hieuluat

Công văn 4050/GDĐT-TC quy định hồ sơ đi nước ngoài với cán bộ, công chức, viên chức

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4050/GDĐT-TC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành: 29/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  --------------------

  Số: 4050/GDĐT-TC

  Về quy định hồ sơ đi nước ngoài
  đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -----------------------

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

   

   

  Kính gửi :

                                                              - Trưởng các phòng ban – Sở Giáo dục và Đào tạo;
                                                              - Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông công lập;
                                                              - Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
                                                              - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

   

  Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIV, kỳ hợp thứ 6; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

  Căn cứ Chỉ thị của Ban bí thư Ban chấp hành Trung ương ngày 21 tháng 12 năm 2012 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

  Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;

  Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

  Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài;

  Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quy định về hồ sơ đi nước ngoài như sau:

  1. Về việc quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài:

  1.1 Đối với việc đi nước ngoài theo Thư mời của tổ chức trong nước và ngoài nước (đi tham quan, học tập, giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm …):

  - Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của ngành, địa phương không tham gia đoàn của các doanh nghiệp đi nước ngoài hoặc doanh nghiệp trong nước mời đích danh. Các cơ quan, đơn vị không được tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ bằng ngân sách nhà nước.

  - Cán bộ, công chức, viên chức không được đi nước ngoài bằng thư mời của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

  - Thủ trưởng đơn vị nhận được lời mời của đối tác phải đề nghị phía mời gửi công văn đến Sở Giáo dục và Đào tạo;

  - Một tổ chức mời nhiều cá nhân đang công tác ở nhiều đơn vị khác nhau thì trong nội dung thư mời phải nêu rõ số người hoặc danh sách tham gia đoàn đi;

  - Hồ sơ phải thực hiện đầy đủ và gửi theo thời hạn được quy định (trước khi xuất cảnh ít nhất 30 ngày làm việc).

  - Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, các cá nhân đi bằng hộ chiếu công vụ phải nộp lại hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu, trừ trường hợp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan quản lý hộ chiếu quyết định.

  - Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi trở về nước, cá nhân đi nước ngoài phải thực hiện báo cáo bằng văn bản về kết quả chuyến đi nước ngoài cho cơ quan quản lý: đối với công chức Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý gửi về phòng Tổ chức cán bộ để quản lý công chức; đối với viên chức đơn vị trực thuộc gửi cho thủ trưởng của đơn vị để tổng hợp báo cáo hàng năm.

  1.2. Đối với đi nước ngoài về việc riêng (tham quan, du lịch, thăm người thân):

  - Thủ trưởng đơn vị ghi rõ ý kiến trên đơn xin phép của cá nhân: đồng ý cho ông/bà (họ và tên) nghỉ phép, nhà trường sắp xếp và không phân công nhiệm vụ trong thời gian nghỉ phép;

  - Trường hợp cán bộ quản lý xin nghỉ phép, nội dung đơn xin phép phải ghi rõ trong thời gian nghỉ phép sẽ ủy quyền cho (ông/bà …, chức vụ …) điều hành, giải quyết công việc;

  - Trường hợp đơn vị có công văn xin phép tổ chức đi theo đoàn : Thủ trưởng đơn vị xác nhận rõ trong công văn: các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đoàn đi tham quan, du lịch, nhà trường không phân công nhiệm vụ trong thời gian nghỉ phép.

  - Căn cứ quy định về chế độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, thủ trưởng đơn vị quyết định giải quyết việc nghỉ phép của cán bộ, công chức, viên chức một cách hợp lý theo đúng quy định, đồng thời chịu trách nhiệm về việc sắp xếp, bố trí người thay thế trong thời gian cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ phép.

  - Thời gian nộp hồ sơ về phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo trước 30 ngày làm việc, kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ đi nước ngoài.

                 2. Quy định về hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi công tác, học tập, nghỉ phép ở nước ngoài:

                 1.1. Đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài theo thư mời (có đài thọ kinh phí):

     Thực hiện 03 bộ hồ sơ, gồm có:

  1. Văn bản đề nghị của Thủ trưởng đơn vị (mẫu A1);
  2. Thư mời của tổ chức nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng;
  3. Danh sách trích ngang (mẫu A2);
  4. Sơ yếu lý lịch (mẫu 2c/2012/BNV, có dán ảnh màu 4x6 đóng dấu giáp lai);
  5. Bản sao Quyết định lương đang hưởng;
  6. Bản sao CMND, Hộ chiếu và số điện thoại liên lạc.
  7. Giấy bảo lãnh của Phụ huynh (dành cho HS)
  8. Danh sách người đi kèm theo Công văn (nếu có) có ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

  1.2. Đi học tập chuyên môn ở nước ngoài từ 01 tháng trở lên (theo thư mời, được cấp học bổng):

  a. Đi học dưới 06 tháng: Thực hiện 03 bộ hồ sơ, gồm có:

  1. Văn bản đề nghị của Thủ trưởng đơn vị (mẫu A1);
  1. Đơn xin đi học (mẫu A3) và đơn cam kết của người đi học (mẫu A4).
  2. Thư mời của tổ chức nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng;
  3. Danh sách trích ngang (mẫu A2);
  4. Sơ yếu lý lịch (mẫu 2c/2012/BNV, có dán ảnh màu 4x6 đóng dấu giáp lai);
  5. Bản sao Quyết định lương đang hưởng;
  6. Bản sao CMND, hộ chiếu và số điện thoại liên lạc.

  b. Đi học trên 06 tháng: hồ sơ như đi học dưới 6 tháng, thực hiện 04 bộ hồ sơ.

  1.2.Đi nghỉ phép ở nước ngoài về việc riêng (kinh phí tự túc): thực hiện 02 bản:

  a. Đối với cá nhân:

  - Đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài của cá nhân (mẫu B1).

               - Đơn cam kết về việc đi nước ngoài có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (mẫu B3).
               - Giấy ủy quyền trong thời gian xin nghỉ theo quy định nếu là Cán bộ quản lý.

  b. Đối với tổ chức, đoàn thể:

               - Công văn xin phép cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đi nghỉ phép ở nước ngoài theo đoàn (mẫu B2).
               - Đơn cam kết về việc đi nước ngoài có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (mẫu B3).
               - Quy chế chi tiêu nội bộ thể hiện nội dung kinh phí (nếu có).
               - Giấy ủy quyền của Phụ huynh học sinh theo quy định (nếu có), (mẫu B4).
               - Giấy ủy quyền trong thời gian xin nghỉ theo quy định nếu là Cán bộ quản lý.

   

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Ban Giám đốc

  - Lưu: VT, TCCB

  GIÁM ĐỐC

   

  (Đã ký)

   

  Lê Hồng Sơn

   

   

  MẪU A1

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  --------------------

  Số :            /

  Về cử (cán bộ, giáo viên,…) đi (tham quan, công tác, học tập …) tại nước

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -----------------------

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2019

   

   

                                                            Kính gửi :  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

   

  Trường THPT __________  nhận được thư mời ngày ____ tháng ____ năm ____ của tổ chức  _________________về việc mời đoàn (cán bộ, giáo viên, …) của trường tham dự  ____________________  tại nước  ________.

  Thành phần đoàn đi gồm có:

  1. Ông (Bà) _____________ , chức vụ, chức danh  _________ môn  _____ , viên chức (công chức) loại __ , ngạch  ___ , mã số  ____ , số CMND______ ;

  Đảng viên chi bộ:

  2.Ông (Bà) _____________ , chức vụ, chức danh  ________  môn  _____ , viên chức (công chức) loại __ , ngạch  ___ , mã số  ____ , số CMND _____  ;

  Đảng viên chi bộ:

  Thời gian đi là  ______  ngày, từ ngày  ___________  đến ngày   ___________ .

  Mục đích của chuyến đi   ___________________________________________ .

  Kinh phí chuyến đi gồm có:

                - Vé máy bay đi và về (tự túc hay do phía mời đài thọ);
               - Phí ăn, ở, sinh hoạt ở nước ngoài (tự túc hay do phía mời đài thọ).

  Trường THPT  ________  sẽ thực hiện tốt việc quản lý các thành viên của đoàn, cam kết trở về nước đúng thời hạn xin phép và hoàn thành báo cáo chuyến đi sau một tuần trở về nước, gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Trường THPT  ________  kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận./

                                                                          

  Nơi nhận :                                                                               HIỆU TRƯỞNG

     - Như trên                                                                                  

     - Lưu

   

  MẪU A2

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  --------------------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -----------------------

   

   

  DANH SÁCH CỬ ĐI THAM QUAN, HỌC TẬP TẠI NƯỚC________

  Thời gian :  (Số ngày đi)

  Từ ngày   :  ________ đến ngày ________

  S

  TT

  Họ và Tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Quê quán

  Hộ khẩu thường trú

  Nơi làm việc, Chức vụ

  Tóm tắt quá trình công tác

  Đã đi nước ngoài chưa?

  Mục đích chuyến đi này?

  1

  _________________

  Số CMND:_______

   

  ______

   

  _____

  Số _________

  Đường _____

  Phường ____

  Quận ______

   

  ___________

   

   

  - Vào ngành năm ….

  -Từ năm _____ đến nay: (năm giữ chức vụ gần nhất đến nay)

  - Đã đi các nước(kể tên các nước đã đến, không ghi năm)

  -Từ ______ đến _____: (dự _______ tại nước  _____.)

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      


                                                                         

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày …/…/201….                Tp. Hồ Chí Minh, ngày …/…/201…

  CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH,                                                     GIÁM ĐỐC

  Số :            /PA.03        

   

  Xác nhận có … (số)  người
  có tên trong danh sách đã được xác minh                                                                       

                                                                                                                 GIÁM ĐỐC                                                                                                                           

   

  MẪU A3

                                                                                

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

  ĐƠN XIN ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI

   

                   Kính gửi :

  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

  Hiệu trưởng trường  _____________________

      

   

  Tôi tên là:    ___________________________        Nam, nữ  _________________

  Ngày, tháng, năm sinh:    _______________    tại __________________________

  Chức danh: _____________________  Bộ môn giảng dạy:  __________________

  Chức vụ:      ________________________________________________________

  Đảng viên chi bộ:____________________________________________________

  Đơn vị công tác:  ____________________________________________________

  Ngày được tuyển dụng:   ______________________________________________

  Mức lương đang hưởng:  loại ____ ngạch __________ bậc _____ mã số ________

  Điện thoại liên lạc:  __________________________________________________

    Nay tôi làm đơn này xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường ________________________ cho tôi được tham dự khóa học _______________ chuyên ngành _____________ tại trường __________________, tại nước  ________  từ ngày ____________ đến ngày ______________.          

  Nguồn kinh phí đi học: _______________________________________________                                   

  Tôi xin thực hiện đầy đủ các yêu cầu về nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường sau khi trở về nước và chấp hành mọi quy định của luật pháp Việt Nam và của nước sở tại.

   

                                                                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 201…

  Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị:                                  Người làm đơn

  (ghi rõ ý kiến, ngày ký, họ tên, chức vụ)                                    (ký và ghi rõ họ tên)

   

                                                   

   

  MẪU A4

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

  BẢN CAM KẾT

  ĐI HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI

   

   

  Tôi tên là :    __________________________       Nam, nữ :   ________________

  Ngày, tháng, năm sinh :   ________________  tại :    _______________________

  Quê quán :  ________________________________________________________

  Hộ khẩu thường trú :  ________________________________________________

  Điện thoại liên lạc :    ________________________________________________

  Chứng minh nhân dân số :  ___________ cấp ngày :   ___________  tại : _______

  Chức danh :    ______________________________________________________

  Chức vụ :        ______________________________________________________

  Đảng viên chi bộ:____________________________________________________

  Đơn vị công tác :  ___________________________________________________

                  

  Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người được cử đi học sau đại học ở nước ngoài như sau :

  1. Chấp hành luật pháp của nước Việt Nam, của nước sở tại và nội quy của trường được cử đến học;
  2. Hoàn thành chương trình học theo quy định, gửi báo cáo học tập mỗi kỳ;
  3. Sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc lâu dài cho cơ quan cử đi đào tạo (ít nhất là 5 năm) hoặc theo sự điều động của Nhà nước khi có nhu cầu;
  4. Trở về nước Việt Nam đúng thời hạn (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố), gởi báo cáo kết quả học tập về Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi trở về nước (1 tuần);
  5. Bồi hoàn chi phí đào tạo nếu không thực hiện một trong 4 điểm nêu trên.

   

  Nếu không thực hiện đúng những điều cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   

                                                                                                                                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201..

   

  Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị :                                   Người cam kết

  (ghi rõ ý kiến, ngày ký, họ tên, chức vụ)                                     (ký và ghi rõ họ tên)

                                                           

   

                                            

   

  MẪU B1

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

   

  Kính gửi :  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

      

   

  Tôi tên là:    ____________________________  Nam, nữ ___________________________  

  Ngày, tháng, năm sinh:    _____________    tại  ___________________________________

  Chức danh: __________________  Bộ môn giảng dạy: ____________________________

  Chức vụ:     ________________________________________________________________

  Đảng viên chi bộ:____________________________________________________

  Đơn vị công tác_____________________________________________________________

  Điện thoại liên lạc:   __________________________________________________________

  Nay tôi làm đơn này xin phép Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho tôi được nghỉ phép để đi ________________________________________________________  tại nước _______________ ,  từ ngày ___________ đến ngày  _____________________________  

  Kinh phí chuyến đi: ____________________________________________

  Trong năm 2019: đã đi nước ngoài bao nhiêu lần, lí do, thời gian chuyến đi.

  Trong thời gian xin nghỉ phép, công việc được giao sẽ do ai đảm nhiệm thay?

  Tôi cam kết sẽ tuân thủ quy định pháp luật của nước đến, trở về Việt Nam đúng thời hạn xin nghỉ phép, nộp báo cáo chuyến đi cụ thể sau khi trở về, nếu không tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   

                                                                                                                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 20...

  Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị:                                   Người làm đơn

  (Ghi rõ ý kiến, ngày ký, họ tên,chức vụ)                                     (ký và ghi rõ họ tên)

  Trường ………………. chấp thuận cho

  Ông, Bà  ________________________được nghỉ phép đi  ________________tại nước  ________________________từ ngày  _______   đến ngày _________

  Không bố trí công tác cho viên chức trong thời gian xin phép trên./.

                                      

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20...

                HIỆU TRƯỞNG

   

                                                                                  

   

  MẪU B2

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  --------------------

  Số :               /

  Về xin phép cho (X) CB,GV,NV đi tham quan, du lịch tại nước ____

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -----------------------

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 20…

   

   

                                                        Kính gửi :   Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

             

                                                      

  Trường THPT ______(A)______  xin phép tổ chức chuyến đi tham quan, du lịch hè tại nước  ______(B)_______ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường trong diện biên chế.

  Thời gian đi từ ngày ___________ đến ngày ___________

  Kinh phí tham quan, du lịch do cá nhân tự túc.

  Thành phần đoàn đi gồm có ___X____ người.

   

  STT

  Họ và Tên

  Chức danh, chức vụ

  Đảng viên

  Đã đi các nước?

  Thời gian?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kinh phí chuyến đi: ___________________________________________

  Các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đoàn đi tham quan, du lịch, nhà trường không phân công nhiệm vụ trong thời gian nghỉ phép.

  Trường THPT  ________  sẽ thực hiện tốt việc quản lý các thành viên của đoàn, cam kết trở về nước đúng thời hạn xin phép và hoàn thành báo cáo chuyến đi sau một tuần trở về nước, gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Trường THPT __________ kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận.

   

   

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  MẪU B3

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  BẢN CAM KẾT
  VỀ VIỆC ĐI NƯỚC NGOÀI

   

  Kính gửi :  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

      

  Tôi tên là :    __________________________       Nam, nữ :   ________________

  Ngày, tháng, năm sinh :   ________________  tại :    _______________________

  Hộ khẩu thường trú :  ________________________________________________

  Chức vụ: __________________  Bộ môn giảng dạy: ________ _______________________

  Đảng viên chi bộ:____________________________________________________

  Đơn vị công tác_____________________________________________________________ ____

  Điện thoại liên lạc:   __________________________________________________________ ____

  Chứng minh nhân dân số :  _________ cấp ngày :   ________  tại : ____________

  Hộ chiếu số :  ___________ cấp ngày :   ___________  tại : _________________         

  Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người công dân được cho phép đi nước ngoài như sau :

  1.Chấp hành luật pháp của nước Việt Nam và của quốc gia đến.

  2.Đảm bảo đủ sức khỏe để thực hiện chuyến đi.

  3.Kinh phí chuyến đi: tự túc. Không nhận thư mời từ bất cứ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến công việc do tôi phụ trách giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của tôi.

  4.Trở về nước Việt Nam đúng thời hạn, gởi báo cáo kết quả chuyến đi sau khi trở về nước (trong vòng 1 tuần);

  Nếu không thực hiện đúng những điều cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   

   

                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201..

   

  Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị :                                   Người cam kết

  (ghi rõ ý kiến, ngày ký, họ tên, chức vụ)                                     (ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

  MẪU B4

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  BẢN CAM KẾT
  VỀ VIỆC ĐỒNG Ý CHO CON THAM GIA ĐOÀN ĐI NƯỚC NGOÀI

   

  Kính gửi :  Ủy ban Nhân dân Phường_________________________

      

  Tôi tên là :    __________________________       Năm sinh :   ________________

  Cùng vợ (chồng) là :   _____________________  Năm sinh :   ________________

  Hộ khẩu thường trú :  ________________________________________________

  Điện thoại liên lạc:   __________________________________________________________ ____

  Chúng tôi là phụ huynh học sinh: ______________________       Nam, nữ :   ____

  Ngày, tháng, năm sinh :   ________________  tại :    _______________________

  Hộ khẩu thường trú :  ________________________________________________

  Điện thoại liên lạc:   __________________________________________________________ ____

  Chứng minh nhân dân số :  _________ cấp ngày :   ________  tại : ____________

  Hộ chiếu số :  ___________ cấp ngày :   ___________  tại : _________________        

  Tôi cam kết đồng ý cho con tôi tham gia đoàn đi đến nước __________________

  Mục đích chuyến đi: ________________________________________________

  Thời gian đi từ: _____________________ đến ngày ________________________

  Giáo viên dẫn đoàn: ông (bà):___________________________________________

  Ngày, tháng, năm sinh :   ________________  tại :    _______________________

  Hộ khẩu thường trú :  ________________________________________________

  Điện thoại liên lạc:   __________________________________________________________ ____

  Chứng minh nhân dân số :  _________ cấp ngày :   ________  tại : ____________

  Hộ chiếu số :  ___________ cấp ngày :   ___________  tại : _________________

   

  Tôi cam đoan sẽ nhắc nhở con em chúng tôi thực hiện đúng quy định của chuyến đi và không có thắc mắc khiếu nại gì về sau./.

   

                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201..

   

  Xác nhận của Chính quyền địa phương:                                   Người cam kết

   

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
  Ban hành: 17/08/2007 Hiệu lực: 14/09/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 94/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
  Ban hành: 16/10/2015 Hiệu lực: 01/12/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài
  Ban hành: 27/04/2018 Hiệu lực: 07/05/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội, số 36/2018/QH14
  Ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
  Ban hành: 01/07/2019 Hiệu lực: 15/08/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4050/GDĐT-TC quy định hồ sơ đi nước ngoài với cán bộ, công chức, viên chức

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
  Số hiệu: 4050/GDĐT-TC
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 29/10/2019
  Hiệu lực: 29/10/2019
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X