hieuluat

Công văn 698/BGDĐT-GDCTHSSV tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:698/BGDĐT-GDCTHSSVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
  Ngày ban hành:05/03/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:05/03/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ____________

  Số: 698/BGDĐT-GDCTHSSV

  V/v: Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

   

   

   

           Kính gửi:

  - Các sở giáo dục và đào tạo;

  - Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.                        

   

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ ngành, địa phương tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (Quyết định số 1501/QĐ-TTg).

  Để việc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT, các cơ sở đào tạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

  1. Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg và Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg của ngành Giáo dục. Đánh giá kết quả đạt được và kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong những năm tiếp theo.  

  2. Xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg (theo đề cương, phụ lục gửi kèm).

  Báo cáo của các sở GDĐT, các cơ sở đào tạo gửi về Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, đ/c Lê Thị Hằng; ĐTDĐ: 0985.111.868; Email: lehang@moet.gov.vn) trước ngày 31/5/2020.

   

  Nơi nhận:

  - Như­ trên;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - TW Đoàn; Bộ TTTT (để p/h);

  - L­ưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

   KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   Nguyễn Hữu Độ

   

             

   

  Dành cho các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

  ___________________

   

  ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

  Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg

  (Kèm theo công văn số 698/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05 tháng 3 năm 2020)

   

  I. Công tác chỉ đạo

  1. Ban hành Kế hoạch, văn bản hướng dẫn

  2. Công tác phối hợp

  3. Kiểm tra, đánh giá

   II. Kết quả đạt được

  1. Kết quả các nhiệm vụ triển khai, thực hiện trong năm 2015 và năm 2016 (Mục III của Quyết định số 1501/QĐ-TTg)

  2. Kết quả các nhiệm vụ đã triển khai, thực hiện (Mục II của Quyết định số 1501/QĐ-TTg):

  a) Công tác tuyên truyền, giáo dục LTCMĐĐLS cho HSSV

  b) Về đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục LTCMĐĐLS cho HSSV

  c) Về đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động

  d) Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục  LTCMĐĐLS cho HSSV

  đ) Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục LTCMĐĐLS cho HSSV

  e) Về tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho HSSV

  III. Đánh giá chung

  1. Ưu điểm nổi bật (Đối chiếu với mục tiêu, chỉ tiêu của Quyết định số 1501/QĐ-TTg)

  3. Hạn chế

  4. Nguyên nhân

  IV. Phương hướng triển khai, thực hiện trong những năm tiếp theo

  V. Kiến nghị, đề xuất

  1. Đối với Thủ tướng Chính phủ

  2. Đối với Bộ GDĐT và các Bộ, ngành Trung ương

  3. Đối với địa phương

   

  Phụ lục 1

  Đại học, Học viện, Trường ĐH, Cao đẳng SP, Trung cấp SP:……………

   

   

  BÁO CÁO SỐ LIỆU

  Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg

  (trong 05 năm học: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020)

   

   

  STT

  Nội dung

  Số lượng/Tổng số

  Tỷ lệ %

  1

  Số lượng các văn bản ban hành triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg (Có Danh mục văn bản kèm theo)

   

   

  2

  Số HSSV được tuyên truyền, học tập nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1501/QĐ-TTg

   

   

  3

  Số HSSV được kết nạp Đảng

   

   

  4

  Số HSSV tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác xã hội được tuyên dương, khen thưởng

   

   

  5

  Số HSSV vi phạm quy chế của nhà trường

   

   

  6

  Số HSSV bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên

   

   

  7

  Số HSSV tham gia hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội, hoạt động lao động tập thể

   

   

  8

  Số cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động được tuyên truyền, học tập nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1501/QĐ-TTg

   

   

  9

  Số cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV được bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

   

   

  10

  Số cán bộ nhà giáo vi phạm đạo đức nghề nghiệp

   

   

  11

  Số cán bộ nhà giáo bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên

   

   

  12

  Nhà trường có mô hình phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV? (Có/không)

   

   

  13

  Nhà trường bảo đảm cơ sở vật chất và thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho HSSV? (Có/không)

   

   

   
   

  Phụ lục 2

  Sở Giáo dục và Đào tạo:……………

   

   

  BÁO CÁO SỐ LIỆU

  Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg

  (trong 05 năm học: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020)

   

  STT

  Nội dung

  Số lượng/Tổng số

  Tỷ lệ

  %

  Tiểu học

  THCS

  THPT

   

  1

  Văn bản của Sở ban hành triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg (Có Danh mục văn bản kèm theo)

   

   

   

   

  2

  Số trường có Kế hoạch triển khai nội dung Quyết định số 1501/QĐ-TTg

   

   

   

   

  3

  Số trường ban hành và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

   

   

   

   

  4

  Số HS được tuyên truyền, học tập nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1501/QĐ-TTg

   

   

   

   

  5

  Số học sinh được kết nạp Đảng

   

   

   

   

  6

  Số học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác xã hội được tuyên dương, khen thưởng

   

   

   

   

  7

  Số HS vi phạm quy chế của nhà trường

   

   

   

   

  8

  Số HS bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên

   

   

   

   

  9

  Số cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động được tuyên truyền, học tập nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1501/QĐ-TTg

   

   

   

   

  10

  Số trường thành lập phòng tư vấn tâm lý?

   

   

   

   

  11

  Số cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý được bồi dưỡng, tập huấn, cấp chứng chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ

   

   

   

   

  12

  Số cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ

   

   

   

   

  13

  Số cán bộ, giáo viên trẻ được kết nạp Đảng

   

   

   

   

  14

  Số cán bộ nhà giáo vi phạm đạo đức nghề nghiệp

   

   

   

   

  15

  Số cán bộ nhà giáo bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên

   

   

   

   

  16

  Số lượng nhà trường có mô hình phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HS?

   

   

   

   

  17

  Số lượng nhà trường bảo đảm cơ sở vật chất và thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho HS?

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 698/BGDĐT-GDCTHSSV tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu:698/BGDĐT-GDCTHSSV
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:05/03/2020
  Hiệu lực:05/03/2020
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Hữu Độ
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X