hieuluat

Công văn 4546/BGDĐT-VP Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019-2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4546/BGDĐT-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Hải An
  Ngày ban hành: 04/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  --------------

  Số: 4546/BGDĐT-VP

  V/v Thực hiện Báo cáo thống kê

  giáo dục kỳ đầu năm học 2019-2020

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------

  Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

   

                                                                                      

   

  Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố

   

  Thực hiện Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục, trong đó tại Điều 3 đã quy định nội dung, kỳ báo cáo và thời hạn báo cáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện báo cáo thống kê giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật kỳ đầu năm học 2019-2020 (báo cáo thống kê định kỳ) thời điểm báo cáo số liệu có đến ngày 30/9/2019, thời hạn gửi báo cáo là ngày 30/10/2019.

  Để việc triển khai thực hiện báo cáo thống kê trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành (CSDL) tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn được đồng bộ và đảm bảo tiến độ, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện như sau:

  1. Nghiên cứu và hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo các văn bản, tài liệu sau:

  - Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.

  - Tài liệu Hướng dẫn quy trình xây dựng CSDL ngành giáo dục và đào tạo kèm theo công văn số 1527/BGDĐT-CNTT ngày 17/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tài liệu hướng dẫn sử dụng trực tuyến các chức năng của phần mềm tại địa chỉ http:/huongdan.csdl.moet.gov.vn và các Thông báo được cập nhật tại trang chủ csdl.moet.gov.vn.

  2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật (sau đây gọi là cơ sở giáo dục) trên địa bàn thực hiện cập nhật dữ liệu đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và nộp báo cáo lên cấp trên, xong trước ngày 15/10/2019.

  Trong đó lưu ý đối với các cơ sở giáo dục đã nộp báo cáo kỳ đầu năm học 2019-2020 lên cấp trên trước ngày 30/9/2019 cần phải rà soát lại đầy đủ các thông tin và nộp lại báo cáo.

  3. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, nộp báo cáo lên cấp trên, xong trước ngày 22/10/2019. Lưu ý tiến hành trả lại báo cáo đối với các cơ sở giáo dục đã nộp báo cáo kỳ đầu năm học 2019-2020 trước ngày 30/9/2019 để rà soát lại đầy đủ các thông tin và nộp lại báo cáo.

  4. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo:

  - Đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc.

  - Cập nhật thông tin mức độ được công nhận phổ cập giáo dục của tỉnh/thành phố vào Biểu 07-TKTH-ĐN.

  - Tổng hợp dữ liệu báo cáo chi ngân sách nhà nước của các cơ sở giáo dục và phối hợp với các cơ quan tài chính địa phương để thu thập đầy đủ thông tin tổng hợp số liệu Tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục (chi đầu tư, chi thường xuyên) từ các nguồn thuộc ngân sách nhà nước vào Biểu 08-NSNN-ĐN.

  - Gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2010 theo 2 hình thức: bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) và qua hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

  Về công tác phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật như sau:

  - Hệ thống CSDL sẽ mở khóa cho phép các đơn vị cập nhật hoàn chỉnh dữ liệu năm học 2018-2019 từ ngày 30/9/2019 đến hết ngày 06/10/2019.

  - Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm: Cục Công nghệ thông tin, email: csdl@moet.edu.vn và Hệ thống hỗ trợ trực tuyến (có thông báo và hướng dẫn sử dụng cụ thể trên phần mềm sau).

  - Hỗ trợ về nội dung thống kê: Phòng Thống kê - Văn phòng Bộ GD&ĐT, email:

  phongthongke@moet.gov.vn, các nội dung về giáo dục phổ thông liên hệ bà Vũ Quỳnh Lan số điện thoại (024) 38 683 247, các nội dung về giáo dục MN, TX, khuyết tật, PCGD liên hệ bà Nguyễn Thị Tuyết Lan số điện thoại (024) 38 694 075; Cục Nhà giáo và CBQLGD về nội dung thống kê đội ngũ, email: vvgiang@moet.gov.vn, số điện thoại (024) 38 695 144 (máy lẻ 200).

  Đề nghị Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn.

  Trân trọng.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (đ báo cáo);

  - UBND tnh, thành ph phi hợp ch đạo);

  - Các Vụ GD MN, TH, TrH, TX (để phối hợp);

  - Các NG&CBQLGD (đ thc hiện);

  - Cục CNTT (để thực hiện);

  - Cng TTĐT BGDĐT:

  - Lưu: VT, TK

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Lê Hải An

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
  Ban hành: 28/09/2018 Hiệu lực: 14/11/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới