hieuluat

Quyết định 2690/QĐ-UBND Hòa Bình thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa BìnhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2690/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Văn Khánh
  Ngày ban hành:05/11/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:05/11/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Doanh nghiệp, Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH HÒA BÌNH

  __________

  Số: 2690/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hòa Bình, ngày 05 tháng 11 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

  _____________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số 216/TTr-SKHĐT ngày 30/10/2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (09 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.

  (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

  Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính tại Quyết định này được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ “csdl.dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn); trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh, tại địa chỉ: https://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chuyên mục “thủ tục hành chính” tại địa chỉ: https://sokehoach.hoabinh.gov.vn

  Điều 2. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình kể từ ngày ký.

  - Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

  + Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này, rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết. Thời gian trước ngày 12/11/2020.

  + Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Cục Kiểm soát TTHC -VPCP;

  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

  - Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;

  - Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

  - Trung tâm TH&CB tỉnh;

  - Trung tâm PVHCC tỉnh;

  - Lưu: VT, KSTT (Ng.03b)

  CHỦ TỊCH

   

   

  Bùi Văn Khánh

   

   

   

  Phụ lục

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÒA BÌNH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình).

  ______________________

   

  Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  (Sửa đổi, bổ sung 09 TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp công bố tại Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình).

  STT

  TÊN TTHC

  Thời gian thực hiện

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí (nếu có)

  Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích

  Văn bản QPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung

  CƠ QUAN

  THỰC HIỆN

  Ghi chú

  Tiếp nhận

  Trả kết quả

  *

  LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

  1

  Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

  03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

  - Lệ phí ĐKKD: 50.000 đồng/lần tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp

  - Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số 47/2019/TT-BTC)

  x

  x

  - Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ

  Phòng Đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và

  Đầu tư

  - Mã hồ sơ: 2.001610

  Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

  2

  Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

  03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm Phục

  vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

  - Lệ phí ĐKKD: 50.000 đồng/lần tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp

  - Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số 47/2019/TT-BTC)

  x

  x

  - Nghị định số

  122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ

  Phòng Đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và

  Đầu tư

  - Mã hồ sơ: 2.001583 Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

  3

  Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

  03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

  - Lệ phí ĐKKD: 50.000 đồng/lần tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp

  - Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số

  47/2019/TT-BTC)

  x

  x

  - Nghị định số

  122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ

  Phòng Đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và

  Đầu tư

  - Mã hồ sơ: 2.001199

  Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

  4

  Đăng ký thành lập công ty cổ phần

  03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm

  Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

  - Lệ phí ĐKKD: 50.000 đồng/lần tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp

  - Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số 47/2019/TT-BTC)

  x

  x

  - Nghị định số

  122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ

  Phòng Đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và

  Đầu tư

  - Mã hồ sơ: 2.002043

  Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

  5

  Đăng ký thành lập công ty hợp danh

  03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm

  Phục vụ hành

  chính công tỉnh Hòa Bình

  - Lệ phí ĐKKD: 50.000 đồng/lần tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp

  - Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số 47/2019/TT-BTC)

  x

  x

  - Nghị định số

  122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ

  Phòng Đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và

  Đầu tư

  - Mã hồ sơ:

  2.002042

  Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

  6

  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

  Hòa Bình

  - Lệ phí ĐKKD: 50.000 đồng/lần tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp

  - Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số

  47/2019/TT-BTC)

  x

  x

  - Nghị định số

  122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ

  Phòng Đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và

  Đầu tư

  - Mã hồ sơ: 2.002069

  Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

  7

  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

  03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

  Hòa Bình

  - Lệ phí ĐKKD: 50.000 đồng/lần tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp

  - Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số

  47/2019/TT-BTC)

  x

  x

  - Nghị định số

  122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ

  Phòng Đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và

  Đầu tư

  - Mã hồ sơ: 2.002079

  Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

  8

  Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

  - Lệ phí ĐKKD: 50.000 đồng/lần tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp

  - Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số 47/2019/TT-BTC)

  x

  x

  - Nghị định số

  122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ

  Phòng Đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và

  Đầu tư

  - Mã hồ sơ: 2.002072

  Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

  9

  Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

  03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

  - Lệ phí ĐKKD: 50.000 đồng/lần tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp

  - Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số 47/2019/TT-BTC)

  x

  x

  - Nghị định số

  122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ

  Phòng Đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và

  Đầu tư

  - Mã hồ sơ: 2.002084

  Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
   

  FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Ban hành: 19/10/2020 Hiệu lực: 19/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2690/QĐ-UBND Hòa Bình thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
  Số hiệu:2690/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:05/11/2020
  Hiệu lực:05/11/2020
  Lĩnh vực:Doanh nghiệp, Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Bùi Văn Khánh
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X