hieuluat

Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:931&932-11/2021
  Số hiệu:92/2021/NĐ-CPNgày đăng công báo:08/11/2021
  Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Lê Minh Khái
  Ngày ban hành:27/10/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:19/10/2021Tình trạng hiệu lực:Không còn phù hợp
  Lĩnh vực:Doanh nghiệp, COVID-19
 • CHÍNH PHỦ

  _________

  Số: 92/2021/NĐ-CP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

   

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

  ___________________

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013;

  Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22 tháng 11 năm 2012;

  Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (sau đây gọi là Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15).

  Điều 1. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

  1. Đối tượng áp dụng

  Việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15, bao gồm:

  a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  b) Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

  c) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  d) Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập.

  2. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này, có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019.

  Không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

  a) Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  b) Doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ và từ hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác.

  - Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì doanh thu của kỳ tính thuế đó được xác định bằng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế chia (:) cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế nhân (x) với 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong tháng thì thời gian hoạt động được tính đủ tháng.

  Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập là năm 2020 hoặc kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản là năm 2022 mà có thời gian ngắn hơn 03 tháng và doanh nghiệp được cộng vào kỳ tính thuế năm 2021 để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì việc xác định doanh thu và số thuế được giảm chỉ áp dụng đối với 12 tháng của kỳ tính thuế năm 2021.

  - Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thể hiện trên báo cáo tài chính tổng hợp năm.

  3. Cách xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm

  Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của kỳ tính thuế năm 2021 được tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại Nghị định này được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2021, sau khi đã trừ đi số thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  4. Kê khai giảm thuế

  a) Căn cứ doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 và dự kiến doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021, doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý. Doanh nghiệp xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp chính thức được giảm để kê khai theo mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ và trên Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  b) Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021, việc xử lý số thuế nộp thiếu hoặc nộp thừa của số thuế tạm nộp các quý so với số thuế phải nộp theo quyết toán năm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  c) Qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền phát hiện doanh nghiệp không thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định của Nghị định này hoặc số thuế phải nộp của kỳ tính thuế năm 2021 lớn hơn số thuế doanh nghiệp đã kê khai thì doanh nghiệp phải nộp đủ số tiền thuế thiếu so với số phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định tại Nghị định này (nếu có), bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế tính trên số tiền thuế thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2021 hoặc theo quyết định, kết luận, thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì số thuế tăng thêm được giảm 30% theo quy định của Nghị định này nếu doanh nghiệp vẫn đáp ứng điều kiện được giảm thuế quy định tại khoản 2 Điều này.

  Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2021 hoặc theo quyết định, kết luận, thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì điều chỉnh giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo quy định của Nghị định này và xử lý số tiền thuế nộp thừa (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  Điều 2. Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

  1. Đối tượng áp dụng

  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, hình thức khai thuế, nộp thuế, có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là địa bàn cấp huyện) chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021.

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Thông báo trong năm 2021 của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến dịch Covid-19, trong đó có nội dung dừng hoặc ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với một hoặc nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn (bao gồm cả việc phong tỏa, cách ly xã hội một hoặc nhiều khu vực trên địa bàn) để ban hành Danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 quy định tại khoản này.

  2. Miễn thuế phải nộp

  a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này được miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021.

  Không áp dụng việc miễn thuế quy định tại khoản này đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

  b) Các trường hợp đã nộp số thuế phát sinh phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 thì sẽ được cơ quan thuế xử lý bù trừ số tiền thuế nộp thừa với các khoản nợ hoặc khoản phát sinh của các kỳ tiếp theo và xử lý hoàn nộp thừa (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  3. Căn cứ xác định số thuế được miễn

  a) Đối với trường hợp cơ quan thuế phải ra Thông báo nộp tiền: cơ quan thuế căn cứ số thuế phải nộp của các tháng trong quý III, quý IV năm 2021 trên Thông báo nộp tiền để xác định số thuế được miễn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

  b) Đối với trường hợp cơ quan thuế không phải ra Thông báo nộp tiền: người nộp thuế (bao gồm cả tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thay, nộp thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển/lẻ) căn cứ số thuế phải nộp theo Tờ khai thuế để xác định số thuế được miễn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III, quý IV năm 2021. Trường hợp thuộc diện khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế theo năm (cho thuế tài sản, xây dựng nhà tư nhân, khai từng lần phát sinh khác) thì số thuế được miễn là số thuế phải nộp tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh của các tháng trong quý III, quý IV năm 2021. Trường hợp trên hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thực tế phát sinh của các tháng trong quý III, quý IV năm 2021 thì xác định theo doanh thu bình quân tháng theo giá trị hợp đồng.

  Trường hợp hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ký trong tháng thì thời gian của hợp đồng được tính đủ tháng.

  4. Trình tự, thủ tục thực hiện

  a) Đối với trường hợp cơ quan thuế phải ra Thông báo nộp tiền

  - Cơ quan thuế lập danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện quản lý tại địa bàn để xác định đối tượng được miễn thuế theo Mẫu số 01-1/DS-MTHK Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  - Cơ quan thuế căn cứ số thuế phải nộp của từng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông báo nộp tiền trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế để xác định số thuế được miễn.

  - Chi cục trưởng Chi cục thuế/Chi cục thuế khu vực ban hành 01 Quyết định miễn thuế kèm theo danh sách toàn bộ các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn thuế theo Mẫu số 01/MTHK Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Sau thời điểm cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 cho toàn bộ các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn, nếu có phát sinh hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới thì cuối tháng cơ quan thuế lập danh sách để ra Quyết định miễn thuế cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh được miễn thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.

  - Cơ quan thuế ban hành Thông báo miễn thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 sau khi ban hành Quyết định miễn thuế gửi đến từng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Mẫu số 01/TBSMT-CNKD Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  b) Đối với trường hợp cơ quan thuế không phải ra Thông báo nộp tiền

  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thay, nộp thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển/lẻ tự xác định số thuế phải nộp sau khi miễn thuế để khai trên Tờ khai thuế, đồng thời lập bản xác định số thuế được miễn theo Mẫu số 01-1/PL-CNKD Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này để nộp kèm theo Tờ khai thuế.

  Điều 3. Giảm thuế giá trị gia tăng

  1. Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

  a) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

  b) Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

  c) Chi tiết hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo Phụ lục 1 Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm b khoản này không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

  d) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng.

  2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

  a) Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

  b) Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

  3. Trình tự, thủ tục thực hiện

  a) Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

  b) Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”.

  4. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ thì khi lập hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

  5. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

  6. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp, tổ chức thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 30% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

  7. Doanh nghiệp, tổ chức quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

  Điều 4. Miễn tiền chậm nộp

  1. Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020.

  2. Xác định số tiền chậm nộp được miễn

  Cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế quản lý khoản thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất căn cứ dữ liệu quản lý thuế, xác định số tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, năm 2021 của người nộp thuế để ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp.

  3. Thẩm quyền miễn tiền chậm nộp

  Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế quản lý khoản thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quyết định miễn tiền chậm nộp đối với người nộp thuế.

  4. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xử lý miễn tiền chậm nộp

  a) Người nộp thuế lập văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp, trong đó nêu rõ số lỗ phát sinh của kỳ tính thuế năm 2020 theo Mẫu số 01/MTCN Phụ lục lI ban hành kèm theo Nghị định này gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế quản lý khoản thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bằng phương thức điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

  Cơ quan thuế quản lý khoản thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, để xác định điều kiện lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế năm 2020 làm căn cứ xem xét miễn tiền chậm nộp.

  Trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì gửi kèm Biên bản hoặc quyết định, kết luận, thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế).

  Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế năm 2020 được xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

  b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của người nộp thuế, cơ quan thuế ban hành Thông báo không chấp thuận miễn tiền chậm nộp (Mẫu số 02/MTCN Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này) đối với trường hợp không thuộc đối tượng được miễn tiền chậm nộp hoặc Quyết định miễn tiền chậm nộp (Mẫu số 03/MTCN Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này) đối với trường hợp thuộc đối tượng được miễn tiền chậm nộp.

  Quyết định miễn tiền chậm nộp được gửi cho người nộp thuế bằng phương thức điện tử và đăng công khai trên trang thông tin điện tử ngành thuế.

  c) Trường hợp người nộp thuế đã được miễn tiền chậm nộp nhưng cơ quan có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được miễn tiền chậm nộp theo quy định của Nghị định này thì cơ quan thuế ban hành quyết định thu hồi quyết định miễn tiền chậm nộp.

  5. Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được miễn tiền chậm nộp theo khoản 1 Điều này khai bổ sung hồ sơ khai thuế hoặc cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện hoặc cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền có quyết định, thông báo làm tăng số tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp thì người nộp thuế không phải nộp số tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, năm 2021 đối với số tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp tăng thêm nếu đáp ứng điều kiện lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế năm 2020.

  6. Trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền chậm nộp trước thời điểm Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành thì không xử lý lại.

  Điều 5. Điều khoản thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành.

  2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện.

  3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo

  - Lưu: VT, KTTH (2b).

  TM. CHÍNH PHỦ

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

   

  Lê Minh Khái

   

   

  Phụ lục I

  DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐƯỢC GIẢM MỨC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  (Kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ)

  _____________________

   

  Cấp

  1

  Cấp

  2

  Cấp

  3

  Cấp

  4

  Cấp

  5

  Cấp

  6

  Cấp

  7

  Tên sản phẩm

  Nội dung

  H

   

   

   

   

   

   

  DỊCH VỤ VẬN TẢI

   

   

  49

   

   

   

   

   

  Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống

   

   

   

  491

   

   

   

   

  Dịch vụ vận tải đường sắt

   

   

   

   

  4911

  49110

  491100

   

  Dịch vụ vận tải hành khách đường sắt

   

   

   

   

   

   

   

  4911001

  Dịch vụ vận tải hành khách đường sắt phục vụ du lịch

  Gồm dịch vụ vận tải hành khách đường sắt phục vụ du lịch như:

  - Dịch vụ lưu trú của toa ngủ và dịch vụ ăn uống cho hành khách trên tàu như một hoạt động không tách rời của công ty vận tải đường sắt.

   

   

   

   

   

   

  4911009

  Dịch vụ vận tải hành khách đường sắt khác

   

   

   

   

  4912

  49120

  491200

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa đường sắt

   

   

   

   

   

   

   

  4912001

  Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng toa đông lạnh

   

   

   

   

   

   

   

  4912002

  Dịch vụ vận tải bằng toa bồn chở xăng dầu

  Gồm dịch vụ vận tải bằng toa bồn chở xăng dầu như dầu thô, khí ga tự nhiên, các sản phẩm khí ga,...

   

   

   

   

   

   

  4912003

  Dịch vụ vận tải bằng toa bồn chở khí hóa lỏng và chất lỏng khác

   

   

   

   

   

   

   

  4912004

  Dịch vụ vận tải công-ten-nơ

   

   

   

   

   

   

   

  4912005

  Dịch vụ vận tải thư và bưu phẩm, bưu kiện

   

   

   

   

   

   

   

  4912006

  Dịch vụ vận tải hàng hóa khô, hàng rời

   

   

   

   

   

   

   

  4912009

  Dịch vụ vận tải hàng hóa khác

  Gồm dịch vụ vận tải hàng hóa khác chưa được phân loại ở trên.

   

   

  493

   

   

   

   

  Dịch vụ vận tải đường bộ khác

   

   

   

   

  4931

   

   

   

  Dịch vụ vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

   

   

   

   

   

  49311

  493110

  4931100

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng hệ thống đường sắt ngầm hoặc đường sắt trên cao

   

   

   

   

   

  49312

  493120

   

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi

   

   

   

   

   

   

   

  4931201

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi truyền thống

   

   

   

   

   

   

   

  4931202

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi công nghệ.

   

   

   

   

   

   

   

  4931203

  Dịch vụ cho thuê xe ô tô con có kèm người lái

   

   

   

   

   

  49313

  493130

  4931300

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

   

   

   

   

   

  49319

  493190

  4931900

  Dịch vụ vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại thành (trừ xe buýt)

  Gồm dịch vụ vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác như xe ngựa, xe kéo.

   

   

   

  4932

   

   

   

  Dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác

   

   

   

   

   

  49321

   

   

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

   

   

   

   

   

   

  493211

  4932110

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh

   

   

   

   

   

   

  493212

  4932120

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe khách liên tỉnh

   

   

   

   

   

   

  493213

  4932130

  Dịch vụ cho thuê xe khách có kèm người điều khiển

   

   

   

   

   

  49329

   

   

  Dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

   

   

   

   

   

   

  493291

  4932910

  Dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

  Gồm dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu như: dịch vụ của đường sắt leo núi, đường cáp trên không,...

   

   

   

   

   

  493292

  4932920

  Dịch vụ cho thuê xe khách khác chưa được phân vào đâu có kèm người điều khiển

  Gồm dịch vụ cho thuê xe khách khác chưa được phân vào đâu có kèm người điều khiển như: dịch vụ cho thuê xe để chở khách đi tham quan, du lịch hoặc các mục đích khác...

   

   

   

  4933

   

   

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ

   

   

   

   

   

  49331

   

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

   

   

   

   

   

   

  493311

   

  Dịch vụ vận tải hàng hoá bằng ô tô chuyên dụng

   

   

   

   

   

   

   

  4933111

  Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng xe đông lạnh

   

   

   

   

   

   

   

  4933112

  Dịch vụ vận tải các sản phẩm dầu thô bằng xe xi téc (xe bồn) hoặc xe bán rơ moóc

   

   

   

   

   

   

   

  4933113

  Dịch vụ vận tải chất lỏng và khí ga bằng xe xi téc (xe bồn) hoặc xe bán rơ moóc

   

   

   

   

   

   

   

  4933114

  Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng xe container

   

   

   

   

   

   

   

  4933115

  Dịch vụ vận tải hàng hóa loại khô

   

   

   

   

   

   

   

  4933116

  Dịch vụ vận tải động vật sống

   

   

   

   

   

   

   

  4933117

  Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng khác (xe đầu kéo, tafooc...)

   

   

   

   

   

   

   

  4933118

  Dịch vụ vận tải thư và bưu phẩm, bưu kiện

   

   

   

   

   

   

   

  4933119

  Dịch vụ vận tải hàng hóa loại khác chưa phân loại vào đâu

  Gồm dịch vụ vận tải hàng hóa loại khác chưa được phân loại ở trên.

   

   

   

   

   

  493312

  4933120

  Dịch vụ cho thuê ô tô chuyên dụng có kèm người điều khiển

   

   

   

   

   

  49332

  493320

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

   

   

   

   

   

   

   

  4933201

  Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

  Gồm dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) như: dịch vụ vận tải phế liệu, phế thải, rác thải không đi kèm hoạt động thu gom hoặc đổ phế liệu, phế thải, rác thải.

   

   

   

   

   

   

  4933202

  Dịch vụ cho thuê ô tô vận tải hàng hoá loại khác có kèm người điều khiển

  Gồm dịch vụ cho thuê ô tô vận tải hàng hóa loại khác có kèm người điều khiển như: dịch vụ vận chuyển đồ đạc gia đình, thiết bị văn phòng,...

