hieuluat

Quyết định 832/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:832/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:09/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:09/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 832/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN 70% LỆ PHÍ LÃNH SỰ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ NĂM 2018 CỦA BỘ NGOẠI GIAO

   

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 12 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

  Căn cứ các Nghị quyết: số 895/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Ngoại giao từ nguồn thu 70% lệ phí lãnh sự được để lại đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; số 324/NQ-UBTVQH14 ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao.

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3872/BKHĐT-TH ngày 07 tháng 6 năm 2018,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự) giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 cho Bộ Ngoại giao tại Phụ lục kèm theo.

  Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

  1. Giao chi tiết danh mục dự án và mức vốn kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 của từng dự án nêu tại Điều 1 Quyết định này.

  2. Chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng và cả năm kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự năm 2018.

  3. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

  Điều 3. Giao Bộ Ngoại giao:

  1. Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư vn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 cho từng dự án theo quy định tại Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định này và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 7 năm 2018.

  2. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự theo kế hoạch được giao tại Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định này.

  3. Định kỳ hàng quý gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự năm 2018 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

  Điều 4. Giao Bộ Tài chính:

  1. Hướng dẫn cụ thể trong trường hợp có phát sinh kinh phí do chênh lệch tỷ giá thực tế với tỷ giá tính dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở của các cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài.

  2. Báo cáo tình hình giải ngân 6 tháng và cả năm kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự năm 2018.

  Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 6. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 6;
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - V
  ăn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban Trung ương Mặt
  trận Tổ quốc Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ C
  ng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, CN, QHQT;
  - Lưu: VT, KTTH (3b).

  THỦ TƯỚNG

  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

  PHỤ LỤC I

  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN 70% LỆ PHÍ LÃNH SỰ GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2018 ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI CỦA BỘ NGOẠI GIAO(1)
  (Phụ lục kèm
  theo Quyết định số 832/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  STT

  Chương trình/ngành, lĩnh vực

  Kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự của Bộ Ngoại giao

  Theo tiền đô la Mỹ (USD)

  Theo tiền Việt (tr. đồng) (2)

  1

  Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020

  125.700.000

  2.751.573

  a

  Phân bổ chi tiết 90%

  112.965.426

  2.472.813

  b

  Dự phòng 10%

  12.734.574

  278.760

  2

  Kế hoạch năm 2018

  26.382.848

  577.521

   

  Ghi chú:

  (1) Kế hoạch vn thuộc 125,7 triệu đô la Mỹ kế hoạch năm 2015 từ nguồn thu 70% lệ phí lãnh sự được bổ sung để thực hiện các dự án đu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện sang giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 324/NQ-UBTVQH14 ngày 26 tháng 12 năm 2016.

  (2) Tỷ giá giao kế hoạch, thanh toán và quyết toán: 1 USD = 21.890 đồng.

   

  Bộ Ngoại giao

   

  PHỤ LỤC II

  DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN 70% LỆ PHÍ LÃNH SỰ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI CỦA BỘ NGOẠI GIAO GIAI ĐOẠN 2016-2020(1)
  (Phụ lục kèm theo
  Quyết định số 832/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  STT

  Danh mục dự án

  Địa điểm XD

  Thời gian KC-HT

  Quyết định đầu tư đã được TTg giao kế hoạch các năm hoặc Quyết định chtrương đầu tư

  Ghi chú

   

  Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

  TMĐT

   

   

  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

  Trong đó: vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự

   

  Theo tiền đô la Mỹ (USD)

  Theo tiền Việt (tr. đồng)

  Theo tiền đô la Mỹ (USD)

  Theo tiền Việt (tr. đồng)

   

   

   

  TNG S

   

   

   

  115.019.426

  2.587.937

  114.469.426

  2.575.562

   

   

  A

  Phân bổ chi tiết

   

   

   

  115.019.426

  2.587.937

  114.469.426

  2.575.562

   

   

  A.1

  Chuẩn bị đầu tư

   

   

   

  744.049

  16.741

  744.049

  16.741

   

   

  1

  Xây dựng mới trụ sở và nhà ở cho cán bộ nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại n Độ

  NO.EP-7A, Chanakyapuri, Diplomatic Enclave, New Delhi

  2017

  1909/QĐ-BNG 04/7/2017

  340.112

  7.652

  340.112

  7.652

  QĐ phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư

   

