hieuluat

Công văn 5559/BGTVT-QLDN báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DN nhỏ và vừa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:5559/BGTVT-QLDNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Công
  Ngày ban hành:28/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Doanh nghiệp, Thông tin-Truyền thông
 • B GIAO THÔNG VN TẢI
  -------

  Số: 5559/BGTVT-QLDN

  V/v: Báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

  Kính gửi:

  - Tổng cục Đường bộ Việt Nam
  - Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ.
  - Trung tâm Công nghệ thông tin
  - Các doanh nghiệp thuộc Bộ.

  Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 1731/BKHĐT-PTDN ngày 21/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

  Để thực hiện có hiệu quả việc công bố thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 14 và Điều 29 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kLuật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khn trương rà soát, tập hợp các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp và các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành và gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Giao thông vận tải để thực hiện công khai thông tin theo quy định. Thời gian thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nội dung các thông tin nêu trên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin, tiếp nhận các thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lập chuyên mục riêng về thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện đăng tải công khai thông tin có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời, gửi thông tin về Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để phối hợp công bố thông tin.

  Các cơ quan, đơn vị định kỳ tổng hợp, xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ (bao gồm các nội dung: đơn vị thực hiện, giải pháp thực hiện, tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện, thuận lợi, khó khăn và lập thông tin theo Phụ lục 1 và 2 kèm theo) gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Quản lý doanh nghiệp, gửi bản mềm theo địa chỉ email: latuan@mt.gov.vn) trước ngày 01/12 hàng năm đ tng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ đúng thời hạn quy định./.

  (Có số liệu báo cáo theo các Phụ lục 1 và 2 kèm theo)

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Lưu QLDN (Tuan 03b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Văn Công

  PHỤ LỤC 1:

  TÌNH HÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO ĐIỀU 14 LUẬT HỖ TRỢ DNNVV
  (Kèm theo công văn số 5559/BGTVT-QLDN ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)

  TT

  Loại thông tin công bố (dự án, chương trình..)

  Mục tiêu

  Nội dung

  Đối tượng thụ hưởng

  Nguồn kinh phí
  (triệu đồng)

  Tình hình thực hiện
  (6 tháng đầu năm 2018)

  Cơ quan chủ trì thực hiện

  Địa chỉ công bố/ hình thức công bố

  Thời gian công bố

  Thông tin liên hệ
  (tên cán bộ phụ trách, ĐT, địa chỉ...)

  Ngân sách TW

  Ngân sách ĐP

  Nguồn khác
  (ghi rõ)

  PHỤ LỤC 2:

  TÌNH HÌNH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỖ TRỢ DNNVV THEO ĐIỀU 29 LUẬT HỖ TRỢ DNVV
  (Kèm theo công văn số 5559/BGTVT-QLDN ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)

  TT

  Tên nội dung thông tin được công khai

  Mục tiêu

  Nội dung chính

  Đối tượng thụ hưởng

  Nguồn kinh phí
  (triệu đồng)

  Tình hình thực hiện chương trình, dự án
  (6 tháng đầu năm 2018)

  Cơ quan chủ trì thực hiện

  Thời gian phê duyệt

  Địa chỉ công khai/ hình thức công khai

  Thời gian công khai

  Tiến độ (đúng/ chậm)

  Thông tin liên hệ
  (tên cán bộ phụ trách, ĐT, địa chỉ...)

  Ngân sách TW

  Ngân sách ĐP

  Nguồn khác (ghi rõ)

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc hội, số 04/2017/QH14
  Ban hành: 12/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X