hieuluat

Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:709&710-08/2021
  Số hiệu:77/2021/NĐ-CPNgày đăng công báo:14/08/2021
  Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Lê Minh Khái
  Ngày ban hành:01/08/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/08/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Chính sách
 • CHÍNH PHỦ
  _________

  Số: 77/2021/NĐ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2021

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

  _____________

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cp thâm niên nhà giáo.

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Nghị định này áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:

  1. Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

  2. Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghim tại các tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập.

  3. Các đối tượng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà giữ mã số có các ký tự đầu là V.07 và V.09 không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

  Điều 3. Thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưng phụ cấp thâm niên

  1. Thời gian tính hưng phụ cấp thâm niên

  Thời gian tính hưng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

  a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

  b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

  c) Thời gian làm việc được tính hưng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưng thâm niên ngành, nghề khác (nếu có).

  d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

  2. Thời gian không tính hưng phụ cấp thâm niên

  a) Thời gian tập sự.

  b) Thời gian nghviệc riêng không hưng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

  c) Thời gian nghốm đau, thai sn vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bo him xã hội.

  d) Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

  đ) Thời gian bị tạm đình chcông tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

  e) Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.

  Điều 4. Mức phụ cp thâm niên

  1. Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo him xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

  2. Phụ cấp thâm niên được tính trcùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

  3. Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng:

  Mức tiền phụ cấp thâm niên

  =

  Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

  x

  Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ

  x

  Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng

  Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

  1. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị và nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo, cụ thể:

  a) Đối với cơ sở giáo dục công lập tự bảo đm chi thường xuyên và chi đầu tư và cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được bảo đm từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

  b) Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được bảo đảm từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp qun lý ngân sách nhà nước hiện hành.

  c) Đối với các cơ sở giáo dục công lập do Nhà nước bảo đm chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên do ngân sách nhà nước bảo đảm và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp qun lý ngân sách nhà nước hiện hành.

  2. Trong trường hợp Nhà nước thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, các bộ, cơ quan trung ương và các tnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo các quy định hiện hành về việc xác định nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở hàng năm; gửi Bộ Tài chính xem xét, thẩm định theo quy định.

  Điều 6. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

  2. Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới theo quy định của Chính phủ.

  3. Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các văn bản hướng dẫn Nghị định hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

  Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

  1. Các địa phương, cơ sở giáo dục công lập đã thực hin chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến nay, thì tiếp tục thực hiện theo Nghị định này.

  2. Nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập vẫn giữ ngạch viên chức ngành giáo dục, đào tạo (có 2 chữ sđầu của mã số ngạch là 15) mà chưa được chuyển xếp sang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mã số V07), chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mã số V09) thì vẫn được hưng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định này.

  Điều 8. Trách nhiệm thi hành

  1. Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm:

  a) Giải quyết truy lĩnh và thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên nhà giáo cho các đối tượng hưởng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

  b) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để điều chỉnh lại mức đóng và mức hưng các chế độ (nếu có) đối với nhà giáo thuộc đối tượng quy định tại Nghị định này mà đã nghỉ hưu hoặc tạm dừng hưng phụ cấp thâm niên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 cho đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

  2. Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên tại các cơ sở giáo dục trực thuộc đm bo theo đúng quy định của Nghị định này.

  3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
  ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  -
  n phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  -
  n phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kim toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
  Cổng TTĐT,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, KTTH (2).

  TM. CHÍNH PHỦ
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Lê Minh Khái

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Viên chức của Quốc hội, số 58/2010/QH12
  Ban hành: 15/11/2010 Hiệu lực: 01/01/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức của Quốc hội, số 52/2019/QH14
  Ban hành: 25/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
  Ban hành: 04/07/2011 Hiệu lực: 01/05/2011 Tình trạng: Không còn phù hợp
  Văn bản hết hiệu lực
  06
  Luật Viên chức của Quốc hội, số 58/2010/QH12
  Ban hành: 15/11/2010 Hiệu lực: 01/01/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  07
  Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  Ban hành: 14/12/2004 Hiệu lực: 04/01/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:77/2021/NĐ-CP
  Loại văn bản:Nghị định
  Ngày ban hành:01/08/2021
  Hiệu lực:01/08/2021
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Chính sách
  Ngày công báo:14/08/2021
  Số công báo:709&710-08/2021
  Người ký:Lê Minh Khái
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X