Thông báo 153/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Luật Đầu tư công

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:153/TB-VPCPNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Mai Tiến Dũng
  Ngày ban hành:24/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đầu tư
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 153/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

   
   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP
   THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
  VÀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN CỤ THỂ
   
   
  Ngày 15 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện Luật Đầu tư công liên quan đến việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao của một số tổ chức chính trị - xã hội. Cùng tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ.
  Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:
  1. Về việc thực hiện Luật Đầu tư công.
  a) Cơ bản đồng ý với nội dung báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4182/BKHĐT- TH ngày 31 tháng 5 năm 2016) và kiến nghị của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách nhà nước theo Luật Đầu tư công. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hướng dẫn cụ thể để các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan nhận thức và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư công về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; đồng thời rút ngắn tối đa thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án.
  b) Các bộ, cơ quan, tổ chức, trong đó có cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, tổ chức khác khi đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án phải rà soát, đánh giá kỹ sự cần thiết, tính hiệu quả, khả năng đáp ứng yêu cầu phục vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án.
  c) Cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức khác chủ động xây dựng danh mục dự án và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư theo từng nhóm dự án; hạn chế tối đa việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đơn lẻ từng dự án.
  Đối với những dự án có quy mô quá nhỏ (dưới 05 tỷ đồng), khuyến khích xã hội hóa và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.
  d) Văn phòng Chính phủ khẩn trương xử lý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án, nhóm dự án đã đủ thủ tục trình.
  2. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án cụ thể trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
  a) Đồng ý chủ trương đầu tư ba (03) dự án thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao, gồm:
  - Dự án xây dựng Nhà Thể chất Học viện Phụ nữ Việt Nam của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  - Dự án xây dựng Khu giáo dục thể chất Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
  - Dự án đầu tư một số hạng mục hạ tầng và rèn luyện thể chất tại Phân viện miền Nam (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
  b) Để bảo đảm việc đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng, các cơ quan nêu trên cần rà soát và đánh giá rõ hơn sự cần thiết và hiệu quả đầu tư các dự án này, tránh thất thoát, lãng phí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, thẩm tra hồ sơ các dự án này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP, VH, TT&DL, GD&ĐT;
  - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, QHQT, PL, V.III;
  - Lưu: Văn thư, KGVX (3),PMC
  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  Mai Tiến Dũng

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 49/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản liên quan khác
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới