hieuluat

Công văn 976/UBND-KGVX Hà Nội cho học sinh tiểu học và lớp 6 trở lại trường học trực tiếp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:976/UBND-KGVXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Chử Xuân Dũng
  Ngày ban hành:04/04/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:04/04/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  __________

  Số: 976/UBND-KGVX

  V/v: Cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

   

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Giáo dục và Đào tạo;

  - Sở Y tế;

  - UBND các quận, huyện, thị xã.

   

  Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 844/TTr-SGDĐT ngày 04/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 (bản chụp gửi kèm theo).

  Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

  - Thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 844/TTr-SGDĐT ngày 04/4/2022.

  - Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế thường xuyên cập nhật, quán triệt đầy đủ, kịp thời thông tin, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc triển khai các hoạt động giáo dục, đào tạo và bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục, đào tạo tại địa phương để hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức thực hiện.

  - Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Đồng chí Bí thư Thành ủy;

  - Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế;

  - Thường trực Thành ủy;

  - Thường trực HĐND Thành phố;

  - Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;

  - Ban Tuyên giáo Thành ủy;

  - VPUB: CVP, các Phó Chánh Văn phòng;

  Các phòng: KGVX, TH, TKBT;

  - Lưu: VT, KGVX.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Chử Xuân Dũng

   

   

   

  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  __________

  Số: 844/TTr-SGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

   

   

   

  TỜ TRÌNH

  Về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19

  _____________

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

   

  Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành chương trình phòng, chống dịch COVID-19; Kế hoạch số 353/KH-BGDĐT ngày 29/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thích ứng với tình hình dịch COVID-19, đảm bảo tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng; Thông báo số 704-TB/TƯ ngày 24/3/2022 của Thành ủy Hà Nội kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Công văn số 1759/VP-KGVX ngày 25/02/2022 của UBND Thành phố về việc tổ chức học bán trú khi học sinh đi học trực tiếp trở lại tại thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND Thành phố về việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19;

  Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố đang có những chuyển biến tích cực, số ca F0 trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã giảm mạnh trong thời gian gần đây. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã lấy ý kiến cha mẹ học sinh, kết quả đã có hơn 75% cha mẹ học sinh thống nhất để các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kính trình, đề xuất phương án cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại học tập trực tiếp cụ thể như sau:

  1. Quy mô

  - Đi học trực tiếp: học sinh các khối lớp 1,2, 3,4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã.

  - Nghỉ học tại nhà: trẻ mầm non.

  2. Thời gian thực hiện

  - Bắt đầu từ ngày 06/4/2022 (thứ Tư).

  - Học các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

  3. Nguyên tắc thực hiện

  3.1. Trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các trường tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 6 theo kế hoạch dạy học của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày theo nội dung của Công văn số 773/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 29/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  3.2. Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn Liên ngành số 489/HDLN-SGDĐT-SYT ngày 28/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học.

  3.3. Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp quận/huyện/thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; có các kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 tại các lớp học, trường học.

  3.4. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp quận/huyện/thị xã phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã/phường/thị trấn trực thuộc, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo Thành phố về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

  4. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kính trình và xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố.

  Trân trọng cảm ơn./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Đ/c Bí thư Thành uỷ; để b/c

  - Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; để b/c

  - Đ/c Nguyễn Văn Phong, PBT TU; để b/c

  - Đ/c Chử Xuân Dũng, PCT UBND TP; để b/c

  - Đ/c Giám đốc Sở;

  - Các đ/c PGĐ Sở;

  - Lưu: VT, CTTT-KHCN.

  GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

   

  Trần Thế Cương

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 976/UBND-KGVX Hà Nội cho học sinh tiểu học và lớp 6 trở lại trường học trực tiếp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:976/UBND-KGVX
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:04/04/2022
  Hiệu lực:04/04/2022
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Chử Xuân Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X