hieuluat

Công văn 3431/BGDĐT-GDCTHSSV hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3431/BGDĐT-GDCTHSSVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
  Ngày ban hành:07/09/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:07/09/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  _________

  Số: 3431/BGDĐT-GDCTHSSV
  V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
  - Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;
  - Các Đại học, Học viện, Trường Đại học;
  - Các Trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm.

   

   

  Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 như sau:

  A. Nhiệm vụ chung

  1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  2. Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên (HSSV); xây dựng văn hóa ứng xử, thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học; các giải pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

  3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

  4. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương HSSV tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong HSSV.

  5. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên đối với các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý.

  B. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

  I. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa

  1. Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân, các nội dung về giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và văn hóa trong trường học; tăng cường chỉ đạo, quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, các trường tư thục, các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài.

  2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GDĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và HSSV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn/); sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn/) tới đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

  3. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong HSSV theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về "Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”:

  - Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng HSSV tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động học tập, rèn luyện, Đoàn - Hội để tạo nguồn kết nạp đảng.

  - Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong trường học.

  4. Triển khai các nội dung của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

  5. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDT ngày 30/8/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025”. Nghiên cứu, xem xét triển khai sử dụng tài liệu Hướng dẫn kĩ năng sử dụng mạng an toàn dành cho học sinh phổ thông, phù hợp điều kiện nhà trường, trình độ hiểu biết của học sinh.

  6. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HSSV. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với HSSV để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong HSSV. Chủ động phát hiện và phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư

  tưởng liên quan đến HSSV. Không để HSSV bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.

  7. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” (Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/05/2019 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong ngành Giáo dục).

  - Xây dựng và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử để thực hiện trong cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; chú trọng xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần đảm bảo môi trường văn hóa trong nhà trường. Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu về Văn hóa học đường dành cho học sinh phổ thông.

  - Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HSSV trong các cơ sở giáo dục. Các sở GDĐT, các cơ sở đào tạo tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các trường học; khuyến khích HSSV tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng; chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho HSSV góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp HSSV hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

  - Tăng cường tổ chức các phòng đọc, tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp học… để định hướng, tạo điều kiện cho HSSV đọc sách, say mê, yêu quý sách.

  8. Tiếp tục xây dựng mạng lưới và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các báo cáo viên, cộng tác viên về công tác chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên.

  9. Tổ chức hoặc tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống và công tác HSSV, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội... tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình qui định hoặc bồi dưỡng thường xuyên do Bộ GDĐT, Trung ương Đoàn, địa phương tổ chức.

  10. Kiện toàn phòng/ban/bộ phận chuyên trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác HSSV thuộc sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học theo Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014; bổ sung các nguồn lực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo và quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong trường học thuộc phạm vi quản lý.

  11. Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính trị và công tác HSSV trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (http://www.moet.gov.vn), tài khoản Facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (https://www.facebook.com/vugdcthssv.), Trang Fanpages “Học sinh, Sinh viên Việt Nam (https://www.facebook.com/cthssvvn/).

  II. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

  1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

  a) Tiếp tục triển khai, tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 1501/QĐ- TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025.

  b) Triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu về giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV. Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu Thực hành đạo đức, lối sống dành cho học sinh phổ thông phù hợp điều kiện nhà trường, hiểu biết của học sinh.

  c) Hướng dẫn HSSV tham gia chuyên mục "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa” trên Hệ Tri thức Việt số hóa tại địa chỉ https://itrithuc.vn/; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, HSSV xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo.

  2. Tiếp tục triển khai hiệu quả Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; Áp dụng thí điểm hợp đồng vị trí tư vấn học đường tại các địa phương có điều kiện; tăng cường thực hành tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; chú trọng hỗ trợ tâm lý tốt cho học sinh trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19; Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu về Thực hành tâm lý học đường dành cho học sinh phổ thông.

  Chú trọng công tác xây dựng kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học và tạo môi trường để HSSV tự rèn luyện, phấn đấu. Duy trì việc trực tiếp hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Phân công HSSV trực tiếp, thường xuyên tham gia trực nhật lớp, lao động, làm đẹp cảnh quan khuôn viên nhà trường...

  3. Tổng kết Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025.

  a) Triển khai hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học. Các sở GDĐT ký kết Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên giai đoạn 2020-2025 và Chương trình phối hợp năm học 2020-2021 đảm bảo hoạt động Đoàn, Hội, Đội chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong HSSV. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo Quyết định số 13/QĐ- TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ GDĐT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các văn bản liên quan khác.

  b) Phối hợp kiểm tra, chỉ đạo kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội tại các cơ sở giáo dục tư thục, cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Rà soát, quản lý chặt chẽ về nội dung, hình thức các trò chơi, hoạt động ngoại khóa của HSSV. Không tổ chức cho HSSV tham gia các trò chơi (trên môi trường mạng hoặc tương tác trực tiếp) có nội dung, hình thức bạo lực, phản cảm, không phù hợp với văn hóa dân tộc, chuẩn mực đạo đức xã hội.

  4. Tăng cường công tác tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho HSSV theo nội dung hướng dẫn công tác giáo dục kỹ năng sống của Bộ GDĐT; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT).

  a) Tham mưu, xây dựng kế hoạch chỉ đạo về việc tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống trong các cấp học trên địa bàn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HSSV. Các cơ sở giáo dục, đào tạo nghiên cứu lựa chọn, đưa vào sử dụng tài liệu giáo dục kỹ năng sống đã được Bộ GDĐT, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với HSSV theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT.

  b) Các nhà trường thành lập các câu lạc bộ sở thích, tài năng, câu lạc bộ tiếng Anh; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích HSSV tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống và tạo môi trường tốt cho HSSV nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

  5. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 71/2008/CT- BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GDĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, HSSV (Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT).

  a) Các sở GDĐT chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết nội dung nhiệm vụ cho từng sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành chỉ đạo triển khai.

  b) Các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp với từng đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn để chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ theo nội dung của Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT.

  6. Tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực thiết thực, chất lượng, hiệu quả trong các nhà trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường; nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu về Giáo dục bảo tồn động vật hoang dã đe dọa bị tuyệt chủng cho học sinh tiểu học; tài liệu Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông phù hợp với điều kiện nhà trường, hiểu biết của học sinh.

  Đẩy mạnh việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, chăm sóc người có công theo Chương trình số 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/07/2012 của Bộ GDĐT-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

  7. Tiếp tục triển khai, tổng kết Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ GDĐT.

  8. Phát động phong trào học tiếng Anh trong HSSV ở các nhà trường trên toàn quốc; Xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo.

  III. Công tác học sinh, sinh viên

  1. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021; Chỉ thị số 933/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường; Kế hoạch phối hợp số 5533/KH-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 19/12/2019 giữa Bộ GDĐT với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm 2025. Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường các tài liệu về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

  Xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Quyết định số 987/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 444/KH-BGDĐT của Bộ GDĐT triển khai công tác bảo đảm an toàn trường học năm 2020. Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học.

  2. Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm rà soát, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với người học trình độ đại học, tiến tới xây dựng quy định thực hiện quy chế công tác HSSV của nhà trường theo hướng tích hợp các quy định thành một quy định chung của nhà trường.

  Nghiên cứu xây dựng, ban hành mới Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy để thực hiện trong nhà trường; sau khi Bộ GDĐT ban hành văn bản quy phạm mới liên quan.

  3. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ GDĐT về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông cho HSSV trong và khu vực cổng trường học, an toàn giao thông trên các xe đưa đón HSSV tới trường.

  Các Sở GDĐT chỉ đạo, triển khai Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh; Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu Kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh phổ thông; tài liệu Giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh phổ thông.

  4. Xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Kế hoạch số 370/KH-BGDĐT ngày 08/6/2020 của Bộ GDĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục.

  a) Tiếp tục triển khai, sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/5/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Công an về hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục;

  b) Tổ chức tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” và Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020"; Nghiên cứu xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch liên quan giai đoạn 2021-2025 theo hướng tích hợp, lồng ghép với các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành.

  Tiếp tục thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/TT- BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GDĐT); đồng thời rà soát tiến tới xây dựng các quy định mới bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

  Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ Tết và các đợt cao điểm.

  5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2017 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 của Bộ GDĐT.

  6. Tăng cường công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú, tổng hợp tình hình và báo cáo Bộ GDĐT theo quy định.

  7. Các cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" (Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ), hình thành đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong cơ sở đào tạo, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ này tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn; Khuyến khích HSSV tham dự Cuộc thi ‘‘Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp’’ do Bộ GDĐT tổ chức.

  Các sở GDĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đào tạo, thực hành và trải nghiệm đổi mới sáng tạo nhằm truyền thụ tinh thần và kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh; Huy động nguồn lực của địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tạo môi trường hỗ trợ học sinh khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo dựa trên nền tảng tư duy tài chính (Finance thinking) và tư duy thiết kế (Design thinking). Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu Kỹ năng quản lý tài chính dành cho học sinh phổ thông; Kỹ năng định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

  8. Các sở GDĐT xây dựng Kế hoạch thực hiện, có sự tham gia của sở ban, ngành tại địa phương và chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai hoạt động công tác xã hội trong trường học (theo Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác xã hội trong trường học); xây dựng quy trình rà soát, phát hiện nguy cơ có ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh; có kế hoạch phòng ngừa hiệu quả đối với các vấn đề phức tạp của học sinh, hạn chế việc học sinh rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; Hoàn thiện quy trình kết nối chuyển gửi các vụ việc của học sinh đối với các nguồn lực ngoài nhà trường hỗ trợ học sinh yếu thế.

  9. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV. Tổ chức giới thiệu, lồng ghép các biện pháp cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chương trình tín dụng cho HSSV tại Quyết định 1656/QĐ- TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với HSSV tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007.

  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

  10. Tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT.

  11. Tổ chức triển khai, sơ kết thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT- BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/05/2016 về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

  C. Tổ chức thực hiện

  1. Các sở GDĐT và các cơ sở đào tạo bám sát nội dung văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên của năm học 2020-2021 này để xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức hội nghị (trực tiếp/online) để quán triệt, triển khai đến tất cả các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục và giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, viên chức, người học trong toàn Ngành thực hiện.

  Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ GDĐT và địa phương để bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhà giáo, người học trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

  2. Chế độ báo cáo: Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác HSSV học kỳ I trước ngày 19/01/2021; Báo cáo tổng kết năm học 2018-2020 trước ngày 22/6/2021. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).

  Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên), địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: vugdcthssv@moet.gov.vn.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng;
  - Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
  - Các Bộ: VHTTDL, LĐTBXH, CA, NV;
  - TW Đoàn TNCSHCM, TW Hội SVVN, Hội LHPNVN;
  - UBND tỉnh/TP trực thuộc TW;
  - Ủy ban quốc gia đổi mới GDĐT;
  - Hội Khuyến học VN;
  - Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
  - Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước;
  - Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
  - Hội Cựu Giáo chức Việt Nam;
  - Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam;
  - Hiệp hội Thiết bị GD Việt Nam;
  - Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
   


  Nguyễn Hữu Độ

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
  Ban hành: 21/10/2009 Hiệu lực: 06/12/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020"
  Ban hành: 28/08/2015 Hiệu lực: 28/08/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Kế hoạch 178/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục
  Ban hành: 16/03/2017 Hiệu lực: 16/03/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
  Ban hành: 12/07/2017 Hiệu lực: 28/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
  Ban hành: 18/10/2017 Hiệu lực: 04/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
  Ban hành: 08/11/2017 Hiệu lực: 24/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"
  Ban hành: 03/10/2018 Hiệu lực: 03/10/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
  Ban hành: 12/04/2019 Hiệu lực: 28/05/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Chỉ thị 666/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục
  Ban hành: 24/08/2020 Hiệu lực: 24/08/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 3431/BGDĐT-GDCTHSSV hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu:3431/BGDĐT-GDCTHSSV
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:07/09/2020
  Hiệu lực:07/09/2020
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Hữu Độ
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (9)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X