hieuluat

Quyết định 751/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - TCT Hàng hải VN

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:751/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Đình Huệ
  Ngày ban hành:20/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:20/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Doanh nghiệp
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 751/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

  ----------------------

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

  Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4324/TTr-BGTVT ngày 24 tháng 4 năm 2018,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với những nội dung chính sau đây:

  1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:

  - Tên tiếng Việt: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

  - Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM MARITIME CORPORATION

  - Tên viết tắt: VIMC

  - Trụ sở chính: Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

  - Điện thoại: 84 - 24 - 35770825                     Fax: 84 - 24 - 35770850

  - Biểu trưng (logo):

  2. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

  Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trước khi chuyển đổi, được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

  3. Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

  4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

  a) Vốn điều lệ: 14.046.058.000.000 đồng (Mười bốn nghìn không trăm bốn mươi sáu tỷ, không trăm năm mươi tám triệu đồng).

  b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

  Tổng số cổ phần: 1.404.605.800 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

  - Nhà nước nắm giữ: 912.993.770 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ;

  - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 2.293.900 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ. Trong đó:

  + Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo số năm làm việc tại khu vực nhà nước: 1.599.000 cổ phần, chiếm 0,11% vốn điều lệ;

  + Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo số năm cam kết làm việc tiếp cho công ty cổ phần: 694.900 cổ phần, chiếm 0,05% vn điều lệ;

  - Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn: 500.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ;

  - Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 207.896.970 cổ phần chiếm 14,8% vốn điều lệ;

  - Cổ phần bán đấu giá công khai: 280.921.160 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

  Việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ theo kết quả bán cổ phần lần đầu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

  5. Giá khởi điểm:

  Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là 10.000 đồng/01 cổ phần.

  Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng; thực hiện đăng ký, lưu ký cổ phần trúng đấu giá tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại các sàn giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.

  6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP là Bộ Giao thông vận tải. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

  7. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

  Bộ Giao thông vận tải quyết định phê duyệt tiêu chí và tổ chức bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược theo quy định của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

  8. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

  9. Phương án sắp xếp lao động:

  - Tổng số lao động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: 1.415 người.

  - Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần: 1.096 người.

  - Tổng số lao động nghỉ việc tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: 319 người.

  Bộ Giao thông vận tải căn cứ các quy định hiện hành và ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn s 1872/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 15 tháng 5 năm 2018 để thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo đúng quy định.

  10. Chi phí cổ phần hóa: Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự toán và quyết toán chi phí cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Việc rà soát các khoản chi thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Bộ Giao thông vận tải:

  - Chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa; tổ chức, triển khai thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng, bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn; thực hiện chuyển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

  - Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để giải quyết những vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo và hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

  3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam những vấn đề liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

  4. Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
  - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các PCN,
  Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN, TKBT;
  - Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b)
  .Quân

  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG

  Vương Đình Huệ

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 28/12/2016 Hiệu lực: 15/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
  Ban hành: 16/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 751/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - TCT Hàng hải VN

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:751/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:20/06/2018
  Hiệu lực:20/06/2018
  Lĩnh vực:Doanh nghiệp
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Vương Đình Huệ
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X