hieuluat

Công văn 809/SGDĐT-QLT nghiêm túc thực hiện công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:809/SGDĐT-QLTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Quang Tuấn
  Ngày ban hành:21/03/2024Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:21/03/2024Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  __________

  Số: 809/SGDĐT-QLT

  V/v nghiêm túc thực hiện công tác

  tuyển sinh vào các trường mầm non,

   lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ

  thông năm học 2024-2025 trên địa bàn

  thành phố Hà Nội

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

   

   

  Kính gửi:

  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;

  - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học;

  - Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã;

  - Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên kết giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

   

  Trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin phản ánh của cơ quan thông tấn, báo chí và dư luận xã hội về một số cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố tổ chức công tác tuyển sinh năm học 2024-2025 khi Sở Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành văn bản hướng dẫn tuyn sinh, trong đó có việc yêu cầu nộp tiền “giữ chỗ” hoặc thu (giữ) hồ sơ của học sinh gây khó khăn, bức xúc cho học sinh, cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

  Để tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025 đảm bảo nghiêm túc, chính xác, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên kết giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

  1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 670/UBND-KGVX ngày 13/3/2024 về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn thành ph Hà Nội.

  2. Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2024-2025, phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trên địa bàn theo đúng quy định; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng kế hoạch và phương thức tuyển sinh đã được phê duyệt; bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định, công khai, minh bạch, đúng quy chế; đảm bảo công bằng, thuận lợi cho học sinh.

  3. Chỉ đạo và tổ chức tuyển sinh theo đúng kế hoạch, phương thức và thời gian tuyển sinh sau khi có văn bản hướng dẫn tuyến sinh vào các trường mầm non, lp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  4. Tổ chức rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2024-2025; thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

  5. Các cơ sở giáo dục không thực hiện thu (giữ) hồ sơ của học sinh nếu học sinh không có nguyện vọng theo học tại trường; không được yêu cầu học sinh hoặc cha mẹ học sinh nộp tiền “giữ chỗ” hay bất cứ khoản thu nào khác không đúng quy định gây khó khăn, bức xúc cho học sinh, cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

  Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

  Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Đ/c PCT UBND TP Vũ Thu Hà;

  - Văn phòng UBND Thành phố;

  - Sở Tài chính;

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  - Cục thuế Hà Nội;

  - Thanh tra Thành phố;

  - Công an Thành phố;

  - Đ/c Giám đốc Sở;

  - Các đ/c Phó Giám đốc Sở;

  - Cổng thông tin điện tử Ngành;

  - Báo Hà Nội mới, Kinh tế&Đô thị;

  - Lưu: VT, QLT.

  KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

   

   

  Nguyễn Quang Tuấn

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X