hieuluat

Quyết định 1400/QĐ-BGDĐT Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ GDĐT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1400/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
  Ngày ban hành:29/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:29/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ___________

  Số: 1400/QĐ-BGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025;

  Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Các Thứ trưởng;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
  - Lưu: VT, VP (KSTTHC: 03b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Phạm Ngọc Thưởng

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ___________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  KẾ HOẠCH

  Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _________________

   

  Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 (Nghị quyết 68/NQ-CP), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 với những nội dung chính như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  a) Trong năm 2020 rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 10% số quy định và cắt giảm ít nhất 10% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật đã được công bố tại Quyết định số 758/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  b) Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định của Chính phủ; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

  2. Yêu cầu

  a) Thực hiện ưu tiên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến các nhóm hoạt động kinh doanh năm 2020: Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non; hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông; hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên; hoạt động của trường chuyên biệt; kiểm định chất lượng giáo dục; kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

  b) Kết quả thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa phải lượng hoá được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp, người dân và xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân; bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quy định pháp luật.

  c) Khi ban hành văn bản quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh phải đảm bảo việc lồng ghép nhiều nội dung trong một văn bản để giảm tối đa số văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tính thống nhất và tạo thuận lợi cho việc thi hành, tuân thủ pháp luật.

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm: quy định về thủ tục hành chính bao gồm cả quy định về báo cáo; quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh; quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật) trong các văn bản: Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đang và trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

  2. Xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan có liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ thông qua.

  3. Tổ chức tham vấn về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh và phương án cắt giảm, đơn giản hóa; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc thay thế các quy định.

  4. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

  5. Kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thông qua đánh giá tác động các quy định có phát sinh chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp, người dân và công tác thẩm định, thẩm tra trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  6. Thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

  III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

  Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

  2. Văn phòng chủ trì theo dõi, đôn đốc triển khai việc thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết để đảm bảo Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ./.

   

   

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Phạm Ngọc Thưởng

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ___________

   

   

   

  PHỤ LỤC

  PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẮT GIẢN, ĐƠN GIẢN HÓA CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  (Kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  ________________________

   

  STT

  Nội dung công việc

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian hoàn thành

  Kết quả

  I. CÔNG TÁC BAN HÀNH VĂN BẢN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1

  Xây dựng, trình Bộ trưởng Quyết định ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020

  Văn phòng

  Các đơn vị liên quan

  Trước ngày 02/6/2020

  Quyết định ban hành Kế hoạch được ký, ban hành

  II. TRIỂN KHAI THỐNG KÊ, TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  1

  Thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và biểu tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ

  Văn phòng

  Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

  30/9/2020

  Các biểu mẫu thống kê, tính chi phí tuân thủ đã được hoàn thành theo hướng dẫn (cập nhật trên hệ thống phần mềm) và Công văn gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ

  2

  Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên hệ thống phần mềm thống kê, rà soát

  Văn phòng

  Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

  15/10/2020

  Dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và các Biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được bổ sung, hoàn thiện trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát

  3

  Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi có thay đổi

  Văn phòng

  Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

  Thường xuyên

  Nâng cao chất lượng dữ liệu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát

  4

  Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ

  Văn phòng

  Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

  31/10/2020

  Báo cáo tình hình, kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ

  III. TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ; TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ SAU ĐƠN GIẢN HÓA; ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  1

  Rà soát, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa

  Các đơn vị có liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Văn phòng

  Trước ngày 20/9/2020

  Các Biểu mẫu rà soát, đánh giá; Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ; dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  2

  Góp ý kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Văn phòng

  Các đơn vị có liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Thường xuyên

  Văn bản góp ý đối với kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

  3

  Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan và ý kiến của cá nhân, tổ chức, hoàn thiện Biểu mẫu rà soát, đánh giá, Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ và Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ

  Các đơn vị có liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Văn phòng

  Thường xuyên

  Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; các Biểu mẫu rà soát, đánh giá; Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ.

  4

  Trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Các đơn vị có liên quan có đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa

  Văn phòng

  31/10/2020

  Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh kèm theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án, cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

  IV. THỰC THI PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT

  1

  Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Các đơn vị có phương án cắt giảm, đơn giản hóa được thông qua

  Vụ Pháp chế; Văn phòng

  Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua

  Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ; đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định

  2

  Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện và trình cơ quan, người có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ sau khi được thẩm định

  Các đơn vị có phương án cắt giảm, đơn giản hóa được thông qua

  Vụ Pháp chế

  Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ đã được thẩm định trình Chính phủ

  3

  Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh Biểu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau khi văn bản (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được ban hành

  Văn phòng

  Các đơn vị có liên quan

  Thường xuyên

  Biểu thống kê, biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa đã hoàn thành được cập nhật trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát

  4

  Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Văn phòng

  Các đơn vị liên quan

  25/12/2020

  Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ

  5

  Công bố, công khai kết quả cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Văn phòng

  Các đơn vị liên quan

  Thường xuyên

  Công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, gửi đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 69/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 25/05/2017 Hiệu lực: 25/05/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025
  Ban hành: 12/05/2020 Hiệu lực: 12/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
  Ban hành: 21/04/2017 Hiệu lực: 21/04/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị định 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
  Ban hành: 04/10/2018 Hiệu lực: 20/11/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Quyết định 758/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 27/03/2019 Hiệu lực: 27/03/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1400/QĐ-BGDĐT Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ GDĐT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu:1400/QĐ-BGDĐT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:29/05/2020
  Hiệu lực:29/05/2020
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phạm Ngọc Thưởng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X