  2

  Xây dựng, ci tạo trụ sở và nhà ở Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc

  Seul, Hàn Quốc

  2017

  1908/QĐ-BNG 04/7/2017

  343.937

  7.739

  343.937

  7.739

   

  3

  Cải tạo trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia

  Bratislava, Slovakia

  2018

   

  60.000

  1.350

  60.000

  1.350

   

   

  A.2

  Thực hiện d án

   

   

   

  114.275.377

  2.571.196

  113.725.377

  2.558.821

   

   

   

  Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020

   

   

   

  114.275.377

  2.571.196

  113.725.377

  2.558.821

   

   

   

  Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020

   

   

   

  114.275.377

  2.571.196

  113.725.377

  2.558.821

   

   

  I

  Các dự án đã có quyết định đầu tư

   

   

   

  99.235.377

  2.232.796

  98.685.377

  2.220.421

   

   

  1

  Cải tạo trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

  số 1 Javastraat, La Hay, Hà Lan

  2015- 2018

  536/QĐ-BNG 24/02/2016

  1.674.261

  37.671

  1.674.261

  37.671

   

   

  2

  Xây mới trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Savanakhet.

  Bn Phôn-sa-vang Tây, huyện Cayson Phomvihan, tnh Savanakhet, Lào.

  2015- 2019

  2265/QĐ-BNG 13/5/2016

  3.000.000

  67.500

  3.000.000

  67.500

   

   

  3

  Xây dựng mới trụ sở và nhà ở CBNV Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang.

  Đường số 3, quận Svay Por, Battambang Campuchia

  2016- 2019

  3240/QĐ-BNG 25/8/2016

  3.000.000

  67.500

  3.000.000

  67.500

   

   

  4

  Xây dựng mới trụ sở và nhà ở cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanouk Ville, Cam-pu-chia

  Số 310, đường Ekreach, tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia

  2016- 2019

  3320/QĐ-BNG 06/9/2016

  3.000.000

  67.500

  3.000.000

  67.500

   

   

  5

  Mua và cải tạo trụ sở làm việc Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao

  Hồng Công

  2016- 2018

  3294/QĐ-BNG 01/9/2016

  5.000.000

  112.500

  5.000.000

  112.500

   

   

  6

  Mua và cải tạo trụ sở đối ngoại Cơ quan đại diện Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan

  Warsaw, Ba Lan

  2016- 2018

  3825/QĐ-BNG 25/10/2016

  3.500.000

  78.750

  3.500.000

  78.750

   

   

  7

  Xây mới trụ sở đối ngoại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

  Số 63, đường 23 Singha, Bản Phonsay, quận Saysettha, Viêng-chăn, Lào

  2015- 2018

  2274/QĐ-BNG 16/5/2016

  1.500.000

  33.750

  1.500.000

  33.750

   

   

  8

  Mua đất xây mới trụ sở làm việc và nhà ở cho cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

  1146 Budapest, Thokoly Str. 39 - Hungary

  2015- 2018

  3888B/QĐ-BNG 28/10/2016

  4.500.000

  101.250

  4.500.000

  101.250

   

   

  9

  Sửa chữa, cải tạo trụ sở Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ucraina.

  Số 51A, Tovarna và số 42 Đại lộ Sao đ, Kiev

  2015- 2018

  3902b/QĐ-BNG 31/10/2016

  1.500.000

  33.750

  1.500.000

  33.750

   

   

  10

  Đầu tư mua đất, xây dựng trụ sở CQĐD Việt Nam tại Nhật Bản giai đoạn 2-phần xây dựng

  S1-1-5 Hatsudai, quận Shibuya, Tokyo, Nhật Bản

  2015- 2029

  1327/QĐ-BNG 16/5/2017

  29.700.000

  668.250

  29.150.000

  655.875

   

   

  11

  Mua trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia

  Bratislava, Slovakia

  2017- 2018

  3064/QĐ-BNG 20/10/2017

  3.600.000

  81.000

  3.600.000

  81.000

   

   

  12

  Xây dựng mới trụ sở và nhà ở cho cán bộ nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ

  No.EP-7A, Chanakyapuri, Diplomatic Enclave, New Delhi

  2017- 2020

  3672/QĐ-BNG 15/12/2017

  14.509.888

  326.473

  14.509.888

  326.473

   

   

  13

  Thuê đất, xây mới trụ sở làm việc và nhà ở cho cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Úc

  Canberra, Úc

  2017- 2020

  3119/QĐ-BNG 26/10/2017

  10.245.165

  230.516

  10.245.165

  230.516

   

   

  14

  Xây dựng, ci tạo trụ sở và nhà ở Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc

  Seul, Hàn Quốc

  2017- 2020

  3671/QĐ-BNG 15/12/2017

  14.506.063

  326.386

  14.506.063

  326.386

   

   

  II

  Các dự án đã có quyết định chtrương đầu tư nhưng chưa có quyết định đầu tư

   

   

   

  15.040.000

  338.400

  15.040.000

  338.400

   

   

  1

  Cải tạo trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-lip-pin

  670 Pablo Ocampo St, Malte, Manila, Philippines

  2015- 2019

  3756/QĐ-BNG 24/12/2015

  2.000.000

  45.000

  2.000.000

  45.000

   

   

  2

  Mua đất làm trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.

  Fukuoka, Nhật Bàn

  2017- 2019

  1021/QĐ-BNG 31/3/2017

  2.500.000

  56.250

  2.500.000

  56.250

   

   

  3

  Xây mới trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.

  Fukuoka, Nhật Bản

  2017- 2020

  1020/QĐ-BNG 31/3/2017

  9.500.000

  213.750

  9.500.000

  213.750

   

   

  4

  Cải tạo trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia

  Bratislava, Slovakia

  2017- 2020

  1023/QĐ-BNG 31/3/2017

  1.040.000

  23.400

  1.040.000

  23.400

   

   

  B

  Dphòng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Bộ Ngoại giao dự kiến phân bkế hoạch vn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 từ svốn 125,7 triệu đô la Mỹ kế hoạch năm 2015 từ nguồn thu 70% lệ phí lãnh sự được bổ sung để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện sang giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 324/NQ-UBTVQH14 ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

  (2) Tgiá giao kế hoạch, thanh toán và quyết toán: 1 USD = 21.890 đồng.

   

  Bộ Ngoại giao

   

  PHỤ LỤC III

  DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN 70% LỆ PHÍ LÃNH SỰ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI CỦA BỘ NGOẠI GIAO NĂM 2018 (1)
  (Phụ lục kèm theo
  Quyết định số 832/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  TT

  Danh mục dự án

  Địa điểm XD

  Thời gian KC- HT

  Quyết định đầu tư

  Ghi chú

   

  Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

  TMĐT

   

   

  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

  Trong đó: nguồn thu 70% lệ phí lãnh sự

   

  Theo tiền đô la Mỹ (USD)

  Theo tiền Việt (tr. đồng)

  Theo tiền đô la Mỹ (USD)

  Theo tiền Việt (tr. đồng)

   

   

   

  TỔNG S

   

   

   

  99.295.377

  2.234.146

  98.745.377

  2.221.771

   

   

  1

  Chuẩn bị đầu tư

   

   

   

  60.000

  1.350

  60.000

  1.350

   

   

   

  Dự án nhóm C

   

   

   

  60.000

  1.350

  60.000

  1.350

   

   

   

  Cải tạo trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia

  Bratislava, Slovakia

  2018

   

  60.000

  1.350

  60.000

  1.350

   

   

  2

  Thực hiện dự án

   

   

   

  99.235.377

  2.232.796

  98.685.377

  2.220.421

   

   

  a

  Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018

   

   

   

  30.274.261

  681.171

  30.274.261

  681.171

   

   

   

  Dự án nhóm B

   

   

   

  25.600.000

  576.000

  25.600.000

  576.000

   

   

  1

  Xây mới trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Savanakhet.

  Bản Phôn-sa-vang Tây, huyện Cayson Phomvihan, tnh Savanakhet, Lào.

  2015- 2019

  2265/QĐ-BNG 13/5/2016

  3.000.000

  67.500

  3.000.000

  67.500

   

   

  2

  Xây dựng mới trụ sở và nhà ở CBNV Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang.

  Đường số 3, quận Svay Por, Battambang Campuchia

  2016- 2019

  3240/QĐ-BNG 25/8/2016

  3.000.000

  67.500

  3.000.000

  67.500

   

   

  3

  Xây dựng mới trụ sở và nhà ở cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanouk Ville, Cam-pu-chia

  Số 310, đường Ekreach, tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia

  2016- 2019

  3320/QĐ-BNG 06/9/2016

  3.000.000

  67.500

  3.000.000

  67.500

   

   

  4

  Mua và cải tạo trụ sở làm việc Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao

  Hồng Công

  2016- 2018

  3294/QĐ-BNG 01/9/2016

  5.000.000

  112.500

  5.000.000

  112.500

   

   

  5

  Mua và cải tạo trụ sở đối ngoại Cơ quan đại diện Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan

  Warsaw, Ba Lan

  2016- 2018

  3825/QĐ-BNG 25/10/2016

  3.500.000

  78.750

  3.500.000

  78.750

   

   

  6

  Mua đất xây mới trụ sở làm việc và nhà ở cho cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

  1146 Budapest, Thokoly Str. 39 - Hungary

  2015- 2018

  3888B/QĐ-BNG 28/10/2016

  4.500.000

  101.250

  4.500.000

  101.250

   

   

  7

  Mua trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia

  Bratislava, Slovakia

  2017- 2018

  3064/QĐ-BNG 20/10/2017

  3.600.000

  81.000

  3.600.000

  81.000

   

   

   

  Dự án nhóm C

   

   

   

  4.674.261

  105.171

  4.674.261

  105.171

   

   

  1

  Cải tạo trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

  Số 1 Javastraat, La Hay, Hà Lan

  2015- 2018

  536/QĐ-BNG 24/02/2016

  1.674.261

  37.671

  1.674.261

  37.671

   

   

  2

  Sửa chữa, ci tạo trụ sở Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ucraina.

  S 51A, Tovarna và số 42 Đại lộ Sao đ, Kiev

  2015- 2018

  3902b/QĐ-BNG 31/10/2016

  1.500.000

  33.750

  1.500.000

  33.750

   

   

  3

  Xây mới trụ sở đối ngoại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

  Số 63, đường 23 Singha, Bản Phonsay, quận Saysettha, Viêng-Chăn, Lào

  2015- 2018

  1193/QĐ-BNG 03/5/2017

  1.500.000

  33.750

  1.500.000

  33.750

   

   

  b

  Các dự án hoàn thành sau năm 2018

   

   

   

  68.961.116

  1.551.625

  68.411.116

  1.539.250

   

   

   

  D án nhóm B

   

   

   

  68.961.116

  1.551.625

  68.411.116

  1.539.250

   

   

  1

  Đầu tư mua đất, xây dựng trụ sở CQĐD Việt Nam tại Nhật Bản giai đoạn 2-phần xây dựng

  Số 1-1-5 Hatsudai, quận Shibuya. Tokyo, Nhật Bn

  2015- 2019

  1327/QĐ-BNG 16/5/2017

  29.700.000

  668.250

  29.150.000

  655.875

   

   

  2

  Xây dựng mới trụ sở và nhà ở cho cán bộ nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại n Độ

  No.EP-7A, Chanakyapuri, Diplomatic Enclave, New Delhi

  2017- 2020

  3672/QĐ-BNG 15/12/2017

  14.509.888

  326.473

  14.509.888

  326.473

   

   

  3

  Thuê đất, xây mới trụ sở làm việc và nhà ở cho cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Úc

  Canberra, Úc

  2017- 2020

  3119/QĐ-BNG 26/10/2017

  10.245.165

  230.516

  10.245.165

  230.516

   

   

  4

  Xây dựng, cải tạo trụ sở và nhà ở Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc

  Seul, Hàn Quốc

  2017- 2020

  3671/QĐ-BNG 15/12/2017

  14.506.063

  326.386

  14.506.063

  326.386

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Bộ Ngoại giao dự kiến phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 từ svốn 125,7 triệu đô la Mỹ kế hoạch năm 2015 từ nguồn thu 70% lệ phí lãnh sự được bổ sung để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện sang giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 324/NQ-UBTVQH14 ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

  (2) Tỷ giá giao kế hoạch, thanh toán và quyết toán: 1 USD = 21.890 đồng.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 49/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
  Ban hành: 10/09/2015 Hiệu lực: 01/11/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 832/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:832/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:09/07/2018
  Hiệu lực:09/07/2018
  Lĩnh vực:Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X