hieuluat

Thông báo 245/TB-VPCP trình Quốc hội các văn bản có hiệu lực thi hành sớm

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:245/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Sỹ Hiệp
  Ngày ban hành:25/05/2024Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:25/05/2024Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  _____________

  Số: 245/TB-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2024

   

   

  THÔNG BÁO

  Kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình chuẩn bị, hoàn thiện

  các thủ tục, điều kiện trình Quốc hội các văn bản có hiệu lực thi hành sớm

  đối với các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản

  ____________

   

   

  Kính gửi:

   

  - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái;

  - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà;

  - Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

  - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   

  Ngày 25 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện trình Quốc hội các văn bản có hiệu lực thi hành sớm đối với các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các đồng chí Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan: Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ báo cáo, ý kiến phát biu của các đại biu tham gia cuộc họp, ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Thường trực Chính phủ đã kết luận như sau:

  1. Hoan nghênh các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đà nỗ lực xây dựng: (i) hồ sơ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm; (ii) dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật nêu trên, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành để khẩn trương đưa các luật vào thực tiễn cuộc sống ngay sau khi được Quốc hội thông qua. Đây là việc rất cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tế, việc sớm đưa các chính sách, khuyến khích, tạo thuận lợi cho người dân thúc đẩy sản xuất kinh doanh là rất cấp thiết, phù hợp với mong muốn của nhân dân, sự trông chờ của doanh nghiệp và xã hội.

  2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương chỉ đạo, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan Quốc hội để bổ sung đầy đủ các tài liệu, các kết quả tổ chức triển khai của Chính phủ, các Bộ, ý kiến của các cơ quan, nhất là các ý kiến của địa phương để báo cáo giải trình có tính thuyết phục cao, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất trong ngày 27 tháng 5 năm 2024 để kịp xem xét, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội; Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu đầy đủ, kịp thời liên quan đến các Luật trên cho Bộ Tư pháp để hoàn thiện hồ sơ đề nghị của Chính phủ.

  3. Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tư pháp và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo Luật sửa đổi các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản; thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Quốc hội đề nghị xây dựng Luật sửa đổi các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản sớm có hiệu lực từ 01 tháng 8 năm 2024 như ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 3702/TB-TTKQH ngày 25 tháng 5 năm 2024; trong đó, lưu ý rà soát các điều khoản chuyển tiếp của các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản và quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, trường hợp có vướng mc khi các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ 01 tháng 8 năm 2024 cần đề xuất đưa vào dự thảo Luật sửa đổi các Luật nêu trên để phù hợp với thực tiễn; đồng thời, có quy định phù hợp đối với các trường hợp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân.

  4. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có Công điện đề nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, hoàn thành trong tháng 6 năm 2024 để có đầy đủ cơ sở pháp lý, kịp thời triển khai ngay sau khi các Luật trên được Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm từ 01 tháng 8 năm 2024.

  5. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết các Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư của các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản và Các tổ chức tín dụng theo trình tự rút gọn

  6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết của các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản và Luật Tổ chức tín dụng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành trong tháng 6 năm 2024 để kịp thời đồng bộ khi Luật sửa các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 01 tháng 8 năm 2024, tuyệt đối không để chậm trễ, không để lại khoảng trống pháp lý khi các Luật có hiệu lực thi hành.

  7. Giao các Phó Thủ tướng Chính phủ theo các lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ phân công chỉ đạo các Bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết của các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản và Các tổ chức tín dụng, dứt khoát không để chậm trễ và ký ban hành trong tháng 6 năm 2024.

  8. Văn phòng Chính phủ chủ động theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan thực hiện. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ (để b/c);

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);

  - Các đ/c Bộ trưởng Bộ, Thủ trưởng quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để thực hiện);

  - Các đ/c Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL, NN, KTTH, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;

  - Lưu: VT, CN (2).

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  PHÓ CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

  Nguyễn Sỹ Hiệp

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Nhà ở của Quốc hội, số 27/2023/QH15
  Ban hành: 27/11/2023 Hiệu lực: 01/01/2025 Tình trạng: Chưa áp dụng
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật Kinh doanh bất động sản của Quốc hội, số 29/2023/QH15
  Ban hành: 28/11/2023 Hiệu lực: 01/01/2025 Tình trạng: Chưa áp dụng
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 31/2024/QH15
  Ban hành: 18/01/2024 Hiệu lực: 01/01/2025 Tình trạng: Chưa áp dụng
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

X