hieuluat

Công văn 4043/BGDĐT-KHCNMT đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4043/BGDĐT-KHCNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Phúc
  Ngày ban hành: 09/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  -------

  Số: 4043/BGDĐT-KHCNMT
  V/v đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

   

   

  Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

   

  Ngày 30/5/2019, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 50-KL/TW và Kết luận số 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết 20) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết 29). Trong các Kết luận đã xác định các cơ sở giáo dục đại học là một trong các chủ thể nghiên cứu chính, là yếu tố cốt lõi của hệ thống khoa học quốc gia, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng thúc đẩy phát triển, cùng nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng.

  Trước tình hình đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn trước mắt cần tập trung thực hiện một số nội dung để thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như sau:

  1. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở cho từng giai đoạn và hằng năm.

  2. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng nhanh số công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

  3. Phát triển hợp tác quốc tế về nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác nghiên cứu với đào tạo nhân lực chất lượng cao.

  4. Chủ động tìm kiếm và phát triển các hình thức hợp tác với khu vực doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

  5. Huy động các nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu trình độ cao.

  Một số hướng dẫn cụ thể:

  a) Thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ của cơ sở theo hướng giảm đầu mối trung gian, khắc phục chồng chéo, trùng lắp về chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu.

  b) Quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức quản lý nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp sáng tạo;

  Nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy giúp việc Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bố trí nhân sự đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

  c) Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách của cơ sở để quản lý, thu hút, đãi ngộ, tôn vinh, khen thưởng cán bộ giảng viên về thành tích, đóng góp  trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt đối với các tác giả có công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, có bằng sáng chế, giải pháp hữu ích có khả năng ứng dụng, chuyển giao mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội.

  d) Xây dựng và áp dụng các quy chuẩn về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế, xây dựng cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ.

  e) Chủ động tìm kiếm, ký kết hợp tác với doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng chuyển giao công nghệ.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu các văn bản có liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và hướng dẫn tại văn bản này để tổ chức chỉ đạo hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt hiệu quả.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
  - Bộ KHCN, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (để phối hợp);
  - Các đơn vị: Vụ GDCT&HSSV;
  Vụ GDĐH (để phối hợp);
  - Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
  - Lưu: VT, KHCNMT.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Văn Phúc

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4043/BGDĐT-KHCNMT đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu: 4043/BGDĐT-KHCNMT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 09/09/2019
  Hiệu lực: 09/09/2019
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới