Công văn 3729/TCHQ-GSQL đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của doanh nghiệp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3729/TCHQ-GSQLNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mai Xuân Thành
  Ngày ban hành:26/06/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Xuất nhập khẩu
 • B TÀI CHÍNH
  TNG CỤC HẢI QUAN
  -------

  Số: 3729/TCHQ-GSQL
  V/v: Đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuc thú y về bảo quản tại kho của doanh nghiệp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2018

   

   

  Kinh gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

   

  Ngày 14/6/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công văn số 4557/BNN-TY về việc đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  Hiện nay, các cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y được B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định đang hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt bổ sung phương pháp kiểm nghiệm chỉ định. Vì vậy, một số loại thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y chưa có phương pháp kiểm nghiệm được chỉ định nên cơ quan kiểm tra không thể lấy mẫu để kim nghiệm, phân tích chất lưng, thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc bảo quản thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, đặc biệt là vắc xin thú y, giảm chi phí lưu kho bãi cho doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cơ quan hi quan “cho phép doanh nghiệp nhập khẩu đưa các lô hàng thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo qun tại kho của doanh nghiệp khi có ý kiến đồng ý của Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Doanh nghiệp nhập khu sẽ tiến hành đăng ký kiểm tra chất lượng thuốc hoàn thành các thủ tục để được chỉ định và hoàn thiện h sơ gửi cơ quan hải quan cửa khu thông quan hàng hóa”.

  Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn c ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 4557/BNN-TY dẫn trên để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn, xử lý.

  Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

  (Gửi kèm công văn s 4557/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TT Vũ Thị Mai (đ
  b/cáo);
  - Bộ NN&PTNT (để biết);
  - Cổng thông tin điện tử Hải quan;
  - Lưu: VT, GSQL (3b).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Mai Xuân Thành

   

   

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  -------

  Số: 4557/BNN-TY
  V/v: Đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuc thú y về bảo quản tại kho của Doanh nghiệp.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

   

   

  Kính gửi: Bộ Tài chính

   

  Theo quy định của pháp luật hiện hành, thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y khi nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trong đó có lấy mẫu để kiểm nghiệm theo tần suất quy định tại Điều 34 Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau đó cơ quan kiểm tra thông báo kết qukiểm tra tới cơ sở nhập khẩu, cơ quan Hải quan để căn cứ làm thủ tục thông quan cho lô hàng.

  Tuy nhiên, hiện nay, các cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định đang hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt bổ sung phương pháp kiểm nghiệm chỉ định theo quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2018. Vì vậy, một số loại thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y chưa có phương pháp kiểm nghiệm được chỉ định nên cơ quan kiểm tra không thể lấy mẫu để kiểm nghiệm, phân tích chất lượng, thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc bảo quản thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y đặc biệt là vắc xin thú y, giảm chi phí lưu kho bãi cho doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính:

  1. Chỉ đạo các cơ quan Hải quan cửa khẩu cho phép doanh nghiệp nhập khẩu đưa các lô hàng thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của doanh nghiệp khi có ý kiến đồng ý của Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Doanh nghiệp nhập khẩu sẽ tiến hành đăng ký kiểm tra chất lượng thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y theo quy định khi các cơ sở kiểm nghiệm thuốc hoàn thành các thủ tục để được chỉ đnh và hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan Hải quan cửa khẩu thông quan hàng hóa.

  2. Thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để phối hợp xử lý kịp thời./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trư
  ởng Nguyễn Xuân Cường (đ b/c);
  - Tổng cục Hải Quan (để p/h);

  - Vụ Pháp chế (để p/h);
  - Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường(để p/h);
  - Cục QLCLNLS&TS (đ
  p/h);
  - Các Doanh nghiệp nhập khẩu thuốc thú y;
  - Lưu: VT, TY
  .

  KT. BTRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Vũ Văn Tám

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 3729/TCHQ-GSQL đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của doanh nghiệp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
  Số hiệu:3729/TCHQ-GSQL
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:26/06/2018
  Hiệu lực:26/06/2018
  Lĩnh vực:Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Mai Xuân Thành
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới