hieuluat

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND Hậu Giang điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 5)

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu GiangSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:15/2020/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Huỳnh Thanh Tạo
  Ngày ban hành:04/09/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:14/09/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đầu tư
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  TỈNH HẬU GIANG

  _________

  Số: 15/2020/NQ-HĐND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hậu Giang, ngày 04 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 5)

  ____________

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

  KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 17

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

  Xét Tờ trình số 1860/TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (lần 5); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 5), với số vốn 28.382 triệu đồng.

  (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

  Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

  Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 04 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2020./.

   

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ (HN - TP.HCM);

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Bộ Tài chính;

  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

  - TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

  - Đại biểu Quốc hội tỉnh;

  - Đại biểu HĐND tỉnh;

  - UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;

  - Các sở, ban, ngành tỉnh;

  - HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;

  - Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

  - Công báo tỉnh;

  - Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

  - Lưu: VT.

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Huỳnh Thanh Tạo

   

   

   

   

   

  Phụ lục

  DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (LẦN 5)

  (Kèm theo Nghị quyết số: 15/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Hậu Giang)

   

  ĐVT: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Thời gian KC-HT

  Quyết định đầu tư

  Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 được duyệt

  Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 điều chỉnh, bổ sung

   Giảm

   Tăng

  Ghi chú

   

  Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

  TMĐT

   Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

   Trong đó: 

   Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

   Trong đó: 

   

  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

  Trong đó: Cân đối NSĐP

   Cân đối NSĐP

   Thu vượt XSKT 

   Thu vượt tiền sử dụng đất

   Thu hồi các khoản vốn ứng trước NS tỉnh

   Cân đối NSĐP

   Thu vượt XSKT 

   Thu vượt tiền sử dụng đất

   Thu hồi các khoản vốn ứng trước NS tỉnh

   
   

   

  Tổng số

   

   

      8,678,497

     2,150,151

        973,734

     781,781

       7,231

        70

      18,589

      973,734

      781,781

       7,231

          70

      18,589

     28,382

     28,382

                -  

   

  A

  Tỉnh quản lý

   

   

      8,458,505

     2,028,677

        863,395

     688,630

          856

         -  

      18,589

      861,170

      686,405

          856

          -  

      18,589

     26,296

     24,071

                -  

   

  I

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

   

   

      5,909,486

        184,070

        138,653

     116,062

          856

         -  

              -  

      138,653

      116,062

          856

          -  

              -  

          601

          601

   

   

  (1)

  Dự án tất toán tài khoản

   

   

      5,909,486

        184,070

        138,653

     116,062

          856

           -

                -

      138,653

      116,062

          856

            -

                -

          601

          601

                  -

   

  1

  Đường nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ

  2007-2018

  714/QĐ-UBND 25/4/2007; 1258/QĐ-UBND 7/6/2010; 65/QĐ-UBND 12/01/2018

      5,373,830

            60,000

          81,735

         60,000

   

   

   

        81,927

         60,192

   

   

   

   

          192

                -  

   

  2

  Đường Tây Sông Hậu

  2005-2018

  594/QĐ-UBND 23/3/05; 280/QĐ-UBND 01/3/2018

         206,767

   

               856

   

           856

   

   

             952

               96

           856

   

   

   

            96

   

   

  3

  Cầu Tân Hiệp

  2017-2019

  1962/QĐ-UBND
  31/10/2016; 324/QĐ-UBND 02/3/2017; 194/QĐ-UBND 28/01/2019

           31,000

            31,000

          28,200

         28,200

   

   

   

        28,513

         28,513

   

   

   

   

          313

   

   

  4

  Hệ thống cống ngăn mặn Nam kênh Xà No

  2011-2017


  1786/QĐ-UBND 05/10/2011; 1917/QĐ-UBND 6/12/2018

  297,889

  93,070

          27,862

         27,862

   

   

   

        27,261

         27,261

   

   

   

           601

   

   

   

  II

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

   

                       -

      1,385,953

        811,541

        504,252

     504,252

               -

   

                -

      502,312

      502,312

               -

   

                -

     19,304

     17,364

   

   

  (1)

  Dự án tất toán tài khoản

   

   

         364,230

        222,414

          89,400

       89,400

               -

           -

                -

        91,606

        91,606

               -

            -

                -

               -

       2,206

                  -

   

  1

  Trường THPT Cây Dương (phân hiệu Búng Tàu)

  2015

  1443/QĐ-UBND, 21/10/2014

  6,827

  6,827

   

   

   

   

   

                80

               80

   

   

   

   

  80

   

   

  2

  Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

  2008-2009

  1555/QĐ-UBND, 05/9/2007

  13,144

  13,144

   

   

   

   

   

              287

              287

   

   

   

   

  287

   

   

  3

  Tu bổ, tôn tạo và nâng cấp di tích Đền thờ Bác Hồ

  2009-2010

  1325/QĐ-UBND, 14/5/2009

  4,685

  4,685

   

   

   

   

   

                  9

                 9

   

   

   

   

  9

   

   

  4

  Cụm tượng đài "Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn ngụy"

  2010-2012

  619/QĐ-UBND, 17/3/2010

  25,974

  25,974

   

   

   

   

   

                89

               89

   

   

   

   

  89

   

   

  5

  Cổng chào đường nối Vị Thanh - Cần Thơ

  2013

  32/QĐ-SKHĐT, 08/3/2013

  1,188

  1,188

   

   

   

   

   

                  5

                 5

   

   

   

   

  5

   

   

  6

  NC, SC Trường nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao  Du lịch tỉnh Hậu Giang

  2015

  210/QĐ-SKHĐT, 30/10/2014

  994

  994

   

   

   

   

   

                  8

                 8

   

   

   

   

  8

   

   

  7

  Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS

  2011-2015

  639/QĐ-UBND, ngày 07/4/2011

  31,933

  12,915

   

   

   

   

   

              239

              239

   

   

   

   

  239

   

   

  8

  Phòng khám Đa khoa khu vực Trà Lồng, huyện Long Mỹ, tỉnh HG

  2013

  2077/QĐ-UBND, 22/10/2012

  8,528

  3,750

   

   

   

   

   

              212

              212

   

   

   

   

  212

   

   

  9

  Trường THPT Lương Tâm

  2018

  229/QĐ-SKHĐT, 31/10/2017

  11,600

  11,600

   

   

   

   

   

                18

               18

   

   

   

   

  18

   

   

  10

  Bệnh viện Đa khoa huyện Long Mỹ

  2008 - 2017

  1909/QĐ-UBND, 27/8/2008

  103,216

   

   

   

   

   

   

              253

              253

   

   

   

   

  253

   

   

  11

  Trạm Y tế xã Long Bình (mới chia tách)

  2017 -2019

  240/QĐ-SKHĐT,
  ngày 28/10/2016

  6,992

  3,138

   

   

   

   

   

                14

               14

   

   

   

   

  14

   

   

  12

  Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh

  2019

  487/QĐ-SKHĐT, 31/10/2018

  8,009

  8,009

   

   

   

   

   

                  3

                 3

   

   

   

   

  3

   

   

  13

  Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ.

  2014-2015

  116/QĐ-SKHĐT,
  11/7/2014

  671

  671

   

   

   

   

   

                  5

                 5

   

   

   

   

  5

   

   

  14

  Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

  2014-2015

  137/QĐ-SKHĐT, 17/7/2014

  3,515

  3,515

   

   

   

   

   

                  2

                 2

   

   

   

   

  2

   

   

  15

  Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế phường 3, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

  2014-2015

  140/QĐ-SKHĐT, 17/7/2014

  3,657

  3,657

   

   

   

   

   

                  2

                 2

   

   

   

   

  2

   

   

  16

  Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Hỏa Lựu, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

  2014-2015

  139/QĐ-SKHĐT,
  17/7/2014

  1,692

  1,692

   

   

   

   

   

                  3

                 3

   

   

   

   

  3

   

   

  17

  Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

  2014-2015

  142/QĐ-SKHĐT, 17/7/2014

  3,968

  3,968

   

   

   

   

   

                29

               29

   

   

   

   

  29

   

   

  18

  Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

  2014-2015

  121/QĐ-SKHĐT, 11/7/2014

  3,856

  3,856

   

   

   

   

   

                28

               28

   

   

   

   

  28

   

   

  19

  Trạm Y tế xã Long Bình, huyện Long Mỹ.

  2014-2015

  212/QĐ-UBND,
  ngày 10/02/2015

  5,671

  671

   

   

   

   

   

              443

              443

   

   

   

   

  443

   

   

  20

  Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Vị Trung, huyện Vị Thủy.

  2014-2015

  78/QĐ-SKHĐT, 23/6/2014

  2,955

  2,955

   

   

   

   

   

                28

               28

   

   

   

   

  28

   

   

  21

  Trạm Y tế thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

  2015-2016

  957/QĐ-UBND, 14/7/2015

  6,576

  626

   

   

   

   

   

                28

               28

   

   

   

   

  28

   

   

  22

  Trụ sở làm việc các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh

  2016-2019

  702/QĐ-UBND ngày 04/5/2016

  54,885

  54,885

  44,974

  44,974

   

   

   

  45,154

  45,154

   

   

   

   

  180

   

   

  23

  Trụ sở làm việc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương

  2017-2019

  1971/QĐ-UBND, 31/10/2016

  30,000

  30,000

  23,102

  23,102

   

   

   

  23,268

  23,268

   

   

   

   

  166

   

   

  24

  Trụ sở làm việc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang

  2016-2018

  1252/QĐ-
  UBND 30/10/2015

  23,694

  23,694

  21,324

  21,324

   

   

   

  21,399

  21,399

   

   

   

   

  75

   

   

  (2)

  Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

   

   

         622,338

        252,810

        146,495

     146,495

               -

           -

                -

      131,492

      131,492

               -

            -

                -

     15,003

              -

   

   

   

  Dự án nhóm B

   

   

         588,794

        235,838

        141,188

     141,188

               -

   

                -

      126,320

      126,320

               -

   

                -

     14,868

              -

                  -

   

  1

  Trung tâm Hội nghị tỉnh

  2015-2017

  1239/QĐ-UBND, 28/8/2014

         193,727

            63,727

          59,342

         59,342

   

   

   

        56,242

         56,242

   

   

   

        3,100

   

   

   

  2

  Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình tỉnh HG

  2013-2020

  265/QĐ-UBND, 24/2/2015

         80,931  

          80,931  

          32,846

  32,846

   

   

   

  32,824

  32,824

   

   

   

  22

   

   

   

  3

  Xây dựng nhà máy nước Long Mỹ

  2017-2019

  1859/QĐ-UBND 28/10/2016;  801/QĐ-UBND,  22/05/2018

         40,000  

          40,000  

          36,000

  36,000

   

   

   

        26,000

         26,000

   

   

   

       10,000

   

   

   

  4

  Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh

   2013-2023

  762/QĐ-UBND ngày 05/6/2014

  274,136

            51,180

          13,000

         13,000

   

   

   

        11,254

         11,254

   

   

   

        1,746

   

   

   

   

  Dự án nhóm C

   

   

  33,544

  16,972

  5,307

  5,307

   

   

   

  5,172

  5,172

   

   

   

  135

   

   

   

  1

  NC,SC, MR TYT xã Phú An, huyện Châu Thành, T.HG

  2014-2015

  120/QĐ-SKHĐT, 11/7/2014

           3,577  

           3,577  

                 81

               81

   

   

   

                  -

                  -

   

   

   

             81

   

   

   

  2

  Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh HG

  2011-2016

  2532/QĐ-UBND,
  17/12/2010

         29,967  

          13,395  

            5,226

  5,226

   

   

   

          5,172

           5,172

   

   

   

             54

   

   

   

  (3)

  Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020

   

   

         399,385

        336,316

        268,357

     268,357

               -

           -

                -

      279,214

      279,214

               -

            -

                -

       4,301

     15,158

   

   

  1

  Dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ

  2016-2020

  1529/QĐ-UBND, 30/10/2015

  51,715

  52,602

  47,342

  47,342

   

   

   

  45,442

  45,442

   

   

   

  1,900

   

   

   

  2

  Trung tâm bảo trợ xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Hậu Giang

  2017-2020

  1919/QĐ-UBND, 31/10/2016

  49,996

  5,000

  758

  758

   

   

   

  5,000

  5,000

   

   

   

   

  4,242

   

   

  3

  Khu Hậu cứ đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh và khu hành chính quản lý thuộc Trung tâm văn hóa tỉnh Hậu Giang

  2017-2021

  1940/QĐ-
  UBND 31/10/2016

  115,000

  115,000

  103,500

  103,500

   

   

   

  102,765

  102,765

   

   

   

  735

   

   

   

  4

  Bệnh viện Lao tỉnh Hậu Giang

  2008-2017

  2002/QĐ-UBND, 03/10/2016

  2,068

   

  226

  226

   

   

   

  55

  55

   

   

   

  171

   

   

   

  5

  Trường THPT Tân Phú

  2017-2019

  244/QĐ-SKHĐT, 28/10/2016

  5,000

  5,000

  3,959

  3,959

   

   

   

  3,940

  3,940

   

   

   

  19

   

   

   

  6

  Trường THPT Trường Long Tây

  2017-2019

  245/QĐ-SKHĐT, 28/10/2016

  7,000

  7,000

  6,418

  6,418

   

   

   

  6,408

  6,408

   

   

   

  10

   

   

   

  7

  Trạm Y tế xã Thạnh Xuân

  2018-2020

  223/QĐ-SKHĐT, 31/10/2017

  7,599

  3,745

  3,745

  3,745

   

   

   

  3,730

  3,730

   

   

   

  15

   

   

   

  8

  Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh HG gồm các HM: Sân đường nội bộ…

  2018-2020

  225/QĐ-SKHĐT, 31/10/2017

  14,999

  14,999

  14,779

  14,779

   

   

   

  14,635

  14,635

   

   

   

  144

   

   

   

  9

  Trường THPT Chuyên Vị Thanh

  2018-2020

  227/QĐ-SKHĐT, 31/10/2017

  6,700

  6,700

  6,298

  6,298

   

   

   

  6,287

  6,287

   

   

   

  11

   

   

   

  10

  Cải tạo, nâng cấp XD hệ thống xử lý nước thải và chất rắn y tế cải thiện môi trường BVĐK H.Vị Thủy; BV Lao và Bệnh phổi tỉnh HG

  2015-2018

  724/QĐ-UBND, 20/5 2015

  26,076

  13,038

  6,299

  6,299

   

   

   

  6,150

  6,150

   

   

   

  149

   

   

   

  11

  Trường THPT Vị Thanh

  2018-2020

  228/QĐ-SKHĐT; 31/10/2017; 208/QĐ-SKHĐT; 02/08/2019

  6,850

  6,850

  6,850

  6,850

   

   

   

  6,240

  6,240

   

   

   

  610

   

   

   

  12

  Trường Tiểu học TT Trà Lồng

  2018-2020

  2154//QĐ-UBND, 31/10/2017

  32,000

  32,000

  28,800

  28,800

   

   

   

  28,670

  28,670

   

   

   

  130

   

   

   

  13

  Nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

  2019-2021

  1715/QĐ-UBND, 31/10/2018

  23,024

  23,024

  6,987

  6,987

   

   

   

  6,979

  6,979

   

   

   

  8

   

   

   

  14

  Trụ sở làm việc, Hội trường Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ.

  2019-2021

  485/QĐ-SKHĐT, 31/10/2018

  11,974

  11,974

  20,722

  20,722

   

   

   

  20,437

  20,437

   

   

   

  285

   

   

   

  15

  Sửa chữa Trụ sở làm việc các Ban xây dựng Đảng và Đoàn thể tỉnh.

  2019-2021

  200/QĐ-SKHĐT, 11/7/2019

  9,653

  9,653

  11,674

  11,674

   

   

   

  11,560

  11,560

   

   

   

  114

   

   

   

  16

  Mở rộng diện tích xây dựng Khu di tích lịch sử “Địa điểm thành lập Ủy ban mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tỉnh Cần Thơ” tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A

  2020-2022

  1907/QĐ-
  UBND 31/10/2019

  29,731

  29,731

   

   

   

   

   

  10,916

  10,916

   

   

   

   

  10,916

   

   

  III

  Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang

   

   

  1,159,645

  1,029,645

  220,012

  67,838

   

   

  18,589

  220,012

  67,838

   

   

  18,589

  6,106

  6,106

   

   

  (2)

  Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

   

   

  1,159,645

  1,029,645

  220,012

  67,838

   

   

  18,589

  220,012

  67,838

   

   

  18,589

  6,106

  6,106

   

   

  1

  Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2-giai đoạn 1, huyện Châu Thành

  2007-2019

  376/QĐ-UBND

  417,370

  357,370

  30,910

  19,545

   

   

  9,300

  24,804

  13,439

   

   

  9,300

  6,106

   

   

   

  2

  Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A

  2010-2020

  1736/QĐ-UBND, 19/8/2010

  742,275

  672,275

  189,102

  48,293

   

   

  9,289

  195,208

  54,399

   

   

  9,289

   

  6,106

   

   

  III

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

   

   

  3,421

  3,421

  478

  478

   

   

   

  193

  193

   

   

   

  285

   

   

   

  (1)

  Dự án quy hoạch

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Hậu Giang thời kỳ đến năm 2025

  2015-2026

  1934/QĐ-UBND, 26/10/2017

  553

  553

  72

  72

   

   

   

  39

  39

   

   

   

  33

   

   

   

  2

  Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng nguồn vốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) tỉnh Hậu Giang thời kỳ đến năm 2025

  2015-2026

  1936/QĐ-UBND, 26/10/2017

  553

  553

  72

  72

   

   

   

  39

  39

   

   

   

  33

   

   

   

  3

  Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tỉnh Hậu Giang thời kỳ đến năm 2025

  2015-2026

  1935/QĐ-UBND, 26/10/2017

  553

  553

  72

  72

   

   

   

  39

  39

   

   

   

  33

   

   

   

  4

  Quy hoạch mạng lưới cấp nước và sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

  2015-2016

  1802/QĐ-UBND, 19/12/2014

  1,762

  1,762

  262

  262

   

   

   

  76

  76

   

   

   

  186

   

   

   

  B

  Cấp huyện quản lý

   

   

  219,991

  121,474

  110,339

  93,151

  6,375

  70

   

  112,564

  95,376

  6,375

  70

   

  2,086

  4,311

   

   

  I

  UBND thị xã Long Mỹ

   

   

           32,006

          32,006

          29,793

       23,418

       6,375

   

              -  

        29,793

        23,418

       6,375

   

              -  

          360

          360

                -  

   

  (1)

  Dự án tất toán tài khoản

   

   

  32,006

  32,006

  29,793

  23,418

  6,375

   

   

  29,793

  23,418

  6,375

   

   

  360

  360

   

   

  1

  Nâng cấp mở rộng tuyến đường về chợ Bình Hiếu

  2015-2016

  816/QĐ-UBND ngày 29/06/2015

  1,006

  1,006

  430

  430

   

   

   

  220

  220

   

   

   

  210

   

   

   

  2

  Trường Tiểu học Long Trị 1

  2017-2019

  1519/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

  15,000

  15,000

  13,723

  7,348

  6,375

   

   

  13,573

  7,198

  6,375

   

   

  150

   

   

   

  3

  Đường Nguyễn Việt Hồng

  2018-2020

  3638c/QĐ-UBND ngày24/3/2016

  5,000

  5,000

  4,850

  4,850

   

   

   

  5,000

  5,000

   

   

   

   

  150

   

   

  4

  Trụ sở UBND xã Long Trị, thị xã Long Mỹ

  2016-2020

  2930/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

  11,000

  11,000

  10,790

  10,790

   

   

   

  11,000

  11,000

   

   

   

   

  210

   

   

  II

  UBND huyện Long Mỹ

   

   

  2,225

  2,225

   

   

   

   

   

  2,225

  2,225

   

   

   

   

  2,225

   

   

  (1)

  Dự án tất toán tài khoản

   

   

  2,225

  2,225

   

   

   

   

   

  2,225

  2,225

   

   

   

   

  2,225

   

   

  1

  Đường bê tông 2.5m Bờ Tây kênh Năm Căn, ấp 3 xã Lương Tâm

  2016-2018

  43/QĐ-UBND 11/01/2019

  2,225

  2,225

   

   

   

   

   

  2,225

  2,225

   

   

   

   

  2,225

   

   

  III

  UBND huyện Châu Thành

   

   

  23,479

  19,153

  1,556

  1,556

   

   

   

  1,556

  1,556

   

   

   

  249

  249

   

   

  (1)

  Dự án tất toán tài khoản

   

   

  23,479

  19,153

  1,556

  1,556

   

   

   

  1,556

  1,556

   

   

   

  249

  249

   

   

  1

  Cầu giao thông nông thôn, bê tông, Kênh Lạc

  2012-2013

  3515/QĐ-UBND; ngày 23/10/2012

  1,044

  1,044

  400

  400

   

   

   

  479

  479

   

   

   

   

  79

   

   

  2

  Cụm Dân cư vượt lũ thị trấn Ngã Sáu (giai đoạn 2)

  2009-2013

  5018 ngày 27/11/2013

  18,109

  18,109

  1,156

  1,156

   

   

   

  907

  907

   

   

   

  249

   

   

   

  3

  Cầu Ông Hoạch, xã Đông Thạnh (ngang Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh)

  2015-2019

  2191/QĐ-UBND; ngày 16/6/2015

  4,326

   

   

   

   

   

   

  170

  170

   

   

   

   

  170

   

   

  IV

  UBND huyện Phụng Hiệp

   

   

           90,178

          10,223

          32,164

       23,621

             -  

         -  

              -  

        32,164

        23,621

             -  

          -  

              -  

          883

          883

                -  

   

  (1)

  Dự án tất toán tài khoản

   

   

           90,178

          10,223

          32,164

       23,621

             -  

         -  

              -  

        32,164

        23,621

             -  

          -  

              -  

          883

          883

   

   

  1

  Trung tâm Y tế huyện

  2012-2015

  1091/QĐ-UBND ngày 04/07/2011

             33,993

   

             6,225

          2,731

   

   

   

            6,039

           2,545

   

   

   

           186

   

   

   

  2

  Cầu kênh ranh xã Tân Bình

  2017-2019

  4733/QĐ-UBND
  31/10/2016

                 969

   

                900

             900

   

   

   

              957

              957

   

   

   

   

            57

   

   

  3

  Trường Tiểu học Long Thạnh 3; Hạng mục san lấp mặt bằng, sân , hàng rào

  2016-2017

  6051/QĐ-UBND
  29/11/2016

                 910

   

   

   

   

   

   

                40

               40

   

   

   

   

            40

   

   

  4

  Trường Mẫu giáo Hòa Mỹ điểm ấp 4, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp; Hạng mục: 02 phòng học sân chơi, thiết bị

  2016-2017

  1057/QĐ-UBND
  10/10/2016

              1,312

   

   

   

   

   

   

                89

               89

   

   

   

   

            89

   

   

  5

  Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện

  2014 - 2018

  4906/QĐ-UBND, 11/7/2014

  32,198

   

            12,972

          8,472

   

   

   

          12,803

           8,303

   

   

   

          169

   

   

   

  6

  Trường Mẫu giáo Tân Bình 2

  2016-2018

  1976/QĐ-UBND, 30/3/2016

              1,680

   

                168

             168

   

   

   

              121

              121

   

   

   

             47

   

   

   

  7

  Nhà Văn hoá ấp Phú Xuân

  2014-2015

  3332/QĐ-UBND, 22/5/2014

              2,120

   

                193

             193

   

   

   

              118

              118

   

   

   

             75

   

   

   

  8

   Trường Mẫu giáo khu Căn cứ Tỉnh ủy; Hạng mục: 02 phòng học, 01 phòng chức năng, sân đường

  2017-2019

   4735/QĐ-UBND, 31/10/2016

              1,789

   

             1,657

          1,108

   

   

   

            1,758

           1,209

   

   

   

   

          101

   

   

  9

  NCSC Trụ sở xã Phương Bình

  2018-2020

  4592/QĐ-UBND, 31/10/2017

              2,575

             1,060

             1,060

          1,060

   

   

   

              869

              869

   

   

   

           191

   

   

   

  10

  NCSC Trụ sở xã Bình Thành

  2018-2020

  4591/QĐ-UBND, 31/10/2017

              2,575

             1,279

             1,279

          1,279

   

   

   

            1,127

           1,127

   

   

   

           152

   

   

   

  11

  Nhà Văn hoá ấp Long Sơn 1, xã Long Thạnh

  2020

  6680/QĐ-UBND, 28/10/2019

              1,320

             1,320

             1,320

          1,320

   

   

   

            1,310

           1,310

   

   

   

             10

   

   

   

  12

  Nhà Văn hoá ấp Long Hoà A1, xã Long Thạnh

  2020

  6683/QĐ-UBND, 28/10/2019

              1,200

             1,200

             1,200

          1,200

   

   

   

            1,182

           1,182

   

   

   

             18

   

   

   

  13

  Nhà Văn hoá ấp Long Trường 3, xã Long Thạnh

  2020

  6681/QĐ-UBND, 28/10/2019

              1,200

             1,200

             1,200

          1,200

   

   

   

            1,187

           1,187

   

   

   

             13

   

   

   

  14

  Nhà Văn hoá ấp Long trường 1, xã Long Thạnh

  2020

  6682/QĐ-UBND, 28/10/2019

              1,200

             1,200

             1,200

          1,200

   

   

   

            1,190

           1,190

   

   

   

             10

   

   

   

  15

  Nhà Văn hoá ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh

  2020

  6684/QĐ-UBND, 28/10/2019

              1,200

             1,200

             1,200

          1,200

   

   

   

            1,188

           1,188

   

   

   

             12

   

   

   

  16

  Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Long Thạnh 3 (điểm Long Trường 3), hạng mục: 6 phòng học nhà vệ sinh và thiết bị

  2020-2021

  4313/QĐ-UBND, 22/10/2018

              1,099

   

   

   

   

   

   

              270

              270

   

   

   

   

          270

   

   

  17

  Thiết bị UBND xã Hòa Mỹ

  2020-2021

   6826/QĐ-UBND, 31/10/2019

              1,400

             1,400

             1,260

          1,260

   

   

   

            1,382

           1,382

   

   

   

   

          122

   

   

  18

  Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục hạ tầng Trụ sở xã Hòa Mỹ

  2020-2021

   6824/QĐ-UBND, 31/10/2019

                 364

                364

                330

             330

   

   

   

              345

              345

   

   

   

   

            15

   

   

  19

  Công trình UBND huyện Phụng Hiệp; Hạng mục: Cải tạo đài phun nước

  2019-2020

   6677/QĐ-UBND, 28/10/2019

              1,074

   

   

   

   

   

   

              189

              189

   

   

   

   

          189

   

   

  V

  UBND huyện Vị Thủy

   

   

           72,103

          57,867

          46,826

       44,556

             -  

        70

              -  

        46,826

        44,556

             -  

          70

              -  

          594

          594

   

   

  (2)

  Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

   

   

           31,564

          19,676

            6,699

         6,629

             -  

        70

              -  

          7,151

          7,081

             -  

          70

              -  

             -  

          452

   

   

  1

  Đường Lê Hồng Phong nối dài, huyện Vị Thủy

   2013-2015

   3534/QĐ-UBND ngày 24/10/2013

              4,454

             4,454

                  23

               23

   

   

   

              104

              104

   

   

   

   

            81

   

   

  2

  Cụm Dân cư vượt lũ xã Vị Đông

  2011-2013

  2314/QĐ-UBND, 22/4/2011

             15,222

            15,222

                262

             262

   

   

   

              399

              399

   

   

   

   

          137

   

   

  3

  Bia căm thù thị trấn Nàng Mau, hạng mục: San lắp mặt bằng, hàng rào, sân đường nội bộ, cây xanh, bục đỡ bia, cấp nước cây xanh, điện chiếu sáng

  2010-2014

  794/QĐ-UBND, 08/6/2010

                 637

   

                  70

   

   

         70

   

                92

               22

   

          70

   

   

            22

   

   

  4

  Giao thông nông thôn xã Vĩnh Thuận Tây năm 2014, hạng mục: Đường Kinh Ngang

  2014-2016

  3536/QĐ-UBND, 24/10/2013

              8,492

   

             5,344

          5,344

   

   

   

            5,417

           5,417

   

   

   

   

            73

   

   

  5

  Nâng cấp, mở rộng tuyến đê bao kết hợp Giao thông nông thôn liên ấp 6-7, xã Vị Thắng

  2014-2016

  2839/QĐ-UBND, 04/8/2014

              2,759

   

             1,000

          1,000

   

   

   

            1,139

           1,139

   

   

   

   

          139

   

   

  (3)

  Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020

   

   

           40,539

          38,191

          40,127

       37,927

             -  

         -  

              -  

        39,675

        37,475

             -  

          -  

              -  

          594

          142

   

   

  1

  Nâng cấp, mở rộng Hội trường UBND các xã thuộc huyện Vị Thủy

  2016-2018

  QĐ số 10/QĐ-UBND ngày 18/01/2016

                 536

                536

                481

             481

   

   

   

              489

              489

   

   

   

   

              8

   

   

  2

  Đường Trà Sắt Kênh Ngang

  2016-2018

  1055/QĐ-UBND Ngày 31/03/2016 UBND

              4,448

             2,100

             4,300

          2,100

   

   

   

            4,328

           2,128

   

   

   

   

            28

   

   

  3

  Trang bị cơ sở vật chất trường Mầm non Hoa Hồng

  2018-2019

  3842/QĐ-UBND, 30/10/2017

                 600

                600

                535

             535

   

   

   

              571

              571

   

   

   

   

            36

   

   

  4

  Trường THCS Vị Bình, huyện Vị Thủy

  2019-2020

  3640/QĐ-UBND, 23/10/2018

             13,944

            13,944

            13,800

         13,800

   

   

   

          13,870

         13,870

   

   

   

   

            70

   

   

  5

  Nâng cấp, sửa chữa các trụ sở UBND xã thuộc huyện Vị Thủy. Hạng mục: UBND xã Vĩnh Thuận Tây, UBND xã Vị Bình, UBND xã Vĩnh Tường

  2019-2020

  3726/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

              6,000

             6,000

             6,000

          6,000

   

   

   

            5,981

           5,981

   

   

   

             19

   

   

   

  6

  Xây dựng panô, Cổng chào, xã Vị Trung và các ấp

  2020-2022

  1004/QĐ-UBND, 28/6/2019

                 851

                851

                851

             851

   

   

   

              796

              796

   

   

   

             55

   

   

   

  7

  Đường kênh 9 Thước, xã Vĩnh Trung

  2020-2022

  990/QĐ-UBND, 27/6/2019

                 960

                960

                960

             960

   

   

   

              902

              902

   

   

   

             58

   

   

   

  8

  Huyện ủy Vị Thủy. Hạng mục: lắp đặt điện, nước, rãnh thoát nước, vĩa hè

  2020-2022

  1045/QĐ-UBND, 02/7/2019

              1,100

             1,100

             1,100

          1,100

   

   

   

              987

              987

   

   

   

           113

   

   

   

  9

  Nâng cấp, sửa chữa đường Kinh Chùa (xã Vị Trung - Vị Đông)

  2020-2021

  3548/QĐ-UBND, 28/10/2019

              1,700

             1,700

             1,700

          1,700

   

   

   

            1,663

           1,663

   

   

   

             37

   

   

   

  10

  Nâng cấp, sửa chữa đường kênh 12000 ấp 7B1 xã Vị Thanh

  2020-2021

  3546/QĐ-UBND, 28/10/2019

              1,000

             1,000

             1,000

          1,000

   

   

   

              933

              933

   

   

   

             67

   

   

   

  11

  Trường Mầm non Họa Mi

  2020-2021

  3489/QĐ-UBND, 25/10/2019

              2,800

             2,800

             2,800

          2,800

   

   

   

            2,767

           2,767

   

   

   

             33

   

   

   

  12

  Trường Tiểu học Vị Thanh 2

  2020-2021

  3486/QĐ-UBND, 25/10/2019

              2,000

             2,000

             2,000

          2,000

   

   

   

            1,963

           1,963

   

   

   

             37

   

   

   

  13

  Trường Tiểu học Vị Bình 2

  2020-2021

  3485/QĐ-UBND, 25/10/2019

              2,000

             2,000

             2,000

          2,000

   

   

   

            1,945

           1,945

   

   

   

             55

   

   

   

  14

  Trường Tiểu học Vị Thủy 2, ấp 4

  2020-2021

  3480/QĐ-UBND, 25/10/2019

                 500

                500

                500

             500

   

   

   

              484

              484

   

   

   

             16

   

   

   

  15

  Trường Tiểu học Nàng Mau 2

  2020-2021

  3479/QĐ-UBND, 25/10/2019

              1,000

             1,000

             1,000

          1,000

   

   

   

              983

              983

   

   

   

             17

   

   

   

  16

  Trường Tiểu học Vị Bình 2 (điểm B)

  2020-2021

  3477/QĐ-UBND, 25/10/2019

              1,100

             1,100

             1,100

          1,100

   

   

   

            1,013

           1,013

   

   

   

             87

   

   

   
   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 39/2019/QH14
  Ban hành: 13/06/2019 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
  Ban hành: 06/04/2020 Hiệu lực: 06/04/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND Hậu Giang điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 5)

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
  Số hiệu:15/2020/NQ-HĐND
  Loại văn bản:Nghị quyết
  Ngày ban hành:04/09/2020
  Hiệu lực:14/09/2020
  Lĩnh vực:Đầu tư
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Huỳnh Thanh Tạo
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X