hieuluat

Quyết định 539/QĐ-LĐTBXH dự toán mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tp.HCM

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:539/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
  Ngày ban hành:18/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:18/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đầu tư, Y tế-Sức khỏe
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  _______

  Số: 539/-LĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

  _____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

  Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

  Căn cứ Quyết định số 1621/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

  Xét đề nghị của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 006/TTr-BVCHPHCNTPHCM-KD ngày 13/3/2020 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh và Tờ trình số 007/TTr-BVCHPHCNTPHCM ngày 06/4/2020 về việc bổ sung hồ sơ dự toán thiết bị (kèm theo hồ sơ có liên quan);

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt dự toán dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh như sau:

  Dự toán dự án: 50.000.000.000 đồng.

  (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

  Trong đó:

  - Chi phí thiết bị:

  43.659.800.000

  đồng

  - Chi phí quản lý dự án:

  723.425.000

  đồng

  - Chi phí tư vấn xây dựng:

  673.240.000

  đồng

  - Chi phí khác:

  321.024.000

  đồng

  - Chi phí dự phòng:

  4.622.511.000

  đồng

   

   

  Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh theo chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo Quyết định này.

  Chủ đầu tư dự án căn cứ vào các nội dung được phê duyệt tại Điều 2 của Quyết định này chịu trách nhiệm rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy mô hoạt động của bệnh viện, phù hợp với yêu cầu thực tế, nhu cầu sử dụng và tiết kiệm chi phí để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành. Đối với gói thầu thiết bị, giao Chủ đầu tư xem xét, quyết định thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với yêu cầu thực tế và khả năng bố trí vốn của Ngân sách nhà nước, không gây nợ đọng vốn.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Trung tâm Thông tin (công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ);

  - Lưu: VT, Vụ KHTC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Tấn Dũng

   
   

   

  Phụ lục số 01

  Dự toán dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh
  (Kèm theo Quyết định số 539/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  Đơn vị: đồng

  Stt

  Nội dung chi phí

  Dự toán (đồng)

  I

  CHI PHÍ THIẾT BỊ

  43.659.800.000

  II

  CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

  723.425.000

  III

  CHI PHÍ TƯ VẤN

  673.240.000

  1

  Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

  182.085.000

  2

  Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

  32.730.000

  3

  Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thiết bị

  103.910.000

  4

  Chi phí giám sát, lắp đặt thiết bị

  278.112.000

  5

  Chi phí thẩm định giá

  76.403.000

  IV

  CHI PHÍ KHÁC

  321.024.000

  1

  Kiểm toán

  173.250.000

  2

  Thẩm tra phê duyệt quyết toán

  99.750.000

  3

  Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu

  24.012.000

  4

  Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

  24.012.000

  V

  DỰ PHÒNG

  4.622.511.000

   

  TỔNG CỘNG

  50.000.000.000

   
   

  Phụ lục số 02
  Danh mục thiết bị dụ án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí
  Minh

  (Kèm theo Quyết định số 539/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bọ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  Đơn vị: đồng

  Stt

  Tên thiết bị

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  1

  Bàn mổ điện đa năng

  3

  820.000.000

  2.460.000.000

  2

  Đèn mổ treo trần hai nhánh có camera

  2

  1.100.000.000

  2.200.000.000

  3

  Đèn mổ treo trần hai nhánh 160.000 lux

  2

  780.000.000

  1.560.000.000

  4

  Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số

  3

  350.000.000

  1.050.000.000

  5

  Máy gây mê kèm thở

  3

  801.600.000

  2.404.800.000

  6

  Kính hiển vi phẫu thuật cột sống

  1

  6.000.000.000

  6.000.000.000

  7

  Dao mổ điện cao tần

  3

  180.000.000

  540.000.000

  8

  Máy thở cao cấp

  6

  870.000.000

  5.220.000.000

  9

  Hệ thống monitor trung tâm theo dõi bệnh nhân bao gồm: 01 máy chính và 16 Monitor theo dõi bệnh nhân 05 thông số

  1

  3.000.000.000

  3.000.000.000

  10

  Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

  1

  200.000.000

  200.000.000

  11

  Bơm tiêm tự động

  10

  45.000.000

  450.000.000

  12

  Máy truyền dịch

  4

  54.000.000

  216.000.000

  13

  Máy hút dịch

  18

  19.500.000

  351.000.000

  14

  Máy sốc tim, tạo nhịp

  1

  350.000.000

  350.000.000

  15

  Bàn khám

  20

  22.000.000

  440.000.000

  16

  Hệ thống robot tập đi

  1

  6.500.000.000

  6.500.000.000

  17

  Máy tập chi dưới tại giường

  1

  530.000.000

  530.000.000

  18

  Hệ thống luyện tập dáng đi kết hợp trút bỏ tải trọng, hỗ trợ di chuyển cho bệnh nhân bại liệt, chấn thương chỉnh hình đột quỵ bại não...

  4

  550.000.000

  2.200.000.000

  19

  Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ

  2

  370.000.000

  740.000.000

  20

  Máy điều trị sóng ngắn

  2

  300.000.000

  600.000.000

  21

  Máy trị liệu bằng từ - rung - nhiệt 2 kênh

  1

  350.000.000

  350.000.000

  22

  Hệ thống buồng điều trị, điều dưỡng oxy cao áp chủ động cung cấp nguồn oxy loại 1,5 ATA

  1

  2.100.000.000

  2.100.000.000

  23

  Giường bệnh nhân

  200

  12.000.000

  2.400.000.000

  24

  Tủ đầu giường

  200

  4.800.000

  960.000.000

  25

  Nồi hấp tiệt trùng

  1

  380.000.000

  380.000.000

  26

  Máy giặt 45kg

  1

  458.000.000

  458.000.000

   

  Tổng cộng

   

   

  43.659.800.000

   

   

  Ghi chú : Chủ đầu tư căn cứ giá trị được duyệt nêu trên để lựa chọn danh mục thiết bị theo thông số kỹ thuật cho phù hợp để làm căn cứ phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định.

   

  Phụ lục số 03

  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

  (Kèm theo Quyết định số 539/QĐ-LĐTBXH ngày 18/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  Stt

  Tên gói thầu

  Giá gói thầu (Đồng)

  Nguồn vốn

  Hình thức lựa chọn nhà thầu

  Phương thức lựa chọn nhà thầu

  Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

  Loại hợp đồng

  Thời gian thực hiện hợp đồng

  I

  Phần công việc đã thực hiện

  291.218.000

   

   

   

   

   

   

  1

  Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi

  182.085.000

  Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

   

   

   

   

   

  2

  Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

  32.730.000

   

   

   

   

   

  3

  Chi phí thẩm định giá thiết bị

  76.403.000

  Ngân sách nhà nước

  Chỉ định thầu rút gọn

   

  Quý I/2020

  Trọn gói

  30 ngày

  II

  Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

  823.175.000

   

   

  1

  Chi phí quản lý dự án

  723.425.000

  Ngân sách nhà nước

  2

  Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

  99.750.000

  III

  Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  44.263.096.000

   

   

   

   

   

   

  1

  Gói thầu Thiết bị y tế

  43.659.800.000

  Ngân sách nhà nước

  Đấu thầu rộng rãi trong nước

  01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

  Quý II-III/2020

  Trọn gói

  06 tháng

  2

  Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thiết bị y tế

  103.910.000

  Chỉ định thầu rút gọn

   

  Quý II-III/2020

  Trọn gói

  30 ngày

  3

  Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị y tế

  48.024.000

  Chỉ định thầu rút gọn

   

  Quý II-III/2020

  Trọn gói

  30 ngày

  4

  Giám sát lắp đặt thiết bị y tế

  278.112.000

  Chỉ định thầu rút gọn

   

  Quý II-III/2020

  Trọn gói

  Theo tiến độ thực hiện

  5

  Kiểm toán

  173.250.000

  Chỉ định thầu rút gọn

   

  Năm 2021

  Trọn gói

  60 ngày

   

   

  Ghi chú: Chủ đầu tư rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy mô hoạt động của bệnh viện, phù hợp với yêu cầu thực tế, nhu cầu sử dụng và tiết kiệm chi phí, đơn giá phù hợp với thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định. Đối với gói thầu thiết bị, Chủ đầu tư xem xét, quyết định thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với yêu cầu thực tế và khả năng bố trí vốn của Ngân sách nhà nước, không gây nợ đọng vốn.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 49/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
  Ban hành: 26/06/2014 Hiệu lực: 15/08/2014 Tình trạng: Không còn phù hợp
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
  Ban hành: 31/12/2015 Hiệu lực: 15/02/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 14/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 539/QĐ-LĐTBXH dự toán mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tp.HCM

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu:539/QĐ-LĐTBXH
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:18/05/2020
  Hiệu lực:18/05/2020
  Lĩnh vực:Đầu tư, Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Tấn Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X