hieuluat

Quyết định 1257/QĐ-SGDĐT phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1257/QĐ-SGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thế Cương
  Ngày ban hành:25/07/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:25/07/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  __________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ___________________________

  Số: 1257/QĐ-SGDĐT

  Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2023

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

  GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

  Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của UBND thành phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

  Căn cứ Quyết định số 51/2022/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông;

  Căn cứ Thông tư số 50/2022/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ;

  Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2022 của UBND thành phố Hà Nội về công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

  Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục trung học thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

  Căn cứ quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ;

  Căn cứ Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội;

  Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó cấp học cao nhất là trung học phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các thủ tục hành chính sau:

  - Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (thủ tục số 1 phần A mục I Phụ lục tại Quyết định số 1543/QĐ-UBND);

  - Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông (thủ tục số 8 mục I phần A Phụ lục 2 tại Quyết định số 492/QĐ-UBND).

  Điều 2. Giao phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó cấp học cao nhất là trung học phổ thông thực hiện các thủ tục đã phân cấp trên.

  Điều 3. Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó cấp học cao nhất là trung học phổ thông có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính đã được phân cấp theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 5. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Trưởng các phòng liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó cấp học cao nhất là trung học phổ thông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   


  Nơi nhận:
  - Như Điều 5;
  - Đ/c Giám đốc Sở;
  - Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
  - Lưu: VT, VP.

  GIÁM ĐỐC
  Trần Thế Cương

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1257/QĐ-SGDĐT phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
  Số hiệu:1257/QĐ-SGDĐT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:25/07/2023
  Hiệu lực:25/07/2023
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Thế Cương
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X