hieuluat

Quyết định 633/QĐ-TBT gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các chuyên đề giao cho các bộ, ngành

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổ Biên tập Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 633/QĐ-TBT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Chí Dũng
  Ngày ban hành: 29/04/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/04/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư
 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  TỔ BIÊN TẬP

  __________

  Số: 633/QĐ-TBT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng của các chuyên đề giao cho các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiên cứu, viện, trường đại học để phục vụ cho việc xây dựng đề cương chi tiết và dự thảo Chiến lược 10 năm 2021-2030 và Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025

  _________________

  TỔ TRƯỞNG T BIÊN TẬP CỦA TIỂU BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

   

  Căn cứ Quyết định số 150-QĐ/TW ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thành lập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

  Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

  Căn cứ Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội tại phiên họp lần thứ 2 của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội về xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

  Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BKHĐT ngày 29/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị nghiên cứu các chuyên đề phục vụ xây dựng Chiến lược 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 05 năm 2021-2025;

  Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-TBT ngày 04/9/2019 của Tổ trưởng Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội về việc điều chỉnh nội dung điểm 3 mục I tại Danh mục nhiệm vụ giao cho các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiên cứu, viện, trường đại học nghiên cứu các chuyên đề để phục vụ cho việc xây dựng đề cương chi tiết và dự thảo Chiến lược 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-BKHĐT ngày 29/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổ biên tập và Chánh Văn phòng Bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với các chuyên đề giao cho các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiên cứu, viện, trường đại học để phục vụ cho việc xây dựng đề cương chi tiết và dự thảo Chiến lược 10 năm 2021-2030 và Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 đối với các cơ quan, đơn vị trong danh sách tại Phụ lục kèm theo.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các thành viên của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và các đơn vị, cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  - Bộ Tài chính;

  - Chánh Văn phòng Bộ;

  - Phòng Tài vụ (2b);

  - Lưu: VT, VPTBT(3b)

  TỔ TRƯỞNG TỔ BIÊN TẬP
  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Chí Dũng

   

   

   

  Phụ lục

  DANH SÁCH CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƯỢC GIA HẠN

  (Kèm theo Quyết định số 633/QĐ-TBT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Tổ trưởng Tổ biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội)

   

  Stt

  Tên cơ quan thực hiện

  Số Hợp đồng giao nhiệm vụ

  I.

  Danh sách các hợp đồng đã tổ chức nghiệm thu

  1

  Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

  8, 20, 40

  2

  Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

  16, 34

  3

  Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

  37

  4

  Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

  54, 59

  5

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  7, 9.3, 9.4, 9.5, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 45, 49.1, 52.1, 82, 101, 119, 123.1

  6

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  18, 35

  7

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  27, 91, 109

  8

  Bộ Khoa học và công nghệ

  65,114

  9

  Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ)

  99

  10

  Đại học Kinh tế quốc dân

  11, 23, 48, 92

  11

  Học viện Chính trị quốc gia HCM

  3, 115

  12

  Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam

  68

  13

  Hội Khoa học kinh tế Việt Nam

  124, 127

  14

  Hội Luật gia Việt Nam

  77

  15

  Thành phố Hà Nội

  01

  16

  Thành phố Hải Phòng

  86

  II.

  Danh sách các hợp đồng chưa tổ chức nghiệm thu

  1

  Ban Tổ chức Trung ương

  72

  2

  Ban Kinh tế Trung ương

  122

  3

  Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

  5, 61

  4

  Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

  24

  5

  Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

  12, 57

  6

  Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

  64

  9

  Hội đồng Dân tộc

  95

  10

  Kiểm toán Nhà nước

  81

  11

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  9.1, 9.2, 17, 29, 49.2, 49.3, 52.2, 87, 106, 112, 113, 116, 123.2, 125.1, 125.2, 128

  12

  Bộ Ngoại giao

  6, 62, 120

  13

  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  13,105

  15

  Bộ Công Thương

  25, 63, 110

  17

  Bộ Tài chính

  15, 38, 80

  18

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  41, 43

  19

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  30, 55

  20

  Bộ Y tế

  58

  21

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  60, 104

  23

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  26, 33, 67, 1 11

  24

  Bộ Quốc phòng

  69

  25

  Bộ Công an

  70, 71, 79

  26

  Bộ Nội vụ

  73, 75

  27

  Bộ Tư pháp

  76, 102

  28

  Thanh tra Chính phủ

  78

  29

  Bộ Xây dựng

  108

  30

  Ủy ban Dân tộc

  96

  32

  Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

  39, 42, 44

  33

  Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  46

  34

  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

  51

  35

  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  4, 14, 47, 56, 83, 88, 97,

  100, 103, 121, 129

  36

  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  19, 36, 66

  37

  Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội)

  126, 130

  38

  Đại học Quốc gia Hà Nội

  22, 32, 118

  39

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  10, 28, 50, 53, 117

  43

  Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

  89

  44

  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  2, 90

  45

  Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

  84

  46

  Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

  94

  47

  Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

  93, 98

   
   

  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TIỂU BAN KNH TẾ XÃ HỘI

  (Để gửi công văn)

   

  Stt

  Họ và tên

  Chức vụ/cơ quan

  1.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

  Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban

  2.

  Đồng chí Tòng Thị Phóng

  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội

  3.

  Đồng chí Trương Hòa Bình

  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ

  4.

  Đồng chí Phạm Bình Minh

  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  5.

  Đồng chí Vương Đình Huệ

  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

  6.

  Đồng chí Nguyễn Văn Bình

  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

  7.

  Đồng chí Ngô Xuân Lịch

  Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  8.

  Đồng chí Tô Lâm

  Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

  9.

  Đồng chí Nguyễn Hòa Bình

  Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

  10.

  Đồng chí Trần Thanh Mẫn

  Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  11.

  Đống chí Đỗ Bá Tỵ

  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội

  12.

  Đồng chí Phùng Quốc Hiển

  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội

  13.

  Đồng chí Vũ Đức Đam

  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

  14.

  Đồng chí Trịnh Đình Dũng

  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

  15.

  Đồng chí Hà Ngọc Chiến

  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

  16.

  Đồng chí Nguyễn Đức Hải

  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

  17.

  Đồng chí Vũ Hồng Thanh

  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

  18.

  Đồng chí Phan Xuân Dũng

  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

  19.

  Đồng chí Phan Thanh Bình

  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

  20.

  Đồng chí Nguyễn Thúy Anh

  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

  21.

  Đồng chí Đào Việt Trung

  Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

  22.

  Đồng chí Mai Tiến Dũng

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  23.

  Đồng chí Lê Vĩnh Tân

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

  24.

  Đồng chí Nguyễn Chí Dũng

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  25.

  Đồng chí Đinh Tiến Dũng

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

  26.

  Đồng chí Lê Minh Hưng

  Ủy viên Trưng ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  27.

  Đồng chí Phạm Hồng Hà

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  28.

  Đồng chí Nguyễn Văn Thể

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  29.

  Đồng chí Trần Hồng Hà

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  30.

  Đồng chí Trần Tuấn Anh

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

  31.

  Đồng chí Chu Ngọc Anh

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

  32.

  Đồng chí Đào Ngọc Dung

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  33.

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  34.

  Đồng chí Lê Thành Long

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  35.

  Đồng chí Phùng Xuân Nhạ

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  36.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Cường

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  37.

  Đồng chí Đỗ Văn Chiến

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

  38.

  Đồng chí Lê Minh Khái

  Ủy viên trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

  39.

  Đồng chí Hồ Đức Phớc

  Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước

  40.

  Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh

  Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  41.

  Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

  42.

  Đồng chí Bùi Văn Nam

  Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

  43.

  Đồng chí Phan Văn Giang

  Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

  44.

  Đồng chí Châu Văn Minh

  Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  45.

  Đồng chí Nguyễn Đức Chung

  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

  46.

  Đồng chí Nguyễn Thành Phong

  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thành phố Hồ Chí Minh

  47.

  Đồng chí Lê Văn Thành

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng

  48.

  Đồng chí Trương Quang Nghĩa

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nằng

  49.

  Đồng chí Trần Quốc Trung

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

  50.

  Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

  51.

  Đồng chí Bùi Nhật Quang

  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

   
   

  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP

  (Để gửi công văn)

   

  Stt

  Họ và tên

  Chức vụ/cơ quan

  1

  Đồng chí Nguyễn Chí Dũng

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ Biên tập

  2

  Đồng chí Mai Tiến Dũng

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  3

  Đồng chí Nguyễn Phương Nam

  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

  4

  Đồng chí Bùi Văn Nam

  Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

  5

  Đồng chí Ngô Văn Tuấn

  Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

  6

  Đồng chí Nguyễn Văn Tiến

  Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao

  7

  Đồng chí Nguyễn Đức Kiên

  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

  8

  Đồng chí Nguyễn Hữu Toàn

  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

  9

  Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh

  Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  10

  Đồng chí Nguyễn Văn Tùng

  Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  11

  Đồng chí Nguyễn Duy Hưng

  Phó Bí thư tỉnh Ủy Hưng Yên

  12

  Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp

  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  13

  Đồng chí Nguyễn Đức Trung

  Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An

  14

  Đồng chí Nguyễn Duy Thăng

  Thứ trưởng Bộ Nội vụ

  15

  Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn

  Thứ trưởng Bộ Tài chính

  16

  Đồng chí Nguyễn Thị Hồng

  Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  17

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông

  Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  18

  Đồng chí Trần Quốc Khánh

  Thứ trưởng Bộ Công Thương

  19

  Đồng chí Hà Công Tuấn

  Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  20

  Đồng chí Bùi Phạm Khánh

  Thứ trưởng Bộ Xây dựng

  21

  Đồng chí Phạm Công Tạc

  Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

  22

  Đồng chí Doãn Mậu Diệp

  Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội

  23

  Đồng chí Nguyễn Thế Chinh

  Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

  24

  Đồng chí Phan Chí Hiếu

  Thứ trưởng Bộ Tư pháp

  25

  Đồng chí Nguyễn Văn Phúc

  Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  26

  Đồng chí Lê Quang Tùng

  Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  27

  Đồng chí Phan Tâm

  Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

  28

  Đồng chí Nguyễn Trường Sơn

  Thứ trưởng Bộ Y tế

  29

  Đồng chí Lê Sơn Hải

  Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

  30

  Đồng chí Bùi Ngọc Lam

  Phó Tổng thanh tra Chính phủ

  31

  Đồng chí Vũ Văn Họa

  Phó Tổng kiểm toán nhà nước

  32

  Đồng chí Hồ Sỹ Hùng

  Phó Chủ tịch Ủy ban Quan lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  33

  Đồng chí Nguyễn Quang Thuấn

  Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

  34

  Đồng chí Đỗ Ngọc Huỳnh

  Trợ lý Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ

  35

  Đồng chí Nguyễn Đình Công

  Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  36

  Đồng chí Nguyễn Doãn Toản

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

  37

  Đồng chí Lê Thanh Liêm

  Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

  38

  Đồng chí Đặng Việt Dũng

  Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

  39

  Đồng chí Nguyễn Xuân Bình

  Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  40

  Đồng chí Trương Quang Hoài Nam

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

  41

  Đồng chí Tạ Văn Long

  Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

  42

  Đồng chí Cao Viết Sinh

  Chuyên gia cao cấp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  43

  Đồng chí Nguyễn Bá Ân

  Chuyên gia cao cấp, Nguyên Tổng thư ký Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh

  44

  Đồng chí Nguyễn Bích Lâm

  Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  45

  Đồng chí Bùi Tất Thắng

  Chánh Văn phòng Tổ Biên tập, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

   

  46

  Đồng chí Nguyễn Đình Cung

  Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  47

  Đồng chí Mai Thị Thu Vân

  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  48

  Đồng chí Trần Khả Toàn

  Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ

  49

  Đồng chí Trần Quốc Phương

  Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  50

  Đồng chí Trần Hồng Quang

  Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  51

  Đồng chí Chu Đức Nhuận

  Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ

  52

  Đồng chí Bùi Xuân Dự

  Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ

  53

  Đồng chí Nguyễn Thanh Hải

  Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ

  54

  Đồng chí Hoàng Văn Bằng

  Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ

  55

  Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh

  Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  56

  Đồng chí Đỗ Thành Trung

  Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  57

  Đồng chí Vũ Thị Nam Bình

  Trưởng phòng, Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  58

  Đồng chí Nguyễn Cao Lục

  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  59

  Đồng chí Ngô Hải Phan

  Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

  60

  Đồng chí Nguyễn Văn Thảo

  Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao

   
   

  DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

  (Để nhận văn bản)

   

  Stt

  Tên cơ quan thực hiện

   

  Các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương

  1

  Ban Tổ chức Trung ương

  2

  Ban Kinh tế Trung ương

  3

  Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

  4

  Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

  5

  Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

  6

  Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

  7

  Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

  8

  Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

  9

  Hội đồng Dân tộc

  10

  Kiểm toán Nhà nước

  11

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  12

  Bộ Ngoại giao

  13

  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  14

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  15

  Bộ Công Thương

  16

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  17

  Bộ Tài chính

  18

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  19

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  20

  Bộ Y tế

  21

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  22

  Bộ Khoa học và công nghệ

  23

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  24

  Bộ Quốc phòng

  25

  Bộ Công an

  26

  Bộ Nội vụ

  27

  Bộ Tư pháp

  28

  Thanh tra Chính phủ

  29

  Bộ Xây dựng

  30

  Ủy ban Dân tộc

  31

  Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ)

  32

  Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

  33

  Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  34

  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

  35

  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  36

  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  37

  Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội)

  38

  Đại học Quốc gia Hà Nội

  39

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  40

  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

  41

  Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

  42

  Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

  43

  Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

  44

  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  45

  Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  46

  Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

  47

  Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

  48

  Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

   

  Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

   

  49

  Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân

  50

  Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ

  51

  Vụ Tài chính tiền tệ

  52

  Vụ Kinh tế dịch vụ

  53

  Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị

  54

  Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường

  55

  Cục Phát triển doanh nghiệp

  56

  Cục Đầu tư nước ngoài

  57

  Cục Phát triển Hợp tác xã

  58

  Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

  59

  Viện Chiến lược phát triển

  60

  Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia

  61

  Học viện Chính sách và Phát triển

  62

  Tổng cục Thống kê

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
  Ban hành: 31/03/2020 Hiệu lực: 31/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X