Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất

Văn bản liên quan

Văn bản mới