Quyết định 831/QĐ-UBND Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) quận Hà Đông

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:831/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Khanh
  Ngày ban hành:06/02/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 16/02/2014Tình trạng hiệu lực:Đã sửa đổi
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------
  S: 831/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH
   SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) QUẬN HÀ ĐÔNG
  ----------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
  Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
  Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
  Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 126/TTr-TNMT-KHTH ngày 08 tháng 01 năm 2014,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Hà Đông với các nội dung chủ yếu như sau:
  1. Các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Hà Đông:
  Đơn vị tính: ha

  Thứ tự
  Chỉ tiêu
  Hiện trạng 2010
  Cấp Thành phố phân bổ
  Cấp Quận xác định
  Diện tích
  Cơ cấu (%)
  Diện tích
  Cơ cấu
   
  Tổng diện tích đất tự nhiên
   
  4.833,7
  100,0
  4.833,66
  0,00
  4.833,66
  100,00
  1
  Đt nông nghiệp
  NNP
  1.308,1
  27,1
  449,80
  53,70
  503,51
  10,42
  1.1
  Đt trng lúa
  LUA
  818,3
  62,6
  256,40
  1,16
  257,56
  51,15
   
  Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
  LUC
  818,3
  -
  246,70
  10,86
  257,56
   
  1.2
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN
  105,3
  8,0
  74,30
  0,95
  75,25
  14,95
  1.3
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS
  34,5
  2,6
  33,50
  -7,20
  26,30
  5,22
  1.4
  Đt nông nghiệp còn lại
  NCL
  350,0
   
   
  144,39
  144,39
  28,68
  2
  Đất phi nông nghiệp
  PNN
  3.493,2
  72,3
  4.351,50
  -51,69
  4.299,81
  88,96
  2.1
  Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp
  CTS
  80,7
  2,3
  77,50
  7,59
  85,09
  1,98
  2.2
  Đt quc phòng
  CQP
  65,4
  1,9
  69,22
  0,80
  70,02
  1,63
  2.3
  Đất an ninh
  CAN
  24,2
  0,7
  34,80
  -0,08
  34,72
  0,81
  2.4
  Đt khu công nghiệp
  SKK
  258,8
  7,4
  189,30
  -122,44
  66,86
  1,55
  2.5
  Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
  SKC
  127,7
  3,7
   
  262,93
  262,93
  6,11
  2.7
  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
  SKX
  6,6
  0,2
   
  6,55
  6,55
  0,15
  2.10
  Đất cho hoạt động khoáng sản
  SKS
  -
   
   
  0,00
  -
  -
  2.8
  Đất có di tích, danh thắng
  DDT
  13,9
  0,4
   
  13,93
  13,93
  0,32
  2.9
  Đất bãi thải, xử lý chất thải
  DRH
  1,7
  050
  2,20
  2,44
  2,44
  0,06
  2.10
  Đất tôn giáo, tín ngưỡng
  TTN
  18,1
  0,5
  18,10
  -0,01
  18,09
  0,42
  2.11
  Đất nghĩa trang, nghĩa địa
  NTD
  57,1
  1,6
  79,40
  -3,63
  75,77
  1,76
  2.12
  Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
  SMN
  166,2
  4,8
   
  157,35
  157,35
  3,66
  2.13
  Đất phát triển hạ tầng
  DHT
  1.140,4
  32,6
  1.881,60
  -260,30
  1.621,30
  37,71
   
  Đất cơ sở văn hóa
  DVH
  75,7
  6,6
  78,70
  64,81
  143,51
  8,85
   
  Đất cơ sở y tế
  DYT
  23,0
  2,0
  52,30
  0,00
  52,30
  3,23
   
  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
  DGD
  96,2
  8,4
  323,50
  -64,71
  258,79
  15,96
   
  Đất cơ sở thể dục - thể thao
  DTT
  14,1
  1,2
  17,10
  14,93
  32,03
  1,98
  2.14
  Đt ở đô thị
  ODT
  1.523,1
   
  1.546,30
  332,37
  1.878,67
  43,69
  2.15
  Đất phi nông nghiệp còn lại
  PNK
  9,2
  0,3
   
  6,08
  6,08
  0,14
  3
  Đất chưa sử dụng
  CSD
  32,4
  0,7
  32,35
  -2,00
  30,35
  0,63
  4
  Đt đô thị
  DDT
  1.413,5
  100,0
  1.413,50
  422,44
  1.835,94
   

   
  b. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
  Đơn vị tính: ha

  Thứ tự
  Loại đất
  Cả thời kỳ (2010-2020)
  Phân theo kỳ
  Kỳ đầu (2011-2015)
  Kỳ cuối (2016-2020)
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  1
  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
  NNP/PNN
  804,57
  727,13
  77,44
  1.1
  Đất trồng lúa
  LUA/PNN
  560,74
  521,83
  38,91
  1.2
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN/PNN
  30,00
  26,00
  4,00
  1.3
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS/PNN
  8,23
  8,23
  0,00
  1.4
  Đất nông nghiệp còn lại
  NNK/PNN
  205,60
  171,07
  34,53
  2
  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
   