   

   

   

   

  49333

  493330

  4933300

  Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác

   

   

   

   

   

  49334

  493340

  4933400

  Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng xe thô

   

   

   

   

   

  49339

  493390

  4933900

  Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

   

   

  50

   

   

   

   

   

  Dịch vụ vận tải đường thủy

   

   

   

  501

   

   

   

   

  Dịch vụ vận tải ven biển và viễn dương

   

   

   

   

  5011

   

   

   

  Dịch vụ vận tải hành khách ven biển và viễn dương

   

   

   

   

   

  50111

   

   

  Dịch vụ vận tải hành khách ven biển

   

   

   

   

   

   

  501111

   

  Dịch vụ vận tải hành khách ven biển

   

   

   

   

   

   

   

  5011111

  Dịch vụ vận tải hành khách ven biển bằng phà

   

   

   

   

   

   

   

  5011112

  Dịch vụ vận tải hành khách ven biển bằng tàu thủy

   

   

   

   

   

   

   

  5011119

  Dịch vụ vận tải hành khách ven biển khác

   

   

   

   

   

   

  501112

  5011120

  Dịch vụ cho thuê tàu vận tải hành khách ven biển có kèm người điều khiển

   

   

   

   

   

  50112

   

   

  Dịch vụ vận tải hành khách viễn dương

   

   

   

   

   

   

  501121

   

  Dịch vụ vận tải hành khách viễn dương

   

   

   

   

   

   

   

  5011211

  Dịch vụ vận tải hành khách viễn dương bằng tàu thủy

   

   

   

   

   

   

   

  5011219

  Dịch vụ vận tải hành khách viễn dương khác

   

   

   

   

   

   

  501122

  5011220

  Dịch vụ cho thuê tàu vận tải hành khách viễn dương có kèm người điều khiển

   

   

   

   

  5012

   

   

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

   

   

   

   

   

  50121

   

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa ven biển

   

   

   

   

   

   

  501211

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa ven biển

   

   

   

   

   

   

   

  5012111

  Dịch vụ vận tải hàng hóa đông lạnh bằng tàu đông lạnh

   

   

   

   

   

   

   

  5012112

  Dịch vụ vận tải dầu thô và xăng dầu tinh chế bằng tàu chở dầu

   

   

   

   

   

   

   

  5012113

  Dịch vụ vận tải chất lỏng khác hoặc khí ga bằng tàu chở dầu

   

   

   

   

   

   

   

  5012114

  Dịch vụ vận tải các công ten nơ bằng tàu chuyên chở công ten nơ

   

   

   

   

   

   

   

  5012115

  Dịch vụ vận tải hàng hóa khô

   

   

   

   

   

   

   

  5012119

  Dịch vụ vận tải hàng hóa khác

   

   

   

   

   

   

  501212

   

  Dịch vụ cho thuê tàu chở hàng có kèm người điều khiển; dịch vụ kéo đẩy

   

   

   

   

   

   

   

  5012121

  Dịch vụ cho thuê tàu chở hàng có kèm người điều khiển

   

   

   

   

   

   

   

  5012122

  Dịch vụ kéo đẩy

  Gồm dịch vụ kéo đẩy như: dịch vụ kéo tàu thuyền trên sông nước nội địa do tàu dắt, kể cả dịch vụ kéo những dàn khoan dầu lửa, cần cẩu nổi, tàu nạo vét, phao và những thân tàu và tàu chưa đóng xong trên cơ sở lệ phí hoặc hợp đồng dịch vụ kéo những tàu đi trên sông nước nội địa bị tai nạn cũng được phân loại vào đây.

   

   

   

   

  50122

   

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa viễn dương

   

   

   

   

   

   

  501221

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa viễn dương

   

   

   

   

   

   

   

  5012211

  Dịch vụ vận tải hàng hóa đông lạnh bằng tàu đông lạnh

   

   

   

   

   

   

   

  5012212

  Dịch vụ vận tải dầu thô và xăng dầu tinh chế bằng tàu chở dầu

   

   

   

   

   

   

   

  5012213

  Dịch vụ vận tải chất lỏng khác hoặc khí ga bằng tàu chở dầu

   

   

   

   

   

   

   

  5012214

  Dịch vụ vận tải các công-ten-nơ bằng tàu chuyên chở công-ten-nơ

   

   

   

   

   

   

   

  5012215

  Dịch vụ vận tải hàng hóa khô

   

   

   

   

   

   

   

  5012219

  Dịch vụ vận tải hàng hóa khác

   

   

   

   

   

   

  501222

   

  Dịch vụ cho thuê tàu chở hàng có kèm người điều khiển; dịch vụ kéo đẩy

   

   

   

   

   

   

   

  5012221

  Dịch vụ cho thuê tàu chở hàng có kèm người điều khiển

   

   

   

   

   

   

   

  5012222

  Dịch vụ kéo đẩy

  Gồm dịch vụ kéo đẩy như: dịch vụ kéo tàu thuyền trên biển viễn dương do tàu dắt, kể cả dịch vụ kéo những dàn khoan dầu lửa, cần cẩu nổi, tàu nạo vét, phao và những thân tàu và tàu chưa đóng xong trên sở lệ phí hoặc hợp đồng dịch vụ kéo những tàu đi trên sông nước nội địa bị tai nạn cũng được phân loại vào đây.

   

   

  502

   

   

   

   

  Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa

   

   

   

   

  5021

   

   

   

  Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa

   

   

   

   

   

  50211

   

   

  Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới

   

   

   

   

   

   

  502111

   

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng phương tiện cơ giới

   

   

   

   

   

   

   

  5021111

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng tàu thủy

   

   

   

   

   

   

   

  5021112

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng phà

   

   

   

   

   

   

   

  5021113

  Dịch vụ vận tải hành khách phục vụ đi chơi, tham quan

   

   

   

   

   

   

   

  5021119

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng phương tiện cơ giới khác

   

   

   

   

   

   

  502112

  5021120

  Dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải cơ giới có kèm người điều khiển

   

   

   

   

   

  50212

   

   

  Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ

   

   

   

   

   

   

  502121

   

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng phương tiện thô sơ

   

   

   

   

   

   

   

  5021211

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng thuyền

   

   

   

   

   

   

   

  5021212

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng ghe

   

   

   

   

   

   

   

  5021213

  Dịch vụ vận tải hành khách phục vụ đi chơi, tham quan

   

   

   

   

   

   

   

  5021219

  Dịch vụ vận tải hành khách bằng phương tiện thô sơ khác

   

   

   

   

   

   

  502122

  5021220

  Dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải thô sơ có kèm người điều khiển

   

   

   

   

  5022

   

   

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

   

   

   

   

   

  50221

   

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới

   

   

   

   

   

   

  502211

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới

   

   

   

   

   

   

   

  5022111

  Dịch vụ vận tải hàng hóa đông lạnh bằng tàu đông lạnh

   

   

   

   

   

   

   

  5022112

  Dịch vụ vận tải dầu thô và xăng dầu tinh chế bằng tàu chở dầu

   

   

   

   

   

   

   

  5022113

  Dịch vụ vận tải chất lỏng khác hoặc khí ga bằng tàu chở dầu

   

   

   

   

   

   

   

  5022114

  Dịch vụ vận tải các công-ten-nơ bằng tàu chuyên chở công-ten-nơ

   

   

   

   

   

   

   

  5022115

  Dịch vụ vận tải hàng hóa khô

   

   

   

   

   

   

   

  5022119

  Dịch vụ vận tải hàng hóa khác

   

   

   

   

   

   

  502212

   

  Dịch vụ cho thuê tàu chở hàng có kèm người điều khiển; dịch vụ kéo đẩy

   

   

   

   

   

   

   

  5022121

  Dịch vụ cho thuê tàu chở hàng có kèm người điều khiển

   

   

   

   

   

   

   

  5022122

  Dịch vụ kéo đẩy

   

   

   

   

   

  50222

   

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ

   

   

   

   

   

   

  502221

  5022210

  Dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ

   

   

   

   

   

   

  502222

   

  Dịch vụ cho thuê phương tiện thô sơ chở hàng có kèm người điều khiển; dịch vụ kéo đẩy

   

   

   

   

   

   

   

  5022221

  Dịch vụ cho thuê tàu chở hàng có kèm người điều khiển

   

   

   

   

   

   

   

  5022222

  Dịch vụ kéo đẩy

   

   

  51

   

   

   

   

   

  Dịch vụ vận tải hàng không

   

   

   

  511

  5110

   

   

   

  Dịch vụ vận tải hành khách hàng không

   

   

   

   

   

  51101

   

   

  Dịch vụ vận tải hành khách hàng không theo tuyến và lịch trình cố định

   

   

   

   

   

   

  511011

  5110110

  Dịch vụ vận tải hành khách hàng không nội địa theo tuyến và lịch trình cố định

   

   

   

   

   

   

  511012

  5110120

  Dịch vụ vận tải hành khách hàng không quốc tế theo tuyến và lịch trình cố định

   

   

   

   

   

  51109

   

   

  Dịch vụ vận tải hành khách hàng không loại khác

   

   

   

   

   

   

  511091

  5110910

  Dịch vụ vận tải hành khách hàng không nội địa không theo tuyến và lịch trình cố định, ngoại trừ mục đích phục vụ tham quan

   

   

   

   

   

   

  511092

  5110920

  Dịch vụ vận tải hành khách hàng không quốc tế không theo tuyến và lịch trình

   

   

   

   

   

   

  511093

  5110930

  Dịch vụ cho thuê phương tiện vận chuyển hành khách hàng không có kèm người điều khiển

   

   

   

  512

  5120

   

   

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa hàng không

   

   

   

   

   

  51201

   

   

  Dịch vụ vận tải hàng hóa hàng không theo tuyến và lịch trình cố định

   

   

   

   

   

   

  512011

  5120110

  Dịch vụ vận chuyển thư từ, bưu kiện

   

   

   

   

   

   

  512012

  5120120

  Dịch vụ vận chuyển hàng hóa khác theo lịch trình

   

   

   

   

   

   

  512013

  5120130

  Dịch vụ vận chuyển hàng hóa khác không theo lịch trình

   

   

   

   

   

  51209

  512090

  5120900

  Dịch vụ vận tải hàng hóa hàng không loại khác

   

  I

   

   

   

   

   

   

  DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG

   

   

  55

   

   

   

   

   

  Dịch vụ lưu trú

   

   

   

  551

  5510

   

   

   

  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

   

   

   

   

   

  55101

  551010

  5510100

  Dịch vụ khách sạn

  Gồm dịch vụ khách sạn như: dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú là khách sạn từ hạng 1 đến 5 sao, quy mô từ 15 phòng ngủ trở lên với các trang thiết bị, tiện nghi và dịch vụ cần thiết cho khách du lịch, gồm: khách sạn được xây dựng thành khối, khách sạn nổi, khách sạn thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng, có kèm theo dịch vụ dọn phòng hàng ngày, có thể đi kèm với các dịch vụ khác như ăn uống, chỗ đỗ xe, dịch vụ giặt là, bể bơi, phòng tập, dịch vụ giải trí, phòng họp và thiết bị phòng họp.

   

   

   

   

  55102

  551020

  5510200

  Dịch vụ biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

  Gồm dịch vụ biệt thự hoặc dịch vụ lưu trú ngắn ngày như:

  - Biệt thự du lịch có sân vườn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiện nghi và dịch vụ cần thiết cho khách du lịch;

  - Căn hộ cho khách du lịch lưu trú ngắn ngày có trang bị sẵn đồ đạc, có trang bị bếp và dụng cụ nấu ăn... để khách tự phục vụ trong thời gian lưu trú.

   

   

   

   

  55103

  551030

  5510300

  Dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

  Gồm dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ lưu trú ngắn ngày như: nhà khách, nhà nghỉ với các trang thiết bị, tiện nghi và dịch vụ cần thiết cho khách du lịch nhưng không đạt điều kiện để xếp hạng sao. Có kèm theo dịch vụ dọn phòng hàng ngày, các dịch vụ khác như ăn uống, chỗ đỗ xe, dịch vụ giặt là,...

   

   

   

   

  55104

  551040

  5510400

  Dịch vụ nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

  Nhóm này gồm dịch vụ nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự như dịch vụ nhà trọ, phòng trọ là nhà dân có phòng cho khách thuê trọ với các trang thiết bị, tiện nghi tối thiểu cần thiết cho khách.

   

   

  559

  5590

   

   

   

  Dịch vụ lưu trú khác

   

   

   

   

   

  55901

  559010

   

  Dịch vụ ký túc xá học sinh, sinh viên

   

   

   

   

   

   

   

  5590101

  Dịch vụ lưu trú, phòng ở cho học sinh, sinh viên cư trú và ký túc xá

  Gồm dịch vụ lưu trú, phòng ở cho học sinh, sinh viên cư trú và ký túc xá như: dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn (ký túc xá) cho học sinh, sinh viên các trường phổ thông, trung học, cao đẳng hoặc đại học, được thực hiện bởi các đơn vị hoạt động riêng.

   

   

   

   

   

   

  5590102

  Dịch vụ lưu trú, phòng ở cho công nhân trong các khu nhà tập thể hoặc các khu lều

   

   

   

   

   

  55902

  559020

  5590200

  Dịch vụ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm

  Gồm dịch vụ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm như dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn là phương tiện lưu trú làm bằng vải, bạt được sử dụng cho khách du lịch trong bãi cắm trại, du lịch dã ngoại.

   

   

   

   

  55909

  559090

  5590900

  Dịch vụ lưu trú khác chưa được phân vào đâu

  Gồm dịch vụ lưu trú khác chưa được phân vào đâu như dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn cho khách thuê trọ chưa được phân loại ở trên.

   

  56

   

   

   

   

   

  Dịch vụ ăn uống

   

   

   

  561

  5610

   

   

   

  Dịch vụ nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

   

   

   

   

   

  56101

  561010

  5610100

  Dịch vụ nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

  Gồm dịch vụ trong các nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống. Khách hàng được phục vụ hoặc khách hàng tự chọn các món ăn được bày sẵn, có thể ăn tại chỗ hoặc mua món ăn đem về.

   

   

   

   

  56102

  561020

  5610200

  Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh

   

   

   

   

   

  56109

  561090

  5610900

  Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

  Gồm dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác như:

  - Quán ăn tự phục vụ;

  - Quán ăn nhanh;

  - Cửa hàng bán đồ ăn mang về;

  - Xe thùng bán kem;

  - Xe bán hàng ăn lưu động;

  - Hàng ăn uống trên phố, trong chợ;

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Dịch vụ nhà hàng, quán bar trên tàu, thuyền, phương tiện vận tải nếu hoạt động này không do đơn vị vận tải thực hiện mà được làm bởi đơn vị khác.

   

   

  562

   

   

   

   

  Dịch vụ cung cấp ăn uống theo hp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác

   

   

   

   

  5621

  56210

  562100

  5621000

  Dịch vụ cung cấp ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng

  Gồm dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thức ăn dựa trên cơ sở hợp đồng với khách hàng, tại các cơ quan chính quyền, cơ quan thương mại... và cho các sự kiện đặc biệt (đám cưới, tiệc,...)

   

   

   

  5629

  56290

  562900

  5629000

  Dịch vụ ăn uống khác

  Gồm dịch vụ ăn uống khác như:

  - Dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể;

  - Dịch vụ chuẩn bị thức ăn khác và đồ uống có liên quan được cung cấp bởi các quán bán hàng đồ ăn nhẹ, cửa hàng đồ ăn nhanh không có chỗ ngồi, các tiện nghi để mua thức ăn mang về,...;

  - Dịch vụ cung cấp thức ăn được chuẩn bị trong nhà nhờ máy bán hàng tự động;

   

   

  563

  5630

   

   

   

  Dịch vụ phục vụ đồ uống

   

   

   

   

   

  56301

  563010

  5630100

  Dịch vụ trong quán rượu, bia, quay bar

   

   

   

   

   

  56302

  563020

  5630200

  Dịch vụ trong quán cà phê, giải khát

   

   

   

   

   

  56309

  563090

  5630900

  Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

  Gồm dịch vụ phục vụ đồ uống khác như: Dịch vụ của các quán chế biến và phục vụ khách hàng tại chỗ các loại đồ uống như: cà phê, nước sinh tố, nước mía, nước quả, quán chè các loại,...; dịch vụ của các xe bán rong đồ uống,..

  J

   

   

   

   

   

   

  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

   

  58

   

   

   

   

   

  Sản phẩm xuất bản

   

   

   

  581

   

   

   

   

  Sách, ấn phẩm định kỳ và các ấn phẩm khác xuất bản

   

   

   

   

  5811

   

   

   

  Sách xuất bản

   

   

   

   

   

  58112

   

   

  Sách xuất bản khác

   

   

   

   

   

   

  581121

   

  Sách in

   

   

   

   

   

   

   

  5811211

  Sách giáo khoa xuất bản

   

   

   

   

   

   

   

  5811212

  Sách chuyên ngành, sách kỹ thuật và sách nghiên cứu xuất bản

   

   

   

   

   

   

   

  5811213

  Sách truyện thiếu nhi xuất bản

   

   

   

   

   

   

   

  5811214

  Từ điển và sách bách khoa xuất bản

   

   

   

   

   

   

   

  5811215

  Tập bản đồ và sách có bản đồ khác xuất bản

   

   

   

   

   

   

   

  5811219

  Sách in khác, sách thông tin, tờ rơi và sách tương tự xuất bản

   

   

   

   

   

   

  581122

  5811220

  Sách ở dạng băng, đĩa mềm và vật mang tin khác xuất bản

  Gồm sách xuất bản ở dạng băng, đĩa mềm và vật mang tin khác như: hệ thống điều hành, kinh doanh và các ứng dụng khác; chương trình trò chơi máy tính;

   

   

   

   

   

  581123

  5811230

  Quảng cáo trong sách khác

   

   

   

   

   

   

  581124

  5811240

  Dịch vụ đại lý xuất bản sách khác

   

   

   

   

   

   

  581125

  5811250

  Dịch vụ bản quyền xuất bản sách khác

   

   

   

   

  5812

   

   

   

  Danh mục chỉ dẫn và địa chỉ xuất bản

   

   

   

   

   

  58121

   

   

  Danh mục chỉ dẫn và địa chỉ trực tuyến xuất bản

   

   

   

   

   

   

  581211

  5812110

  Danh mục chỉ dẫn và địa chỉ trực tuyến xuất bản

   

   

   

   

   

   

  581212

  5812120

  Dịch vụ bản quyền sử dụng các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ trực tuyến xuất bản

   

   

   

   

   

  58122

   

   

  Danh mục chỉ dẫn và địa chỉ in xuất bản

   

   

   

   

   

   

  581221

  5812210

  Danh mục chỉ dẫn và địa chỉ in xuất bản

   

   

   

   

   

   

  581222

  5812220

  Dịch vụ bản quyền sử dụng các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ in xuất bản

   

   

   

   

  5813

   

   

   

  Báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ xuất bn

   

   

   

   

   

  58132

   

   

  Báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác xuất bn

   

   

   

   

   

   

  581321

  5813210

  Báo khác

   

   

   

   

   

   

  581322

  5813220

  Quảng cáo trong báo khác

   

   

   

   

   

   

  581323

   

  Tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác

   

   

   

   

   

   

   

  5813231

  Tờ tập san và các ấn phẩm định kỳ khác

   

   

   

   

   

   

   

  5813232

  Quảng cáo trong tập san và các ấn phẩm định kỳ khác

   

   

   

   

   

   

  581324

  5813240

  Dịch vụ giấy phép xuất bản tạp chí và ấn phẩm định kỳ khác

   

   

   

   

  5819

   

   

   

  Ấn phẩm xuất bản khác

   

   

   

   

   

  58192

   

   

  n phẩm xuất bản khác

   

   

   

   

   

   

  581921

   

  Ấn phẩm in xuất bản khác

   

   

   

   

   

   

   

  5819211

  Bưu thiếp, thiếp chúc mừng và các loại tương tự

   

   

   

   

   

   

   

  5819212

  Tranh ảnh

   

   

   

   

   

   

   

  5819213

  Vé tàu xe, lịch

   

   

   

   

   

   

   

  5819214

  Tem thư chưa sử dụng, tem hải quan hoặc các loại tem tương tự; giấy đóng dấu tem; mẫu séc; giấy bạc; giấy chứng nhận chứng khoán, cổ phiếu và các tài liệu có tiêu đề tương tự

   

   

   

   

   

   

   

  5819215

  Tài liệu, ca-ta-lô quảng cáo thương mại và các tài liệu tương tự

   

   

   

   

   

   

   

  5819219

  Ấn phẩm in xuất bản khác chưa được phân vào đâu

   

   

   

   

   

   

  581922

  5819220

  Dịch vụ giấy phép xuất bản ấn phẩm khác

   

   

  59

   

   

   

   

   

  Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc

   

   

   

  591

   

   

   

   

  Dịch vụ điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình

   

   

   

   

  5911

   

   

   

  Dịch vụ sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

   

   

   

   

   

  59111

   

   

  Phim điện ảnh

   

   

   

   

   

   

  591111

   

  Dịch vụ sản xuất chương trình phim điện ảnh

   

   

   

   

   

   

   

  5911111

  Dịch vụ sản xuất phim điện ảnh

   

   

   

   

   

   

   

  5911112

  Dịch vụ xúc tiến và quảng cáo phim điện ảnh

   

   

   

   

   

   

  591112

   

  Sản phẩm phim điện ảnh

   

   

   

   

   

   

   

  5911121

  Bản gốc phim điện ảnh

   

   

   

   

   

   

   

  5911122

  Kỹ xảo điện ảnh

   

   

   

   

   

   

   

  5911123

  Phim ảnh thu vào băng đĩa và các phương tiện vật lý khác

   

   

   

   

   

   

   

  5911124

  Phim điện ảnh tải trên mạng xuống khác

   

   

   

   

   

   

  591113

  5911130

  Dịch vụ bán không gian và thời gian quảng cáo trên phim điện ảnh

   

   

   

   

   

  59112

   

   

  Phim video

   

   

   

   

   

   

  591121

   

  Dịch vụ sản xuất phim video

   

   

   

   

   

   

   

  5911211

  Dịch vụ sản xuất phim video

   

   

   

   

   

   

   

  5911212

  Dịch vụ xúc tiến và quảng cáo phim video

   

   

   

   

   

   

  591122

   

  Sản phẩm phim video

   

   

   

   

   

   

   

  5911221

  Bản gốc phim video

   

   

   

   

   

   

   

  5911222

  Kỹ xảo video

   

   

   

   

   

   

   

  5911223

  Phim video thu vào băng đĩa và các phương tiện vật lý khác

   

   

   

   

   

   

   

  5911224

  Phim video tải trên mạng xuống khác

   

   

   

   

   

   

  591123

  5911230

  Dịch vụ bán không gian và thời gian quảng cáo trên phim video

   

   

   

   

   

  59113

   

   

  Chương trình truyền hình

   

   

   

   

   

   

  591131

   

  Dịch vụ sản xuất chương trình truyền hình

   

   

   

   

   

   

   

  5911311

  Dịch vụ sản xuất chương trình truyền hình

   

   

   

   

   

   

   

  5911312

  Dịch vụ xúc tiến và quảng cáo chương trình truyền hình

   

   

   

   

   

   

  591132

   

  Sản phẩm chương trình truyền hình

   

   

   

   

   

   

   

  5911321

  Bản gốc chương trình truyền hình

   

   

   

   

   

   

   

  5911322

  Kỹ xảo chương trình truyền hình

   

   

   

   

   

   

   

  5911323

  Chương trình truyền hình thu vào băng đĩa và các phương tiện vật lý khác

   

   

   

   

   

   

   

  5911324

  Chương trình truyền hình tải trên mạng xuống khác

   

   

   

   

   

   

  591133

  5911330

  Dịch vụ bán không gian và thời gian quảng cáo trên chương trình truyền hình

   

   

   

   

  5912

  59120

   

   

  Dịch vụ hậu kỳ

   

   

   

   

   

   

  591201

  5912010

  Dịch vụ biên tập nghe nhìn

   

   

   

   

   

   

  591202

  5912020

  Dịch vụ truyền và nhân bản phim gốc

   

   

   

   

   

   

  591203

  5912030

  Dịch vụ hiệu chỉnh màu sắc và phục hồi số liệu

   

