hieuluat

Quyết định 1392/QĐ-BGDĐT về thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1392/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
  Ngày ban hành:26/05/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:26/05/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 1392/QĐ-BGDĐT

  Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quyết định số 4433/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021; Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư s 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Thông báo của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 36-TB/BCSĐ ngày 20 tháng 5 năm 2022 về phương án tổ chức thanh tra, kim tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyn sinh năm 2022;

  Theo đề nghị của Chánh Thanh tra.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 (Phương án và Kế hoạch chi tiết đính kèm).

  Điều 2. Giao Thanh tra là đơn vị thường trực, phối hợp với các đơn vị liên quan đ tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Thủ trưởng các quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thanh tra Chính phủ;
  - Ban Chỉ đạo cấp quốc gia;
  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T
  Ư;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Các Thứ trưởng;
  - Cục A03, A05, A06, Bộ Công an (để phối hợp);
  - Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng (để thực hiện)
  - Các đơn vị liên quan thuộc Bộ (để thực hiện);
  - Các cơ sở giáo dục đại học (để thực hiện);
  - Các Sở G
  DĐT, Sở GD-KHCN Bạc Liêu (để thực hiện);
  - Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
  - Lưu: VT, TTr.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Phạm Ngọc Thưởng

   

   

  KẾ HOẠCH

  TỔ CHỨC THANH TRA, KIỂM TRA KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, THẠC SĨ, ĐẠI HỌC; TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2022
  (Kèm theo Quyết định số: 1392/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  I. MỤC ĐÍCH

  1. Kịp thời nắm tình hình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh); đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi, Quy chế tuyn sinh và các văn bản liên quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

  2. Phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có).

  3. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện những nội dung chưa phù hợp trong cơ chế, chính sách liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh.

  II. YÊU CẦU

  1. Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, kim tra, Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra.

  2. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND tỉnh), Sở GDĐT và cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) trong hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh:

  - Bộ GDĐT chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi theo thẩm quyền.

  - UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Thanh tra Chính phủ và các quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi.

  - Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Sở GDĐT, cơ sở GDĐH, trường cao đẳng trong công tác tổ chức, tham gia thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi.

  3. Chỉ đạo, tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Với mục đích phòng ngừa trên nguyên tc bảo đảm tính độc lập của hoạt động thanh tra, kiểm tra, không bỏ sót, không tạo kẽ hở, khoảng trống, không bị động.

  4. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thi hạn chế tối đa việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Bảo đảm điều động cơ sở GDĐH, trường cao đẳng làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra phù hợp, khách quan, hạn chế tối đa việc bố trí cơ sở GDĐH, trường cao đẳng của địa phương làm việc trực tiếp tại địa phương.

  B. NỘI DUNG

  I. Kiểm tra của Ban Chỉ đạo các cấp

  1. Ban Ch đạo cấp quốc gia

  - Thành lập 05 đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi, tổ chức các khâu Kỳ thi của Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh, Sở GDĐT, Hội đồng thi (HĐT).

  - Trưởng đoàn kiểm tra: Thứ trưởng Bộ GDĐT, Lãnh đạo Ban Chỉ đạo cấp quốc gia.

  - Thành viên đoàn kiểm tra: Là các thành viên BCĐ cấp quốc gia, Tổ thư ký giúp việc BCĐ cấp quốc gia, gồm: Công an, Thanh tra, Cục Quản lý chất lượng, Vụ Giáo dục Trung học; các Vụ, Cục, đơn vị khác (nếu có).

  2. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

  - BCĐ cấp tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và xét tốt nghiệp THPT tại địa phương.

  - Giám đốc Sở GDĐT tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, BCĐ cấp tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra của BCĐ cấp tỉnh.

  II. Chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn và tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

  1. Chỉ đạo, hướng dẫn và tập huấn nghiệp vụ

  a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

  - Ban hành Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

  - Rà soát, điều chỉnh, ban hành: Sổ tay nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra; Tài liệu điện tử mô phỏng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra; Bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra nghiệp vụ dành cho những người tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

  - Tổ chức hội nghị tập huấn: Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT cho đại biểu là cán bộ cốt cán của 63 Sở GDĐT; nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho đại biểu là cán bộ cốt cán của các cơ sở GDĐH, trường cao đẳng; nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, thanh tra, kiểm tra lưu động và đột xuất cho những người dự kiến tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ GDĐT.

  b) Sở Giáo dục và Đào tạo

  - Sở GDĐT chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GDĐT và Thanh tra Chính phủ.

  - Cử cán bộ cốt cán tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ GDĐT tổ chức; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho những người tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi tại địa phương. Cử cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

  - Phối hợp với đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GDĐT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi theo quy định.

  c) Cơ sở giáo dục đại học, trường cao đng

  - Cử cán bộ cốt cán tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi, chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ GDĐT tổ chức; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra coi thi cho những người được điều động tham gia công tác kiểm tra coi thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

  - Cử cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi, chấm thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

  2. Thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi

  a) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

  - Kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi của Sở GDĐT, HĐT.

  - Thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 Sở (không tính các đoàn của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia) theo 3 miền Bắc, Trung, Nam.

  - Hình thức: Kiểm tra trực tiếp tại các địa phương.

  - Thành phần đoàn kiểm tra: Thanh tra Bộ và các Vụ, Cục thuộc Bộ; 03 người/đoàn.

  - Thời gian kiểm tra trực tiếp: Dự kiến 02 ngày/Sở GDĐT, HĐT.

  b) Sở Giáo dục và Đào tạo

  - Bố trí 01 cán bộ làm nhiệm vụ giám sát tại vòng 2 khu vực in sao đề thi.

  - Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các Điểm thi, các trường THPT, trung tâm GDTX, cơ sở giáo dục đặt Điểm thi chính thức, dự phòng trên địa bàn tỉnh và khu vực in sao đề thi.

  - Thành phần đoàn, thời gian, nội dung và đối tượng thanh tra/kiểm tra: Do Thanh tra Sở GDĐT tham mưu.

  3. Thanh tra, kiểm tra công tác coi thi

  a) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

  - Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và thanh tra coi thi của Sở GDĐT và việc tổ chức coi thi của HĐT, Ban coi thi, Điểm thi.

  - Thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở GDĐT (không tính các đoàn của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia).

  - Kiểm tra trực tiếp tại các HĐT, Ban Coi thi, Điểm thi.

  - Số lượng cán bộ tối thiểu làm nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp trong thời gian coi thi tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc:

  + Dưới 20 phòng thi bố trí 02 cán bộ;

  + Từ 20 đến 34 phòng thi bố trí 03 cán bộ;

  + Từ 35 phòng thi trở lên bố trí 04 cán bộ.

  - Thành phần đoàn kiểm tra: Cán bộ, viên chức các cơ sở GDĐH do Bộ trưởng Bộ GDĐT điều động.

  - Thời gian kiểm tra: Theo lịch thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

  b) Sở Giáo dục và Đào tạo:

  - Thanh tra việc tổ chức thực hiện công tác coi thi của Ban coi thi, của các Điểm thi.

  - Thành lập các đoàn thanh tra công tác coi thi.

  - Thanh tra trực tiếp tại Ban coi thi và các Điểm thi trong thời gian tổ chức thi.

  - Số lượng cán bộ tối thiểu của một Tổ thanh tra trực tiếp tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc:

  + Dưới 15 phòng thi bố trí 02 cán bộ;

  + Từ 15 đến 24 phòng thi bố trí 03 cán bộ;

  + Từ 25 đến 34 phòng thi bố trí 04 cán bộ;

  + Từ 35 đến 44 phòng thi bố trí 05 cán bộ;

  + Từ 45 phòng thi trở lên bố trí 06 cán bộ.

  - Thời gian kiểm tra: Theo lịch thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

  4. Thanh tra, kiểm tra công tác chấm thi

  a) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

  - Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và thanh tra chấm thi của Sở GDĐT, HĐT và các Ban liên quan đến công tác chấm thi.

  - Thành lập 63 Đoàn kiểm tra tại 63 Sở GDĐT; mỗi Đoàn từ 04 đến 05 người do Bộ GDĐT điều động từ các Sở GDĐT và các cơ sở GDĐH.

