hieuluat

Công văn 1443/SGDĐT-KHTC Hà Nội xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường năm học 2020-2021

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1443/SGDĐT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Văn Đại
  Ngày ban hành:14/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:14/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ___________

  Số: 1443/SGDĐT-KHTC

  V/v Xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trực thuộc năm học 2020-2021

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020.

   

   

                                                                              

  Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường mầm non và trường chuyên biệt trực thuộc

   

  Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội hướng dẫn các trường mầm non và trường chuyên biệt trực thuộc chuẩn bị tốt các điều kiện để tuyển sinh năm học 2020-2021, nội dung cụ thể như sau:

  - Tiếp tục thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT: Các trường mầm non và trường chuyên biệt trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về việc bạn hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, cụ thể:

  + Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: Đối với trường mầm non thực hiện biểu mẫu 01 và 02; đối với trường tiểu học và trường phổ thông có nhiều cấp học thực hiện biểu mẫu 09 và 10.

  + Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: Đối với trường mầm non thực hiện biểu mẫu 03 và 04; đối với trường tiểu học và trường phổ thông có nhiều cấp học thực hiện biểu mẫu 11 và 12.

  + Công khai thu chi tài chính

  - Căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đơn vị xây dựng kế hoạch trường lớp và xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo biểu mẫu 01, 02 và 03 (Có biểu mẫu kèm theo).

  - Các đơn vị cần tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của đơn vị theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 3158/KH-SGDĐT ngày 20/9/2017 của Sở GDĐT về tổ chức thực hiện Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND TP Hà Nội về việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dường đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành GDĐT Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

  - Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh bằng văn bản gửi về Sở GDĐT (qua Phòng Kế hoạch - Tài chính) và file dữ liệu gửi tới hộp thư: thongke@hanoiedu.vn, giải đáp thông tin xin liên hệ Tổ Thống kê - Kế hoạch phát triển, điện thoại liên hệ 02439393912.

  - Thời gian nộp trước ngày 21/5/2020 (thứ năm).

  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường mầm non và trường chuyên biệt trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và xác định chỉ tiêu tuyển sinh đúng quy định./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Đ/c Giám đốc Sở;

  - Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại;

  - Phòng TCCB, GDMN, GDPT, Ttra, VP;

  - Lưu: VT, KHTC.

  KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

   

   

  Phạm Văn Đại

   

   

  Biểu 01

  BIỂU ĐỘI NGŨ

  Tên trường: ..........................

   

  Địa chỉ: ...........................

  Điện thoại liên hệ: ..............................

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  KH giao năm 2019

  Thực hiện năm 2019

  Kế hoạch

  năm 2020

  Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV

  (có mặt 01/01/2020). Chia ra:

  Người

   

   

   

  1. Cán bộ quản lý

  Người

   

   

   

  2. Giáo viên

  Người

   

   

   

  Trong đó:

  - Biên chế

  Người

   

   

   

  - Hợp đồng

  Người

   

   

   

  3. Công nhân viên

  Người

   

   

   

  Trong đó:

  - Biên chế

  Người

   

   

   

  - Hợp đồng

  Người

   

   

   

   

   

  Người lập biểu

   

  Hà Nội, ngày ... tháng 5 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG

  ( Ký, đóng dấu )

   

   

   

   

  Biểu 02

  TÌNH HÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ

  Tên trường: .................................

   

  A. Tình hình cơ sỏ vật chất:

  - Tổng diện tích đất:                                    m2

  - Tổng diện tích sử dụng:                                    m2

  - Số Sổ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất:

  1. Phòng học văn hóa:

  Phòng học

  Tổng số

  Chia ra

  Kiên cố

  Cấp 4

  Tạm

  Phòng học văn hóa

   

   

   

   

   

  2. Phòng bộ môn (thực hành, thí nghiệm):

  Phòng bộ môn

  Tổng số

  Diện tích

  Đạt chuẩn

  Chưa đạt chuẩn (ghi rõ nội dung chưa đạt)

  1. Vật lý

   

   

   

   

  Phòng chuẩn bị TH

   

   

   

   

  2. Hóa học

   

   

   

   

  Phòng chuẩn bị TH

   

   

   

   

  3. Sinh học

   

   

   

   

  Phòng chuẩn bị TH

   

   

   

   

  4. Công nghệ

   

   

   

   

  Phòng chuẩn bị TH

   

   

   

   

  5. Ngoại ngữ

   

   

   

   

  6. Tin học

   

   

   

   

  7. Phòng đa năng

   

   

   

   

  8. Thư viện

   

   

   

   

  Số lượng sách, tài liệu tham khảo

   

  X

  X

  X

  9. Nhà thể chất

   

   

   

   

  10. Phòng Y tế

   

   

   

   

   

  3. Nhà vệ sinh:

  + Nhà vệ sinh dành cho học sinh: Tổng số:............................................... nhà

  Trong đó: Đạt chuẩn 󠄁󠄁... Chưa đạt chuẩn 󠄁󠄁...

  + Nhà vệ sinh cho giáo viên: Tổng số: ………….. nhà

  Trong đó: Đạt chuẩn 󠄁󠄁... Chưa đạt chuẩn 󠄁󠄁...

  B. Tình hình trang thiết bị:

  Nội đung

  Tổng số

  Đang sử dụng

  Đề nghị thay thế

  1. Bàn ghế học sinh

   

   

   

  + Loại 2 chỗ ngồi

   

   

   

  + Loại 4 chỗ ngồi

   

   

   

  2. Bàn ghế giáo viên

   

   

   

  3. Bảng

   

   

   

  Trong đó:

  Bảng thông minh

   

   

   

  4. Máy vi tính

   

   

   

  Chia ra:

  + Dùng cho HS

   

   

   

  + Dùng cho Quản lý

   

   

   

  + Kết nối Internet

   

   

   

  5. Số máy in

   

   

   

  6. Máy chiếu Projecter

   

   

   

  7. Máy photocopy

   

   

   

  8. Khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Người lập biểu

   

  Hà Nội, ngày ... tháng 5 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG

  ( Ký, đóng dấu )

   

   

   

  Biểu 03

  THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH MẦM NON TRỰC THUỘC

  Năm học 2019-2020

   

             

  TT

  Tên trường

  Thực hiện năm học 2019-2020

  Số nhóm/lớp

  Số trẻ em

  Tổng số

  Chia ra

  Tổng số

  Chia ra

  Nhà trẻ

  Mẫu giáo

  Mẫu giáo

  nhỡ

  Mẫu giáo

  lớn

  Nhà trẻ

  Mẫu giáo bé

  Mẫu giáo

  nhỡ

  Mẫu giáo

  lớn

  1

  Mẫu giáo Mầm non B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Mẫu giáo Việt -Triều Hữu nghị

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Mầm non thực hành Linh Đàm

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biểu 03

  THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH MẦM NON TRỰC THUỘC

  Năm học 2020-2021

   

   

  TT

  Tên trường

  Kế hoạch năm học 2020-2021

  Số nhóm/lớp

  Số trẻ em

  Tổng số

  Chia ra

  Tổng số

  Chia ra

  Nhà trẻ

  Mẫu giáo bé

  Mẫu giáo nhỡ

  Mẫu giáo lớn

  Nhà trẻ

  Mẫu giáo bé

  Mẫu giáo

  nhỡ

  Mẫu giáo

  lớn

  1

  Mẫu giáo Mầm non B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Mẫu giáo Việt -Triều Hữu nghị

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Mầm non thực hành Linh Đàm

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  …, ngày … tháng 5 năm 2020   

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

  Biểu 03

  THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TIỂU HỌC TRỰC THUỘC

  Năm học 2019-2020

   

   

   

  TT

  TÊN TRƯỜNG

  Thực hiện năm học 2019-2020

  SỐ LỚP

  SỐ HỌC SINH

   

  Tổng số

  Chia ra

  Tổng số

  Chia ra

  Lớp can thiệt sớm

  Lớp 1

  Lớp 2

  Lớp 3

  Lớp 4

  Lớp 5

  Lớp can thiệt sớm

  Lớp 1

  Lớp 2

  Lớp 3

  Lớp 4

  Lớp 5

  1

  Tiểu học Bình Minh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  PTCS Xã Đàn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  PTCS Nguyễn Đình Chiểu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biểu 03

  THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TIỂU HỌC TRỰC THUỘC

  Năm học 2020-2021

   

   

  TT

  TÊN TRƯỜNG

  Kế hoạch năm học 2020-2021

  SỐ LỚP

  SỐ HỌC SINH

  Tổng số

  Chia ra

  Tổng số

  Chia ra

  Lớp can thiệt sớm

  Lớp 1

  Lớp 2

  Lớp 3

  Lớp 4

  Lớp 5

  Lớp can thiệt sớm

  Lớp 1

  Lớp 2

  Lớp 3

  Lớp 4

  Lớp 5

  1

  Tiểu học Bình Minh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  PTCS Xã Đàn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  PTCS Nguyễn Đình Chiểu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  ..., ngày … tháng 5 năm 2020   

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

  Biểu 03

  THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH THCS TRỰC THUỘC

  Năm học 2019-2020

   

   

  TT

  TÊN TRƯỜNG

  Thực hiện năm học 2019-2020

  SỐ LỚP

  SỐ HỌC SINH

  Tổng số

  Chia ra

  Tổng số

  Chia ra

  Lớp 6

  Lớp 7

  Lớp 8

  Lớp 9

  Lớp 6

  Lớp 7

  Lớp 8

  Lớp 9

  1

  PTCS Xã Đàn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  PTCS NGuyễn Đình Chiểu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Phổ thông dân tộc nội trú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó số HS dân tộc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó hệ song bằng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó số HS dân tộc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó hệ song bằng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biểu 03

  THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH THCS TRỰC THUỘC

  Năm học 2020-2021

   

   

  TT

  TÊN TRƯỜNG

  Kế hoạch năm học 2020-2021

  SỐ LỚP

  SỐ HỌC SINH

  Tổng số

  Chia ra

  Tổng số

  Chia ra

  Lớp 6

  Lớp 7

  Lớp 8

  Lớp 9

  Lớp 6

  Lớp 7

  Lớp 8

  Lớp 9

  1

  PTCS Xã Đàn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  PTCS Nguyễn Đình Chiểu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Phổ thông dân tộc nội trú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó số HS dân tộc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó hệ song bằng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó số HS dân tộc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó hệ song bằng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  ..., ngày … tháng 5 năm 2020   

  HIỆU TRƯỞNG

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 1443/SGDĐT-KHTC Hà Nội xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường năm học 2020-2021

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
  Số hiệu:1443/SGDĐT-KHTC
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:14/05/2020
  Hiệu lực:14/05/2020
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phạm Văn Đại
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X