  -
  -
  -
  2.1
  Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
  LUC/CLN
  -
  -
  -
  2.2
  Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
  LUC/NTS
  -
  -
  -

   
  c. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
  Đơn vị tính: ha

  TT
  Loại đất
  Cả thi kỳ (2010-2020) (ha)
  Phân theo kỳ
  Kỳ đầu (2011-2015) (ha)
  Kỳ cuối: (2016-2020) (ha)
   
  Tổng diện tích đất tự nhiên
   
  2,00
  -
  2,00
  1
  Đất nông nghiệp
  NNP
  -
  -
  -
  1,1
  Đất trồng lúa
  LUA
  -
  -
  -
   
  Trong đó: đất chuyên trồng lúa
  LUC
  -
  -
  -
  1.2
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN
  -
  -
  -
  1.3
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS
  -
  -
  -
  1.4
  Đất nông nghiệp còn lại
  NCL
  -
  -
  -
  2
  Đất phi nông nghiệp
  PNN
  2,00
   
  2,00
  2.1
  Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp
  CTS
  -
  -
  -
  2.2
  Đt quốc phòng
  CQP
  -
  -
  -
  2.3
  Đất an ninh
  CAN
  -
  -
  -
  2.4
  Đất khu công nghiệp
  SKK
  -
  -
  -
  2.5
  Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
  SKC
  -
  -
  -
  2.6
  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
  SKX
  -
  -
  -
  2.7
  Đất cho hoạt động khoáng sản
  SKS
  -
  -
  -
  2.8
  Đất có di tích, danh thắng
  DDT
  -
  -
  -
  2.9
  Đất bãi thải, xử lý chất thải
  DRA
  -
  -
  -
  2.10
  Đất tôn giáo, tín ngưỡng
  TTN
  -
  -
  -
  2.11
  Đất nghĩa trang, nghĩa địa
  NTD
   
   
  -
  2.12
  Đất sông suối và mặt nước CD
  SMN
   
   
  -
  2.13
  Đất phi nông nghiệp còn lại
  PNK
   
   
  -
  2.14
  Đt phát trin hạ tng
  DHT
  2,00
   
  2,00
  2.15
  Đt ở đô thị
  ODT
  -
  -
  -

   
  2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của quận Hà Đông, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 08 tháng 01 năm 2014.
  Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của quận Hà Đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
  1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch sử dụng đất:
  Đơn vị tính: ha

  TT
  Mục đích sử dụng
  Diện tích năm hiện trạng
  Diện tích đến các năm
  Năm 2011
  Năm 2012
  Năm 2013
  Năm 2014
  Năm 2015
  1
  Đt nông nghiệp
  NNP
  9 368,74
  9 305,12
  9 201,06
  8 839,68
  8 504,16
  8 052,35
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
   
  1.1
  Đất lúa nước
  DLN
  5 300,98
  5 291,87
  5 200,81
  4 865,84
  4 549,22
  4 271,89
  1.2
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN
  789,58
  789,58
  787,08
  770,18
  760,55
  752,49
  1.3
  Đất rừng phòng hộ
  RPH
  346,03
  346,03
  346,03
  346,03
  346,03
  346,03
  1.4
  Đất rừng đặc dụng
  RDD
  325,90
  325,90
  325,90
  325,90
  325,90
  325,90
  1.5
  Đất rừng sản xuất
  RSX
  1 824,21
  1 788,55
  1 788,55
  1 776,41
  1 731,53
  1 588,97
  1.6
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS
  216,66
  216,53
  215,92
  265,46
  280,07
  297,71
  2
  Đất phi nông nghiệp
  PNN
  8 110,20
  8 173,82
  8 277,88
  8 646,55
  8 993,45
  9 449,07
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
   
  2.1
  Đt xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
  CTS
  48,92
  49,21
  49,27
  50,09
  52,27
  53,67
  2.2
  Đất quốc phòng
  CQP
  1 498,67
  1 498,67
  1 498,67
  1 514,82
  1 526,15
  1 526,33
  2.3
  Đất an ninh
  CAN
  6,18
  6,18
  6,18
  10,23
  115,57
  140,17
  2.4
  Đất khu công nghiệp
  SKK
  1 598,56
  1 598,56
  1 641,87
  1 584,30
  1 624,39
  1 680,58
  2.5
  Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
  SKC
  307,41
  307,41
  307,61
  327,80
  355,01
  360,65
  2.6
  Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
  SKX
  34,93
  34,93
  34,63
  34,63
  34,63
  34,63
  2.7
  Đất hoạt động khoáng sản
  SKS
  0,30
  0,30
  0,30
  0,30
  0,30
  0,30
  2.8
  Đất di tích danh thắng
  DDT
  10,54
  10,54
  10,54
  10,64
  11,14
  11,14
  2.9
  Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại
  DRA
   
  1,81
  3,34
  18,00
  18,00
  18,00
  2.10
  Đất tôn giáo, tín ngưỡng
  TTN
  17,19
  17,19
  17,19
  17,54
  17,72
  18,29
  2.11
  Đất nghĩa trang, nghĩa địa
  NTD
  113,50
  114,00
  115,30
  128,11
  135,97
  323,62
  2.12
  Đất có mặt nước chuyên dùng
  SMN
  579,31
  579,31
  579,31
  576,32
  576,20
  575,82
  2.13
  Đất phát triển hạ tầng
  DHT
  2 302,20
  2 328,83
  2 371,48
  2 519,80
  2 621,67
  2 764,06
  3
  Đất đô thị
  DTD
  291,23
  291,23
  326,23
  384,23
  427,23
  427,23
  4
  Đất khu dân cư nông thôn
  DNT
  2 637,85
  2 637,02
  2 651,93
  2 803,32
  2 850,60
  2 887,98

  b) Kế hoạch chuyn mục đích sử dụng đất:
  Đơn vị tính: ha

  TT
  Chỉ tiêu
  Diện tích
  Phân theo các năm
  Năm 2011
  Năm 2012
  Năm 2013
  Năm 2014
  Năm 2015
  1
  Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
  NNP/PNN
  1 328,87
  63,62
  104,06
  370,77
  338,02
  452,40
  1.1
  Đt lúa nước
  DLN/PNN
  885,20
  9,11
  88,47
  281,99
  261,52
  244,11
  1.2
  Đất trồng cây hàng năm khác
  HNK/PNN
  154,40
  18,72
  9,72
  57,63
  19,13
  49,20
  1.3
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN/PNN
  46,19
   
  2,50
  21,00
  9,63
  13,06
  1.4
  Đt rừng sn xuất
  RSX/PNN
  229,05
  35,66
   
  9,95
  43,88
  139,56
  1.5
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS/PNN
  13,86
  0,13
  3,20
  0,20
  3,86
  6,47
  1.6
  Đt nông nghiệp khác
  NKH/PNN
  0,17
   
  0,17
   
   
   
  2
  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
   
  156,72
   
  2,59
  59,81
  58,10
  36,22
  2.1
  Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất cây hàng năm khác
  LUC/HNK
  25,99
   
   
  5,00
  15,99
  5,00
  2.2
  Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
  LUC/CLN
  6,00
   
   
  2,00
  2,00
  2,00
  2.3
  Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
  LUC/NTS
  88,79
   
  2,59
  47,21
  15,47
  23,52
  2.4
  Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nông nghiệp khác
  LUC/NKH
  26,34
   
   
  2,00
  21,64
  2,70
  2.5
  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
  RSX/NKR (a)
  9,60
   
   
  3,60
  3,00
  3,00

  c) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
  Đơn vị tính: ha

  STT
  Mục đích sử dụng
  Diện tích
  Phân theo các năm
  Năm 2011
  Năm 2012
  Năm 2013
  Năm 2014
  Năm 2015
  1
  Đất nông nghiệp
  NNP
  9,95
   
   
  6,86
  2,50
  0,59
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
   
  1.1
  Đất lúa nước
  DLN
  3,23
   
   
  3,23
   
   
  1.2
  Đất rừng sn xuất
  RSX
  3,41
   
   
  1,41
  2,00
   
  1.3
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS
  0,59
   
   
   
   
  0,59
  1.4
  Đất nông nghiệp khác
  NKH
  2,72
   
   
  2,22
  0,50
   
  2
  Đất phi nông nghiệp
  PNN
  12,53
   
   
  0,43
  8,88
  3,22
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
   
  2.2
  Đất quốc phòng
  CQP
  2,00
   
   
   
  2,00
   
  -
  Đất nghĩa trang, nghĩa địa
  NTD
  2,92
   
   
  0,20
   
  2,72
  -
  Đất có mặt nước chuyên dùng
  SMN
   
   
   
   
   
   
  -
  Đất phát triển hạ tầng
  DHT
  7,53
   
   
  0,23
  6,80
  0,50
  3
  Đất khu dân cư nông thôn
  DNT
  0,08
   
   
   
  0,08
   

   
  2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của quận Hà Đông, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 08 tháng 01 năm 2014.
  Điều 3. Trách nhiệm của UBND quận Hà Đông và Sở Tài nguyên và Môi trường:
  1. Đối với UBND quận Hà Đông:
  a) Tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
  b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
  c) Tổ chức kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Quận.
  a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
  b) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.
  Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố, Mặt trận tổ quốc Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - TT Thành ủy;
  - TT HĐND;
  - Chủ tịch, các PCT UBND TP;
  - CVP, PCVP Phạm Chí Công;
  - TH, TNMT;
  - Lưu VT, TNđ.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT
  . CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Vũ Hồng Khanh

   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 10/12/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Đất đai số 13/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 01/07/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
  Ban hành: 29/10/2004 Hiệu lực: 16/11/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
  Ban hành: 13/08/2009 Hiệu lực: 01/10/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 09/01/2013 Hiệu lực: 09/01/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 3141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 2 Quyết định 831/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố
  Ban hành: 12/06/2014 Hiệu lực: 22/06/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 831/QĐ-UBND Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) quận Hà Đông

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:831/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:06/02/2014
  Hiệu lực:16/02/2014
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Vũ Hồng Khanh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Đã sửa đổi
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới