hieuluat

Quyết định 1638/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1638/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:23/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:23/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  ________

  Số: 1638/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

  ____________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội số: 84/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; 71/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2020 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV;

  Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ số: 50/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019; 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6703/TTr-BKHĐT ngày 09 tháng 10 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020 như sau:

  1. Điều chỉnh giảm 1.091,151 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn và điều chỉnh tăng tương ứng 1.091,151 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các dự án trong nội bộ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Phụ lục kèm theo.

  2. Điều chỉnh tăng 187,14 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại các địa phương cho các dự án của các địa phương tại Phụ lục kèm theo.

  3. Điều chỉnh giảm 9.318,342 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020 đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đồng thời bổ sung 517,142 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2020 cho các địa phương tại Phụ lục kèm theo.

  4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn điều chỉnh, bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

  Điều 2. Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 được giao, điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

  1. Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 tháng 10 năm 2020.

  2. Chịu trách nhiệm phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020 được bổ sung cho các dự án theo quy định Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương được giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương tại Điều 1, 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Bộ: KH&ĐT, TC;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao, điều chỉnh kế hoạch tại Điều 1;

  - Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao, điều chỉnh kế hoạch tại Điều 1;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT các Vụ: CN, NN, KGVX, NC, QHQT, QHĐP, TKBT, TH;

  - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

   

   

   

  Phụ lục I

  ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NSTW NĂM 2020 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

  (Kèm theo Quyết định số 1638/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

  ___________________________

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  Bộ, cơ quan trung ương và địa phương

   

   

  Kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn NSTW năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1706/QĐ-TTg

  Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài

  Kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn NSTW năm 2020 sau khi điều chỉnh

  TỔNG SỐ

  Trong đó:

  Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2020

  Điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2020

  TỔNG SỐ

  Trong đó:

  Các Dự án ODA thông thường

  Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

  Chương trình mục tiêu quốc gia

  Các Dự án ODA thông thường

  Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

  Chương trình mục tiêu quốc gia

   

  TỔNG SỐ

  33.282.935

  27.892.708

  3.654.192

  1.736.035

  9.318.342

  517.142

  24.481.735

  19.091.508

  3.654.192

  1.736.035

  I

  Bộ, ngành trung ương

  11.674.953

  11.464.167

  210.786

   

  4.346.137

   

  7.328.816

  7.118.030

  210.786

   

  1

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  103.600

  103.600

   

   

  30.000

   

  73.600

  73.600

   

   

  2

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  3.638.800

  3.579.605

  59.195

   

  1.808.605

   

  1.830.195

  1.771.000

  59.195

   

  3

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2.153.300

  2.123.703

  29.597

   

  147.008

   

  2.006.292

  1.976.695

  29.597

   

  4

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  619.800

  556.156

  63.644

   

  330.506

   

  289.294

  225.650

  63.644

   

  5

  Bộ Y tế

  1.100.600

  1.100.600

   

   

  444.361

   

  656.239

  656.239

   

   

  6

  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  245.800

  245.800

   

   

  87.657

   

  158.143

  158.143

   

   

  7

  Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  2.230.600

  2.172.250

  58.350

   

  1.135.000

   

  1.095.600

  1.037.250

  58.350

   

  8

  Khu công nghệ cao Hoà Lạc

  190.853

  190.853

   

   

  100.000

   

  90.853

  90.853

   

   

  9

  Bộ Công Thương

  138.000

  138.000

   

   

  138.000

   

   

   

   

   

  10

  Bộ Quốc phòng

  1.253.600

  1.253.600

   

   

  125.000

   

  1.128.600

  1.128.600

   

   

  II

  Địa phương

  21.607.982

  16.428.541

  3.443.406

  1.736.035

  4.972.205

  517.142

  17.152.919

  11.973.478

  3.443.406

  1.736.035

   

  Khu vực miền núi phía Bắc

  4.005.300

  3.290.920

  173.205

  541.175

  694.757

   

  3.310.543

  2.596.163

  173.205

  541.175

  1

  Tuyên Quang

  377.800

  377.800

   

   

   

   

  377.800

  377.800

   

   

  2

  Lào Cai

  1.050.700

  683.747

  60.221

  306.732

  368.017

   

  682.683

  315.730

  60.221

  306.732

  3

  Thái Nguyên

  452.900

  422.789

  30.111

   

  15.445

   

  437.455

  407.344

  30.111

   

  4

  Hoà Bình

  734.500

  651.627

  82.873

   

   

   

  734.500

  651.627

  82.873

   

  5

  Bắc Cạn

  808.200

  573.757

   

  234.443

   

   

  808.200

  573.757

   

  234.443

  6

  Bắc Giang

  581.200

  581.200

   

   

  311.295

   

  269.905

  269.905

   

   

   

  Đồng bằng Sông Hồng

  4.684.100

  4.184.609

  499.491

   

  1.811318

  106.477

  2.979.259

  2.479.768

  499.491

   

  7

  Thành phố Hà Nội

  3.299.500

  3.299.500

   

   

  1.752.582

   

  1.546.918

  1.546.918

   

   

  8

  Quảng Ninh

  572.300

  572.300

   

   

  5.400

   

  566.900

  566.900

   

   

  9

  Vĩnh Phúc

  90.500

  90.500

   

   

  31.289

   

  59.211

  59.211

   

   

  10

  Hà Nam

  486.000

  126.000

  360.000

   

   

  106.477

  592.477

  232.477

  360.000

   

  11

  Ninh Bình

  235.800

  96.309

  139.491

   

  22.047

   

  213.753

  74.262

  139.491

   

   

  Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

  6.496.500

  4.612.834

  1.191.708

  691.958

  730.237

  100.000

  5.866.263

  3.982.597

  1.191.708

  691.958

  12

  Nghệ An

  453.700

  339.345

  114.355

   

  56.018

   

  397.682

  283.327

  114.355

   

  13

  Hà Tĩnh

  859.800

  600.485

  101.317

  157.998

   

  100.000

  959.800

  700.485

  101.317

  157.998

  14

  Quảng Bình

  898.000

  593.091

  110.447

  194.462

   

   

  898.000

  593.091

  110.447

  194.462

  15

  Quảng Trị

  1.288.900

  1.009.228

  146.539

  133.133

  325.976

   

  962.924

  683.252

  146.539

  133.133

  16

  Quảng Nam

  912.200

  577.854

  334.346

   

  348.243

   

  563.957

  229.611

  334.346

   

  17

  Bình Định

  1.041.000

  792.924

  113.325

  134.751

   

   

  1.041.000

  792.924

  113.325

  134.751

  18

  Phú Yên

  340.300

  268.034

  72.266

   

   

   

  340.300

  268.034

  72.266

   

  19

  Ninh Thuận

  702.600

  431.873

  199.113

  71.614

   

   

  702.600

  431.873

  199.113

  71.614

   

  Tây Nguyên

  1.511.800

  971.445

  293.807

  246.548

  39.815

   

  1.471.985

  931.630

  293.807

  246.548

  20

  Đắc Lắk

  639.900

  321.086

  72.266

  246.548

   

   

  639.900

  321.086

  72.266

  246.548

  21

  Đắc Nông

  256.900

  208.723

  48.177

   

   

   

  256.900

  208.723

  48.177

   

  22

  Gia Lai

  390.400

  217.036

  173.364

   

  39.815

   

  350.585

  177.221

  173.364

   

  23

  Lâm Đồng

  224.600

  224.600

   

   

   

   

  224.600

  224.600

   

   

   

  Đông Nam Bộ

  825300

  825300

   

   

  474.270

   

  351.030

  351.030

   

   

  24

  Đồng Nai

  161.100

  161.100

   

   

  161.100

   

   

   

   

   

  25

  Bình Dương

  505.200

  505.200

   

   

  242.620

   

  262.580

  262.580

   

   

  26

  Bình Phước

  43.700

  43.700

   

   

   

   

  43.700

  43.700

   

   

  27

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  115.300

  115.300

   

   

  70.550

   

  44.750

  44.750

   

   

   

  Đồng bằng Sông Cửu Long

  4.084.982

  2.543.433

  1.285.195

  256.354

  1.221.808

  310.665

  3.173.839

  1.632.290

  1.285.195

  256.354

  28

  Long An

  296.500

  136.712

  159.788

   

  56.417

   

  240.083

  80.295

  159.788

   

  29

  Bến Tre

  373.600

  173.770

  199.830

   

  69.070

   

  304.530

  104.700

  199.830

   

  29

  Trà Vinh

  316.182

  71.750

  120.443

  123.989

   

  66.205

  382.387

  137.955

  120.443

  123.989

  30

  Đồng Tháp

  391.900

  271.457

  120.443

   

  181.774

   

  210.126

  89.683

  120.443

   

  30

  Cần Thơ

  1.386.600

  1.260.135

  126.465

   

  794.213

   

  592.387

  465.922

  126.465

   

  31

  Hậu Giang

  210.600

  156.401

  54.199

   

   

  26.505

  237.105

  182.906

  54.199

   

  33

  Sóc Trăng

  461.900

  96.472

  233.063

  132.365

  12.000

  217.955

  667.855

  302.427

  233.063

  132.365

  34

  Vĩnh Long

  228.800

  158.616

  70.184

   

  20.000

   

  208.800

  138.616

  70.184

   

  35

  Cà Mau

  418.900

  218.120

  200.780

   

  88.334

   

  330.566

  129.786

  200.780

   

   

   

  Phụ lục II

  DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NSTW GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỪ NGUỒN 10% DỰ PHÒNG TẠI BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

  (Kèm theo Quyết định số 1638/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

  ______________________________

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Thời gian KC-HT

  Nhà tài trợ

  Ngày ký kết hiệp định

  Quyết định đầu tư/Quyết định đầu tư điều chỉnh

  Kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài trung hạn 2016-2020 đã giao

  Điều chỉnh tăng kế hoạch từ nguồn 10% dự phòng vốn nước ngoài nguồn NSTW tại địa phương

  Kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài trung hạn 2016- 2020 sau khi điều chỉnh

  Số quyết định

  TMĐT

  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

  Trong đó:

  Vốn đối ứng

  Vốn nước ngoài

  Tổng số

  Trong đó:

  NSTW

  Tổng số

  Trong đó: cấp phát từ NSTW

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

  2.511.251

  369.036

  132.446

  2.142.215

  2.059.022

  1.577.618

  187.140

  1.764.758

   

  QUẢNG BÌNH

   

   

   

   

  390.280

  129.094

  85.466

  261.186

  260.347

  213.930

  46.417

  260.347

  1

  Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn

  2016-

  2020

  Đan Mạch

   

  3149/QĐ-UBND ngày 31/10/2014; 1106/QĐ-UBND ngày 07/05/2014

  360.053

  122.095

  85.466

  237.958

  237.958

  200.648

  37.310

  237.958

  2

  Dự án giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất GĐ II

  2017-

  2021

  ADB

  23/01/2015

  2981, 2982, 2983, 2984, 2990, 2991/QĐ-UBND ngày 05/8/2019; 3376, 3377/QĐ-UBND ngày 06/9/2019; 243, 244, 245/QĐ-UBND ngày 21/01/2020

  30.227

  6.999

   

  23.228

  22.389

  13.282

  9.107

  22.389

   

  BÌNH ĐỊNH

   

   

   

   

  1.600.904

  155.877

   

  1.445.027

  1377.570

  1.040.160

  100.000

  1.140.160

  1

  Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (WB8)

  2015-

  2022

  WB

  9/11/2015

  4638/QĐ-BNN-HTQT 09/11/2015

  284.680

  14.853

   

  269.827

  202.370

  100.000

  56.000

  156.000

  2

  Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Bình Định

  2017-

  2021

  WB

  28/3/2017

  1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017; 3706/QĐ-UBND ngày 14/10/2019

  1.316.224

  141.024

   

  1.175.200

  1.175.200

  940.160

  44.000

  984.160

   

  PHÚ YÊN

   

   

   

   

  220.929

  37.085

   

  183.844

  168.947

  116.266

  27.077

  143.343

  1

  Dự án đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung tại TP Tuy Hòa, hệ thống xử lý nước thải y tế cho bệnh viện sản nhi và nâng cấp khu xử lý nước thải cho các bệnh viện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa, và Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

  2016-

  2018

  KFW

  2013

  719/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

  43.771

  7.175

   

  36.596

  36.596

  31.283

  5.313

  36.596

  2

  Dự án Tăng cường trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản Nhi; Khoa ung thư (Bệnh viện Đa khoa Tỉnh) và các Bệnh viện - Sơn Hoà, Đồng Xuân, Tây Hoà và Tuy An, tỉnh Phú Yên

  2015-

  2020

  KFW

  2013

  QĐ số 1479/QĐ-UBND ngày 14/8/15; 732/QĐ-UBND ngày 20/5/2019

  87.314

  14.552

   

  72.762

  72.762

  72.762

  4.365

  77.127

  3

  Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Phú Yên

  2017-

  2022

  WB

  23/12/2016

  1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016; 2096/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

  89.844

  15.358

   

  74.486

  59.589

  12.221

  17.399

  29.620

   

  LÂM ĐỒNG

   

   

   

   

  299.138

  46.980

  46.980

  252.158

  252.158

  207.262

  13.646

  220.908

   

  Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên

  2014-

  2019

  ADB

  01/08/2014

  1261/QĐ-BNN-HTQT, 4/6/2013; 3168/QĐ-BNN-KH, 3168/QĐ-BNN-KH ngày 28/7/2016; 591/QĐ-UBND ngày 21/3/2014;

  1653/QĐ-UBND ngày 27/7/2017; 1261/QĐ-UBND ngày 22/6/2018; 1183/QĐ-UBND ngày 31/3/2019;

  299.138

  46.980

  46.980

  252.158

  252.158

  207.262

  13.646

  220.908

   

   

   

   

  PHỤ LỤC III

  DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CHO CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

  (Kèm theo Quyết định số 1638/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

  ______________________________

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Địa điểm XD

  Thời gian KC-HT

  Quyết định đầu tư

  Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được giao

  Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau khi được điều chỉnh

  Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

  Tổng mức đầu tư

  Trong đó: NSTW

  Tổng số

  Trong đó: NSTW

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  Dự án thành phần đoạn Phan

  Thiết - Dầu Giây

  Bình Thuận, Đồng Nai

  2020-

  2022

  2229/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018, 1166/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2020, 1470/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2020

  12.577.487

  12.577.487

  2.479.595

  2.479.595

  2.979.595

  2

  Dự án thành phần cầu Mỹ Thuận

  2 và đường dẫn hai đầu cầu

  Tiền Giang,

  Vĩnh Long

  2019-

  2023

  2199/QĐ-BGTVT ngày

  10/10/2018

  5.003.064

  5.003.064

  3.692.029

  3.169.000

  3.192.029

   

   

   

  Phụ lục IV

  DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NSTW GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỪ NGUỒN ĐIỀU CHỈNH GIỮA CÁC DỰ ÁN TRONG NỘI BỘ CỦA BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

  (Kèm theo Quyết định số 1638/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Thời gian KC-HT

  Nhà tài trợ

  Ngày ký kết hiệp định

  Quyết định đầu tư/Quyết định đầu tư điều chỉnh

  Kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài trung hạn 2016-2020 đã giao

  Kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài trung hạn 2016- 2020 sau khi điều chỉnh

  Số quyết định

  TMĐT

  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

  Trong đó:

  Vốn đối ứng

  Vốn nước ngoài

  Tổng số

  Trong đó: NSTW

  Tổng số

  Trong đó: cấp phát từ NSTW

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

  27.636.177

  5.323.935

  2.484.986

  22.302.712

  20.234.284

  11.023.684

  11.023.684

   

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

   

   

   

  1.536.712

  303.333

  303.333

  1.233.379

  1.233.379

  843.172

  843.172

  1

  Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) (Phần do Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện từ nguồn NSTW)

  2017-

  2021

  WB

  23/12/2016

  1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016

  835.000

  135.000

  135.000

  700.000

  700.000

  333.517

  309.792

  2

  Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của Trung tâm Khí thượng Thủy văn quốc gia (ODA Phần Lan 3)

  2016-

  2020

  FIN

  14/12/2015

  2439/QĐ-BTNMT, 30/10/2014; 1450/QĐ-BTNMT ngày 27/6/2016; 1691/QĐ-BTNMT ngày 03/8/2020

  701.712

  168.333

  168.333

  533.379

  533.379

  509.655

  533.380

   

  BỘ Y TẾ

   

   

   

   

  4.401.849

  236.575

  98.172

  4.208.973

  4.156.946

  3.249.242

  3.249.242

   

  Dự án Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy

  2016-

  2020

  Áo

  27/10/2016

  6052/QĐ-BYT,

  4/10/2018; 4097/QĐ-BYT ngày 6/9/2019; 4002/QĐ-BYT ngày 17/9/2020

  1.154.938

  114.400

  50.000

  1.040.538

  988.511

  955.130

  988.511

   

  Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng

  2013-

  2020

  WB

  01/8/2013

  2136/QĐ-BYT, 16/6/2014;

  7041/QĐ-BYT, 28/11/2016;

  4085/QĐ-BYT ngày 15/10/2019

  3.246.911

  122.175

  48.172

  3.168.435

  3.168.435

  2.294.112

  2.260.731

   

  TUYÊN QUANG

   

   

   

   

  1.257.204

  247.606

  154.070

  1.009.598

  962.551

  602.648

  602.648

   

  Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Tuyên Quang

   

  WB

  18/7/2018

  1497/QĐ-UBND, 17/12/2014

  843.287

  171.189

  154.070

  672.098

  625.051

  597.801

  592.963

   

  Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang

   

  Hàn

  Quốc

  23/01/2019

  85/QĐ-UBND, 21/3/2019

  413.917

  76.417

   

  337.500

  337.500

  4.847

  9.685

   

  HÒA BÌNH

   

   

   

   

  1.161.130

  488.955

  41.126

  672.175

  530.288

  347.706

  347.706

  1

  Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ

  2018-

  2020

  EU

  01/12/2017

  3337/QĐ-BTC 17/9/2018; 1651/QĐ-TTg 27/10/2017; 980/QĐ-UBND 17/4/2018

  59.076

  19.076

  19.076

  40.000

  40.000

  28.800

  40.000

  2

  Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

  2016-

  2021

  WB

  08/04/2016

  4638/QĐ-BNN-HTQT, 9/11/2015

  813.150

  417.600

  22.050

  395.550

  336.218

  297.849

  278.702

  3

  Dự án Cải tạo tường kè, chống sạt lở và hạng mục phụ trợ trường phổ thông dân tộc bán trú THCS và tiểu học xã Đồng Nghê, huyện Đà Bắc

   

  Trung

  Quốc

   

  912/QĐ-TTg ngày 25/7/2020; 150/QĐ-SKHĐT ngày 28/9/2018

  2.651

   

   

  2.651

  2.651

  2.651

  2.651

  4

  Dự án Trạm y tế xã Trung Thành, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

   

  Trung

  Quốc

   

  912/QĐ-TTg ngày 25/7/2021; 152/QĐ-SKHĐT ngày 01/10/2018

  5.000

   

   

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  5

  Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở

   

  WB

   

  324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019; 654QĐ-UBND ngày 01/4/2019

  258.667

  52.279

   

  206.388

  123.833

  1.500

  1.500

  6

  Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất, giai đoạn 2

  2014-

  2020

  WB

  23/01/2015

  1534/QĐ-TTg 03/8/2016; 2681/QĐ-BGDĐT 04/8/2016

  22.586

   

   

  22.586

  22.586

  11.906

  19.853

   

  BẮC KẠN

   

   

   

   

  2.413.824

  775.860

  442.537

  1.637.964

  1.456.066

  641.804

  641.804

  1

  Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc- thị xã Bắc Kạn (giai đoạn II)

  2016-

  2020

  WB

  17/07/2014

  1721, 30/10/2015

  622.113

  217.499

  195.749

  404.614

  376.291

  357.642

  307.642

  2

  Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)

  2017-

  2022

  IFAD

  24/03/2017

  1438, 07/9/2016

  840.129

  364.129

  106.936

  476.000

  398.160

  216.000

  175.575

  3

  Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn- Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn

  2017- 2022

  ADB

  12/04/2018

  1205/QĐ-TTg 17/8/2017; Bắc Kạn: 1249/QĐ-UBND 25/8/2017; 1767/QĐ-UBND 23/10/2018

  951.582

  194.232

  139.852

  757.350

  681.615

  68.162

  158.587

   

  HÀ NAM

   

   

   

   

  5.067.018

  925.749

  349.150

  4.141.269

  3.003.969

  509.161

  509.161

  1

  Dự án đầu tư xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý phục vụ tiêu thoát nước chống ngập úng và kết hợp sản xuất nông nghiệp

  2015- 2018

  BEL

  30/09/2016

  2278/QĐ-TTg ngày 25/11/2013;

  1266/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

  517.818

  167.549

  83.750

  350.269

  350.269

  243.791

  350.268

  2

  Dự án Tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam

  2018-

  2024

  JP

   

  1697/QĐ-TTg ngày 03/11/2017

  4.549.200

  758.200

  265.400

  3.791.000

  2.653.700

  265.370

  158.893

   

  NGHỆ AN

   

   

   

   

  4.477.194

  1.410.796

  569.471

  3.066.898

  2.963.601

  1.698.643

  1.698.643

  1

  Phát triển đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vinh

  2012- 2017

  WB

  12/01/2012

  4522, 25/10/11; 5267, 07/11/13;

  563 17/2/14

  3.180.778

  1.142.378

  443.061

  2.038.400

  2.038.400

  1.464.643

  1.414.477

  2

  Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Cửa Lò-GĐ II

  2010 đến 2015

   

  04/01/2001

  6777, 21/12/09

  447.037

  180.586

  126.410

  266.451

  266.451

  4.000

   

  3

  Xây dựng Công trình: Nâng cấp Trưởng Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc giai đoạn III

  2014- 2017

   

  21/02/2014

  5873, 30/10/14

  156.000

  33.500

   

  123.000

  123.000

  20.000

   

  4

  Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập (WB8)

  2016- 2022

  WB

  08/04/2016

  4638/BNN-HTQT, 09/11/15

  517.240

  26.998

   

  490.242

  416.706

  200.000

  216.706

  5

  Tăng cường quản lý đất đai và sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nghệ An

  2017- 2022

  WB

  23/12/2016

  1236/QĐ-BTNMT, 30/5/2016; 930/QĐ-TTg, 30/5/2016; QĐ 1518/QĐ-UBND ngày 17/4/2017; QĐ 1831/QĐ-UBND ngày 10/6/2020

  176.139

  27.334

   

  148.805

  119.044

  10.000

  67.460

   

  QUẢNG TRỊ

   

   

   

   

  3.701.605

  414.609

  316.112

  3.286.995

  3.242.857

  2.223.627

  2.223.627

  1

  Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Quảng Trị

  2014-

  2019

  WB

  31/5/2011

  QĐ 1450a/QĐ-UBND, 1451a/QĐ-UBND, 1452/QĐ-UBND ngày 10/7/2015; QĐ 2320/QĐ-UBND, 2321/QĐ-UBND, 2322/QĐ-UBND ngày 25/8/2017

  65.443

  4.700

   

  60.742

  60.742

  55.884

  54.068

  2

  Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị

  2012- 2021

  JICA

  30/3/2012

  319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012; 1405/QĐ-UBND ngày 08/8/2012; 3728/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

  225.180

  22.365

   

  202.815

  202.815

  53.000

  53.487

  3

  Dự án giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất

  2016- 2021

  ADB

  23/01/2015

  2178/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2014; 494/QĐ-UBND ngày 15/3/2016; 540/QĐ-UBND ngày 21/3/2016; 541/QĐ-UBND ngày 21/3/2016; 495/QĐ-UBND ngày 15/3/2016; Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 06/3/2020

  22.724

  4.389

   

  18.335

  18.335

  14.601

  15.930

  4

  Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông

  2013- 2018

  ADB

  17/01/2013

  1358/QĐ-UBND ngày 02/8/2012; 2830/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

  2.253.841

  244.185

  219.767

  2.009.656

  2.009.656

  1.593.498

  1.553.498

  5

  Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

   

  WB

  08/04/2016

  1858/QĐ-TTg, 02/11/2015;

  4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 9/11/2015

  226.800

  11.920

   

  214.880

  199.838

  91.800

  161.800

  6

  Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

  2016- 2018

   

  30/12/2016

  1971/QĐ-UBND, 14/9/2015;

  2010/QĐ-UBND, 24/7/2017

  319.151

  28.198

  20.000

  290.953

  261.857

  297.039

  287.039

  7

  Đường giao thông Thạch Kim-Hiền Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

  2012-

  2015

  SA

  09/10/2012

  1795/QĐ-UBND ngày 02/10/2012; 878/QĐ-UBND ngày 26/4/2016

  400.222

  67.394

  59.845

  332.828

  332.828

  92.805

  82.805

  8

  Dự án quản lý thiên tai (WB5)

  2012-

  2017

  ADB

  13/09/2012

  1370/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/6/2012

  188.244

  31.458

  16.500

  156.786

  156.786

  25.000

  15.000

   

  NINH THUẬN

   

   

   

   

  750.849

  124.447

  43.981

  626.402

  626.402

  168.341

  168.341

  1

  Trường Trung cấp nghề tỉnh Ninh Thuận

  2011-

  2015

  SA

  04/06/2011

  1429, 23/7/12; 2215, 30/10/2013

  423.622

  62.830

  43.981

  360.792

  360.792

  141.341

  129.841

  2

  Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung-Khoản vay bổ sung

  2015-

  2018

  ADB

  23/01/2015

  1074/QĐ-UBND ngày 19/5/2015, 610/QĐ-UBND ngày 17/4/2018, 1251/QĐ-UBND ngày 29/6/2017

  327.227

  61.617

   

  265.610

  265.610

  27.000

  38.500

   

  ĐẮK NÔNG

   

   

   

   

  2.031.620

  304.389

  143.039

  1.673.503

  1.448.348

  524.305

  524.505

  1

  Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững Vnsat)

  2015-

  2020

  WB

  09/07/2015

  1902/QĐ-BNN 29/5/2015; 5566/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/12/2016; 1974/QĐ-UBND ngày 8/12/2015

  260.688

  49.515

  39.612

  157.445

  157.445

  107.000

  70.500

  2

  Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới, tỉnh Đắk Nông

  2016-

  2022

   

  10/03/2016

  QĐ 3606/QĐ-BNN, ngày 04/9/2015

  201.807

  17.952

   

  183.855

  168.589

  166.899

  121.612

  3

  Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới

  2017-

  2022

  ADB

  04/05/2017

  1288/QĐ-UBND 26/7/2016;

  568.858

  79.996

  63.996

  488.862

  391.090

  58.663

  70.663

  4

  Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vay vốn ADB tỉnh Đắk Nông

  2018- 2024

  ADB

  28/12/2018

  1074/QĐ-UBND ngày 11/7/2018; 1073/QĐ-UBND ngày 11/7/2018

  501.019

  102.332

   

  398.687

  318.950

   

  4.000

  5

  Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên

  2014- 2019

  ADB

  01/08/2014

  1261/QĐ-BNN-HTQT, 4/6/2013; 3168/QĐ-BNN-KH, 28/7/2016, 1362/QĐ-UBND 10/9/2015, 337/QĐ-UBND 28/2/2017, 1868/QĐ-UBND 28/10/2016, 493/QĐ-UBND 09/4/2018, 2167/QĐ-UBND 27/12/2018, 572/QĐ-UBND 23/4/2015, 573/QĐ-UBND 23/4/2015

  269.523

  42.444

  29.711

  227.079

  227.079

  91.943

  128.943

  6

  Sửa chữa vả nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Đắk Nông

  2016- 2022

  WB

  08/04/2016

  4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09 tháng 11 năm 2015

  229.725

  12.150

  9.720

  217.575

  185.095

  100.000

  128.787

   

  BÌNH PHƯỚC

   

   

   

   

  837.173

  91.616

  23.995

  745.557

  609.977

  214.835

  214.835

  1

  Dự án mở rộng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thị xã Đồng Xoài công suất 10000 m3/ngày đêm

  2011- 2015

  WB

  15/07/2012

  440/QĐ-UBND ngày 02/03/2011

  341.615

  47.989

  23.995

  293.626

  293.626

  167.382

  93.493

  2

  Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Bình Phước

  2017- 2022

  ADB

  04/05/2017

  920/QĐ-UBND ngày 17/4/2017

  495.558

  43.627

   

  451.931

  316.351

  47.453

  121.342

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị quyết 71/2018/QH14 của Quốc hội về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 12/11/2018 Hiệu lực: 12/11/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 39/2019/QH14
  Ban hành: 13/06/2019 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 84/2019/QH14 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 14/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019
  Ban hành: 15/07/2019 Hiệu lực: 15/07/2019 Tình trạng: Đã đính chính lại
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị quyết 87/2019/QH14 của Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2020
  Ban hành: 14/11/2019 Hiệu lực: 14/11/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Nghị quyết 122/2020/QH14 của Quốc hội về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
  Ban hành: 19/06/2020 Hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Nghị quyết 129/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
  Ban hành: 11/09/2020 Hiệu lực: 11/09/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1638/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:1638/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:23/10/2020
  Hiệu lực:23/10/2020
  Lĩnh vực:Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X