Kế hoạch 431/KH-BGDĐT thực hiện Đề án "Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020"

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:431/KH-BGDĐTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Bùi Văn Ga
  Ngày ban hành:22/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  -------
  Số: 431/KH-BGDĐT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016
   
   
  KẾ HOẠCH
  THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO TỪ XA GIAI ĐOẠN 2015-2020”
   
  Thực hiện Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015- 2020” (Đề án 1559), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020” như sau:
  I. MỤC ĐÍCH
  1. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển đào tạo từ xa trong giai đoạn 2015-2020 đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Làm căn cứ để các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án 1559 của Thủ tướng Chính phủ.
  II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  1. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển đào tạo từ xa nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng:
  a) Xây dựng và ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học thay thế các quy định về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức giáo dục từ xa tại Quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa (Quy chế 40), trong đó quy định rõ, cụ thể các tiêu chí đảm bảo chất lượng đối với chương trình đào tạo từ xa.
  b) Xây dựng và ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa.
  2. Phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục cung cấp các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân và khuyến khích các cơ sgiáo dục áp dụng công nghệ đào tạo từ xa tiên tiến:
  a) Thực hiện hiệu quả Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và triển khai đào tạo theo phương thức E-learning tại Viện Đại học Mở Hà Nội và Dự án Tăng cường năng lực các nước Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Lào, Việt Nam (CMLV) về việc thành lập đại học mạng (ASEAN Cyber University) tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ nguồn tài trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc. Thực hiện chuyển giao công nghệ đào tạo từ xa, công nghệ sản xuất học liệu tiên tiến cho các cơ sở giáo dục khác trong phạm vi cả nước.
  b) Đẩy mạnh các chương trình đào tạo từ xa cấp chứng chỉ, chương trình phổ biến kiến thức tại các cơ sở giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.
  c) Khuyến khích các cơ sở giáo dục đầu tư và sử dụng công nghệ đào tạo từ xa tiên tiến để triển khai các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng.
  d) Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục trong nước với các cơ sở giáo dục nước ngoài nhằm tranh thủ sự hỗ trợ và hợp tác chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo từ xa tiên tiến trên thế giới.
  3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, triển khai kiểm định các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng:
  a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng của các cơ sở giáo dục đã được cấp phép.
  b) Triển khai kiểm định đối với tất cả các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng đã được cấp phép. Khuyến khích các cơ sở giáo dục cung cấp các chương trình đào tạo từ xa được kiểm định bởi tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
  4. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên và giảng viên tham gia đào tạo từ xa:
  a) Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và các giáo viên, giảng viên làm công tác đào tạo từ xa.
  b) Các cơ sở giáo dục đã được cấp phép tổ chức đào tạo từ xa cấp văn bằng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng biên soạn nội dung, chương trình, thiết kế học liệu, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, nghiệp vụ quản lý và tổ chức đào tạo từ xa để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý làm công tác đào tạo từ xa.
  5. Tuyên truyền và quảng bá các thông tin liên quan đến Đề án 1559 và triển khai các nhiệm vụ của Đề án 1559:
  a) Triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung của Đề án 1559.
  b) Tổ chức các hội thảo, hội nghị sơ kết và tổng kết về việc thực hiện Đề án 1559.
  III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chủ yếu từ:
  1. Nguồn thu của các cơ sở giáo dục.
  2. Nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.
  3. Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần và trực tiếp cho người học thuộc các đối tượng chính sách theo quy định.
  IV. TCHỨC THỰC HIỆN
  1. Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết, bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ; xây dựng Thông tư ban hành Quy chế đào tạo từ xa thay thế Quy chế 40, hoàn thành trước Quý III năm 2016; chỉ đạo, giám sát việc triển khai kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ xa của các cơ sở giáo dục đại học; chỉ đạo công tác phối hợp, chuyển giao công nghệ đào tạo từ xa tiên tiến với các cơ sở giáo dục khác trên cả nước; tuyên truyền và quảng bá các thông tin liên quan đến Đề án 1559 và triển khai các nhiệm vụ của Đề án 1559.
  2. Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Thông tư ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa và các văn bản hướng dẫn triển khai, hoàn thành trước Quý III năm 2017; chỉ đạo các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm định viên để triển khai đánh giá, kiểm định các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng.
  3. Vụ Giáo dục Thường xuyên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng từ xa ngắn hạn, chương trình phổ biến kiến thức phục nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
  4. Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đào tạo từ xa của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Viện Đại học Mở Hà Nội theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các hoạt động quản lý và đào tạo từ xa.
  5. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học và các đơn vị liên quan bố trí kinh phí để thực hiện Đề án 1559 theo quy định.
  6. Các cơ sở giáo dục nghiên cứu và phát triển công nghệ hoặc tiếp nhận công nghệ đào tạo từ xa tiên tiến để áp dụng triển khai đào tạo từ xa; chú trọng xây dựng và phát triển các chương trình, học liệu đào tạo từ xa các ngành, nghề, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu học tập đa dạng, suốt đời của người dân, xây dựng xã hội học tập; hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên và giảng viên tham gia đào tạo từ xa. Các cơ sở giáo dục cung cấp chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng xây dựng báo cáo tự đánh giá, chuẩn bị minh chứng và đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ xa với các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đã được cấp phép hoạt động hoặc các tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
  7. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, các đơn vị kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, xử lý./.
   
  Nơi nhận:
  - PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Ủy ban quốc gia Đổi mới GD&ĐT;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
  - Các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT;
  - Các cơ sở giáo dục;
  - Website Bộ GD&ĐT;
  - Lưu: VT, GDĐH.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Bùi Văn Ga
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 1559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020"
  Ban hành: 10/09/2015 Hiệu lực: 10/09/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản liên quan khác
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới