hieuluat

Quyết định 828/QĐ-TTg đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Trần Đề

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:828/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành:12/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:12/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đầu tư, Xây dựng
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  _______

  Số: 828/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH
  Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề

  _________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

  Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

  Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại các công văn số 530/VPCP-CN ngày 20 tháng 01 năm 2020 và số 2142/VPCP-CN ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng;

  Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8338/BKHĐT-QLKKT ngày 08 tháng 11 năm 2019 về hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề với các nội dung sau đây:

  1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần bê tông Hà Thanh.

  2. Tên dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề.

  3. Mục tiêu dự án: đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

  4. Quy mô sử dụng đất của dự án: 160 ha.

  5. Địa điểm thực hiện dự án: ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

  6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.230,26 tỷ đồng, gồm vốn góp của Nhà đầu tư là 246,05 tỷ đồng và vốn vay thương mại là 984,21 tỷ đồng.

  7. Tiến độ thực hiện dự án:

  - Không quá 03 năm kể từ ngày được bàn giao đất.

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Nhà đầu tư cụ thể hóa tiến độ thực hiện Dự án theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

  8. Thời hạn thực hiện dự án: 49 năm kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư.

  9. Ưu đãi đầu tư: thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Các công việc thực hiện khi Quyết định này có hiệu lực thi hành

  a) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng:

  - Chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện theo ý kiến của các Bộ, ngành.

  - Thực hiện quyết toán phần vốn ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương) sử dụng cho các công trình, hạng mục của dự án khu công nghiệp Trần Đề; hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn trả toàn bộ phần vốn ngân sách nhà nước nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

  - Đảm bảo quyền sử dụng địa điểm đầu tư của Nhà đầu tư, đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm, đảm bảo Nhà đầu tư có đủ điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

  - Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc triển khai thực hiện Dự án phù hợp các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện Dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

  - Có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai.

  b) Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng việc hoàn trả ngân sách Nhà nước và sử dụng số tiền hoàn trả theo quy định của pháp luật.

  c) Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Nhà đầu tư thực hiện các quy định pháp luật về đất đai và môi trường.

  2. Các công việc thực hiện sau khi Điều 1 Quyết định này có hiệu lực:

  Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng:

  - Thực hiện việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án, đặc biệt là phần diện tích đất đã đền bù, giải phóng mặt bằng, đất lúa, đất trồng cây lâu năm, đất kênh mương theo đúng quy định của pháp luật.

  - Đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Trần Đề từ nguồn vốn hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan.

  - Thực hiện các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; ký quỹ để đảm bảo thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; đảm bảo góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án, bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh khác ngoài Dự án này; cụ thể phương án huy động vốn vay để thực hiện Dự án đảm bảo tính khả thi trong quá trình huy động nguồn lực thực hiện Dự án; thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt; thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

  - Chỉ đạo Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; giám sát việc tuân thủ quy định và yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất của Dự án theo quy định của pháp luật đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và tài nguyên nước; giám sát việc góp vốn thực hiện Dự án và huy động vốn đầu tư Dự án; phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của Dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

  Điều 3. Điều khoản thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; riêng Điều 1 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Nhà đầu tư thanh toán phần vốn ngân sách Nhà nước đã được sử dụng cho các công trình, hạng mục của dự án khu công nghiệp Trần Đề (theo số liệu quyết toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận).

  2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Nhà đầu tư quy định tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;

  - Như Điều 3;

  - Các Bộ: KHĐT, TNMT, TC, CT, XD;

  - UBND tỉnh Sóc Trăng;

  - Ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;

  - Lưu: VT, CN (3b).

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

   

  Trịnh Đình Dũng

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đầu tư của Quốc hội, số 67/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
  Ban hành: 12/11/2015 Hiệu lực: 27/12/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
  Ban hành: 22/05/2018 Hiệu lực: 10/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 828/QĐ-TTg đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Trần Đề

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:828/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:12/06/2020
  Hiệu lực:12/06/2020
  Lĩnh vực:Đầu tư, Xây dựng
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trịnh Đình Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X