hieuluat

Công văn 4556/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4556/BTNMT-TCQLĐĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
  Ngày ban hành: 27/11/2012 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/11/2012 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  -------

  Số: 4556/BTNMT-TCQLĐĐ
  V/v: Thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

   

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Công văn số 8856/VPCP-KTN ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất lúa, sau khi xin ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp để triển khai các dự án, công trình trên địa bàn năm 2012, cụ thể như sau:

  1. Đối với các trường hợp thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 để triển khai các dự án, công trình trên địa bàn năm 2012 thực hiện như sau:

  a) Đối với các địa phương đã được Chính phủ xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp các dự án, công trình thực hiện trong năm 2012 phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trước khi quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất.

  b) Đối với các địa phương chưa được Chính phủ xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện:

  - Tổng hợp các dự án, công trình thực hiện trong năm 2012 vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp tỉnh, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trình Chính phủ xét duyệt. Trường hợp chưa nộp hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh thì không xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

  - Tổng hợp các dự án, công trình phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trước khi quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất.

  c) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc lập, phê duyệt và thực hiện phương án sử dụng lớp đất mặt thuộc tầng canh tác và phương án bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính.

  2. Đối với các dự án, công trình có sử dụng vào đất trồng lúa thuộc trong các trường hợp sau: đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Công văn số 979/TTg-KTN ngày 23 tháng 6 năm 2011 về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách; được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư; được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; các công trình, dự án đã được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2012 (ngày Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa có hiệu lực thi hành) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2012 và không phải lập phương án sử dụng lớp đất mặt thuộc tầng canh tác và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP.

  Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
  - Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ: TP, NN&PTNT, TC, KHĐT, XD;
  - Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CQHĐĐ).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Mạnh Hiển

   

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Công văn 979/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách
  Ban hành: 23/06/2011 Hiệu lực: 23/06/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
  Ban hành: 11/05/2012 Hiệu lực: 01/07/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4556/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu: 4556/BTNMT-TCQLĐĐ
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 27/11/2012
  Hiệu lực: 27/11/2012
  Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới