hieuluat

Công văn 320/UBND-KGVX Hà Nội về việc cho học sinh tiểu học và lớp 6 đi học trực tiếp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 320/UBND-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Chử Xuân Dũng
  Ngày ban hành: 05/02/2022 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 05/02/2022 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 320/UBND-KGVX
  V/v cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học

  Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2022

   

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Giáo dục và Đào tạo;
  - Sở Y tế;
  - UBND các huyện, thị xã.

   

   

  Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 302/TTr-SGDĐT ngày 05/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 (bản chụp gửi kèm theo).

  Về việc này, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

  - Thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 302/TTr-SGDĐT ngày 05/02/2022.

  - Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tiếp lục hướng dẫn UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành phố; đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy học trực tiếp.

  - UBND các huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học, đảm bảo y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Đồng chí Bí thư Thành ủy;
  - Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Thường trực HĐND thành phố;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;
  - Ban Tuyên giáo Thành ủy;
  - VPUB: CVP, các Phó Chánh Văn phòng
  ;
  - Các phòng: KGVX, NC, TKBT;
  - Lưu: VT, KGVX.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Chử Xuân Dũng

   

   

   

  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 302/TTr-SGDĐT

  Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2022

   

   

   

  TỜ TRÌNH

  VỀ VIỆC CHO HỌC SINH CÁC KHỐI LỚP 1, 2, 3, 4, 5, 6 THUỘC 18 HUYỆN, THỊ XÃ TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC SAU THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

  ___________

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

   

  Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, được sự đồng ý của UBND Thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 227/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 25/01/2022 về việc tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố trong đó cho phép học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 của các trường trung học phổ thông, các trường trung học cơ sở, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng, học viện có liên kết dạy văn hóa kết hợp dạy nghề tại địa bàn các xã/phường/thị trấn của 30 quận/huyện/thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 được trở lại trường học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

  Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn 18 huyện, thị xã của Thành phố đang diễn biến theo chiều hướng tích cực. Sở Giáo dục và Đào tạo liên tục đề xuất phương án cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại học tập trực tiếp như sau:

  1. Quy mô

  - Đi học trực tiếp: học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã.

  - Học trực tuyến: học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận.

  - Nghỉ học tại nhà: trẻ mầm non.

  2. Thời gian thực hiện:

  - Bắt đầu từ ngày 10/02/2022 (thứ Năm).

  - Học các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

  3. Nguyên tắc thực hiện

  3.1. Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch cấp độ 3, cấp độ 4 không đến trường học mà ở nhà học trực tuyến, nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy cho các em.

  3.2. Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn Liên ngành số 3668/HDLN: SGDĐT-SYT ngày 25/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế: chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học.

  3.3. Giáo viên chưa tiêm đủ vắc-xin phòng chống COVID-19 theo quy định của ngành Y tế chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp. Không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. Chtổ chức dạy học trực tiếp 01 buổi/ngày.

  3.4. Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp quận/huyện/thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; có các kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 lại các lớp học, trường học.

  3.5. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp quận/huyện/thị xã phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã/phường/thị trấn trực thuộc, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo Thành phố về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

  4. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.

  Sau thời gian thực hiện, căn cứ tình hình, diễn biến của dịch tại các địa phương và đề nghị của UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế sẽ có báo cáo và trình UBND Thành phố lộ trình tiếp theo việc cho học sinh trở lại trường học bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kính trình và xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố.

  Trân trọng cảm ơn./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Đ/c Bí thư Thành ủy; (để b/c)
  - Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/c)
  - Đ/c Nguyễn Văn Phong, PBT TU; (để b/c)
  - Đ/c Chử Xuân Dũng, PCT UBND TP; (để b/c)
  - Đ/c Giám đốc Sở:
  - Các đ/c PCĐ Sở;
  - Lưu: VT, CTTT-KHCN.

  GIÁM ĐỐC
  Trần Thế Cư
  ơng

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X