   

   

   

   

   

  591204

  5912040

  Dịch vụ hiệu ứng nghe nhìn

   

   

   

   

   

   

  591205

  5912050

  Dịch vụ phim hoạt hình

   

   

   

   

   

   

  591206

  5912060

  Dịch vụ lời bình, tiêu đề phim và ghi phụ đề cho phim

   

   

   

   

   

   

  591207

  5912070

  Dịch vụ thiết kế và biên tập âm thanh

   

   

   

   

   

   

  591209

  5912090

  Dịch vụ hậu kỳ phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình khác

   

   

   

   

  5913

  59130

  591300

   

  Dịch vụ phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

   

   

   

   

   

   

   

  5913001

  Dịch vụ cấp phép bản quyền và lưu trữ

   

   

   

   

   

   

   

  5913002

  Dịch vụ phát hành

   

   

   

   

  5914

   

   

   

  Dịch vụ chiếu phim

   

   

   

   

   

  59141

  591410

   

  Dịch vụ chiếu phim cố định

   

   

   

   

   

   

   

  5914101

  Dịch vụ chiếu phim điện ảnh cố định

   

   

   

   

   

   

   

  5914102

  Dịch vụ chiếu phim video cố định

   

   

   

   

   

  59142

  591420

   

  Dịch vụ chiếu phim lưu động

   

   

   

   

   

   

   

  5914201

  Dịch vụ chiếu phim điện ảnh lưu động

   

   

   

   

   

   

   

  5914202

  Dịch vụ chiếu phim video lưu động

   

   

   

  592

  5920

  59200

   

   

  Dịch vụ ghi âm và xuất bản âm nhạc

   

   

   

   

   

   

  592001

   

  Dịch vụ ghi âm và thu âm; thu âm nguyên bản

   

   

   

   

   

   

   

  5920011

  Dịch vụ thu âm

   

   

   

   

   

   

   

  5920012

  Dịch vụ thu âm tại chỗ

   

   

   

   

   

   

   

  5920013

  Bản gốc thu âm

   

   

   

   

   

   

  592002

   

  Âm nhạc xuất bản

   

   

   

   

   

   

   

  5920021

  Nhạc in thành sách

   

   

   

   

   

   

   

  5920022

  Nhạc điện tử

   

   

   

   

   

   

   

  5920023

  Băng đĩa nhạc hoặc các phương tiện vật lý khác

   

   

   

   

   

   

   

  5920024

  Băng đĩa nhạc khác

   

   

   

   

   

   

   

  5920025

  Nhạc tải trên mạng xuống

   

   

   

   

   

   

  592003

   

  Dịch vụ giấy phép bản quyền sử dụng bản gốc âm nhạc

   

   

   

   

   

   

   

  5920031

  Dịch vụ giấy phép bản quyền sử dụng bản gốc âm nhạc

   

   

   

   

   

   

   

  5920032

  Dịch vụ phát hành âm nhạc

   

  N

   

   

   

   

   

   

  DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH VÀ HỖ TRỢ

   

   

  79

   

   

   

   

   

  Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

   

   

   

  791

   

   

   

   

  Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

   

   

   

   

  7911

  79110

   

   

  Dịch vụ của đại lý du lịch

   

   

   

   

   

   

  791101

   

  Dịch vụ của đại lý du lịch trong việc đặt vé giao thông

   

   

   

   

   

   

   

  7911011

  Dịch vụ đặt vé máy bay

  Gồm:

  - Dịch vụ đặt vé máy bay cho:

  + Đường bay nội địa

  + Đường bay quốc tế

   

   

   

   

   

   

  7911012

  Dịch vụ đặt vé tàu hoả

  Dịch vụ đặt chỗ trước cho vé tàu hoả

   

   

   

   

   

   

  7911013

  Dịch vụ đặt vé xe buýt

  Dịch vụ đặt vé cho vận chuyển bằng xe buýt

   

   

   

   

   

   

  7911014

  Dịch vụ đặt thuê xe

  Dịch vụ đặt chỗ trước để thuê xe

   

   

   

   

   

   

  7911019

  Dịch vụ đặt vé khác

  Gồm dịch vụ đặt vé trước cho các dịch vụ khác chưa được phân vào đâu:

  - Dịch vụ đặt vé trước cho vận chuyển bằng phà

  - Dịch vụ đặt vé máy bay tuyến ngắn

  - Dịch vụ đặt vé vận chuyển khác chưa được phân vào đâu

   

   

   

   

   

  791102

   

  Dịch vụ của đại lý du lịch trong việc đặt vé nơi ở, chuyến đi và du lịch trọn gói

   

   

   

   

   

   

   

  7911021

  Dịch vụ đặt vé nơi ở

  Gồm:

  - Dịch vụ đặt vé nơi ở cho:

  + Tuyến nội địa

  + Tuyến quốc tế

  - Dịch vụ thanh toán trực tiếp cho người chủ sở hữu bất động sản như nhà hoặc căn hộ

   

   

   

   

   

   

  7911022

  Dịch vụ đặt vé chuyến đi

  Dịch vụ đặt vé cho chuyến đi:

  - Một ngày hoặc ít hơn một ngày

  - Nhiều hơn một ngày

   

   

   

   

   

   

  7911023

  Dịch vụ đặt vé trọn gói

  Gồm:

  - Dịch vụ đặt vé trọn gói nội địa

  - Dịch vụ đặt vé trọn gói quốc tế

   

   

   

  7912

  79120

  791200

   

  Dịch vụ điều hành tua du lịch

   

   

   

   

   

   

   

  7912001

  Dịch vụ điều hành tua du lịch cho việc sắp xếp và tập hợp các đoàn du lịch

  Gồm:

  - Dịch vụ sắp xếp, tập hợp, và marketing đoàn du lịch trọn gói:

  + Chuẩn bị tua du lịch trọn gói, nội địa và quốc tế

  + Tập hợp tua du lịch trọn gói cho các nhóm, nội địa và quốc tế

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gói này thường gồm: mua và bán lại việc vận chuyển khách và hành lý, dịch vụ ở, thực phẩm và tham quan. Kết quả của tour trọn gói có thể được bán cho tư nhân hoặc bán cho người buôn trong các hãng du lịch hoặc các dịch vụ điều hành du lịch khác.

   

   

   

   

   

   

  7912002

  Dịch vụ quản lý tua du lịch

  Dịch vụ quản lý tài khoản riêng của du lịch

   

   

  799

  7990

  79900

   

   

  Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

   

   

   

   

   

   

  799001

   

  Dịch vụ xúc tiến du lịch và các thông tin về du khách

   

   

   

   

   

   

   

  7990011

  Dịch vụ xúc tiến du lịch

  Gồm dịch vụ xúc tiến du lịch trên các nước, vùng và cộng đồng

   

   

   

   

   

   

  7990012

  Dịch vụ thông tin về du khách

  Gồm dịch vụ cung cấp thông tin đến du khách hoặc khách hàng tiềm năng về nơi đến qua cuốn sách du lịch nhỏ

   

   

   

   

   

  799002

  7990020

  Dịch vụ hướng dẫn du lịch

  Gồm:

  - Dịch vụ hướng dẫn du lịch bởi các hãng hướng dẫn du lịch Loại trừ:

  - Dịch vụ phiên dịch, được phân vào nhóm 7490914

  - Dịch vụ hướng dẫn câu cá, săn bắn và leo núi, được phân vào nhóm 9319093

   

   

   

   

   

  799009

   

  Dịch vụ đặt trước khác chưa được phân vào đâu

   

   

   

   

   

   

   

  7990091

  Dịch vụ chia sẻ thời gian

  Gồm dịch vụ đặt trước/trao đổi

  (thường dựa vào vị trí) cho việc chia sẻ thời gian

   

   

   

   

   

   

  7990092

  Dịch vụ đặt chỗ trung tâm hội nghị, họp báo và triển lãm

   

   

   

   

   

   

   

  7990099

  Dịch vụ đặt chỗ vé xem sự kiện, giải trí và các dịch vụ đặt trước khác chưa được phân vào đâu

  Gồm dịch vụ đặt chỗ trước trong các sự kiện như trình diễn sân khấu, hoà nhạc hoặc thể thao

  R

   

   

   

   

   

   

  DỊCH VỤ NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ

   

   

  90

  900

  9000

  90000

   

   

  Dịch vụ sáng tác, nghệ thuật và giải trí

   

   

   

   

   

   

  900001

  9000010

  Dịch vụ nghệ thuật biểu diễn

  Gồm:

  - Dịch vụ của các diễn viên, độc giả, ca sỹ, nhà soạn nhạc, diễn viên múa, người biểu diễn nhào lộn, phát thanh viên/người dẫn chương trình trên truyền hình, người diễn thuyết, diễn giả, các nghệ sỹ biểu diễn xiếc và các nghệ sỹ biểu diễn khác

  - Dịch vụ làm người mẫu độc lập.

   

   

   

   

   

  900002

   

  Dịch vụ hỗ trợ nghệ thuật biểu diễn

   

   

   

   

   

   

   

  9000021

  Dịch vụ sản xuất và trình diễn sự kiện nghệ thuật biểu diễn

  Gồm dịch vụ sản xuất và trình diễn đối với:

  + Nhà hát, nhạc kịch, ba lê, hài nhạc kịch, biểu diễn hoà nhạc.

  + Biểu diễn múa rối

  + Biểu diễn xiếc.

   

   

   

   

   

   

  9000022

  Dịch vụ tổ chức và quảng cáo sự kiện nghệ thuật biểu diễn

  Gồm dịch vụ tổ chức và quảng bá đối với:

  + Nhà hát, nhạc kịch, ba lê, hài nhạc kịch, biểu diễn hoà nhạc.

  + Biểu diễn múa rối

  + Biểu diễn xiếc.

   

   

   

   

   

   

  9000029

  Dịch vụ hỗ trợ khác cho nghệ thuật biểu diễn

  Gồm:

  - Dịch vụ quản lý về quyền đối với các tác phẩm về nghệ thuật, văn học, âm nhạc, loại trừ các tác phẩm về nghệ thuật quay phim và tác phẩm nghe nhìn.

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Dịch vụ hỗ trợ nghệ thuật biu diễn về thiết kế sân khấu, thiết kế trang phục, thiết kế ánh sáng.

  - Dịch vụ hỗ trợ khác đối với nghệ thuật biểu diễn chưa được phân vào đâu (tấm màn vẽ căng sau sân khấu và các đồ vật dùng trang trí sân khấu, các thiết bị về âm thanh và ánh sáng phục vụ cho biểu diễn nghệ thuật).

  Loại trừ:

  - Dịch vụ quản lý về bản quyền của phim điện ảnh, được phân vào mã 59130.

   

   

   

   

   

  900003

   

  Sáng tác nghệ thuật

   

   

   

   

   

   

   

  9000031

  Dịch vụ do các tác giả, các nhà soạn nhạc, nhà điêu khắc và các nghệ sĩ khác cung cấp, loại trừ các nghệ sĩ biểu diễn

  Gồm:

  - Dịch vụ của cá nhân các nghệ sỹ như nhà soạn nhạc, nhà điêu khắc, hoạ sỹ, người vẽ tranh biếm hoạ, thợ chạm khắc,...

  - Dịch vụ của cá nhân các nhà viết văn về tất cả các chủ đề, Gồm: cả viết về hư cấu và về chuyên môn.

  - Dịch vụ của các nhà báo độc lập.

  - Dịch vụ phục chế các tác phẩm nghệ thuật.

  Loại trừ:

  - Dịch vụ phục chế đàn organ và các nhạc cụ cổ điển khác, được phân vào mã 33190

  - Dịch vụ sản xuất phim điện ảnh và phim video, được phân vào mã 59111 và 59112

  - Dịch vụ phục chế đồ nội thất (loại trừ phục chế các loại để bảo tàng), được phân vào mã 95240.

   

   

   

   

   

   

  9000032

  Tác phẩm nghệ thuật gốc của các tác giả, các nhà soạn nhạc và các nghệ sĩ khác loại trừ các nghệ sĩ biểu diễn, hoạ sĩ, nghệ sĩ đồ hoạ và nhà điêu khắc

   

   

   

   

   

   

   

  9000033

  Tác phẩm nghệ thuật gốc của các hoạ sĩ, các nghệ sĩ đồ hoạ và nhà điêu khắc

  Gồm:

  - Tranh hội hoạ, tranh đồ hoạ và tranh vẽ bằng phấn màu, tác phẩm chạm khắc gốc, tranh in và tranh in đá, các tác phẩm điêu khắc và tượng gốc, bằng mọi chất liệu. Loại trừ:

  - Sản xuất tượng, không phải nguyên bản nghệ thuật

   

   

   

   

   

  900004

  9000040

  Dịch vụ của cơ sở hoạt động nghệ thuật

  Gồm:

  - Dịch vụ hoạt động của các phòng hoà nhạc, nhà hát, nhà hát opera, phòng nhạc, Gồm: cả dịch vụ về vé xem biểu diễn.

  - Dịch vụ hoạt động của các trung tâm đa mục đích và các cơ sở tương tự với ưu thế về văn hoá.

  Loại trừ:

  - Dịch vụ của rạp chiếu phim, được phân vào mã 59141

  - Dịch vụ đại lý bán vé, được phân vào mã 79110

  - Dịch vụ hoạt động của các loại bảo tàng, được phân vào mã 91020

  - Dịch vụ hoạt động của các sân vận động và các đấu trường sử dụng cho nhiều mục đích, được phân vào mã 93110

   

  91

   

   

   

   

   

  Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác

   

   

   

  910

   

   

   

   

  Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác

   

   

   

   

  9101

  91010

   

   

  Dịch vụ của thư viện và lưu trữ

   

   

   

   

   

   

  910101

  9101010

  Dịch vụ thư viện

  Gồm:

  - Các dịch vụ về thu thập, phân loại thư mục, bảo tồn và thu hồi các loại sách và các loại tương tự.

  - Dịch vụ cho thuê sách và đĩa ghi âm

  - Dịch vụ thư viện cung cấp ảnh và phim điện ảnh

  Loại trừ:

  - Dịch vụ thuê băng video DVDs, được phân vào mã 77220

  - Dịch vụ thuê sách, phân vào mã 77290.

   

   

   

   

   

  910102

  9101020

  Dịch vụ lưu trữ

   

   

   

   

  9102

  91020

   

   

  Dịch vụ bảo tồn, bảo tàng

   

   

   

   

   

   

  910201

  9102010

  Dịch vụ bảo tàng

  Gồm:

  - Dịch vụ trưng bày các bộ sưu tập về mọi lĩnh vực (nghệ thuật, khoa học và công nghệ, lịch sử)

  - Dịch vụ quản lý và bảo quản các bộ sưu tập

  - Tổ chức các buổi triển lãm lưu động về bộ sưu tập

  Loại trừ:

  - Dịch vụ trưng bày và bán được cung cấp bởi các phòng trưng bày nghệ thuật mang tính thương mại, được phân vào mã 400840

  - Dịch vụ phục chế các tác phẩm nghệ thuật và các đồ vật sưu tập bảo tàng, được phân vào mã 9000031

  - Dịch vụ thư viện và lưu trữ được phân vào mã 91010

  - Dịch vụ của các khu di tích và các công trình lịch sử, được phân vào mã 9102030

  - Dịch vụ của vườn bách thú bách thảo, được phân vào mã 9103010

   

   

   

   

   

  910202

  9102020

  Sưu tập của bảo tàng

  Gồm các bộ sưu tập và đồ vật của các nhà sưu tập về lịch sử, về dân tộc học, động vật học, thực vật học, khoáng vật học, giải phẫu hoặc các bộ sưu tập về tiền đúc

   

   

   

   

   

  910203

  9102030

  Dịch vụ của khu di tích và các công trình lịch sử và các khu dành cho khách thăm quan tương tự

  Gồm:

  - Dịch vụ hoạt động, tiếp cận và thăm quan các di tích và công trình lịch sử và các công trình kỷ niệm

  - Dịch vụ bảo tồn các di tích và công trình lịch sử và các công trình kỷ niệm Loại trừ:

  - Dịch vụ phục chế và nâng cấp các di tích và công trình lịch sử, được phân vào mã F.

   

   

   

  9103

  91030

   

   

  Dịch vụ của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên

   

   

   

   

   

   

  910301

  9103010

  Dịch vụ của các vườn bách thảo, bách thú

  Gồm:

  - Dịch vụ hoạt động, tiếp cận và thăm quan các khu vườn bách thú, bách thảo

  - Dịch vụ bảo tồn và gìn giữ các khu vườn bách thú, bách thảo Loại trừ:

  - Dịch vụ bảo tồn tự nhiên, được phân vào mã 9103020

   

   

   

   

   

  910302

  9103020

  Dịch vụ của các khu bảo tồn tự nhiên, Gồm: cả dịch vụ bảo tồn động vật hoang dã

  Gồm:

  - Dịch vụ hoạt động, tiếp cận và thăm quan các khu vườn quốc gia, khu vườn tự nhiên các khu bảo tồn

  - Dịch vụ giám sát các khu vườn quốc gia, khu vườn tự nhiên và các khu bảo tồn

  - Dịch vụ bảo tồn và gìn giữ các khu vườn quốc gia, khu vườn tự nhiên và các khu bảo tồn

  Loại trừ:

  - Dịch vụ hoạt động của các khu dành cho săn bắn và câu cá giải trí, được phân vào mã 93190

   

   

  931

   

   

   

   

  Dịch vụ thể thao

   

   

   

   

  9311

  93110

  931100

  9311000

  Dịch vụ của các cơ sở thể thao

  Gồm:

  - Dịch vụ của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà hoặc ngoài trời, như sân vận động, đấu trường, bể bơi, sân tennis, sân golf, sân trượt băng...

  - Hoạt động của các đường đua ô tô, đua chó và đua ngựa

  - Dịch vụ tổ chức và vận hành các sự kiện thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư trong nhà hoặc ngoài trời của các nhà tổ chức sở hữu các cơ sở riêng.

  Loại trừ:

  - Dịch vụ vận hành thang kéo trượt tuyết, được phân vào mã 49329

  - Cho thuê các thiết bị giải trí và thể thao, được phân vào mã 77210

  - Dịch vụ của các cơ sở thể dục thẩm mỹ, được phân vào mã 9319010

  - Dịch vụ công viên và bãi biển, được phân vào mã 9329011

   

   

   

  9312

  93120

  931200

  9312000

  Dịch vụ của các câu lạc bộ thể thao

  Gồm:

  - Dịch vụ tổ chức và quản lý các sự kiện thể thao được cung cấp bởi các câu lạc bộ thể thao, ví dụ như câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ bowling, câu lạc bộ golf, câu lạc bộ đấm bốc, câu lạc bộ thể thao mùa đông, câu lạc bộ cờ,...

  Loại trừ:

  - Dịch vụ giảng dạy các môn thể thao của các giáo viên, huấn luyện viên riêng được phân vào mã 85510

  - Dịch vụ vận hành các cơ sở thể thao, được phân vào mã 9311000

  - Dịch vụ tổ chức và vận hành các sự kiện thể thao chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư trong nhà hoặc ngoài trời của các câu lạc bộ thể thao với các cơ sở riêng của họ, được phân vào mã 9311000.

   

   

   

  9319

  93190

   

   

  Dịch vụ thể thao khác

   

   

   

   

   

   

  931901

  9319010

  Dịch vụ của các cơ sở thể dục thẩm mỹ

  Gồm dịch vụ thực hiện bởi các câu lạc bộ và các cơ sở thể dục thẩm mỹ và thể dục thể hình.

  Loại trừ:

  Dịch vụ giảng dạy các môn thể thao của các giáo viên, huấn luyện viên riêng, được phân vào mã 85510.

   

   

   

   

   

  931909

   

  Dịch vụ thể thao khác

   

   

   

   

   

   

   

  9319091

  Dịch vụ thúc đẩy các sự kiện thể thao và thể thao giải trí

  Gồm dịch vụ được cung cấp bởi các nhà sản xuất hoặc các nhà tài trợ các sự kiện thể thao, có hoặc không có cơ sở.

  Loại trừ:

  Tổ chức và vận hành các sự kiện thể thao chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư trong nhà hoặc ngoài trời bởi các câu lạc bộ thể thao có hoặc không có cơ sở riêng, được phân vào mã 9311000 và 9312000

   

   

   

   

   

   

  9319092

  Dịch vụ thể dục thể thao

  Gồm dịch vụ cung cấp bởi các vận động viên và người tham gia thể thao dựa trên tài khoản riêng của họ.

   

   

   

   

   

   

  9319093

  Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến thể thao và giải trí

  Gồm:

  - Dịch vụ của các liên đoàn thể thao và các cơ quan điều phối

  - Dịch vụ của trọng tài thể thao và người bấm giờ

  - Dịch vụ vận hành của các khu săn bắn và câu cá thể thao

  - Dịch vụ hướng dẫn săn băn

  - Dịch vụ hướng dẫn câu cá

  - Dịch vụ hướng dẫn leo núi

  - Dịch vụ của chuồng ngựa đua, chuồng chó đua, nhà để ô tô

  - Dịch vụ liên quan đến đào tạo động vật để chơi thể thao và giải trí

  Loại trừ:

  - Dịch vụ cho thuê các thiết bị thể thao, được phân vào mã 77210

  - Dịch vụ liên quan đến huấn luyện chó bảo vệ, được phân vào mã 80100

  - Dịch vụ của các trường thể thao và trường thi đấu, Gồm: dịch vụ được cung cấp bởi những người hướng dẫn, giáo viên, huấn luyện viên, được phân vào mã 85510

   

   

   

   

   

   

  9319099

  Dịch vụ thể thao và giải trí khác

   

   

   

  932

   

   

   

   

  Dịch vụ vui chơi giải trí khác

   

   

   

   

  9321

  93210

  932100

  9321000

  Dịch vụ của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề

  Gồm:

  - Dịch vụ của các công viên vui chơi

  - Dịch vụ của các hội chợ vui chơi

  - Dịch vụ trò chơi kéo quân

  - Dịch vụ trò chơi đường ray xe lửa

   

   

   

  9329

  93290

   

   

  Dịch vụ vui chơi giải trí khác

   

   

   

   

   

   

  932901

   

  Dịch vụ giải trí khác chưa được phân vào đâu

   

   

   

   

   

   

   

  9329011

  Dịch vụ công viên giải trí và bãi biển

  Gồm:

  - Dịch vụ bãi biển và công viên giải trí (không có tiện nghi ăn ở), Gồm: việc cung cấp các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế ngồi.

  Loại trừ:

  - Dịch vụ hoạt động của các nơi cắm trại, nơi cắm trại giải trí, nơi cắm trại để câu cá và săn bắn, địa điểm cắm trại, được phân vào mã 55902.

   

   

   

   

   

   

  9329012

  Dịch vụ của các sàn nhảy, phòng hát karaoke

  Gồm:

  - Dịch vụ của các phòng khiêu vũ, phòng nhảy, phòng hát karaoke và các cơ sở giải trí khác

   

   

   

   

   

   

  9329019

  Dịch vụ giải trí khác còn lại chưa được phân vào đâu

  Gồm:

  - Dịch vụ hoạt động của các đồi trượt tuyết

  - Dịch vụ hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền

  Loại trừ:

  - Dịch vụ hoạt động của đường sắt leo núi, thang trượt tuyết và đường cáp trên không, được phân vào mã 49329.

  - Hoạt động phục vụ đồ uống cho các sàn nhảy được phân vào mã 56301.

  - Dịch vụ hoạt động của các cơ sở thể thao và thể thao giải trí, được phân vào mã 9311000.