Quyết định 1331/QĐ-UBND Phú Yên sửa đổi Quyết định 1516/2005/QĐ-UB

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Phú YênSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:1331/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Trà
  Ngày ban hành:17/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH PHÚ YÊN
  -------------
  Số: 1331/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------------
  Phú Yên, ngày 17 tháng 06 năm 2016

   
                                                                      
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1516/2005/QĐ-UB NGÀY 06/7/2005 CỦA UBND TỈNH
  VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THANH NIÊN TỈNH PHÚ YÊN
  -------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  Căn cứ Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm;
  Căn cứ Quyết định số 1516/2005/QĐ-UB ngày 06/7/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên thuộc Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Phú Yên;
  Căn cứ Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 274/TTr-SNV ngày 07/6/2016 và đề nghị của Bí thư Tỉnh đoàn tại Tờ trình số 201-TTr/TĐTN-TCKT ngày 09/12/2015,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 1516/2005/QĐ-UB ngày 06/7/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên thuộc Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Phú Yên, như sau:
  1. Sửa đổi “Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên thuộc Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Phú Yên” thành “Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Phú Yên trực thuộc Tỉnh đoàn Phú Yên”.
  2. Sửa đổi Điều 2, như sau:
  “Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Phú Yên thực hiện theo quy định tại Điều 5, 7 và 8 Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.”
  3. Sửa đổi Điều 3, như sau:
  “Điều 3. Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và các quy định Nhà nước khác có liên quan.”
  Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Quyết định này có hiệu lực kể từ gày ký./.
                                                

   Nơi nhận: n
  - Như Điều 2;
  - Sở Nội vụ;
  - Tỉnh đoàn;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Chánh, PVP UBND tỉnh;
  - Lưu: VT, VX, NCTh.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Hoàng Văn Trà

   
   
   
   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới