hieuluat

Quyết định 1117/QĐ-UBND Hà Nội phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1117/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Chử Xuân Dũng
  Ngày ban hành:31/03/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:31/03/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 1117/QĐ-UBND

  Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023

  ___________

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

  Căn cứ Luật giáo dục ngày 14/6/2019;

  Căn cứ Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

  Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư s 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phthông và trường ph thông có nhiu cấp học; Thông tư s 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 ban hành Quy chế tuyn sinh trung học cơ sở và tuyn sinh trung học phthông; Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường trung học phthông chuyên; Thông tư số 02/2021/VBHN-BGDĐT ngày 04/5/2021 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học ph thông;

  Căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mm non, giáo dục phthông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

  Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 778/TTr-SGDĐT ngày 29/3/2022.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyn sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội (có Kế hoạch kèm theo).

  Điều 2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội để xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết nhằm thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023.

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bí thư Thành ủy Hà Nội;
  - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Thư
  ng trực HĐND Thành phố;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Ban VHXH - HĐND Thành phố;
  - VPUB: Các Phó Chánh Văn phòng;

  Các phòng: KGVX, NC, TKBT, HCTC;
  - Lưu: VT, KGVX.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Chử Xuân Dũng

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2022 - 2023
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

   

  Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

  Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư s 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh); Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường THPT chuyên; Thông tư số 02/2021/VBHN-BGDĐT ngày 04/5/2021 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT (sau đây gọi tắt là Quy chế thi); Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công điện số 136/CĐ-BGDĐT ngày 08/02/2022 về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

  Căn cứ các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố: Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 715/UBND-KGVX ngày 11/3/2022 về việc phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023;

  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 như sau:

  A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Thực hiện đúng Quy chế tuyn sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Đảm bảo 100% học sinh đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyn vào các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyn học sinh tốt nghiệp THCS.

  2. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

  3. Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

  4. Phân công nhiệm vụ cụ thể, cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

  B. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH GDTX

  I. SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN

  Năm học 2021 - 2022, dự kiến toàn Thành phố có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm học 2020 - 2021). Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, khoảng 60% số học sinh tuyn vào trường THPT công lập, 21% số học sinh tuyn vào trường THPT ngoài công lập, 10% số học sinh tuyển vào trung tâm GDNN-GDTX và khoảng 9% số học sinh tham gia học nghề. Dự kiến số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT và chương trình GDTX năm học 2022 - 2023 như sau:

  - Tuyn vào trường THPT: khoảng 104.000 học sinh (tăng khoảng 14.000 học sinh so với năm học 2021 - 2022).

  Trong đó các trường công lập tuyn khoảng 77.000 học sinh (tăng khoảng 10.000 học sinh so với năm học 2021 - 2022), các trường ngoài công lập tuyển khoảng 27.000 học sinh (tăng khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2021 - 2022) .

  - Tuyn vào trung tâm GDNN-GDTX: khoảng 12.900 học sinh (tăng khoảng 3.000 học sinh).

  Số học sinh còn lại (khoảng 12.100 học sinh) vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

  II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP KHÔNG CHUYÊN

  1. Đối tượng tuyn sinh

  Đối tượng tuyn sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phthông hoặc chương trình GDTX có độ tui theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2. Điều kiện dtuyển: học sinh hoặc bố (mẹ) của học sinh có hộ khu thường trú tại Hà Nội, hoặc có Giấy xác nhận thông tin về cư trú[1] (trong đó học sinh hoặc b(mẹ) của học sinh được xác nhận Nơi thường trú tại Hà Nội).

  3. Phương thức tuyn sinh: Thi tuyn.

  Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một kthi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập.

  a) Bài thi

  - Tổ chức thi 03 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

  - Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ng khác với thứ tiếng ngoại ngđang học tại trường THCS).

  b) Hình thức thi

  Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thc tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 02 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

  c) Đề thi

  - Đ thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, knăng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đ thi môn Toán và Ngvăn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

  - Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian, đảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

  d) Nguyên tắc tuyển sinh

  ĐXT = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn Ngoại ng+ Điểm ưu tiên

   

  Trong đó:

  - Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

  - Căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển sinh để xác định điểm ưu tiên.

  - Tuyn những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo ĐXT từ cao xung thp đến khi hết chỉ tiêu.

  - Chỉ xét tuyn đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0 (không).

  đ) Dự kiến lịch thi

  Ngày

  Buổi

  Môn thi

  Thời gian làm bài

  Gibắt đầu làm bài

  Githu bài

  18/6/2022

  Sáng

  Ngữ văn

  120 phút

  8 giờ 00

  10 giờ 00

  Chiều

  Ngoại ngữ

  60 phút

  14 giờ 00

  15 giờ 00

  19/6/2022

  Sáng

  Toán

  120 phút

  8 giờ 00

  10 giờ 00

   

  4. Khu vực tuyn sinh

  a) Đối với các trường THPT công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã; toàn Thành phố có 12 khu vực tuyển sinh.

  b) Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây được tuyển học sinh vào lớp 10 không chuyên trên toàn Thành phố (không phân biệt khu vực tuyn sinh).

  5. Đăng ký nguyện vọng dự tuyn

  Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyn vào tối đa 03 (ba) trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3, trong đó NV1, NV2 phải thuộc khu vực tuyn sinh theo quy định, NV3 có thể thuộc một khu vực tuyn sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đi NV dự tuyn sau khi đã đăng ký.

  6. Tuyn thng, chế độ ưu tiên

  Thực hiện theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh.

  7. Tổ chức xét tuyn

  - Học sinh trúng tuyn NV1 không được xét tuyn NV2, NV3. Học sinh không trúng tuyn NV1 được xét tuyn NV2 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

  - Học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2,0 điểm.

  - Khi hạ điểm chuẩn cho phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyn.

  8. Dự kiến thời gian tuyn sinh

  Học sinh trúng tuyn xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7/2022 đến ngày 12/7/2022; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7/2022 đến ngày 22/7/2022.

  9. Chương trình giáo dục

  Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT thuộc Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hưng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT.

  10. Chuyển trường

  Học sinh đã trúng tuyển vào trường THPT công lập phải học ổn định hết cấp học tại trường THPT đó. Trường hợp đặc biệt phát sinh trong quá trình học tập cần chuyn trường, phải được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép.

  III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI-AMSTERDAM, TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ, TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN VÀ TRƯỜNG THPT SƠN TÂY

  1. Điều kiện dự tuyn

  a) Học sinh hoặc bố (mẹ) của học sinh có hộ khu thường trú tại Hà Nội, hoặc có Giấy xác nhận thông tin về cư trú[2] (trong đó học sinh hoặc b(mẹ) của học sinh được xác nhận Nơi thường trú tại Hà Nội).

  b) Xếp loại hạnh kim, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên.

  c) Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

  * Học sinh các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra, có kết quả học tập năm học lớp 9 THCS xếp loại học lực giỏi, hạnh kim tốt và đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh được đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Trường THPT Chu Văn An.

  2. Phương thức tuyển sinh

  a) Vòng 1: tổ chức sơ tuyn đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ.

  b) Vòng 2: tổ chức thi tuyển đối với nhng học sinh đã qua sơ tuyển ở Vòng 1.

  3. Đăng ký nguyện vọng

  a) Mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của hai trong bn trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

  b) Học sinh có thể đăng ký NV vào cùng một môn chuyên của hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường NV1 và trường NV2.

  c) Học sinh có thể đăng ký NV vào các môn chuyên khác nhau của hai trường với điều kiện bui thi của các môn chuyên đó không trùng nhau.

  4. Tổ chức tuyn sinh

  a) Vòng 1: sơ tuyn, căn cứ vào các tiêu chí và được đánh giá bằng điểm số như sau:

  - Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của tỉnh, toàn quốc, khu vực và quốc tế; điểm cho mỗi giải được tính như sau: giải nhất được 5,0 điểm, giải nhì được 4,0 điểm, giải ba được 3,0 điểm, giải khuyến khích được 2,0 điểm.

  - Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS: mỗi năm xếp loại học lực giỏi được 3,0 điểm, học lực khá được 2,0 điểm.

  - Kết quả tốt nghiệp THCS: tốt nghiệp loại giỏi được 3,0 điểm, loại khá được 2,0 điểm.

  Điểm sơ tuyển = Điểm thi học sinh giỏi, tài năng + Điểm xếp loại học lực 4 năm cấp THCS + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS.

   

  Chọn vào thi tuyển vòng 2 những học sinh đạt điểm sơ tuyển từ 10,0 điểm trở lên.

  b) Vòng 2: thi tuyn

  - Môn thi và đề thi:

  + Môn thi: thí sinh dự thi 03 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và bài thi môn chuyên theo NV; các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tính hệ số 1, bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

  + Đ thi môn chuyên: đề thi được áp dụng hình thức tự luận, gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, đảm bảo các cấp độ nhận thức: thông hiu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Riêng môn Ngoại ngữ (thi vào các lớp chuyên Ngoại ngữ) được áp dụng kết hợp gia hình thức tự luận và trc nghiệm khách quan đđánh giá các kỹ năng nghe, đọc, viết.

  - Dự kiến ngày thi:

  Ngày

  Buổi

  Môn thi

  Thời gian làm bài

  Gibắt đầu làm bài

  Gi thu bài

  18/6/2022

  Sáng

  Ngữ văn

  120 phút

  8 giờ 00

  10 giờ 00

  Chiều

  Ngoại ng

  60 phút

  14 giờ 00

  15 giờ 00

  19/6/2022

  Sáng

  Toán

  120 phút

  8 giờ 00

  10 giờ 00

  20/6/2022

  (Thi các môn chuyên)

  Sáng

  Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học

  150 phút

  8 giờ 00

  10 giờ 30

  Tiếng Pháp, Tiếng Đức Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (môn thay thế)

  120 phút

  8 giờ 00

  10 giờ 00

  Chiều

  Vật lí, Lịch sử, Địa lí

  150 phút

  14 giờ 00

  16 giờ 30

  Hóa học, Tiếng Anh

  120 phút

  14 giờ 00

  16 giờ 00

   

  5. Nguyên tc tuyn sinh

  ĐXT= Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2)

   

  Trong đó:

  - Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

  - Tuyển nhng thí sinh có NV đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

  - Chỉ xét tuyn đi với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0.

  6. Dự kiến thời gian tuyển sinh

  Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7/2022 đến ngày 12/7/2022; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyn bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7/2022 đến ngày 22/7/2022.

  7. Tuyển bổ sung vào lớp chuyên và chuyển trường đối với học sinh các trường chuyên

  Học sinh đã trúng tuyển vào lớp chuyên tại trường THPT nào phải học n định hết cấp học tại trường THPT đó. Trường hợp đặc biệt phát sinh trong quá trình học tập cần chuyển trường, chuyn lớp chuyên phải được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép.

  a) Tuyn bổ sung vào lớp chuyên:

  - Hàng năm, trường chuyên có thể tổ chức thi tuyển bổ sung vào các lớp chuyên.

  - Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tuyển bổ sung vào các lớp chuyên, quy định đối tượng, điều kiện dự tuyn bổ sung, môn thi tuyển bổ sung và tổ chức thực hiện việc tuyn bổ sung vào lớp chuyên.

  b) Chuyển học sinh chuyên sang trường chuyên khác:

  - Trường hợp trường chuyển đi và trường chuyn đến đã tiến hành tuyn sinh bằng kỳ thi chung (chung đề thi, sử dụng cùng một hướng dẫn chm thi) thì điều kiện chuyn trường của học sinh chuyên là phải đạt đủ tiêu chuẩn trúng tuyển chuyên và không thuộc diện phải chuyn ra khỏi lớp chuyên các năm học tương ứng của trường chuyn đi và trường chuyn đến.

  - Trường hợp trường chuyển đi và trường chuyển đến không tuyển sinh bằng kỳ thi chung (không chung đề thi, không sử dụng cùng một hướng dẫn chấm thi) thì học sinh chuyên phải tham dự thi tuyn bổ sung do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc ủy quyền cho trường chuyên tổ chức.

  IV. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG BẰNG TÚ TÀI HỌC CHƯƠNG TRÌNH THPT QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ TÚ TÀI ANH QUỐC (CHỨNG CHỈ A-LEVEL)

  Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể về công tác tuyn sinh vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level).

  V. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH, LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGOÀI CÔNG LẬP VÀ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH GDTX

  1. Đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập

  - Áp dụng phương thức “Xét tuyển” để tuyển sinh vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập. Hội đng tuyn sinh nhà trường xây dựng phương án tuyn sinh năm học 2022 - 2023 căn cứ vào: ĐXT của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023; kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó và các quy định khác của Quy chế tuyển sinh.

  - Các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập được tuyn học sinh vào lớp 10 là những học sinh cư trú tại Hà Nội (có xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn) không phân biệt khu vực tuyển sinh.

  - Dự kiến thời gian tuyển sinh:

  + Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyn tại trường THPT/trung tâm từ ngày 20/4/2022 đến ngày 25/6/2022;

  + Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT/trung tâm ngày 10/7/2022 đến ngày 22/7/2022.

  2. Đối với các trung tâm GDNN-GDTX

  - Thực hiện tuyển sinh theo phương thức “Xét tuyn” dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Các trung tâm GDNN-GDTX được tuyn học sinh vào lớp 10 không phân biệt khu vực tuyn sinh.

  - Dự kiến thời gian tuyển sinh:

  + Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyn tại trường THPT/trung tâm từ ngày 20/4/2022 đến ngày 25/6/2022;

  + Học sinh trúng tuyn nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT/trung tâm ngày 10/7/2022 đến ngày 22/7/2022.

  VI. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

  - Thực hiện theo Quyết định số 473/QĐ-VHTTDL ngày 03/5/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội.

  - Dự kiến thời gian tuyển sinh:

  + Thi tuyển năng khiếu: từ 01/6/2022 đến 30/6/2022. Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội xây dựng kế hoạch trình Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phê duyệt.

  + Thu hồ sơ và xét tuyển văn hóa: khoảng từ ngày 25/6/2022 đến 22/7/2022.

  VII. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

  1. Tuyển thẳng: cho các đối tượng là học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp THCS.

  2. Thi tuyển: thí sinh dự thi các bài thi tuyn sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023. Tổ chức thi tuyn cho những học sinh có hộ khu thường trú hoặc có Giấy xác nhận thông tin về cư trú[3] (trong đó học sinh được xác nhận Nơi thường trú tại Hà Nội) thuộc 13 xã miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội (theo Quyết định s 861/-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ vviệc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đng bào dân tộc thiu s và min núi giai đoạn 2021-2025), bao gồm:

  - Huyện Ba Vì có 07 xã: Khánh Thượng, Ba Vì, Vân Hòa, Yên Bài, Tản Lĩnh, Minh Quang, Ba Trại;

  - Huyện Thạch Thất có 03 xã: Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung;

  - Huyện Quốc Oai có 02 xã: Đông Xuân, Phú Mãn;

  - Huyện Mỹ Đức có 01 xã: An Phú.

  3. Dkiến thời gian tuyển sinh

  Học sinh trúng tuyn xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7/2022 đến ngày 12/7/2022; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7/2022 đến ngày 22/7/2022.

  VIII. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỌC TIẾNG NHẬT NGOẠI NGỮ 1

  1. Đối tượng, điều kiện dự tuyn

  Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc btúc THCS, đủ điều kiện đăng ký dự tuyn vào lớp 10 trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023; học đủ 4 năm ngoại ngữ Tiếng Nhật (được thể hiện trong học bạ cấp THCS) tại các trường THCS.

  2. Đăng ký dự tuyển

  - Học sinh được đăng ký tối đa 03 (ba) NV vào ba trường THPT công lập theo thứ tự NV1, NV2, NV3, trong đó NV1 và NV2 phải thuộc hai trong ba trường: THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Việt Đức; NV còn lại phải thuộc khu vực tuyn sinh của học sinh.

  - Học sinh không trúng tuyển lớp Tiếng Nhật ngoại ngữ 1 được xét tuyển vào lớp Tiếng Anh tại các NV đã đăng ký theo quy định.

  - Trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023”, học sinh phải chọn ngoại ngữ là Tiếng Nhật trong mục “Ngoại ngữ đăng ký học tại THPT”. Tuy nhiên, học sinh có thể chọn một ngoại ngữ bất kỳ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Hàn) để làm bài thi môn ngoại ngữ.

  IX. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TIẾNG PHÁP SONG NGỮ VÀ LỚP 10 TIẾNG PHÁP TĂNG CƯỜNG

  1. Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Pháp song ngữ

  a) Điều kiện dự tuyn:

  Học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023, được dự tuyn vào lớp 10 tiếng Pháp song ngữ tại một trong hai trường THPT: chuyên Hà Nội-Amsterdam và Chu Văn An khi đảm bảo các yêu cầu sau:

  - Xếp loại học lực, hạnh kim cả năm của các lớp cấp THCS đạt loại Khá trở lên.

  - Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt loại Khá trở lên.

  - Xếp loại công nhận tốt nghiệp Chương trình song ngtiếng Pháp cấp THCS từ loại Khá trở lên.

  - Có tham gia kỳ thi tuyn sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023.

  b) Phương thức tuyn sinh:

  Tổ chức xét tuyn căn cứ vào kết quả bài thi 03 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ của Kỳ thi tuyn sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023 (Điểm thi), kết quả kỳ thi tốt nghiệp Chương trình song ng tiếng Pháp cấp THCS (Điểm Pháp ngữ) và Điểm ưu tiên theo Quy chế tuyn sinh.

  Kết quả trúng tuyển lấy theo ĐXT vào lớp tiếng Pháp song ngữ từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng trường. Điểm thấp nhất cho học sinh trúng tuyển vào trường gọi là điểm chuẩn của trường. ĐXT được tính như sau:

  ĐXT = Điểm thi + Điểm Pháp ngữ + Điểm ưu tiên

   

  Trong đó:

  - Điểm thi: là tổng điểm của ba bài thi Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ (kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023) chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn điểm đến hai chữ số thập phân.

  Chỉ đưa vào diện xét tuyển nhng học sinh không vi phạm Quy chế thi đến mức đình chỉ thi và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

  - Đim Pháp ngữ: là tổng của điểm thi môn Tiếng Pháp (hệ số 2) và môn Toán bằng Tiếng Pháp (hệ số 1) của học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp chương trình song ngtiếng Pháp cấp THCS.

  - Điểm ưu tiên: thực hiện theo Điều 7 của Quy chế tuyn sinh.

  2. Tuyn sinh lớp 10 Tiếng Pháp tăng cường

  a) Điều kiện tuyn sinh: học sinh đủ điều kiện dự tuyn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023; xếp loại tốt nghiệp Chương trình song ngữ Tiếng Pháp cấp THCS từ loại Trung bình trở lên; có tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023; có đăng ký NV dự tuyển vào lớp 10 Tiếng Pháp tăng cường tại Trường THPT Việt Đức (không học các môn khoa học bằng Tiếng Pháp).

  b) Chỉ tiêu tuyển sinh: tuyển 01 lớp (khoảng 45 học sinh) vào học lớp 10 Tiếng Pháp tăng cường tại Trường THPT Việt Đức.

  C. TỔ CHỨC THI

  Công tác tổ chức thi được vận dụng theo Quy chế thi, thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh các cấp, thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, trong đó lưu ý:

  I. CÔNG TÁC RA ĐỀ THI, IN SAO ĐỀ THI VÀ BÀN GIAO ĐỀ THI

  1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đng ra đề và in sao đề thi, Ban Vận chuyn và bàn giao đề thi;

  Đề thi và hướng dẫn chấm thi khi chưa được công bố là bí mật Nhà nước theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

  2. Thành phần Hội đồng ra đề và in sao đề thi gồm:

  - Chủ tịch Hội đồng: lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

  - Phó Chủ tịch Hội đồng: lãnh đạo các phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; lãnh đạo các trường THCS, THPT.

  - y viên, thư ký: cán bộ, công chức, viên chức các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; giáo viên, nhân viên các trường THCS, THPT.

  - Các cán bộ soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là giáo viên các trường THCS, THPT. Mỗi môn thi có một Tổ ra đề thi gồm Trưởng môn đề thi và các cán b son thảo đ thi.

  - Lực lượng bảo vệ: do Công an thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo điều động.

  - Thanh tra: do Thanh tra Sở điều động, trường hợp cn thiết Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra.

  3. Ban Vận chuyn và bàn giao đề thi thực hiện nhiệm vụ nhận đthi từ Ban In sao đề thi, bảo quản, vận chuyn, phân phối đề thi đến các Điểm thi.

  II. CÔNG TÁC COI THI

  1. Điểm thi

  a) Mỗi trường THPT công lập là một đơn vị tuyn sinh. Căn cứ vào số học sinh đăng ký dự tuyn vào trường và cơ sở vật chất của trường, nhà trường chủ động đề xuất tổ chức một hay nhiu Điểm thi. Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt và Quyết định thành lập các Điểm thi.

  b) Mi Điểm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất. Phòng bảo quản đthi và bài thi tại Điểm thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày và đảm bảo các điều kiện khác vận dụng theo Quy chế thi.

  2. Thành phần Điểm thi

  a) Điểm thi được thành lập theo Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, mọi thành viên làm việc tại Điểm thi đều phải có tên trong Quyết định.

  b) Trưởng Điểm thi là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng trường THPT.

  c) Mỗi Điểm thi có ít nhất 02 Phó Trưởng Điểm thi và ít nhất 02 Thư ký; trong đó có 01 Phó Trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất là lãnh đạo hoặc Ttrưởng tại nơi đặt Điểm thi.

  d) Cán bộ coi thi: khoảng 50% là giáo viên THCS và 50% là giáo viên THPT.

  đ) Cán bộ giám sát: là cán bộ, giáo viên trường THPT, có kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi, có trách nhiệm cao và nắm vng Quy chế thi.

  e) Thanh tra: do Thanh tra Sđiều động, trường hợp cần thiết Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra.

  Ngoài ra tại mỗi Điểm thi còn có trật tự viên, công an, nhân viên y tế, phục vụ làm nhiệm vụ theo Quyết định.

  3. Nhiệm vụ: vận dụng theo Quy chế thi.

  III. CÔNG TÁC CHẤM THI

  1. Ban chấm thi

  a) Toàn Thành phố thành lập một Ban chấm thi (trong đó có Ban chấm thi trắc nghiệm khách quan và các Ban chấm thi bộ môn hoặc nhóm môn), một Ban Làm phách.

  b) Địa điểm đặt Ban chấm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất. Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận tại Ban chm thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày và đảm bảo các điều kiện khác theo đúng Quy chế thi.

  2. Thành phần Ban chấm thi

  a) Ban chấm thi được thành lập theo Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo, mọi thành viên làm việc tại Ban chấm thi đều phải có tên trong Quyết định.

  b) Cán bộ chấm thi: khoảng 50% là giáo viên THCS, 50% là giáo viên THPT. Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT phải cử đúng thành phần và slượng giáo viên tham gia chấm thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  c) Thanh tra: do Thanh tra Sở điều động, trường hợp cần thiết Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra.

  Ngoài ra tại mi Ban chấm thi theo môn hoặc nhóm môn còn có trật tự viên, công an, nhân viên y tế, phục vụ làm nhiệm vụ theo Quyết định.

  3. Nhiệm vụ: vận dụng theo Quy chế thi.

  IV. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

  1. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ thi:

  a) Khi nhận được phản ánh vi phạm Quy chế thi thì Hội đồng thi hướng dẫn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

  b) Trường hợp khiếu nại về công tác tổ chức thi, hồ sơ và điểm bài thi: giải quyết theo Quy chế thi.

  c) Trường hợp tố cáo vi phạm quy chế thi: Hội đồng thi tổ chức xác minh hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý theo Quy chế thi và quy định của Luật tố cáo.

  2. Việc xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kỳ thi sau khi Hội đồng thi giải thđược giải quyết theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  V. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

  Căn cứ diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Hội đồng thi, tuyn sinh cần phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (chun bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng các phương án cụ thể...) đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thí sinh.

  D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  I. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  1. Hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.

  2. Tổ chức hướng dẫn Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh và văn bản hướng dẫn ca SGiáo dục và Đào tạo về công tác tuyn sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 tới các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT và các trung tâm GDNN-GDTX.

  3. Trực tiếp tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 chương trình giáo dục phổ thông và lớp 10 chương trình GDTX.

  4. Chđạo và kiểm tra công tác tuyển sinh trên địa bàn Thành phố.

  5. Tổ chức công tác truyền thông rộng rãi đgiáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội hiu rõ, tạo sự đng thuận trong quá trình triển khai.

  6. Ra quyết định thành lập Hội đồng tuyn sinh của các trường THPT; Quyết định phê duyệt kết quả tuyn sinh của từng trường THPT. Tiếp nhận hồ sơ của các Hội đồng tuyn sinh, Điểm thi, Ban chm thi.

  7. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chng dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19).

  8. Lưu trữ hồ sơ tuyn sinh theo quy định của pháp luật.

  9. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, đột xuất về công tác tuyển sinh với Ủy ban nhân dân phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  II. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN

  Sở Y tế, Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, SY tế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa và Ththao, Bưu điện thành phố Hà Nội, Tng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, các ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt công tác tuyn sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 theo quy định.

  III. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

  1. Phối hợp, chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các phường, xã, thị trn và các trường tổ chức công tác truyền thông rộng rãi đ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội hiu rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

  2. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trên địa bàn tổ chức công tác thi tuyn sinh theo đúng yêu cầu.

  3. Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, SY tế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chng dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ thi tuyn sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19).

  Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) đ tng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, giải quyết./.

   

   

  -----------------------------

  [1] Mu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an. Kèm theo Phụ lục I hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính xác nhận thông tin về cư trú của Bộ Công an.

  [2] Mu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an. Kèm theo Phụ lục I hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính xác nhận thông tin về cư trú của Bộ Công an.

  [3] Mu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an. Kèm theo Phụ lục I hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính xác nhận thông tin về cư trú của Bộ Công an.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
  Ban hành: 22/10/2013 Hiệu lực: 10/12/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
  Xác thực: 30/05/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Giáo dục của Quốc hội, số 43/2019/QH14
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
  Ban hành: 15/09/2020 Hiệu lực: 01/11/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Quyết định 3952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 16/08/2021 Hiệu lực: 16/08/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  Ban hành: 28/12/2017 Hiệu lực: 13/02/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
  Ban hành: 26/12/2018 Hiệu lực: 15/02/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
  Ban hành: 11/10/2021 Hiệu lực: 11/10/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Công điện 136/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp
  Ban hành: 08/02/2022 Hiệu lực: 08/02/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Công văn 944/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023
  Ban hành: 12/04/2022 Hiệu lực: 12/04/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Kế hoạch 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh năm học 2022-2023 Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 Thành phố Hà Nội năm học 2022-2023
  Ban hành: 01/06/2022 Hiệu lực: 01/06/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản liên quan khác
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1117/QĐ-UBND Hà Nội phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:1117/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:31/03/2022
  Hiệu lực:31/03/2022
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Chử Xuân Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X