vị hành chính

  Giá đất vị trí 1 (1.000 đồng/m2)

  Xã trung du

  Xã miền núi

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  I

  Thị xã Đồng Xoài

   

  1

  Xã: Tiến Hưng, Tiến Thành, Tân Thành

  1.500

  900

   

   

   

   

  II

  Thị xã Bình Long

   

   

   

   

   

   

  1

  Xã Thanh Lương

   

   

   

  1.296

  864

   

  2

  Xã Thanh Phú

   

   

   

  1.077

   

   

  V

  Huyện Hớn Quản

   

   

  Xã: Tân Quan

  400

  325

  265

   

   

   

  VII

  Huyện Bù Đăng

   

  1

  Xã Minh Hưng

   

   

   

  1.050

   

   

  2

  Xã Thống Nhất

   

   

   

   

  630

   

  IX

  Huyện Bù Đốp

   

  1

  Xã Thanh Hòa

   

   

   

  1.200

  1.000

   

  2

  Xã Thiện Hưng

   

   

   

  1.450

  850

   

  10. Điều chỉnh bảng giá đất ở khu vực đô thị của một số huyện, thị xã tại Điều 19 Quy định như sau:

  STT

  Tên đơn vị hành chính

  Loại đô thị

  Giá đất (1.000 đồng/m2)

  Vị trí 1

  Vị trí 2

  Vị trí 3

  Vị trí 4

  1

  Thị xã Đồng Xoài

  III

   

   

  Đường phố loại 1

  7.500

  1.800

  1.400

  900

   

  Đường phố loại 2

  4.000

  1.200

  800

  700

   

  Đường phố loại 3

  2.500

  1.000

  700

  600

   

  Đường phố loại 4

  1.000

  700

  550

  450

  5

  Huyện Đồng Phú (Thị trấn Tân Phú)

   

   

  Đơn giá đất ở của ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú là 150.000 đồng/m2 (không phân biệt khu vực, vị trí)

  8

  Huyện Bù Đốp (Thị trấn Thanh Bình)

   

   

  Đường phố loại 1

  V

  2.000

   

   

   

   

  Đường phố loại 2

  1.200

   

   

   

  11. Điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường (điều chỉnh hệ số giá đất, điều chỉnh tên đường, điều chỉnh đoạn đường hoặc điều chỉnh khu vực, loại đường phố; bổ sung các tuyến đường mới) tại Phụ lục 1 và 2.

  Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh.

  Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Phước; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2016.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - TTTU, TT.HĐND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
  - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - CT, các PCT;
  - Trung tâm Tin học - Công báo;
  - Sở Tư pháp;
  - Như Điều 3;
  - LĐVP, các phòng;
  - Lưu: VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Huỳnh Anh Minh

   

   

  PHỤ LỤC 1 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)

  BẢNG QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ ĐỐI VỚI KHU VỰC NỘI Ô THỊ XÃ, THỊ TRẤN
  (Kèm theo Quyết định số: 64/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh)

   

  Số TT

  Loại đường phố

  Đoạn đường

  Hệ số điều chỉnh

  Ghi chú

  Từ

  Đến

  A

  Thị xã Đồng Xoài

   

   

   

   

  I

  Đường phố loại 1

   

   

   

   

  1

  Quốc lộ 14

  Ngã tư Đồng Xoài

  - Trụ điện số 14 (hướng Chơn Thành)- P.Tân Phú;
  - Hẻm 635 QL 14 - P.Tân Bình

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  2

  Quốc lộ 14

  - Trụ điện số 14 (hướng Chơn Thành)- P.Tân Phú;
  - Hẻm 635 QL 14 - P.Tân Bình

  Ranh giới xã Tiến Thành

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  3

  Quốc lộ 14

  Ngã tư Đồng Xoài

  - Điểm cuối ranh Cây xăng Công ty vật tư - P.Tân Đồng
  - Số nhà 285 QL 14 - P.Tân Thiện

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  4

  Quốc lộ 14

  - Điểm cuối ranh Cây xăng Công ty vật tư - P.Tân Đồng
  - Số nhà 285 QL 14 - P.Tân Thiện

  - Ngã 3 đường số 1 - QL14 - P.Tân Đồng
  - Ngã 3 đường Nguyễn Huệ - QL14- P.Tân Thiện

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  5

  Quốc lộ 14

  - Ngã 3 đường số 1 - QL14 - P.Tân Đồng
  - Ngã 3 đường Nguyễn Huệ - QL14- P.Tân Thiện

  Cầu số 2 ranh giới huyện Đồng Phú

  0,9

  điều chỉnh giá

  7

  Phú Riềng Đỏ

  Ngã tư Đồng Xoài

  - Đường Lê Quý Đôn - P.Tân Thiện
  - Đường hẻm đầu tiên song song với đường Nơ Trang Long - P.Tân Bình

  1,5

  điều chỉnh hệ số

  8

  Phú Riềng Đỏ

  - Đường Lê Quý Đôn - P.Tân Thiện
  - Đường hẻm đầu tiên song song với đường Nơ Trang Long - P.Tân Bình

  - Cống Tầm Vông - P. Tân Xuân
  - Cống Tầm Vông - P.Tân Bình

  1,3

  điều chỉnh hệ số

  9

  Phú Riềng Đỏ

  - Cống Tầm Vông - P. Tân Xuân
  - Cống Tầm Vông - P.Tân Bình

  - Ngã ba đường Nguyễn Huệ - Phú Riềng Đỏ - P.Tân Xuân
  - Trụ điện H45 - P.Tân Bình

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  10

  Phú Riềng Đỏ

  Ngã tư Đồng Xoài

  - Lý Thường Kiệt - P.Tân Phú
  - Hẻm 1170 - P.Tân Đồng

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  11

  Phú Riềng Đỏ

  - Lý Thường Kiệt - P.Tân Phú
  - Hẻm 1170 - P.Tân Đồng

  - Đường Trương Công Định - P.Tân Phú
  - Hẻm 1308 - P.Tân Đồng

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  12

  Phú Riềng Đỏ

  - Đường Trương Công Định - P.Tân Phú
  - Hẻm 1308 - P.Tân Đồng

  - Trụ điện H19 - P.Tân Phú
  - Cổng trường Nghiệp vụ cao su - P.Tân Đồng

  0,9

  điều chỉnh hệ số

  13

  Hùng Vương

  Quốc lộ 14

  Phú Riềng Đỏ

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  14

  Trần Hưng Đạo

  Phú Riềng Đỏ

  Hai Bà Trưng

  1,4

  điều chỉnh hệ số

   

  Khu vực Chợ

   

   

   

   

  1

  Đường số 1

  Quốc lộ 14

  Đường số 7

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  2

  Đường số 2

  Đường số 7

  Phú Riềng Đỏ

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  3

  Đường số 3

  Quốc lộ 14

  Đường số 5

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  4

  Đường số 4

  Quốc lộ 14

  Đường số 7

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  5

  Đường số 5

  Đường Điểu Ông

  Đường Trần Quốc Toản

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  6

  Đường số 6

  Đường số 1

  Đường số 4

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  7

  Đường số 7

  Đường Điểu Ông

  Đường Trần Quốc Toản

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  8

  Đường số 8

  Đường số 2

  Đường Trần Quốc Toản

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  9

  Đường số 9

  Đường số 2

  Đường Điểu Ông

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  10

  Đường Điểu Ông

  Quốc lộ 14

  Đường Phú Riềng Đỏ

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  11

  Trần Quốc Toản

  Quốc lộ 14

  Đường Phú Riềng Đỏ

  1,4

  điều chỉnh hệ số

   

  Trung tâm thương mại thị xã Đồng Xoài

   

   

  1

  Phạm Ngọc Thảo

  Toàn tuyến

   

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  2

  Lê Thị Riêng

  Toàn tuyến

   

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  3

  Nơ Trang Long

  Phú Riềng Đỏ

  Đường số 20

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  4

  Đường số 20

  Điểu Ông

  Nơ Trang Long

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  5

  Lê Thị Hồng Gấm

  Toàn tuyến

   

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  II

  Đường phố loại 2

   

   

   

   

  3

  Lê Quý Đôn - p. Tân Bình

  Phú Riềng Đỏ

  QL14

  2,2

  điều chỉnh hệ số

  5

  Lê Quý Đôn

  Ngô Quyền

  Ngã tư Bàu Trúc

  1,3

  điều chỉnh hệ số

  7

  Đường 6/1

  Lê Duẩn

  Nguyễn Văn Linh

  1,3

  điều chỉnh hệ số

  8

  Nguyễn Văn Cừ

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,3

  điều chỉnh hệ số

  9

  Nguyễn Thị Minh Khai

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,3

  điều chỉnh hệ số

  10

  Nguyễn Văn Linh

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,3

  điều chỉnh hệ số

  11

  Lê Hồng Phong

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,3

  điều chỉnh hệ số

  12

  Trường Chinh

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,3

  điều chỉnh hệ số

  13

  Trần Hưng Đạo

  Lê Duẩn

  Nguyễn Chí Thanh

  1,6

  điều chỉnh hệ số

  14

  Trần Hưng Đạo

  Nguyễn Chí Thanh

  Nguyễn Bình

  1,6

  điều chỉnh hệ số

  16

  Nguyễn Huệ

  - Đường vào Kp Suối Đá - bên trái hướng đường Phú Riềng Đỏ
  - Đường vào Kp Xuân Lộc - bên phải hướng đường Phú Riềng Đỏ

  Phú Riềng Đỏ

  0,6

  điều chỉnh hệ số

  17

  Lê Duẩn

  Hùng Vương

  Lý Thường Kiệt

  1,9

  điều chỉnh hệ số

  19

  Nguyễn Chánh

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  20

  Nguyễn Bình

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,3

  điều chỉnh hệ số

  21

  Lý Thường Kiệt

  Ngã 3 Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt

  Hàm Nghi (đường Bùi Thị Xuân cũ)

  1,3

  điều chỉnh hệ số

  22

  Hàm Nghi (đường Bùi Thị Xuân cũ)

  Lý Thường Kiệt

  Hồ Xuân Hương

  1,3

  điều chỉnh hệ số

  23

  Nguyễn Chí Thanh

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,3

  điều chỉnh hệ số

  24

  Đường số 30

  Phú Riềng Đỏ

  Đường số 20

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  25

  Đường số 31

  Phú Riềng Đỏ

  Đường số 20

  0,9

  điều chỉnh hệ số

  26

  Đường số 20

  Đường số 31

  Đường số 30

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  27

  Đường Võ Văn Tần (Đường số 20 cũ)

  Đường Nơ Trang Long

  Đường Hùng Vương

  2,4

  điều chỉnh hệ số

  28

  Các tuyến đường nằm trong khu phân lô tái định cư phía Đông Bắc đường Hùng Vương (P. Tân Bình)

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  29

  Nguyễn Chánh (không áp dụng hệ số 0,5 đường này cho các vị trí 2, 3, 4)

  Đường số 30

  Ql14

  0,5

  bổ sung

  III

  Đường phố loại 3

   

   

   

   

   

  Khu Trung tâm hành chính thị xã

   

   

   

   

  1

  Cách Mạng Tháng Tám

  Phú Riềng Đỏ

  Tái định cư Khu Lâm Viên

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  2

  Đặng Thai Mai

  Cách Mạng Tháng Tám

  Đất khu dân cư

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  3

  Trương Công Định

  Phú Riềng Đỏ

  Tái định cư Khu Lâm Viên

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  4

  Bùi Thị Xuân

  Phú Riềng Đỏ

  Đoàn Thị Điểm

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  5

  Hoàng Văn Thụ

  Lý Tự Trọng

  Trần Hưng Đạo

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  6

  Lý Tự Trọng

  Nguyễn Văn Linh

  Lê Hồng Phong

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  7

  Trần Văn Trà

  Quốc lộ 14

  Trần Hưng Đạo

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  8

  Nguyễn Thái Học

  Trường Chinh

  Nguyễn Chí Thanh

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  9

  Hoàng Văn Thái

  Lê Hồng Phong

  Nguyễn Bình

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  10

  Nguyễn Thị Định

  Hoàng Văn Thụ

  Nguyễn Bình

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  11

  Huỳnh Văn Nghệ

  Lê Hồng Phong

  Nguyễn Bình

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  12

  Hà Huy Tập

  6/1

  Trần Hưng Đạo

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  13

  Ngô Gia Tự

  6/1

  Trần Hưng Đạo

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  14

  Trường Chinh

  Trần Hưng Đạo

  Đập Suối Cam

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  15

  Lý Thường Kiệt

  Phú Riềng Đỏ

  Trần Phú

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  16

  Trần Phú

  Lý Thường Kiệt

  QL 14

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  17

  Bùi Hữu Nghĩa

  Nguyễn Chánh

  Nguyễn Bình

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  18

  Hai Bà Trưng

  Quốc lộ 14

  Trương Công Định

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  19

  Đường N2

  Nguyễn Huệ

  Đường quy hoạch 32m

  1,1

  điều chỉnh hệ số

  20

  Đường N1

  Đường D1

  Đường quy hoạch 32m

  0,7

  điều chỉnh hệ số

  21

  Đường D1

  Đường 753

  Đường N2

  0,7

  điều chỉnh hệ số

  22

  Đường D2

  Đường N2

  Đường N1

  0,7

  điều chỉnh hệ số

  23

  Đường D3

  Đường N2

  Đường N1

  0,7

  điều chỉnh hệ số

  24

  Nguyễn Chí Thanh

  Trần Hưng Đạo

  Hết đường Nguyễn Chí Thanh

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  25

  Đường Hồ Xuân Hương phân thành 2 đoạn như sau:

   

   

  25a

  Đường Hồ Xuân Hương

  Trường Chinh

  Lô đất số 37 cụm E4- 38

  1,0

  điều chỉnh đoạn, hệ số

  25b

  Đường Hồ Xuân Hương

  Lô đất số 37 cụm E4- 38

  Phú Riềng Đỏ

  0,8

  điều chỉnh đoạn, hệ số

  26

  Ngô Quyền

  Lê Quý Đôn

  Cổng trường tiểu học

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  27

  Đường 26/12 (P. Tân Phú)

  Đường Phú Riềng Đỏ

  Đặng Thai Mai

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  29

  Đường số N-7 (trong khu quy hoạch dân cư cao su Đồng Phú)

  Đường ĐT 741

  Cống thoát nước qua suối giáp ấp Làng Ba, xã Tiến Thành

  0,6

  điều chỉnh hệ số

  30

  Đường số N-13 (trong khu quy hoạch dân cư cao su Đồng Phú)

  Đường D9

  Hồ Xuân Hương

  0,6

  điều chỉnh hệ số

  31

  Đường Đinh Công Tráng

  Đường Phú Riềng Đỏ

  Khu đất Tái định cư cho cán bộ trại giam An Phước

  0,8

  điều chỉnh hệ số

  32

  Đường số 26

  Đường Phú Riềng Đỏ

  Đường số 20

  0,8

  điều chỉnh hệ số

  33

  Đường số 27

  Đường Phú Riềng Đỏ

  Đường số 20

  0,8

  điều chỉnh hệ số

  34

  Đường số 28

  Đường số 26

  Đường số 30

  0,8

  điều chỉnh hệ số

  35

  Đường Đinh Bộ Lĩnh

  Đường Nguyễn Huệ

  Đường Trần Quang Khải

  0,8

  điều chỉnh hệ số

  36

  Đường Trần Quang Khải

  Đường Nguyễn Huệ

  Đường quy hoạch 28m

  0,7

  điều chỉnh hệ số

  37

  Đường 753

  Ngã tư Bàu Trúc

  Ngã ba đường 753 với đường D1

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  38

  Đường 753

  Ngã ba đường 753 với đường D1

  Cầu Rạt nhỏ

  0,6

  điều chỉnh hệ số

  39

  Đường 753

  Cầu Rạt nhỏ

  Cầu Rạt lớn (ranh huyện Đồng Phú)

  0,5

  điều chỉnh hệ số

  40

  Đoàn Thị Điểm

  Cách Mạng Tháng Tám

  Đất dân cư

  0,8

  điều chỉnh hệ số

  41

  Lê Lợi

  Đặng Thai Mai

  Phạm Hùng

  0,8

  điều chỉnh hệ số

  42

  Phạm Hùng

  Đường 26 tháng 12

  Đất dân cư

  0,8

  điều chỉnh hệ số

  43

  Đường Hai Bà Trưng nối dài

  Trương Công Định

  Bùi Thị Xuân

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  44

  Đường quy hoạch (đoạn giữa đường Phú Riềng Đỏ và đường Phạm Hùng)

  Bùi Thị Xuân

  Đất dân cư

  0,8

  điều chỉnh hệ số

  45

  Đường quy hoạch (đoạn giữa đường Bùi Thị Xuân và đường quy hoạch)

  Đường Hai Bà Trưng nối dài

  Phạm Hùng

  0,8

  điều chỉnh hệ số

  46

  Đường Nguyễn Thượng Hiền (Bùi Hữu Nghĩa cũ)

  Lý Thường Kiệt

  Trần Hưng Đạo

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  47

  02 đường quy hoạch (đoạn giữa đường Lý Thường Kiệt và đường bên cạnh UBND phường Tân Phú)

  Trần Phú

  Đường Nguyễn Thượng Hiền (Bùi Hữu Nghĩa cũ)

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  48

  Đường quy hoạch (bên cạnh UBND phường Tân Phú)

  Trần Phú

  Trần Hưng Đạo

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  49

  Đường quy hoạch

  KDC Phú Thanh

  Đường quy hoạch (bên cạnh UBND phường Tân Phú)

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  51

  Đường số 1 - Phường Tân Đồng

  QL14

  Đất dân cư

  0,6

  điều chỉnh hệ số

  52

  Đường số 2 - Phường Tân Đồng

  QL14

  TTVH phường Tân Đồng

  0,6

  điều chỉnh hệ số

  53

  Đường Chu Văn An

  Trương Công Định

  Đường 26 tháng 12

  0,8

  điều chỉnh hệ số

  54

  Đường Hà Huy Tập

  Trần Hưng Đạo

  Đường quy hoạch khu dân cư phía bắc tỉnh

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  56

  Các đường còn lại trong khu quy hoạch (khu A), khu dân cư cao su Đồng Phú

  0,5

  điều chỉnh hệ số

  57

  Các đường quy hoạch còn lại trong khu tái định cư Trung tâm hành chính thị xã đã được tráng nhựa

  0,7

  điều chỉnh hệ số

  IV

  Đường phố loại 4

   

   

   

   

  1

  Đường Hồ Biểu Chánh (trước cổng trụ sở phường Tân Bình)

  Phú Riềng Đỏ

  Đường quy hoạch

  1,8

  điều chỉnh hệ số

  2

  Đường Lý Thường Kiệt

  Ngã ba Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt

  Trần Phú

  1,6

  điều chỉnh hệ số

  3

  Các đường quy hoạch trong khu tái định cư Nhà nước đã hoặc đang đầu tư xây dựng (chưa đổ nhựa) thuộc nội ô thị xã gồm: Khu dân cư trung tâm hành chính thị xã; Khu tái định cư Lâm viên phường Tân Phú

  1,6

  điều chỉnh hệ số

  4

  Các đường quy hoạch còn lại trong khu tái định cư Nhà nước đã hoặc đang đầu tư xây dựng (chưa đổ nhựa) thuộc Khu dân cư khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú

  2,2

  điều chỉnh hệ số

  5

  Các đường quy hoạch còn lại trong các khu tái định cư Nhà nước đã hoặc đang đầu tư xây dựng (chưa được đổ nhựa), thuộc nội ô thị xã, gồm: Khu tái định cư cấp cho cán bộ Trại giam An Phước; Khu tái định cư sở Nông nghiệp & PTNT- phường Tân Bình.

  1,6

  điều chỉnh hệ số

  6

  Các đường quy hoạch khu tái định cư Trung tâm văn hóa phường Tân Đồng

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  7

  Các đường do nhân dân tự mở thuộc nội ô thị xã có bề rộng mặt đường từ 7 m trở lên

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  8

  Các đường do nhân dân tự mở thuộc nội ô thị xã đã đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề rộng mặt đường từ 7 m trở lên

  1,3

  điều chỉnh hệ số

  9

  Các đường quy hoạch khu tái định cư trung tâm hành chính phường Tân Đồng (sau khi đã đầu tư xong cơ sở hạ tầng: đường đổ nhựa, lát vỉa hè...)

  1,4

  điều chỉnh hệ số

  10

  Các đường trong khu tái định cư làng quân nhân Binh đoàn 16

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  11

  Các đường quy hoạch trong khu tái định cư Khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ

  Toàn tuyến

  1,8

  điều chỉnh hệ số

  12

  Các đường quy hoạch khu tái định cư Trung tâm hành chính, phường Tân Đồng

  1,2

  bổ sung

  B

  Thị xã Bình Long

   

   

   

   

  III

  Đường phố loại 3

   

   

   

   

  28

  Lê Hồng Phong nối dài

  Phạm Ngọc Thạch

  Trần Quang Khải

  0,7

  Điều chỉnh đoạn, ĐP loại 4 lên ĐP loại 3, điều chỉnh hệ số

  29

  Đoàn Thị Điểm

  Hùng Vương

  Nguyễn Thái Học

  0,8

  Điều chỉnh đoạn, ĐP loại 4 lên ĐP loại 3, điều chỉnh hệ số

  30

  Nguyễn Thái Học

  Đoàn Thị Điểm

  Nguyễn Huệ

  0,7

  Điều chỉnh đoạn, ĐP loại 4 lên ĐP loại 3, điều chỉnh hệ số

  IV

  Đường phố loại 4

   

   

   

   

  6

  Sư Vạn Hạnh (Đường lòng hồ Sa Cát cũ)

  Lương Thế Vinh

  Cuối đường

  1,6

  đổi tên đường

  7

  Cao Bá Quát (Đường lòng hồ Sa Cát cũ)

  Lương Thế Vinh

  Cuối đường

  1,15

  đổi tên đường

  13

  ALT2

  Ngã ba cây xoài đôi

  ĐT752 (cách 50m)

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  23

  HTC2 phân thành 2 đoạn

   

   

   

   

  23a

  Trần Quang Khải (HCT2 cũ)

  Ngã ba ông Chín Song

  Ngã 3 Hưng Phú

  1,4

  đổi tên đường, điều chỉnh hệ số

  23b

  HCT2

  Ngã 3 Hưng Phú

  Đường Nguyễn Văn Trỗi

  1,0

  điều chỉnh đoạn

  25

  Lương Thế Vinh (HCT19 cũ)

  Ngã ba Xa Cam

  Cao Bá Quát

  1,2

  đổi tên đường, điều chỉnh hệ số

  30

  PTT1 phân thành 2 đoạn

   

   

   

   

  30a

  Bà Triệu

  Trụ sở UBND phường Phú Thịnh

  Nguyễn Du (cách 50m)

  1,9

  đổi tên đường

  30b

  Hai Bà Trưng

  Trần Hưng Đạo (cách 50m)

  Trụ sở UBND phường Phú Thịnh

  1,9

  đổi tên đường

  31

  Hồ Tùng Mậu (PTT6 cũ)

  Trần Hưng Đạo (cách 50m)

  Cầu Sắt

  1,6

  đổi tên đường

  45

  Hai Bà Trưng (PTT2 cũ)

  Trụ sở UBND phường Phú Thịnh

  Ngã ba nhà ông Trịnh

  1,0

  đổi tên đường

  51

  PĐT1 phân thành 2 đoạn

   

   

   

   

  51a

  Huỳnh Thúc Kháng (PĐT1 cũ)

  Trần Hưng Đạo (cách 200m)

  Ngã 3 Núi Gió

  2,0

  đổi tên đường, điều chỉnh hệ số

  51b

  PĐT1

  Ngã 3 Núi Gió

  Cầu Ba Kiềm

  2,0

  điều chỉnh đoạn

  57

  Lê Thị Hồng Gấm (T2 Lý Thường Kiệt cũ)

  Phan Bội Châu

  Trần Hưng Đạo

  1,6

  đổi tên đường

  59

  Nguyễn Thị Minh Khai (Đường vào UBND p Phú Đức cũ)

  Quốc lộ 13

  UBND phường Phú Đức

  1,6

  đổi tên đường

  60

  Đinh Công Tráng (D1 KĐC Thị ủy cũ)

  Nguyễn Trãi

  Phan Bội Châu

  1,6

  đổi tên đường

  61

  Nguyễn Đức Cảnh (D2 KDC Thị ủy cũ)

  Nguyễn Trãi

  Phan Bội Châu

  1,6

  đổi tên đường

  C

  Thị xã Phước Long

   

   

   

   

  I

  Đường phố loại 1

   

   

   

   

  23

  Đường vào nghĩa trang nhân dân Phước Bình (Phường Long Phước)

  Ngã 3 giáp đường ĐT741

  Cổng nghĩa trang

  1,0

  ĐP loại 3 lên ĐP loại 1

  II

  Đường phố loại 2

   

   

   

   

  17

  Đường đi Suối Minh

  Ngã ba giao đường ĐT 741

  Ngã ba đường tự mở của bà Ngô Thị Mỏng

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  18

  Đường vòng Sân bay Phước Bình

  Toàn tuyến

  1,0

  ĐP loại 3 lên ĐP loại 2

  19

  Đường Tập đoàn 7 (phần đất thuộc phường Long Phước)

  Ngã ba giáp ĐT 741

  Hết ranh quy hoạch khu tái định cư

  0,95

  ĐP loại 3 lên ĐP loại 2

  III

  Đường phố loại 3

   

   

   

   

  8

  Nguyễn Chí Thanh

  Toàn tuyến

   

  1,5

  điều chỉnh hệ số

  11

  ĐT 741

  Cầu Suối Dung

  Ngã ba giao đường Nhơn Hòa 1

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  13

  Đường ĐT 759

  Hết ranh xưởng điều Sơn Tùng

  Giáp ranh xã Phước Tín

  1,8

  điều chỉnh hệ số

  19

  Đường Lê Quý Đôn (nối dài)

  Ngã ba đường Lê Quý Đôn giáp đường Trần Hưng Đạo

  Hết ranh nhà trẻ Tuổi Thơ

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  20

  Đường Lê Quý Đôn (nối dài)

  Hết ranh nhà trẻ Tuổi Thơ

  Hết tuyến

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  23

  Đường Tập đoàn 7 (phần đất thuộc phường Sơn Giang)

  Ngã ba giáp ĐT 741

  Hết ranh quy hoạch khu tái định cư

  1,5

  điều chỉnh hệ số

  25

  Đường nội bộ khu dân cư y tế khu 5, Long Thủy

  Các tuyến nội bộ

   

  1,2

  Bổ sung

  IV

  Đường phố loại 4

   

   

   

   

  25

  Đường Đak Tôn

  Ngã 3 giáp đường Vòng sân bay

  Hết tuyến đường nhựa

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  41

  Đường hẻm ra đường Tự Do và đường Trần Hưng Đạo

  Ngã 3 giao đường Tự Do

  Ngã 3 giao đường Trần Hưng Đạo

  1,0

  Bổ sung

  42

  Đường vào Hội trường khu phố 4 phường Thác Mơ

  Ngã 3 giao đường Nguyễn Chí Thanh

  Ngã 3 giao đường Trần Hưng Đạo

  1,0

  Bổ sung

  43

  Đường Sơn Thành

  Ngã 3 giao đường Vòng sân bay

  Hết tuyến đường nhựa

  1,0

  Bổ sung

  44

  Đường Cây Khế bà Định

  Ngã 3 giao đường ĐT741

  Hết ranh đất hộ ông Bùi Xuân Vinh

  1,0

  Bổ sung

  45

  Đường Cây Khế bà Định

  Hết ranh đất hộ ông Bùi Xuân Vinh

  Hết các tuyến đường nhựa

  0,8

  Bổ sung

  D

  Huyện Chơn Thành

  Thị trấn Chơn Thành

   

   

   

  I

  Đường phố loại 1

   

   

   

   

  1

  Đường 02 tháng 4 (Quốc lộ 13)

  Ngã tư Chơn Thành

  Ngã 3 đường vào Giáo xứ Chơn Thành

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  4

  Đường 02 tháng 4 (Quốc lộ 13)

  Đường Lạc Long Quân (Đường số 7)

  Đường Phùng Hưng (Ngã 3 tổ 9 - 10, ấp 3)

  0,6

  điều chỉnh hệ số

  5

  đường 02 tháng 4 (Quốc lộ 13)

  Đường Phùng Hưng (Ngã 3 tổ 9 - 10, ấp 3)

  Ranh giới xã Minh Hưng

  0,5

  điều chỉnh hệ số

  6

  Đường 02 tháng 4 (Quốc lộ 13)

  Ngã tư Chơn Thành

  Cầu Bến Đình

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  9

  Đường Nguyễn Huệ (Quốc lộ 14)

  Ngã tư Chơn Thành

  Hết thửa đất nhà ông Đỗ Quốc Quýt (thửa số 99, tờ bản đồ số 90)

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  13

  Đường Nguyễn Huệ (ĐT 751 cũ)

  Ngã tư Chơn Thành

  Hết sân vận động (giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Bằng)

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  III

  Đường phố loại 3

   

   

   

   

  7

  Đường Nguyễn Văn Linh (Đường TTHC huyện Chơn Thành đi xã Minh Hưng)

  TTHC huyện Chơn Thành

  Ranh giới xã Minh Hưng

  0.7

  Điều chỉnh tên

  8

  Đường N1, N9 (Khu TTHC huyện)

  Toàn tuyến

   

  0,7

  Điều chỉnh hệ số

  9

  Các đường quy hoạch còn lại trong khu trung tâm hành chính huyện

  Hết tuyến

   

  0,6

  Điều chỉnh hệ số

  10

  Đường Hồ Chí MInh

  Ranh giới xã Minh Thành

  Ranh giới xã Thành Tâm

  0,5

  Bổ sung

  11

  Đường Phước Long (đường N3 cũ)

  Đường 02 tháng 4 (QL13)

  Hết đất nhà ông Trần Dũng

  0,8

  Bổ sung

  IV

  Đường phố loại 4

   

   

   

   

  5

  Đường Cao Thắng (Đường tổ 3, tổ 4, ấp Hiếu Cảm)

  Đường Nguyễn Huệ (QL14)

  Hết đất nhà ông Nguyễn Văn Song (thửa số 209, tờ bản đồ số 28)

  1,2

  điều chỉnh tên, đoạn đường, hệ số

  6

  Đường Cao Thắng (Đường tổ 3, tổ 4, ấp Hiếu Cảm)

  Hết đất nhà ông Nguyễn Văn Song (thửa số 209, tờ bản đồ số 28)

  Cầu Suối Đĩa (Hết đất nhà ông Hoàng Văn Long)

  0,9

  điều chỉnh tên, đoạn đường

  34

  Đường Hoàng Diệu (đường tổ 4, ấp Hiếu Cảm)

  Đường Nguyễn Huệ (QL14)

  Hết đất nhà ông La Văn Xuân (thửa đất số 92, tờ bản đồ số 27)

  1,0

  Bổ sung

  35

  Đường Hoàng Diệu (đường tổ 4, ấp Hiếu Cảm)

  Hết đất nhà ông La Văn Xuân (thửa đất số 92, tờ bản đồ số 27)

  Hết đất của bà Tống Thị Vân (thửa đất số 61, tờ bản đồ số 28)

  0,8

  Bổ sung

  36

  Đường Cao Thằng (đường sỏi đỏ ấp Hiếu Cảm cũ)

  Cầu Suối Đĩa (Hết đất nhà ông Hoàng Văn Long)

  Đường Hồ Chí Minh

  0,8

  Bổ sung

  37

  Đường Trần Quốc Toản

  Đường 02 tháng 4 (Quốc lộ 13 cũ)

  Hết thửa đất nhà bàn Phạm Thị Niêm (thửa đất số 50, tờ bản đồ số 104)

  1,0

  Bổ sung

  38

  Đường Điểu Ong

  Đường 02 tháng 4 (Quốc lộ 13 cũ)

  Ranh giới xã Thành Tâm

  0,8

  Bổ sung

  39

  Đường Nguyễn Trung Trực

  Đường 02 tháng 4 (Quốc lộ 13 cũ)

  Đường Điểu Ong

  0,8

  Bổ sung

  40

  Đường Tô Hiến Thành

  Đường 02 tháng 4 (Quốc lộ 13 cũ)

  Ranh giới xã Thành Tâm

  0,9

  Bổ sung

  41

  Đường Ngô Đức Kế

  Đường Nguyễn Huệ (Quốc lộ 14 cũ)

  Đất nhà bà Nguyễn Thị Tám (thửa đất số 41, tờ bản đồ số 06)

  0,8

  Bổ sung

  42

  Đường Đoàn Thị Điểm

  Ngã ba đường Nguyễn Huệ (ĐT 751 cũ) và đường Ngô Gia Tự (đường số 3 cũ)

  Hết đất nhà ông Trương Văn Tạng (thửa đất số 80, tờ bản đồ số 11)

  0,8

  Bổ sung

  43

  Đường Hảo Hớn

  Đường Phạm Hồng Thái (đường số 8 cũ)

  Hết đất nhà bà Bùi Thị Sang (thửa đất số 38, tờ bản đồ số 19)

  0,8

  Bổ sung

  44

  Đường Nguyễn Công Hoan

  Đường Phạm Hồng Thái (đường số 8 cũ)

  Ranh giới xã Minh Long

  0,8

  Bổ sung

  45

  Đường Phạm Thế Hiển

  Đường Phạm Hồng Thái (đường số 8 cũ)

  Hết đất nhà bà Trịnh Thị Miên (thửa đất số 04, tờ bản đồ số 12)

  0,8

  Bổ sung

  46

  Đường Huỳnh Văn Bánh

  Đường 02 tháng 4 (Quốc lộ 13 cũ)

  Ranh giới xã Minh Long

  0,8

  Bổ sung

  47

  Đường Tống Duy Tân

  Đường 02 tháng 4 (Quốc lộ 13 cũ)

  Ngô Tất Tố (đường ấp 2 đi Minh Hưng)

  0,8

  Bổ sung

  48

  Đường Phan Kế bính

  Đường 02 tháng 4 (Quốc lộ 13 cũ)

  Ngô Tất Tố (đường ấp 2 đi Minh Hưng)

  0,8

  Bổ sung

  49

  Đường Trần Quốc Thảo

  Đường 02 tháng 4 (Quốc lộ 13 cũ)

  Ngô Tất Tố (đường ấp 2 đi Minh Hưng)

  0,8

  Bổ sung

  50

  Đường Thành Thái

  Đất nhà ông Trần Văn Thâm (thửa đất số 54, tờ bản đồ số 66)

  Hết đất nhà ông Nguyễn Văn Thóc (thửa đất số 57, tờ bản đồ số 80)

  0,8

  Bổ sung

  51

  Đường Đào Duy Từ

  Đường Nguyễn Huệ (Quốc lộ 14 cũ)

  Hết đất nhà ông Nguyễn Ngọc Tiếp (thửa đất số 253, tờ bản đồ số 20)

  0,8

  Bổ sung

  52

  Đường Huỳnh Văn Nghệ

  Đường Nguyễn Huệ (Quốc lộ 14 cũ)

  Đường Lê Duẩn (đường sỏi đỏ khu phố Trung Lợi cũ)

  0,8

  Bổ sung

  53

  Đường tổ 9, tổ 10, ấp 3

  Đường Cao Bá Quát (thửa đất số 112, tờ bản đồ số 02)

  Giáp đường Phạm Hồng Thái (thửa đất số 138, tờ bản đồ số 07)

  0,8

  Bổ sung

  54

  Đường tổ 01, tổ 12, ấp 2

  Đường Hồ Hảo Hớn

  Đường Nguyễn Công Hoan

  0,4

  Bổ sung

  55

  Đường tổ 11, ấp 2

  Đường Nguyễn Công Hoan (thửa đất số 32, tờ bản đồ số 11)

  Ranh xã Minh Long

  0,4

  Bổ sung

  56

  Đường liên ấp 2 - ấp 3

  Đất nhà ông Vũ Quốc Huy (thửa đất số 01, tờ bản đồ số 11)

  Đất nhà bà Nguyễn Thị Những (thửa đất số 53, tờ bản đồ số 06)

  0,4

  Bổ sung

  57

  Đường liên ấp 2 - khu phố 2

  Đất nhà bà Nguyễn Thị Ánh (thửa đất số 68, tờ bản đồ số 12)

  Đường Nguyễn Huệ (ĐT 751 cũ): Đất nhà ông Lê Trọng Kết (thửa đất số 15, tờ bản đồ 62)

  0,5

  Bổ sung

  58

  Đường tổ 9, ấp 3

  Đường Cao Bá Quát (thửa đất số 08, tờ bản đồ số 01)

  Đường Phùng Hưng (thửa đất số 16, tờ bản đồ số 06)

  0,4

  Bổ sung

  59

  Đường tổ 9, ấp 3

  Đường Cao Bá Quát (thửa đất số 17, tờ bản đồ số 01)

  Đường Phùng Hưng (thửa đất số 16, tờ bản đồ số 06)

  0,4

  Bổ sung

  60

  Đường tổ 9, ấp 3

  đường Cao Bá Quát (thửa đất số 01, tờ bản đồ số 01)

  Đất nhà bà Trần Thị Nguyệt Hằng (thửa đất số 111, tờ bản đồ số 02)

  0,4

  Bổ sung

  61

  Đường ranh giới thị trấn Chơn Thành - xã Minh Thành

  Ranh giới xã Minh Thành (thửa đất số 29, tờ bản đồ 16)

  Đường Hồ Chí Minh

  0,4

  Bổ sung

  62

  Đường tổ 9, 10, ấp Hiếu Cảm

  Ranh giới xã Minh Thành (thửa đất số 29, tờ bản đồ 108)

  Đất nhà ông Huỳnh Chí Toại (thửa đất số 20, tờ bản đồ số 109)

  0,4

  Bổ sung

  63

  Đường liên tổ 9 - 7B - 5 - 6, ấp Hiếu Cảm

  Đất bà Đào Thị Giầm (thửa đất số 31, tờ bản đồ 45),

  Đường Hồ Chí Minh (thửa đất số 43, tờ bản đồ số 111)

  0,5

  Bổ sung

  64

  Đường tổ 7A, ấp Hiếu Cảm

  Đất nhà ông Nguyễn Văn Khoa

  Đất nhà ông Nguyễn Văn Duyên

  0,5

  Bổ sung

  65

  Đường liên tổ 7A- 7B, ấp Hiếu Cảm

  Thửa đất số 31, tờ bản đồ 44,

  Đất nhà ông Nguyễn Văn Điệu

  0,4

  Bổ sung

  66

  Đường tổ 4, ấp Hiếu Cảm

  Thửa đất số 12, tờ bản đồ 46,

  Suối Bàu Bàng (thửa đất số 21, tờ bản đồ số 28)

  0,4

  Bổ sung

  67

  Đường tổ 6, ấp Hiếu Cảm

  Đường Hồ Chí Minh (thửa đất số 68, tờ bản đồ 111)

  Đất nhà ông Võ Văn Thành (thửa đất số 04, tờ bản đồ số 115)

  0,5

  Bổ sung

  68

  Đường tổ 6, ấp Hiếu Cảm

  Đường Hồ Chí Minh (thửa đất số 12, tờ bản đồ 46),

  Đất nhà ông Nguyễn Văn Sơn (thửa đất số 07, tờ bản đồ số 115)

  0,5

  Bổ sung

  69

  Đường tổ 7B, ấp Hiếu Cảm

  Thửa đất số 31, tờ bản đồ 44,

  Suối Lạnh (đất nhà ông Nguyễn Văn Bộ)

  0,4

  Bổ sung

  70

  Đường tổ 6, tổ 7, khu phố Trung Lợi

  Đường Lê Duẩn (đường dỏi đỏ khu phố Trung Lợi cũ): thửa đất số 102, tờ bản đồ 13)

  Đường Cao Bá Quát (thửa đất số 02, tờ bản đồ số 04)

  0,5

  Bổ sung

  71

  Đường tổ 8, khu phố Trung Lợi

  Đường N9 (TTHC huyện): thửa đất số 36, tờ bản đồ 14,

  Đường tổ 4, khu phố Trung Lợi (thửa đất số 125, tờ bản đồ số 13)

  0,5

  Bổ sung

  72

  Đường tổ 7, khu phố Trung Lợi

  Đường Nguyễn Văn Linh (đường TTHC- Minh Hưng): (thửa đất số 11, tờ bản đồ 14)

  Ranh giới xã Minh Thành (thửa đất số 07, tờ bản đồ số 10)

  0,4

  Bổ sung

  73

  Đường tổ 9, khu phố Trung Lợi

  Đường Nguyễn Văn Linh (đường TTHC- Minh Hưng): (thửa đất số 23, tờ bản đồ 14)

  Ranh giới xã Minh Thành (thửa đất số 07, tờ bản đồ số 10)

  0,4

  Bổ sung

  74

  Đường tổ 9, khu phố Trung Lợi

  Đường Nguyễn Huệ (QL 14 cũ): Đất nhà ông Nguyễn Diệu (thửa đất số 59, tờ bản đồ 15)

  Đất nhà ông Nguyễn Văn Hùng (thửa đất số 26, tờ bản đồ số 15)

  0,4

  Bổ sung

  75

  Đường ranh giới thị trấn Chơn Thành - xã Minh Thành

  Đường Nguyễn Huệ (QL 14 cũ): Đất nhà bà Võ Thị Thức (thửa đất số 02, tờ bản đồ 16)

  Ranh giới xã Minh Hưng (thửa đất số 03, tờ bản đồ số 05)

  0,4

  Bổ sung

  76

  Đường tổ 8, tổ 3A, khu phố 4

  Đường Trừ Văn Thố (ĐT 239 cũ): Đất nhà ông Phạm Văn Bảo (thửa đất số 130, tờ bản đồ 26)

  Đất nhà bà Đặng Thị Sen (thửa đất số 27, tờ bản đồ 26)

  0,4

  Bổ sung

  77

  Đường tổ 3A, khu phố 4

  Đất nhà bà Đinh Thị Tâm (thửa đất số 53, tờ bản đồ 26)

  Đất nhà bà Nguyễn Thị Thanh Thanh (thửa đất số 158, tờ bản đồ 26)

  0,4

  Bổ sung

  78

  Đường tổ 3A, 3B, khu phố 4

  Đất nhà bà Võ Thi Khen (thửa đất số 121, tờ bản đồ 25)

  Đất nhà ông Phan Kỹ (thửa đất số 17, tờ bản đồ 32)

  0,4

  Bổ sung

  79

  Đường liên khu phố 4 - khu phố 5

  Đất nhà ông Lê Ngọc Quý (thửa đất số 32, tờ bản đồ số 31)

  Đất nhà ông Đinh Biên Cương (thửa đất số 92, tờ bản đồ số 32)

  0,4

  Bổ sung

  80

  Đường liên khu phố 4 - khu phố 5

  Đất nhà ông Lê Việt Hùng (thửa đất số 81, tờ bản đồ số 32)

  Đất nhà bà Nguyễn Thị Tuyền (thửa đất số 78, tờ bản đồ số 32)

  0,4

  Bổ sung

  81

  Đường tổ 4, khu phố 6

  Đất nhà ông Trần Văn Non (thửa đất số 34, tờ bản đồ số 95)

  Đất nhà ông Trương Văn Thông (thửa đất số 04, tờ bản đồ số 34)

  0,4

  Bổ sung

  82

  Đường tổ 5, tổ 7, khu phố 6

  Đất nhà ông Nguyễn Văn Đèo (thửa đất số 26, tờ bản đồ số 99)

  Đất nhà ông Trần Văn Hùng (thửa đất số 21, tờ bản đồ số 34)

  0,4

  Bổ sung

  83

  Đường tổ 8, khu phố 7

  Đường Phú Riềng Đỏ (đường Gò Mạc cũ): Thửa đất số 134, tờ bản đồ 34,

  Đất nhà ông Trần Văn Đa (thửa đất số 116, tờ bản đồ số 34)

  0,4

  Bổ sung

  84

  Đường tổ 8, tổ 9, khu phố 7

  Đường Phú Riềng Đỏ (đường Gò Mạc cũ): Thửa đất số 91, tờ bản đồ 34,

  Đất nhà ông Huỳnh Văn Quan (thửa đất số 121, tờ bản đồ số 34)

  0,4

  Bổ sung

  85

  Đường tổ 8, tổ 9, khu phố 7

  Đường Phú Riềng Đỏ (đường Gò Mạc cũ): Thửa đất số 142, tờ bản đồ 34,

  Đường Phú Riềng Đỏ (đường Gò Mạc cũ): Thửa đất số 97, tờ bản đồ 34,

  0,4

  Bổ sung

  86

  Đường ranh giới thị trấn Chơn Thành - xã Thành Tâm

  Đường Tô Hiến Thành (Thửa đất số 39, tờ bản đồ 33),

  Đất nhà ông Trần Tuấn Vũ (thửa đất số 169, tờ bản đồ số 34)

  0,4

  Bổ sung

  87

  Đường tổ 7, khu phố 8

  Đường Trừ Văn Thố (ĐT 239 cũ): Đất nhà ông Ngô Văn Diệu (thửa đất số 11, tờ bản đồ 29)

  Ranh giới xã Minh Long (thửa đất số 08, tờ bản đồ số 29)

  0,4

  Bổ sung

  88

  Đường tổ 4, khu phố 8

  Đất nhà ông Lê Thành Công (thửa đất số 13, tờ bản đồ 30)

  Đất nhà bà Nguyễn Anh Thư (thửa đất số 21, tờ bản đồ 23)

  0,4

  Bổ sung

  89

  Đường tổ 5, khu phố 8

  Đường Trừ Văn Thố (ĐT 239 cũ): Đất nhà ông Đặng Long Hải (thửa đất số 07, tờ bản đồ 17)

  Đất nhà ông Vũ Trung Đông (thửa đất số 28, tờ bản đồ 24)

  0,4

  Bổ sung

  90

  Đường tổ 9, khu phố 8

  Đường Trừ Văn Thố (ĐT 239 cũ): Đất nhà ông Trịnh Đình Phối (thửa đất số 11, tờ bản đồ 23)

  Đất nhà ông Vũ Trung Đông (thửa đất số 28, tờ bản đồ 24)

  0,4

  Bổ sung

  91

  Đường tổ 9, khu phố 8

  Đường Trừ Văn Thố (ĐT 239 cũ): Đất nhà ông Đặng Văn Hơn (thửa đất số 01, tờ bản đồ 23)

  Ranh giới xã Thành Tâm (thửa đất số 63, tờ bản đồ số 30)

  0,4

  Bổ sung

  92

  Đường liên khu phố 4 - khu phố 8

  Đất nhà ông Đặng Thị Nguyệt (thửa đất số 88, tờ bản đồ 26)

  Đất nhà ông Trần Văn Năm (thửa đất số 14, tờ bản đồ 30)

  0,4

  Bổ sung

  E

  Huyện Đồng Phú

  Thị trấn Tân Phú

   

   

   

  II

  Đường phố loại 2

   

   

   

   

  3

  Đường N1 (Lý Nam Đế)

  Toàn tuyến

   

  1,0

  Điều chỉnh tên

  4

  Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N2 Lý Tự Trọng cũ)

  Toàn tuyến

   

  1,0

  Điều chỉnh tên

  5

  Các đường phố còn lại trong khu trung tâm hành chính huyện

  Toàn tuyến

   

  0,8

  ĐP loại 3 lên ĐP loại 2

  6

  Đường Nguyễn Chí Thanh

  Toàn tuyến

   

  1,0

  ĐP loại 1 xuống ĐP loại 2

  7

  Các đường trong khu dân cư 17ha (trừ đường D6)

  Toàn tuyến

   

  1,0

  Bổ sung

  III

  Đường phố loại 3

   

   

   

   

  2

  Đường ngang khu hoa viên (N12 đến N15)

  Toàn tuyến

   

  1,0

  điều chỉnh tên

  3

  Đường Hùng Vương

  Nguyễn Hữu Thọ

  Lý Nam Đế

  1,0

  điều chỉnh đoạn

  4

  đường vào cầu Bà Mụ (Đường Phạm Ngọc Thạch)

  CMT8

  Hết khu dân cư tập trung (đường D1 Tôn Đức Thắng)

  0,8

  ĐP loại 4 lên ĐP loại 3

  5

  Đường D6 khu dân cư 17ha

  Toàn tuyến

   

  0,8

  Bổ sung

  6

  Đường Tôn Đức Thắng

  Toàn tuyến

   

  0,8

  Bổ sung

  IV

  Đường phố loại 4

   

   

   

   

  1

  Đường Hùng Vương (Đường dọc vành đai Hoa viên tượng đài cũ)

  Đầu nhà ông Trần Trọng Châu

  Nguyễn Hữu Thọ

  1,0

  điều chỉnh tên, đoạn đường

  F

  Huyện Lộc Ninh

  Thị trấn Lộc Ninh

   

   

   

  II

  Đường phố loại 2

   

   

   

   

  6

  Lý Tự Trọng

  Giáp đường Hùng Vương

  Giáp đường 7/4

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  III

  Đường phố loại 3

   

   

   

   

  10

  Nguyễn Tất Thành

  Giáp Quốc lộ 13

  Giáp ranh xã Lộc Thiện

  1,0

  ĐP loại 4 lên ĐP loại 3

  11

  Nguyễn Huệ

  Toàn tuyến

   

  1,0

  ĐP loại 4 lên ĐP loại 3

  IV

  Đường phố loại 4

   

   

   

   

  33

  Đường Võ Thị Sáu

  Giáp đường Phạm Ngọc Thạch

  Toàn tuyến

  0,7

  điều chỉnh hệ số

  35

  Những con đường chưa đặt tên trong khu quy hoạch tại thị trấn Lộc Ninh quy định là đường phố loại 4, hệ số điều chỉnh 1,0

   

  điều chỉnh hệ số

  36

  Những con đường còn lại chưa đặt tên trong thị trấn Lộc Ninh quy định là đường phố loại IV: đường bê tông ≥ 3,5m hệ số điều chỉnh 0,8; đường đất (hoặc rải sỏi) ≥ 3,5 m, hệ số điều chỉnh 0,7; mặt đường (không phân biệt chất liệu đường) < 3,5 m, hệ số điều chỉnh 0,4

   

  điều chỉnh hệ số

  G

  Huyện Bù Đăng

  Thị trấn Đức Phong

   

   

   

  I

  Đường phố loại 1

   

   

   

   

  1

  Quốc lộ 14

  Ngã 3 nhà ông Năng (Km 908+00)

  Cầu Bù Đăng (Km 908+700)

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  2

  Quốc lộ 14

  Cầu Bù Đăng (Km 908+700)

  Suối nhỏ giáp nhà ông Hòa (Thi) (Km 909+980)

  1,2

  điều chỉnh hệ số

  12

  Quốc lộ 14

  Suối nhỏ giáp nhà ông Hòa (Thi) (Km 909+980)

  Cống ngang QL14 + 200m về hướng TT. Đức Phong (Km 910+850)

  0,8

  ĐP loại 2 lên ĐP loại 1

  III

  Đường phố loại 3

   

   

   

   

  12

  Lý Thường Kiệt

  Toàn tuyến

   

  1,0

  ĐP loại 4 lên ĐP loại 3

  IV

  Đường phố loại 4

   

   

   

   

  2

  Quốc lộ 14

  Ngã 3 nhà ông Năng (Km 908+00)

  Giáp ranh với xã Đoàn Kết (Km 970+400)

  1,0

  điều chỉnh hệ số

  H

  Huyện Bù Đốp

  Thị trấn Thanh Bình

   

   

   

  II

  Đường phố loại 2

   

   

   

   

  13

  Đường Hoàng Văn Thụ (D1)

  Toàn tuyến

   

  1,0

  ĐP loại 3 lên ĐP loại 2

  14

  Đường Tô Hiến Thành (N20)

  Toàn tuyến

   

  1,2

  ĐP loại 3 lên ĐP loại 2

   

   

  PHỤ LỤC 2 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)

  BẢNG QUY ĐỊNH CÁC TRỤC ĐƯỜNG VÀ PHÂN LOẠI KHU VỰC THUỘC KHU VỰC VEN ĐÔ THỊ, VEN TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH, VEN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
  (Kèm theo Quyết định số: 64/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh)

   

  u

  Tên đường

  Đoạn đường

  Hệ số điều chỉnh

  Khu vực

  Ghi chú

  Từ

  Đến

   

   

   

   

  A

  Thị xã Đồng Xoài

   

   

   

   

  I

  ĐT741

   

   

   

   

   

   

  1

  ĐT741

  Ranh giới phường Tân Bình, Tân Xuân

  Ranh giới huyện Đồng Phú

  1,5

  Xã Tiến Hưng

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  II

  Quốc lộ 14

   

   

   

   

   

   

  9

  Các đường, quy hoạch khu dân cư ấp 1 xã Tiến Thành còn lại

  0,9

  xã Tiến Thành

  Khu vực 2

  điều chỉnh hệ số

  10

  Khu dân cư do công ty Thiên Phúc Lợi đầu tư tại ấp 2, xã Tiến Thành

  1,4

  xã Tiến Thành

  Khu vực 2

  bổ sung

  C

  Thị xã Phước Long

   

   

  8

  Đường trung tâm xã Long Giang

  Giáp ranh phường Sơn Giang

  Hết ranh Trung tâm Văn hóa- Thể thao của xã Long Giang

  1,2

  xã Long Giang

  Khu vực 3

  điều chỉnh hệ số

  10

  Đường vào Tập đoàn 7

  Giáp ranh phường Sơn Giang

  Hết ranh trường tiểu học thôn 7

  1,2

  xã Long Giang

  Khu vực 3

  điều chỉnh hệ số

  D

  Huyện Chơn Thành

   

   

  1

  Quốc lộ 13

   

   

   

   

   

   

  3

  Quốc lộ 13

  - Phía đông QL13: đường tổ ấp 1 (hết khu phân lô đường TTHC đi xã Minh Hưng)

   

   

   

   

   

   

   

  - Phía Tây QL13: đường tổ ấp 2 (đầu đất bà Nguyễn Thị Đào)

  Đường đất đỏ (ranh giới ấp 3B và ấp 8, ấp 3A và ấp 9)

  1,2

  xã Minh Hưng

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  IV

  Quốc lộ 14

   

   

   

   

   

   

  8

  Quốc lộ 14

  Ranh giới xã Minh Thắng (cầu suối Dung)

  Ngã 3 đường liên xã Minh Lập đi ấp 7 xã Minh Thắng và ấp 6 xã Nha Bích

  0,6

  xã Minh Lập

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  9

  Quốc lộ 14

  Ngã 3 đường liên xã Minh Lập đi ấp 7 xã Minh Thắng và ấp 6 xã Nha Bích

  Ngã tư khu vực tập thể đội sản xuất Nông trường Nha Bích

  1,0

  xã Minh Lập

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  IX

  Đường trục chính KCN Chơn Thành

  Toàn tuyến

  1,0

  xã Thành Tâm

  Khu vực 2

  bổ sung

  X

  Đường Trung tâm hành chính xã Thành Tâm

  Toàn tuyến

  1,0

  xã Thành Tâm

  Khu vực 2

  bổ sung

  XI

  Đường Hồ Chí Minh

   

   

   

   

  1

  Đường Hồ Chí Minh

  Toàn tuyến

  1,0

  xã Thành Tâm

  Khu vực 2

  bổ sung

  2

  Đường Hồ Chí Minh

  Toàn tuyến

  1,0

  Xã Minh Thành

  Khu vực 2

  bổ sung

  XII

  Đường số 29

   

   

   

   

   

   

  1

  Đường số 29

  HLLG đường ĐT 751

  Cầu suối 1

  0,5

  Xã Minh Long

  Khu vực 2

  bổ sung

  2

  Đường số 29

  Cầu suối 1

  Ranh giới xã Minh Hưng

  1,1

  Xã Minh Long

  Khu vực 3

  bổ sung

  XIII

  Đường số 19

   

   

   

   

   

   

  1

  Đường số 19

  HLLG đường ĐT 751

  Ngã 3 ranh giới ấp 1, ấp 7

  0,5

  Xã Minh Long

  Khu vực 2

  bổ sung

  2

  Đường số 19

  HLLG đường ĐT 751

  Ngã 3 ranh giới ấp 1, ấp 7

  1,1

  Xã Minh Long

  Khu vực 2

  bổ sung

  XIV

  Các tuyến đường liên xã

  Toàn tuyến

  1,1

  Tất cả các xã trong huyện

  Khu vực 3

  điều chỉnh số thứ tự

  XV

  Các tuyến đường liên, thôn, liên ấp; các tuyến đường bê tông nông thôn

  Toàn tuyến

  1,0

  Tất cả các xã trong huyện

  Khu vực 3

  điều chỉnh số thứ tự

  XVI

  Các tuyến đường còn lại

  Toàn tuyến

  1,0

  Tất cả các xã trong huyện

  Khu vực 3

  điều chỉnh số thứ tự

  E

  Huyện Đồng Phú

   

   

  I

  ĐT 741

   

   

   

   

   

   

  10

  ĐT 741

  Cột điện 250

  Trụ điện 260

  1,0

  Xã Tân Lập

  Khu vực 2

  điều chỉnh đoạn

  11

  ĐT 741

  Trụ điện 260

  Cột điện 20 (giáp ranh tỉnh Bình Dương)

  1,06

  Xã Tân Lập

  Khu vực 1

  KV2 lên KV1

  III

  Đường ĐT 753

   

   

   

   

   

   

  1

  ĐT 753

  Giáp ranh Đồng Xoài

  Cột điện trung thế số 180 ( UBND xã mới)

  0,8

  Xã Tân Phước

  Khu vực 2

  điều chỉnh đoạn

  2

  ĐT 753

  Cột điện trung thế số 180 (UBND xã mới)

  Cột điện trung thế 229 (Cầu Cứ)

  1,0

  Xã Tân Phước

  Khu vực 3

  điều chỉnh đoạn

  V

  Đường ĐT 753B

   

   

   

   

   

   

  1

  Đường ĐT 753B

  Trụ điện số 7 (Bù Đăng) hướng đi Lam Sơn (đối diện nhà ông Cẩm)

  Ngã 3 Tân Phước Bù Đăng

  0,3

  Xã Đồng Tâm

  Khu vực 3

  bổ sung

  2

  Đường ĐT 753B

  Giáp ranh xã Đồng Tâm (ranh giới thửa đất của hộ ông Trần Minh Lợi) đối diện trụ điện cao thế 78 (Bù Đăng)

  Cột mốc địa giới hành chính 03X.1 (cột mốc 03 xã: Tân Phước, Nghĩa Trung, xã Thống Nhất)

  0,3

  xã Tân Phước

  Khu vực 3

  bổ sung

  F

  Huyện Hớn Quản

   

   

  1

  Quốc lộ 13

  Ranh giới xã Tân Khai - Thanh Bình

  Trạm thu phí

  1,32

  Xã Tân Khai

  Khu vực 3

  điều chỉnh hệ số

  2

  Quốc lộ 13

  Trạm thu phí

  Điểm đầu cây xăng Tấn Kiệt

  1,32

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  3

  Quốc lộ 13

  Điểm đầu cây xăng Tấn Kiệt

  Điểm đầu Khu làm việc các cơ quan h.Hớn Quản

  1,32

  Xã Tân Khai

  Khu vực 3

  điều chỉnh hệ số

  4

  Quốc lộ 13

  Điếm đầu Khu làm việc các cơ quan h.Hớn Quản

  Ranh giới Hớn Quản - Chơn Thành

  1,20

  Xã Tân Khai

  Khu vực 2

  điều chỉnh hệ số

  5

  Bắc Nam 1a

  Toàn tuyến

  0,54

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  6

  Bắc Nam 1b

  Toàn tuyến

  0,54

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  7

  Bắc Nam 1

  Toàn tuyến

  0,54

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  8

  Bắc Nam 2

  Toàn tuyến

  0,54

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  9

  Bắc Nam 3

  Toàn tuyến

  0,54

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  10

  Bắc Nam 4

  Toàn tuyến

  0,48

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  13

  Bắc Nam 5

  Toàn tuyến

  0,48

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  16

  Đông Tây 1

  Ngã ba tiếp giáp QL13

  Ngã 4 giao đường trục chính Bắc Nam

  0,60

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  17

  Đông Tây 1

  Ngã 4 giao đường trục chính Bắc Nam

  Ngã 4 giao đường Bắc Nam 7

  0,54

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  18

  Đông Tây 2

  Ngã ba tiếp giáp Bắc Nam 1

  Ngã 4 giao đường trục chính Bắc Nam

  0,54

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  19

  Đông Tây 2

  Ngã 4 giao đường trục chính Bắc Nam

  Ngã 3 giao đường Bắc Nam 7

  0,42

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  20

  Đông Tây 3

  Ngã ba tiếp giáp QL13

  Ngã 4 giao đường trục chính Bắc Nam

  0,60

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  21

  Đông Tây 3

  Ngã 4 giao đường trục chính Bắc Nam

  Ngã 3 giao đường Bắc Nam 7

  0,42

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  23

  Đông Tây 5

  Ngã ba tiếp giáp QL13

  Ngã 4 giao đường trục chính Bắc Nam

  0,60

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  25

  Đông Tây 7

  Ngã ba tiếp giáp QL13

  Ngã 4 giao đường trục chính Bắc Nam

  0,60

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  30

  Đông Tây 11

  Toàn tuyến

  0,54

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  31

  Đông Tây 12

  Toàn tuyến

  0,54

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  32

  Đông Tây 13

  Toàn tuyến

  0,54

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  33

  Đông Tây 14

  Toàn tuyến

  0,54

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  34

  Đông Tây 15

  Ngã ba giao QL13

  Vòng xoay ngã 4 giao đường xã đi Đồng Nơ

  0,60

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  điều chỉnh hệ số

  36

  Đông Tây 16

  Toàn tuyến

  0,60

  Xã Tân Khai

  Khu vực 2

  điều chỉnh hệ số

  81

  Đường nhựa liên xã

  Thửa đất số 119, tờ bản đồ số 9

  Thửa đất số 20, tờ bản đồ số 7 (Nhà ông Cao Tấn Kiệt)

  0,80

  Xã Tân Khai

  Khu vực 3

  điều chỉnh hệ số

  82

  Đường liên xã

  Ngã ba Tân Quan

  Cầu bà Hô giáp ranh Tân Quan

  0,60

  Xã Tân Khai

  Khu vực 3

  điều chỉnh hệ số

  83

  Đường liên xã

  Ngã 4 giao đường Đông Tây 1 và Bắc Nam 7

  Giáp ranh xã Đồng Nơ

  0,60

  Xã Tân Khai

  Khu vực 3

  điều chỉnh hệ số

  84

  Đông Tây 4a

  Ngã ba tiếp giáp Quốc lộ 13

  Ngã ba tiếp giáp đường Bắc Nam 2

  0,45

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  bổ sung

  85

  Đông Tây 4b

  Ngã ba tiếp giáp đường Bắc Nam 5

  Ngã ba tiếp giáp đường Bắc Nam 7

  0,40

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  bổ sung

  86

  Đông Tây 4c

  Ngã ba tiếp giáp đường Bắc Nam 5

  Ngã ba tiếp giáp đường Bắc Nam 7

  0,40

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  bổ sung

  87

  Đông Tây 5a

  Ngã ba tiếp giáp đường Bắc Nam 2

  Ngã ba tiếp giáp đường Bắc Nam 3

  0,45

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  bổ sung

  88

  Đông Tây 6

  Ngã ba tiếp giáp đường Bắc Nam 2

  Ngã ba giao đường trục chính Bắc Nam

  0,45

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  bổ sung

  89

  Đông Tây 6a

  Ngã ba tiếp giáp đường Bắc Nam 2

  Ngã ba tiếp giáp đường Bắc Nam 3

  0,45

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  bổ sung

  90

  Bắc Nam 5a

  Ngã ba tiếp giáp đường Đông Tây 5

  Ngã ba tiếp giáp đường Đông Tây 7

  0,40

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  bổ sung

  91

  Bắc Nam 5b

  Ngã ba tiếp giáp đường Đông Tây 5

  Ngã ba tiếp giáp đường Đông Tây 7

  0,40

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  bổ sung

  92

  Bắc Nam 5c

  Ngã ba tiếp giáp đường Đông Tây 5

  Ngã ba tiếp giáp đường Đông Tây 7

  0,40

  Xã Tân Khai

  Khu vực 1

  bổ sung

  J

  Huyện Bù Đăng

   

   

  I

  Đường QL14

   

   

   

   

   

   

  3

  Quốc lộ 14

  Hết ranh Trường THCS Nghĩa Trung

  Ranh xã Đức Liễu- Nghĩa Bình

  1,0

  Xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình

  Khu vực 3

  Bổ sung thêm xã Nghĩa Trung

  G

  Huyện Lộc Ninh

   

   

   

   

  11

  QL13 đoạn từ ranh xã Lộc Hưng đến Ranh TT. Lộc Ninh tách đoạn như sau:

   

   

   

  11a

  Quốc lộ 13

  Giáp ranh xã Lộc Hưng

  Cây xanh Minh Tú

  1,0

  Xã Lộc Thái

  Khu vực 1

  điều chỉnh đoạn

  11b

  Quốc lộ 13

  Cây xăng Minh Tú

  Ngân hàng Agribank Lộc Thái

  1,5

  Xã Lộc Thái

  Khu vực 1

  điều chỉnh đoạn, hệ số

  11c

  Quốc lộ 13

  Ngân hàng Agribank Lộc Thái

  Giáp ranh TT. Lộc Ninh

  1,5

  Xã Lộc Thái

  Khu vực 1

  điều chỉnh đoạn, hệ số

  43

  Quốc lộ 13

  Giáp ranh Thị Trấn

  Ngã ba liên ngành

  1,0

  Xã Lộc Tấn

  Khu vực 1

  KV2 lên KV1

  46

  Lộc Tấn - Thị trấn Lộc Ninh

  Nhà hàng Sơn Hà

  Ngã ba hố bom làng 10

  0,9

  Xã Lộc Tấn

  Khu vực 2

  KV3 lên KV2, điều chỉnh hệ số

  71

  Đường đi Tà Nốt

  Ngã tư Mũi Tôn

  Đường 14C

  0,5

  Xã Lộc Thiện

  Khu vực 3