hieuluat

Công văn 4652/BKHĐT-QLĐT thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4652/BKHĐT-QLĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Đức Trung
  Ngày ban hành: 05/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 05/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh
 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  -------

  Số: 4652/BKHĐT-QLĐT
  V/v thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

   

  Thực hiện nhiệm vụ triển khai tổ chức đấu thầu qua mạng quy định tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Nghị quyết số 01), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 3602/BKHĐT-QLĐT ngày 31/5/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo sơ kết tình hình triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2018 và xây dựng lộ trình 2019-2025.

  Ngày 21/6/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 5464/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chấp thuận đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3602/BKHĐT-QLĐT về việc xây dựng lộ trình đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019-2025; đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước nghiêm túc triển khai đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01.

  Theo số liệu tổng hợp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống), kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 27/6/2019, các chủ đầu tư, bên mời thầu trên toàn quốc đã đăng tải 45.000 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng với tổng giá trị gói thầu là 326.395 tỷ đồng và tổ chức hơn 13.400 gói thầu đấu thầu qua mạng (chiếm tỷ lệ 29% về số lượng, bằng 58% chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01) với tổng giá trị gói thầu là 37.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 10% giá trị, bằng 67% yêu cầu tại Nghị quyết số 01). Trong đó có những cơ quan, đơn vị đến nay vẫn chưa thực hiện gói thầu nào qua mạng hoặc tỷ lệ thực hiện rất thấp dưới 10% (Biểu tổng hợp kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng 06 tháng đầu năm 2019 xin gửi kèm theo Phụ lục).

  Để đảm bảo mục tiêu đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước trong 06 tháng cuối năm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để triển khai mạnh mẽ đấu thầu qua mạng, cụ thể là:

  1. Quyết liệt đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng:

  - Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc phạm vi quản lý của mình đẩy mạnh đấu thầu qua mạng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Nghị quyết số 01.

  - Giao cơ quan, đơn vị quản lý về đấu thầu trực thuộc căn cứ số liệu về kết quả đấu thầu qua mạng hàng tháng trên Hệ thống (Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên cập nhật vào ngày cuối cùng của mỗi tháng) thường xuyên đôn đốc, giám sát việc công khai thông tin về đấu thầu qua mạng, tất cả các thông tin về hồ sơ mời thầu, biên bản mời thầu, báo cáo đánh giá, tất cả các thông tin về hồ sơ mời thầu, biên bản mở thầu, báo cáo đánh giá, kết quả lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải công khai trên Hệ thống).

  - Chủ động thông rộng rãi về những gói thầu đấu thầu qua mạng qua các phương tiện truyền thông, giúp các nhà thầu tiếp cận kịp thời thông tin để tham dự.

  - Thực hiện kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những hành vi tiêu cực, vi phạm, đặc biệt cần giám sát chặt chẽ đối với những gói thầu chỉ có duy nhất 01 (một) nhà thầu tham gia và xử lý nghiêm khắc chủ đầu tư và các bên liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm, không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

  2. Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá trên Hệ thống kể cả những gói thầu chưa thực hiện đấu thầu qua mạng:

  Thời gian gần đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được nhiều phản ánh từ các nhà thầu về việc một số bên mời thầu gây khó khăn, thậm chí không chịu phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu không áp dụng đấu thầu qua mạng. Để tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả của công tác đấu thầu, đối với gói thầu chưa áp dụng đấu thầu qua mạng, đề nghị bên mời thầu đính kèm tệp tin (file) hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá khi đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống theo quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Quý cơ quan có ý kiến gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, hướng dẫn./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ (để p/h);
  - Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Lưu: VT, Cục QLĐT (TL.182).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Đức Trung

   

  PHỤ LỤC 1

  TỶ LỆ ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG TẠI CÁC BỘ, NGÀNH TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
  (Kèm theo văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT ngày 05/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

   

  STT

  TÊN ĐƠN VỊ

  Số lượng gói thầu thực hiện

  Tổng giá trị gói thầu thực hiện
  (Đơn vị: Tỷ đồng)

  Đấu thầu trực tiếp

  Đấu thầu qua mạng

  Tỷ lệ*
  (%)

  Đấu thầu trực tiếp

  Đấu thầu qua mạng

  Tỷ lệ*
  (%)

  1

  Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

  101

  37

  26,8

  981

  3,0

  0,3

  3

  Bộ Công an

  612

  18

  2,9

  2.488

  71,7

  2,8

  4

  Bộ Công Thương

  180

  78

  30,2

  2.842

  277,9

  8,9

  5

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  717

  144

  16,7

  3.411

  605,9

  15,1

  6

  Bộ Giao thông vận tải

  549

  472

  46,2

  6.384

  2.641,1

  29,3

  7

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  35

  9

  20,5

  180,6

  20,6

  10,2

  8

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  108

  17

  13,6

  287

  14,0

  4,7

  9

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  165

  33

  16,7

  414

  95,4

  18,7

  10

  Bộ Nội vụ

  45

  4

  8,2

  82

  6,5

  7,3

  11

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  820

  215

  20,8

  3.070

  615,8

  16,7

  12

  Bộ Ngoại giao

  7

  0

  0,0

  56

  0

  0,0

  13

  Bộ Quốc phòng

  1769

  153

  8,0

  12.465

  178,1

  1,4

  14

  Bộ Tài chính

  398

  286

  41,8

  3.766

  575,1

  13,2

  15

  Bộ Tài Nguyên và Môi trường

  273

  47

  14,7

  1.139

  73,8

  6,1

  16

  Bộ Tư pháp

  66

  16

  19,5

  190

  86,2

  31,1

  17

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  189

  105

  35,7

  2.013

  141,3

  6,6

  18

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  159

  30

  15,9

  350

  79,4

  18,5

  19

  Bộ Xây dựng

  198

  14

  6,6

  1.532

  33,4

  2,1

  20

  Bộ Y tế

  2168

  292

  11,9

  36.054

  591,8

  1,6

  21

  Đài tiếng nói Việt Nam

  9

  2

  18,2

  44

  3,0

  6,4

  22

  Đài truyền hình Việt Nam

  88

  67

  43,2

  361

  193,7

  34,9

  23

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  27

  17

  38,6

  56

  13,5

  19,4

  24

  Kiểm toán Nhà nước

  23

  4

  14,8

  218

  10,7

  4,7

  25

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  82

  32

  28,1

  445

  31,2

  6,6

  26

  Ngân hàng phát triển Việt Nam

  8

  0

  0,0

  31

  0

  0,0

  27

  Tòa án nhân dân tối cao

  4

  0

  0,0

  6

  0

  0,0

  28

  Thanh tra Chính phủ

  18

  0

  0,0

  32

  0

  0,0

  29

  Thông tấn xã Việt Nam

  20

  0

  0,0

  86

  0

  0,0

  30

  Ủy ban Dân tộc

  22

  0

  0,0

  125

  0

  0,0

  31

  Văn phòng Chính phủ

  55

  3

  5,2

  206

  3,1

  1,5

  32

  Văn phòng Chủ tịch nước

  2

  0

  0,0

  4,9

  0

  0,0

  33

  Văn phòng Quốc hội

  33

  19

  36,5

  81,9

  30,8

  27,3

  34

  Văn phòng Trung ương Đảng

  23

  0

  0,0

  69,3

  0

  0,0

  35

  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  129

  90

  41,1

  358

  107,7

  23,1

  36

  Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

  110

  45

  29,0

  508,7

  175,6

  25,7

  37

  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  9

  0

  0,0

  4,1

  0

  0,0

  Ghi chú: * Tỷ lệ thực hiện đu thầu qua mạng (theo số lượng hoặc giá trị).

   

  PHỤ LỤC 2

  TỶ LỆ ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
  (Kèm theo văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT ngày 05/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

   

  STT

  TÊN ĐƠN VỊ

  Số lượng gói thầu thực hiện

  Tổng giá trị gói thầu thực hiện
  (Đơn vị: Tỷ đồng)

  Đấu thầu trực tiếp

  Đấu thầu qua mạng

  Tỷ lệ*
  (%)

  Đấu thầu qua mạng

  Đấu thầu trực tiếp

  Tỷ lệ*
  (%)

  1

  UBND Thành ph Đà Nng

  248

  195

  44,0

  6.467

  419,5

  6,1

  2

  UBND tỉnh Đồng Tháp

  190

  102

  34,9

  902,4

  280,1

  23,7

  3

  UBND Tỉnh Đăk Nông

  96

  39

  28,9

  496,6

  98,0

  16,5

  4

  UBND Tỉnh Hòa Bình

  96

  101

  51,3

  907,7

  203,9

  18,3

  5

  UBND Tnh Ninh Thuận

  81

  25

  23,6

  561,9

  130,2

  18,8

  6

  UBND Tỉnh Sơn La

  327

  189

  36,6

  1.815,4

  441,5

  19,6

  7

  UBND tỉnh Gia Lai

  256

  77

  23,1

  1.080,7

  214,7

  16,6

  8

  UBND Tnh Tuyên Quang

  111

  19

  14,6

  427,3

  56,0

  11,6

  9

  UBND tỉnh Bình Thuận

  129

  38

  22,8

  502,3

  61,5

  10,9

  10

  UBND tỉnh Kiên Giang

  83

  54

  39,4

  937,7

  247,0

  20,8

  11

  UBND Thành phố Cần Thơ

  235

  79

  25,2

  2.012,2

  209,7

  9,4

  12

  UBND tỉnh Bắc Kạn

  55

  16

  22,5

  198,8

  44,5

  18,3

  13

  UBND Tỉnh Thái Bình

  119

  46

  27,9

  2.273,6

  179,6

  7,3

  14

  UBND tnh Đng Nai

  136

  39

  22,3

  647,9

  96,6

  13,0

  15

  UBND Tỉnh Khánh Hòa

  157

  35

  18,2

  854,3

  168,9

  16,5

  16

  UBND Tỉnh Đăk Lăk

  342

  61

  15,1

  1.532,9

  195,9

  11,3

  17

  UBND tnh Cà Mau

  181

  44

  19,6

  1.194,4

  132,3

  10,0

  18/

  UBND tnh Bình Dương

  50

  11

  18,0

  274,4

  46,6

  14,5

  19

  UBND Thành phố Hà Nội

  1841

  778

  29,7

  12.331,1

  2.350,2

  16,0

  20

  UBND Thành phố Hải Phòng

  280

  97

  25,7

  2.728,0

  198,8

  6,8

  21

  UBND tỉnh Tây Ninh

  68

  27

  28,4

  1.089,0

  65,3

  5,7

  22

  UBND Tỉnh Thanh Hóa

  329

  204

  38,3

  3.579,5

  551,6

  13,4

  23

  UBND Tỉnh Bắc Ninh

  377

  216

  36,4

  3.404,4

  886,0

  20,7

  24

  UBND Tỉnh Trà Vinh

  220

  81

  26,9

  883,7

  283,1

  24,3

  25

  UBND tỉnh Bắc Giang

  305

  126

  29,2

  1.852,7

  376,3

  16,9

  26

  UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

  352

  67

  16,0

  2.891,4

  210,5

  6,8

  27

  UBND tỉnh Lai Châu

  167

  31

  15,7

  696,8

  72,4

  9,4

  28

  UBND tỉnh Cao Bằng

  295

  50

  14,5

  1.133,4

  120,9

  9,6

  29

  UBND Tỉnh Sóc Trăng

  238

  55

  18,8

  1.406,4

  203,6

  12,6

  30

  UBND tỉnh Bình Phước

  142

  209

  59,5

  1.624,1

  2.643,1

  61,9

  31

  UBND Tnh Quảng Ngãi

  394

  40

  9,2

  3.642,0

  147,0

  3,9

  32

  UBND Tỉnh Tiền Giang

  368

  37

  9,1

  2.054,7

  101,1

  4,7

  33

  UBND Tỉnh Thái Nguyên

  260

  28

  9,7

  1.614,5

  87,2

  5,1

  34

  UBND tỉnh Hậu Giang

  95

  11

  10,4

  533,8

  28,4

  5,1

  35

  UBND tnh Kon Tum

  160

  28

  14,9

  534,1

  111,2

  17,2

  36

  UBND tnh Bến Tre

  157

  26

  14,2

  1.302,6

  69,2

  5,0

  37

  UBND Thành ph H Chí Minh

  812

  108

  11,7

  5.394,0

  205,2

  3,7

  38

  UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  308

  114

  27,0

  4.180,6

  165,2

  3,8

  39

  UBND Tỉnh Quảng Ninh

  590

  32

  5,1

  6.122,0

  100,2

  1,6

  40

  UBND tỉnh Nam Định

  217

  8

  3,6

  1.696,5

  18,2

  1,1

  41

  UBND tỉnh Hi Dương

  289

  66

  18,6

  1.698,0

  245,3

  12,6

  42

  UBND Tỉnh Qung Trị

  166

  7

  4,0

  681,3

  12,4

  1,8

  43

  UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế

  229

  107

  31,8

  1.137,1

  376,7

  24,9

  44

  UBND Tỉnh Quảng Nam

  417

  76

  15,4

  2.086,8

  138,0

  6,2

  45

  UBND tỉnh An giang

  203

  62

  23,4

  2.141,0

  275,0

  11,4

  46

  UBND tnh Long An

  189

  56

  22,9

  1.446,9

  201,6

  12,2

  47

  UBND tỉnh Quảng Bình

  264

  15

  5,4

  1.351,7

  25,9

  1,9

  48

  UBND tỉnh Lạng Sơn

  161

  38

  19,1

  851,7

  162,6

  16,0

  49

  UBND tỉnh Hà Tĩnh

  270

  70

  20,6

  2.338,5

  260,9

  10,0

  50

  UBND tnh Bình Định

  304

  12

  3,8

  1.670,3

  17,2

  1,0

  51

  UBND tnh Lào Cai

  271

  18

  6,2

  2.322,4

  85,9

  3,6

  52

  UBND Tỉnh Phú Thọ

  362

  9

  2,4

  1.732,1

  45,0

  2,5

  53

  UBND Tnh Vĩnh Long

  119

  17

  12,5

  983,4

  39,8

  3,9

  54

  UBND tỉnh Bạc Liêu

  143

  4

  2,7

  912,3

  6,2

  0,7

  55

  UBND Tnh Nghệ An

  428

  20

  4,5

  2.256,2

  99,0

  4,2

  56

  UBND tỉnh Lâm Đồng

  199

  46

  18,8

  891,9

  147,1

  14,2

  57

  UBND Tỉnh phú Yên

  164

  12

  6,8

  3.708,6

  26,2

  0,7

  58

  UBND tỉnh Hà Nam

  360

  2

  0,6

  4.445,2

  4,2

  0,1

  59

  UBND tỉnh Điện Biên

  338

  0

  0,0

  1.061,4

  0

  0,0

  60

  UBND tnh Hà Giang

  150

  20

  11,8

  449,7

  130,7

  22,5

  61

  UBND tỉnh Hưng Yên

  145

  3

  2,0

  538,7

  12,1

  2,2

  62

  UBND tỉnh Ninh Bình

  190

  6

  3,1

  863,7

  17,8

  2,0

  63

  UBND Tỉnh Yên Bái

  223

  5

  2,2

  711,6

  44,2

  5,8

  Ghi chú: *Tỷ lệ thực hiện đấu thầu qua mạng (theo số lượng hoặc giá trị).

   

  PHỤ LỤC 3

  TỶ LỆ ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG TẠI TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
  (Kèm theo văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT ngày 05/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

   

  STT

  TÊN ĐƠN VỊ

  Số lượng gói thầu

  Tổng giá trị gói thầu thực hiện
  (Đơn vị: Tỷ đồng)

  Đấu thầu trực tiếp

  Đấu thầu qua mạng

  Tỷ lệ*
  (%)

  Đấu thầu trực tiếp

  Đấu thầu qua mạng

  Tỷ lệ*
  (%)

  1

  Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông (VNPT)

  450

  249

  35,6

  8.620

  570,9

  6,2

  2

  Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

  113

  0

  0,0

  420

  0

  0,0

  3

  Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

  653

  210

  24,3

  12.842

  999,2

  7,2

  4

  Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

  1347

  91

  6,3

  18.106

  60,7

  0,3

  5

  Tập đoàn Dệt May Việt Nam

  45

  2

  4,3

  343

  4,7

  1,4

  6

  Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

  2637

  6078

  69,7

  18.432

  13.026,3

  41,4

  7

  Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

  103

  6

  5,5

  635

  5,9

  0,9

  8

  Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel

  282

  63

  18,3

  1.523

  143,5

  8,6

  9

  Tòa án nhân dân tối cao

  4

  0

  0,0

  6

  0

  0,0

  10

  Tổng công ty Cà phê Việt Nam

  2

  0

  0,0

  4

  0

  0,0

  11

  Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

  4

  0

  0,0

  9

  0

  0,0

  12

  Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem)

  157

  2

  1,3

  3.028

  0,8

  0,0

  13

  Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

  111

  3

  2,6

  2.119

  6,0

  0,3

  14

  Tổng công ty Giấy Việt Nam

  7

  0

  0,0

  51

  0

  0,0

  15

  Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

  28

  12

  30,0

  232

  14,0

  5,7

  16

  Tổng công ty Hàng không Việt Nam

  74

  9

  10,8

  481

  9,3

  1,9

  17

  Tổng công ty Lương thực miền Bắc

  3

  0

  0,0

  27

  0

  0,0

  18

  Tổng công ty Lương thực miền Nam

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  19

  Tổng công ty Thép Việt Nam

  17

  0

  0,0

  84

  0

  0,0

  20

  Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

  10

  1

  9,1

  116

  3,3

  2,7

  Ghi chú: *Tỷ lệ thực hiện đấu thầu qua mạng (theo số lượng hoặc giá trị).

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4652/BKHĐT-QLĐT thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Số hiệu: 4652/BKHĐT-QLĐT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 05/07/2019
  Hiệu lực: 05/07/2019
  Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Đức Trung
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới