Điều lệ doanh nghiệp

Điều lệ công ty cổ phần12/07/2018

Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ của doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu được quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và được tất cả các cổ đông sáng lập cùng nhau nhất trí thông qua tại thời điểm thành lập doanh nghiệp.

Điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên18/07/2018

Điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Điều lệ của doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu được quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và được tất cả các thành viên của công ty cùng nhau nhất trí thông qua tại thời điểm thành lập doanh nghiệp.

Điều lệ công ty hợp danh19/07/2018

Điều lệ công ty hợp danh

Điều lệ của doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu được quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và được tất cả các thành viên cùng nhau nhất trí thông qua tại thời điểm thành lập doanh nghiệp.