  + Trưởng đoàn: Lãnh đạo Thanh tra Sở GDĐT hoặc Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở GDĐT hoặc Lãnh đạo Phòng/Ban thanh tra nội bộ cơ sở GDĐH.

  + Thành viên: Cộng tác viên thanh tra của Sở GDĐT; cán bộ, viên chức của cơ sở GDĐH.

  - Thời gian: Theo lịch chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

  b) Sở Giáo dục và Đào tạo:

  - Thanh tra công tác tổ chức làm phách bài thi tự luận, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và việc ghép phách, nhập điểm bài thi.

  - Thành lập Đoàn thanh tra, số lượng từ 05 đến 08 người do Thanh tra Sở GDĐT tham mưu.

  - Thời gian: Theo lịch chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

  5. Thanh tra, kiểm tra phúc khảo bài thi

  a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

  - Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức phúc khảo và thanh tra phúc khảo bài thi của Sở GDĐT.

  - Thành lập 05 đoàn kiểm tra tại 10 đến 15 Sở GDĐT.

  - Thành phn: 03 người/đoàn, là công chức Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT.

  - Thời gian: Dự kiến 02 ngày/Sở GDĐT.

  b) Sở Giáo dục và Đào tạo:

  - Thanh tra công tác phúc khảo bài thi.

  - Thành lập Đoàn thanh tra, số lượng, thành phần do Thanh tra Sở GDĐT tham mưu.

  - Thời gian: Theo lịch phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

  6. Thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác coi thi, chấm thi

  Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra Sở GDĐT chuẩn bị lực lượng để thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra, đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo phản ánh, chỉ đạo của Lãnh đạo; dự phòng tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

  7. Trực thanh tra, kiểm tra thi

  Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra Sở GDĐT: Bố trí lực lượng trực tiếp nhận thông tin, hướng dẫn các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định; kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Sở theo quy định.

  8. Kinh phí

  - Thanh tra Bộ GDĐT lập dự toán, thanh quyết toán cho các đoàn thanh tra, kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia; các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, phúc khảo và các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất của Bộ GDĐT.

  - Cơ sở GDĐH thanh quyết toán kinh phí cho các đoàn kiểm tra công tác coi thi và cán bộ, viên chức của cơ sở GDĐH được Bộ GDĐT điều động tham gia đoàn kiểm tra chấm thi theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông (Thông tư số 69/2021/TT-BTC) và các quy định hiện hành.

  - Sở GDĐT thanh quyết toán kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở và cán bộ, viên chức của Sở tham gia đoàn kiểm tra công tác chấm thi được Bộ GDĐT điều động theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC và các quy định hiện hành.

  III. Thanh tra, kiểm tra tuyển sinh năm 2022

  1. Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

  2. Tổ chức tập huấn cho các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh của Bộ GDĐT.

  3. Bộ GDĐT thực hiện kiểm tra việc xác định chỉ tiêu; kiểm tra việc tổ chức thi tuyển sinh riêng; thanh tra, kiểm tra công tác xét tuyển sinh năm 2022.

  4. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở GDĐH tổ chức Kỳ thi tuyn sinh riêng.

  C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thanh tra Bộ GDĐT

  a) Xây dựng Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh năm 2022.

  b) Xây dựng Kế hoạch tập huấn; tài liệu tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2022.

  c) Thống nhất đối tượng kiểm tra và dự thảo quyết định kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia ở các khâu của Kỳ thi.

  d) Dự thảo các quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2022 của Bộ GDĐT

  đ) Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu (Nhật ký Đoàn thanh tra; các biểu mẫu, biên bản thanh tra/kiểm tra; thẻ thanh tra, kiểm tra, biển xe thanh tra, kiểm tra thi...), phương tiện cho các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ GDĐT.

  e) Thành lập Tổ trực thanh tra, kiểm tra thi của Bộ GDĐT.

  g) Chủ trì tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.

  h) Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí để triển khai kế hoạch theo đúng quy định hiện hành.

  2. Vụ Giáo dục Đại học

  a) Cung cấp thông tin về số lượng cán bộ, viên chức/giảng viên cơ hữu của các cơ sở GDĐH, trường Cao đẳng Sư phạm cho Thanh tra Bộ GDĐT trước ngày 05/6/2022 để xem xét điều động tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GDĐT.

  b) Cung cấp kết quả xác định chỉ tiêu năm 2022 của các cơ sở GDĐH trước ngày 15/7/2022 và kết quả tuyển sinh năm 2022 của các cơ sở GDĐH trước ngày 20/01/2023.

  c) Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý chất lượng và Thanh tra tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở GDĐH tổ chức thi tuyển sinh riêng.

  3. Cục Quản lý chất lượng

  a) Tổng hợp và cung cấp danh sách số lượng Điểm thi của Sở GDĐT, số lượng phòng thi tại từng Điểm thi để phục vụ cho việc điều động cán bộ, giảng viên cơ sở GDĐH gửi Thanh tra Bộ GDĐT trước ngày 05/6/2022.

  b) Phối hợp tập huấn, hướng dẫn về Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo yêu cầu.

  4. V Kế hoạch - Tài chính

  Thẩm định và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt kinh phí đ triển khai kế hoạch theo đúng quy định hiện hành.

  5. Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT

  Đề xuất cán bộ, công chức đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn theo đúng quy định tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2022 khi có yêu cầu.

  6. Các Sở Giáo dục và Đào tạo

  - Sở GDĐT phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GDĐT và Thanh tra Chính phủ.

  - Cử cán bộ cốt cán tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ GDĐT tổ chức; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi cho cán bộ tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi tại địa phương. Cử cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra của Sở tham gia Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và thanh tra chấm thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

  - Đề xuất cán bộ, công chức, cộng tác viên thanh tra giáo dục tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bảo đảm đủ số lượng, tiêu chuẩn theo quy định.

  - Phối hợp với đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GDĐT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi theo quy định.

  - Thanh toán chế độ cho cán bộ, công chức, cộng tác viên thanh tra tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở và cán bộ, công chức, cộng tác viên thanh tra của Sở tham gia đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi Kỳ tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GDĐT theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC và các quy định hiện hành.

  7. Cơ s giáo dục đại học, cao đẳng

  - Cử cán bộ cốt cán tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi và cán bộ, viên chức tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GDĐT tổ chức.

  - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho cán bộ, viên chức của cơ sở GDĐH tham gia công tác kiểm tra coi thi theo điều động của Bộ GDĐT.

  - Cử cán bộ, viên chức của cơ sở GDĐH tham gia Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và thanh tra chấm thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

  - Đề xuất cán bộ, giảng viên, viên chức tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bảo đảm đủ số lượng, tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

  - Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GDĐT.

  - Thanh toán chế độ cho cán bộ, viên chức tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi, chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

  Trong trường hợp Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 phải tổ chức nhiều hơn một đợt thi, công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu Kỳ thi của tất cả các đợt thi được thực hiện theo Kế hoạch này./.

   

   

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, THẠC SĨ, ĐẠI HỌC; TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2022

  (Kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  TT

  Tên nhiệm vụ

  Lãnh đạo/đơn vị chủ trì

  Lãnh đạo/đơn vị phối hợp

  Thời gian

  Sản phẩm

  Bắt đầu thực hiện

  Thời gian hoàn thành

   

  I

  THANH TRA, KIỂM TRA KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022

  1

  Xây dựng Phương án thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2022 trình Ban Cán sự đảng Bộ GDĐT

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  Các Cục, Vụ, VP, VP BCSĐ

  15/3/2022

  20/5/2022

  Phương án TTr, KT và KL của BCS

  2

  Xây dựng, trình Thứ trưởng phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2022

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  Các Cục, Vụ, VP

  15/4/2022

  25/5/2022

  Kế hoạch được ban hành

  3

  Xây dựng và hoàn thiện dự toán kinh phí thanh tra, kiểm tra thí tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2022

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  Vụ KHTC

  10/5/2022

  25/5/2022

  Dự toán

  4

  Xây dựng và trình ký Hướng dẫn thanh tra/kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2022

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  Các Cục, Vụ, VP

  10/4/2022

  25/5/2022

  Hướng dẫn được ban hành

  5

  Rà soát, hoàn thiện Tài liệu điện tử mô phỏng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  - Các Cục, Vụ, VP

  - Trường ĐH Mở HN

  20/4/2022

  30/5/2022

  Tài liệu điện tử

  6

  Rà soát, hoàn thiện Sổ tay nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022

  Thanh tra Bộ
  (Đỗ Anh Dũng)

  Các Cục, Vụ, VP

  20/4/2022

  30/5/2022

  Sổ tay

  7

  Rà soát, hoàn thiện bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra nghiệp vụ cán bộ tham gia công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

  Thanh tra Bộ
  (Ngô Minh Hưng)

  Cục QLCL (Lê Mỹ Phong)

  30/4/2022

  30/5/2022

  Bộ câu hỏi + đáp án

  8

  Xây dựng mẫu biểu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ GDĐT

  Thanh tra Bộ
  (Đỗ Anh Dũng)

  Thanh tra

  10/5/2022

  05/6/2022

  Mu biểu

  9

  Lập danh sách cơ sở GDĐH, nêu rõ s lượng cán bộ giảng viên cơ hữu có thể điều động, phân công làm nhiệm vụ kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2022, thông báo cho các cơ sở GDĐH

  Vụ GDĐH

  - Thanh tra Bộ

  - Cục QLCL

  30/4/2022

  30/5/2022

  Quyết định cử các cơ sở GDĐH

  Cung cấp danh sách số lượng phòng thi, điểm thi của các HĐT

  Cục QLCL

  Thanh tra Bộ

  25/5/2022

  05/6/2022

  DS Điểm thi, phòng/HĐT

  10

  Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho cán bộ cốt cán của Sở GDĐT, cơ sở GDĐH; thành viên đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT (Phía Bắc và phía Nam)

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  - Cục QLCL

  - Cục CNTT

  - Vụ GDTrH

  01/6/2022

  20/6/2022

  Báo cáo kết quả tập huấn

  11

  Dự thảo quyết định thành lập đoàn kiểm tra:

  - Đoàn kiểm tra của BCĐ

  - Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi

  Thanh tra Bộ
  (Ngô Minh Hưng)

  Các Vụ, Cục, VP, Thanh tra

  10/5/2022

  15/6/2022

  Quyết định kiểm tra của BCĐ và của Bộ

  12

  Dự thảo trình Thứ trưởng ban hành văn bản điều động số lượng cán bộ viên chức của cơ sở GDĐH làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi, chấm thi

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  Các cơ sở GDĐH

  15/6/2022

  30/6/2022

  Quyết định của Bộ GDĐT

  13

  Dự thảo trình Thứ trưởng ký Quyết định thành lập đoàn kiểm tra coi thi của Bộ.

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  Các cơ sở GDĐH

  25/6/2022

  30/6/2022

  Quyết định của Bộ GDĐT

  14

  Dự thảo trình Thứ trưởng ban hành văn bản điều động số lượng cán bộ, công chức, viên chức của Sở GDĐT làm nhiệm vụ kiểm tra công tác chấm thi.

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  Các Sở GDĐT

  25/6/2022

  30/6/2022

  Quyết định của Bộ GDĐT

  15

  Rà soát kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị thi của các đoàn kiểm tra, xây dựng văn bản chỉ đạo chung về công tác thanh tra, kiểm tra chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022

  Thanh tra Bộ
  Anh Dũng)

  Các đoàn kiểm tra

  15/6/2022

  02/7/2022

  Văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT

  16

  Dự thảo trình Thứ trưởng ký Quyết định thành lập đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  - Sở GDĐT

  - Cơ sở GDĐH

  25/6/2022

  02/7/2022

  Quyết định của Bộ GDĐT

  17

  Dự thảo trình Thứ trưởng ký các quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác phúc khảo của Bộ

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  - Các Vụ, Cục, VP

  20/7/2022

  25/7/2022

  Quyết định của Bộ GDĐT

  18

  Trực thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022

  Thanh tra Bộ
  (Đỗ Anh Dũng)

  - Các Vụ, Cục, VP, Thanh tra

  25/6/2022

  25/7/2022

  Báo cáo kết quả trực

  19

  Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất tất cả các khâu của kỳ thi khi có thông tin phản ánh, đơn thư hoặc chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ (Nếu có)

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  Các Cục, Vụ, VP

  01/6/2022

  30/8/2022

  Quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra (nếu có)

  20

  Rà soát dự thảo thông báo kết quả kim tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo của Bộ

  Thanh tra Bộ
  (Ngô Minh Hưng
  Đỗ Anh Dũng)

  Trưởng các đoàn kiểm tra

  01/6/2022

  30/9/2022

  Thông báo kết quả kiểm tra

  21

  Tổng kết công tác thanh tra, kim tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  - Các Cục, Vụ, VP

  - Cơ sở GDĐH

  - Các Sở GDĐT

  01/8/2022

  30/11/2022

  Báo cáo tổng kết

  II

  THANH TRA, KIỂM TRA TUYỂN SINH NĂM 2022

  1

  Xây dựng và trình Thứ trưởng ký ban hành Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, ĐH; trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  - Vụ GDĐH

  - Cục QLCL

  - Cục CNTT

  01/6/2022

  15/7/2022

  Hướng dẫn

  2

  Đề xuất và dự thảo quyết định, tổ chức kiểm tra việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của các cơ sở GDĐH theo đề nghị của Vụ GDĐH

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  Vụ GDĐH

  01/8/2022

  30/10/2022

  Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

  3

  Đề xuất và dự thảo quyết định, tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh của các cơ sở GDĐH

  Thanh tra Bộ
  (Nguyễn Đức Cường)

  Vụ GDĐH

  05/10/2022

  31/12/2022

  Quyết định thành lập Đoàn thanh tra

  4

  Kiểm tra đối với các cơ sở GDĐH tổ chức Kỳ thi tuyển sinh riêng

  Vụ Giáo dục Đại học

  Thanh tra, Cục QLCL

  Theo lịch tuyển sinh riêng của các trường

   

   

   

   

   

  PHƯƠNG ÁN

  TỔ CHỨC THANH TRA, KIỂM TRA KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, THẠC SĨ, ĐẠI HỌC; TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2022
  (Kèm theo Quyết định số: 1392/QĐ-BGDĐT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  I. THANH TRA, KIỂM TRA KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT

  1. Thanh tra, kiểm tra các khâu Kỳ thi

  Nội dung

  Bộ GDĐT

  Sở GDĐT

  Cơ s GDĐH

  Chuẩn bị thi

  1) Nhiệm vụ: Kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi của Sở GDĐT, HĐT, việc chuẩn bị in sao đề thi.

  2) Số lượng: Thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 Sở (không tính các đoàn của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia) theo 3 miền Bắc, Trung, Nam.

  3) Hình thức/cách thức:

  - Kiểm tra trực tiếp tại các địa phương.

  - Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

  4) Thành phần: Thanh tra Bộ GDĐT và các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT; 03 người/đoàn

  5) Thời gian: 02 ngày/Sở GDĐT

  6) Kinh phí: Bộ GDĐT thanh quyết toán kinh phí cho các đoàn kiểm tra theo quy định.

  Trên cơ sở kết quả kiểm tra của các đoàn, Thanh tra Bộ GDĐT tham mưu để Bộ GDĐT có văn bản chỉ đạo chung cho các Sở GDĐT trong cả nước về công tác chuẩn bị.

  Thành lập đoàn Thanh tra/kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các Điểm thi, các trường THPT, trung tâm GDTX, cơ sở giáo dục đặt Điểm thi chính thức, dự phòng trên địa bàn tỉnh và khu vực dự kiến in sao đề thi.

  Nhiệm vụ: Thanh tra/kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các Điểm thi và khu vực in sao đề thi.

  Thành phần đoàn, thời gian, nội dung, đối tượng: Do Thanh tra Sở tham mưu

   

  Coi thi

  1) Nhiệm vụ: Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác thanh tra coi thi của Sở GDĐT và việc tổ chức coi thi của HĐT, Điểm thi.

  2) Số lượng: Thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở GDĐT (không tính các đoàn của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia), số lượng cán bộ tối thiểu tham gia đoàn kiểm tra thực hiện cắm chốt tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc sau:

  - Dưới 20 phòng thi: 02 người;

  - Từ 20 đến 34 phòng thi: 03 người;

  - Từ 35 phòng thi trở lên: 04 người.

  3) Hình thức/cách thức:

  - Mỗi Điểm thi có 01 tổ kiểm tra trực tiếp, toàn thời gian diễn ra công tác coi thi với số lượng tối thiểu như trên.

  - Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác coi thi tại các HĐT của địa phương; phê duyệt kế hoạch, ký ban hành Thông báo kết quả kiểm tra.

  4) Thành phần: Cán bộ, viên chức các cơ sở GDĐH.

  5) Thời gian: 03 - 04 ngày (theo lịch thi năm 2022).

  Thành lập các đoàn thanh tra công tác coi thi, thanh tra trực tiếp tại các Điểm thi trong thời gian tổ chức coi thi. Số lượng cán bộ tham gia đoàn thanh tra thực hiện cắm chốt tại một Điểm thi thực hiện như năm 2021: Dưới 15 phòng thi: 02 người; từ 15 đến 24 phòng thi: 3 người; từ 25 đến 34 phòng thi: 4 người; từ 35 đến 44 phòng thi: 5 người; từ 45 phòng thi trở lên 6 người.

  Nhiệm vụ: Thanh tra công tác coi thi của Ban coi thi, tổ chức thực hiện công tác coi thi tại các Điểm thi.

  - Phối hợp tạo điều kiện để các đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GDĐT làm nhiệm vụ tại địa phương.

  - Lựa chọn cán bộ, viên chức tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho cán bộ, viên chức của cơ sở GDĐH.

  - Thanh toán kinh phí cho cán bộ, viên chức do cơ sở GDĐH cử tham gia đoàn theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC và các quy định hiện hành.

  - Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác thanh tra coi thi của HĐT, Ban coi thi, trực tiếp tại Điểm thi theo số lượng do Bộ GDĐT điều động.

  Chấm thi

  1) Nhiệm vụ: Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và thanh tra chấm thi của Sở GDĐT, HĐT và các Ban liên quan đến công tác chấm thi.

  2) S lượng: Thành lập 63 Đoàn kiểm tra; mỗi Đoàn từ 04 đến 05 người.

  3) Hình thức/cách thức: Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, phê duyệt kế hoạch, ký ban hành Thông báo kết quả kiểm tra.

  Thực hiện kiểm tra chéo: Người của Sở GDĐT này sẽ làm nhiệm vụ kiểm tra tại Sở GDĐT khác.

  4) Thành phần:

  - Trưởng đoàn: Lãnh đạo Thanh tra Sở GDĐT hoặc Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở GDĐT hoặc Lãnh đạo Phòng/Ban thanh tra nội bộ cơ sở GDĐH

  - Thành viên: Cộng tác viên thanh tra của Sở (1 đến 2 người) và 02 cán bộ, viên chức của cơ sở GDĐH.

  5) Thời gian: Theo lịch chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của HĐT

  - Thành lập đoàn thanh tra công tác chấm thi, thanh tra trực tiếp tại Ban Làm phách, Ban chấm thi tự luận và Ban Chấm thi trắc nghiệm trong thời gian làm phách, tổ chức chấm thi.

  Nhiệm vụ: Thanh tra công tác tổ chức làm phách bài thi tự luận, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và việc ghép phách nhập điểm bài thi.

  - Lựa chọn và cử công chức, cộng tác viên thanh tra của Sở GDĐT tham gia đoàn kiểm tra chấm thi.

  - Thanh toán kinh phí cho công chức thuộc Sở GDĐT cử tham gia đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GDĐT.

  Cử 02 cán bộ, viên chức của cơ sở GDĐH tham gia Đoàn kiểm tra chéo của Bộ GDĐT để kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức chấm thi và công tác thanh tra chấm thi của Sở/HĐT.

  Thanh toán kinh phí cho viên chức do cơ sở GDĐH cử tham gia đoàn theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC và các quy định hiện hành.

  Phúc khảo

  1) Nhiệm vụ: Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức phúc khảo bài thi, thanh tra phúc khảo bài thi của Sở GDĐT

  2) Số lượng: Thành lập 05 đoàn kiểm tra tại 10 Sở GDĐT, 03 người/đoàn, mỗi đoàn kiểm tra 02 Sở GDĐT.

  3) Hình thức/cách thức: Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra xác suất một số tỉnh có tổ chức phúc khảo bài thi.

  4) Thành phần: Công chức Thanh tra Bộ GDĐT, các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT.

  5) Thời gian: Dự kiến 02 ngày/Sở GDĐT.

  6) Kinh phí: Bộ GDĐT thanh quyết toán kinh phí cho các đoàn kiểm tra theo quy định.

  Thành lập đoàn thanh tra công tác phúc khảo bài thi

  Nhiệm vụ: Thanh tra việc tổ chức phúc khảo bài thi tự luận, bài thi trc nghiệm

   

   

  2. Thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác coi thi, chấm thi

  Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra Sở GDĐT chuẩn bị lực lượng để thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra, đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo phản ánh, chỉ đạo của Lãnh đạo; dự phòng tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

  3. Trực thanh tra, kiểm tra thi

  Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra Sở GDĐT: Bố trí lực lượng trực tiếp nhận thông tin, hướng dẫn các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định; kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Sở theo quy định.

  II. THANH TRA, KIỂM TRA TUYỂN SINH NĂM 2022

  1. Kiểm tra công tác tổ chức thi tuyển sinh riêng

  - Thành lập các đoàn kiểm tra. Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ GDĐT và Cục Quản lý chất lượng.

  - Thành phần đoàn kiểm tra: Công chức Thanh tra Bộ GDĐT, Vụ Giáo dục Đại học, Cục Quản lý chất lượng và các đơn vị liên quan.

  - Thời gian kiểm tra: Từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2022. Theo lịch tổ chức thi tuyển sinh của cơ sở GDĐH.

  2. Kiểm tra việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh

  - Thành lập 02 đoàn kiểm tra; mỗi Đoàn có 3 - 5 người, kiểm tra tại các cơ sở GDĐH có dấu hiệu xác định chỉ tiêu tuyển sinh không đúng quy định; dự kiến kiểm tra ít nhất 10 cơ sở GDĐH. Thanh tra Bộ GDĐT chủ trì phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học (Vụ Giáo dục Đại học phối hợp cung cấp kết quả xác định chỉ tiêu năm 2022 của các cơ sở GDĐH trong toàn quốc).

  - Nội dung: Kiểm tra việc xác định chỉ tiêu của cơ sở GDĐH.

  - Thành phần đoàn kiểm tra: Công chức Thanh tra Bộ GDĐT, Vụ Giáo dục Đại học

  - Thời gian kiểm tra: Tháng 5, 6, 7/2022

  3. Thanh tra/kiểm tra công tác xét tuyn sinh

  - Thành lập 02 Đoàn thanh tra/kiểm tra; mỗi Đoàn có 3 - 5 người, kiểm tra ít nhất 5 cơ sở GDĐH; dự kiến kiểm tra khoảng 10 cơ sở GDĐH. Thanh tra Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học

  - Nội dung: Thanh tra/kiểm tra công tác xét tuyển sinh của cơ sở GDĐH

  - Thành phần đoàn thanh tra/kiểm tra: Công chức Thanh tra Bộ GDĐT, Vụ Giáo dục Đại học.

  - Thời gian kiểm tra: Từ tháng 10/2022 đến tháng 02/2023.

  Trong trường hợp Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 phải tổ chức nhiều hơn một đợt thi, công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu Kỳ thi của tt cả các đợt thi được thực hiện theo Phương án này./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 69/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 25/05/2017 Hiệu lực: 25/05/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non
  Ban hành: 07/05/2020 Hiệu lực: 22/06/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
  Ban hành: 26/05/2020 Hiệu lực: 26/05/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực: 27/04/2021 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 69/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông
  Ban hành: 11/08/2021 Hiệu lực: 01/10/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1392/QĐ-BGDĐT về thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu:1392/QĐ-BGDĐT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:26/05/2022
  Hiệu lực:26/05/2022
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phạm Ngọc Thưởng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X