hieuluat

Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2021/NĐ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:79&80-01/2024
  Số hiệu:97/2023/NĐ-CPNgày đăng công báo:17/01/2024
  Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
  Ngày ban hành:31/12/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:31/12/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách
 • CHÍNH PHỦ
  _______

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

  Số: 97/2023/NĐ-CP

  Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2023

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (sau đây gọi tắt là Nghị định số 81/2021/NĐ-CP) như sau:

  1. Sửa đổi khoản 3 Điều 9 như sau: “3. Học phí từ năm học 2023 - 2024:

  a) Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

  b) Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, trình Ủy ban nhân dân để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt”.

  2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 10 như sau:

  a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

  “1. Mức trần học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 như sau:

  a) Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:

  Đơn vị: nghìn đồng/học sinh, sinh viên/tháng

  TT

  Nhóm ngành, nghề đào tạo

  Năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023

  1

  Khoa học xã hội nhân văn, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh, quản lý

   

  1.1

  Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh, quản lý

  780

  1.2

  Nghệ thuật

  940

  2

  Khoa học, pháp luật và toán

  940

  3

  Kỹ thuật và công nghệ thông tin

  940

  4

  Sản xuất, chế biến và xây dựng

  940

  5

  Nông, lâm, ngư nghiệp và thú y

  780

  6

  Sức khỏe

  1.140

  7

  Dịch vụ, du lịch và môi trường

  940

  8

  An ninh, quốc phòng

  940

  b) Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:

  Đơn vị: nghìn đồng/học sinh, sinh viên/tháng

  TT

  Nhóm ngành, nghề đào tạo

  Năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023

  1

  Khoa học xã hội nhân văn, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh, quản lý

   

  1.1

  Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh, quản lý

  1.640

  1.2

  Nghệ thuật

  1.920

  2

  Khoa học, pháp luật và toán

  1.920

  3

  Kỹ thuật và công nghệ thông tin

  1.920

  4

  Sản xuất, chế biến và xây dựng

  1.920

  5

  Nông, lâm, ngư nghiệp và thú y

  1.640

  6

  Sức khỏe

  4.040

  7

  Dịch vụ, du lịch và môi trường

  1.920

  8

  An ninh, quốc phòng

  1.920

  b) Sửa đổi, bổ sung tiêu đề khoản 2 và điểm a khoản 2 như sau:

   “2. Mức trần học phí từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2026 - 2027 như sau:

  a) Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên:

  Đơn vị: Nghìn đồng/học sinh, sinh viên/tháng

  TT

  Nhóm ngành, nghề đào tạo

  Năm học 2023 - 2024

  Năm học 2024 - 2025

  Năm học 2025 - 2026

  Năm học 2026 - 2027

  1

  Khoa học xã hội nhân văn, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh, quản lý

  1.248

  1.328

  1.360

  1.600

  2

  Khoa học, pháp luật và toán

  1.326

  1.411

  1.445

  1.700

  3

  Kỹ thuật và công nghệ thông tin

  1.870

  1.992

  2.040

  2.400

  4

  Sản xuất, chế biến và xây dựng

  1.794

  1.909

  1.955

  2.300

  5

  Nông, lâm, ngư nghiệp và thú y

  1.287

  1.370

  1.400

  1.650

  6

  Sức khỏe

  2.184

  2.324

  2.380

  2.800

  7

  Dịch vụ, du lịch và môi trường

  1.560

  1.660

  1.700

  2.000

  8

  An ninh, quốc phòng

  1.716

  1.820

  1.870

  2.200

  3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 11 như sau:

  a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

  “1. Mức trần học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023:

  Mức trần học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 đối với các ngành đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập được áp dụng bằng mức trần học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà nước quy định áp dụng cho năm học 2020 - 2021, mức cụ thể như sau:

  a) Mức trần học phí đối với các khối ngành đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:

  Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng

  Khối ngành

  Năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023

  Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

  980

  Khối ngành II: Nghệ thuật

  1.170

  Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật

  980

  Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên

  1.170

  Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y

  1.170

  Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác

  1.430

  Khối ngành VI.2: Y dược

  1.430

  Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường

  980

  b) Mức trần học phí đối với các khối ngành đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:

  Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng

  Khối ngành

  Năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023

  Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

  2.050

  Khối ngành II: Nghệ thuật

  2.400

  Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật

  2.050

  Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên

  2.400

  Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y

  2.400

  Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác

  5.050

  Khối ngành VI.2: Y dược

  5.050

  Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường

  2.050

  b) Sửa đổi, bổ sung tiêu đề khoản 2 và điểm a khoản 2 như sau:

  “2. Học phí từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2026 - 2027 như sau:

  a) Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:

  Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng

  Khối ngành

  Năm học 2023 - 2024

  Năm học 2024 - 2025

  Năm học 2025 - 2026

  Năm học 2026 - 2027

  Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

  1.250

  1.410

  1.590

  1.790

  Khối ngành II: Nghệ thuật

  1.200

  1.350

  1.520

  1.710

  Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật

  1.250

  1.410

  1.590

  1.790

  Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên

  1.350

  1.520

  1.710

  1.930

  Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y

  1.450

  1.640

  1.850

  2.090

  Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác

  1.850

  2.090

  2.360

  2.660

  Khối ngành VI.2: Y dược

  2.450

  2.760

  3.110

  3.500

  Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường

  1.200

  1.500

  1.690

  1.910

  4. Sửa đổi tiêu đề khoản 2 Điều 28 và sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 28 như sau:

  “2. Mức trần giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2022 - 2023 như sau:

  a) Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Tối đa bằng mức trần học phí quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định này.”

  5. Bổ sung khoản 3 Điều 28 như sau:

  “3. Mức trần giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm học 2023 - 2024 như sau:

  a) Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Tối đa bằng mức học phí quy định tại điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định này.

  b) Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tự bảo đảm chi thường xuyên và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Tối đa bằng mức học phí quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định này”.

  6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và tiêu đề khoản 2 Điều 29 như sau:

  a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

  “1. Mức trần giá dịch vụ giáo dục đại học năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023: Tối đa bằng mức học phí quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này.”

  b) Sửa đổi, bổ sung tiêu đề khoản 2 như sau:

  “2. Mức trần giá dịch vụ giáo dục đại học từ năm học 2023 - 2024 như sau:”

  7. Sửa đổi bổ sung khoản 1 và tiêu đề khoản 2 Điều 30 như sau:

  a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

  “1. Mức trần giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023: Tối đa bằng mức học phí quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này.”

  b) Sửa đổi, bổ sung tiêu đề khoản 2 như sau:

  “2. Mức trần giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2023 – 2024 như sau:”

  Điều 2. Bãi bỏ quy định sau

  Bãi bỏ khoản 3 Điều 31.

  Điều 3. Điều khoản thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  2. Điều khoản chuyển tiếp:

  a) Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

  Trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021 - 2022 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

  Trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021 - 2022 nhưng ngân sách địa phương không đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với mức thu học phí năm học 2021 - 2022 thì phải thực hiện điều chỉnh theo quy định của Nghị định này.

  b) Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập

  Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập đã ban hành mức thu học phí năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP thực hiện rà soát, điều chỉnh theo quy định của Nghị định này.

  c) Đối với các cơ sở giáo dục đã được phê duyệt phương án tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được tiếp tục thực hiện cơ chế thu học phí tương ứng với mức độ tự chủ tài chính đã phê duyệt. Trường hợp việc thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị định này dẫn đến có biến động về nguồn thu làm thay đổi mức độ tự chủ tài chính đã được phê duyệt, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm rà soát lại các khoản thu, chi, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên rà soát, chịu trách nhiệm thẩm định để phê duyệt lại phương án tự chủ tài chính cho thời gian còn lại của thời kỳ ổn định theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

  3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

   

   Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, KGVX (2b).Sơn.

  TM. CHÍNH PHỦ
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG

  Trần Hồng Hà

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giáo dục đại học của Quốc hội, số 08/2012/QH13
  Ban hành: 18/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Giáo dục nghề nghiệp của Quốc hội, số 74/2014/QH13
  Ban hành: 27/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học của Quốc hội, số 34/2018/QH14
  Ban hành: 19/11/2018 Hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật Giáo dục của Quốc hội, số 43/2019/QH14
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng
  Ban hành: 09/12/2020 Hiệu lực: 01/07/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Luật Giáo dục của Quốc hội, số 43/2019/QH14
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  11
  Công văn 673/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ
  Ban hành: 21/02/2024 Hiệu lực: 21/02/2024 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hướng dẫn
  12
  Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
  Ban hành: 27/08/2021 Hiệu lực: 15/10/2021 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2021/NĐ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:97/2023/NĐ-CP
  Loại văn bản:Nghị định
  Ngày ban hành:31/12/2023
  Hiệu lực:31/12/2023
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách
  Ngày công báo:17/01/2024
  Số công báo:79&80-01/2024
  Người ký:Trần Hồng Hà
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X