hieuluat

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Đắk Lắk Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk LắkSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:16/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Nghị
  Ngày ban hành:19/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:29/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐẮK LẮK
  _________

  Số: 16/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  ________________________

  Đắk Lắk, ngày 19 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  QUYT ĐỊNH

  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  _____________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng;

  Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

  Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 35/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 3 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

  1. Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đối với 12 nghề, gồm:

  1. Chăn nuôi Heo;

  2. Chăn nuôi Gà;

  3. Chăn nuôi Trâu - Bò;

  4. Trồng và chăm sóc cây Tiêu;

  5. Trồng và chăm sóc cây Cà phê;

  6. Khuyến nông lâm;

  7. Xây dựng dân dụng;

  8. Sửa chữa máy nông nghiệp;

  9. Lái xe ô tô hạng B2;

  10. Lái xe ô tô hạng C;

  11. Lái xe ô tô nâng hạng B2 lên hạng C;

  12. Lái xe ô tô nâng hạng B2 lên hạng D.

  (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

  2. Mục tiêu ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật

  - Làm căn cứ xác định chi phí trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực, tiết kiệm và hiệu quả.

  - Làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

  - Thúc đẩy xã hội hóa lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập.

  Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ ba năm một lần tổ chức rà soát, đánh giá và kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung đối với định mức kinh tế - kỹ thuật nghề đào tạo không còn phù hợp với điều kiện mới về tổ chức thực hiện và tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2020./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Thường trực Tỉnh ủy;

  - Thường trực HĐND tỉnh;

  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

  - Vụ Pháp chế – Bộ LĐ-TB&XH;

  - CT, PCT UBND tỉnh;

  - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

  - Sở Tư pháp (đăng tải lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luât);

  - Báo Đắk Lắk, Đài PT và TH tỉnh;

  - Các TT: Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;

  - CVP, PCVP UBND tỉnh;

  - Phòng TH;

  - Lưu:VT, KGVX (Ng-40b).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

  Phạm Ngọc Nghị

   

   

   

  Phụ lục I: 

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ CHĂN NUÔI HEO

  (Kèm theo Quyết định số 16 /2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

   

  Tên nghề: Chăn nuôi Heo

  Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 03 tháng

  Thời gian đào tạo: 02 tháng

  Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Chăn nuôi heo, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

  I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

  TT

  Định mức lao động

  Định mức (giờ)

  Ghi chú

  1

  Định mức lao động trực tiếp

  9,76

   

  1.1

  Định mức giờ dạy lý thuyết

  1,43

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.

   

   

  1.2

  Định mức giờ dạy thực hành

  8,33

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

   

   

  2

  Định mức lao động gián tiếp

  1,95

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.

   

   

   

   

  II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

  STT

  Tên thiết bị

  Thông số kỹ thuật cơ bản

   Định mức thiết bị (giờ)

   
   

  1

  Máy vi tính

  Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

  1,43

   

  2

  Máy chiếu (Projector)

  Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent
   - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1801
  mm

  1,43

   

  3

  Máy in

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,09

   

  1

  Bình bảo quản, vận chuyển vaccine

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,67

   

  2

  Bình phun thuốc sát trùng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  20,00

   

  3

  Bộ đồ tiểu phẫu

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  25,00

   

  4

  Bộ Khay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  20,00

   

  5

  Cân đồng hồ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,67

   

  6

  Chậu

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

   

  7

  Dao

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,89

   

  8

  Đèn sưởi ấm cho heo con (75w)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  25,00

   

  9

  Giá thụ tinh heo

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,00

   

  10

  Hộp đựng kim

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  20,00

   

  11

  Hộp inox đựng dụng cụ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  20,00

   

  12

  Kéo

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,78

   

  13

  Khay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  20,00

   

  14

  Kim

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  120,00

   

  15

  Kìm bấm đuôi

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,00

   

  16

  Kìm bấm răng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,00

   

  17

  Máng ăn cho heo

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  20,00

   

  18

  Máy khám thai

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,00

   

  19

  Máy tính bấm tay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

   

  20

  Máy xịt rửa chuồng trại (máy cao áp)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,67

   

  21

  Mô hình chuồng lợn con sau cai sữa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,67

   

  22

  Mô hình chuồng lợn choai

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,67

   

  23

  Mô hình chuồng lợn nái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,67

   

  24

  Mô hình chuồng lợn vỗ béo

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,67

   

  25

  Mô hình trại lợn khép kín

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,67

   

  26

  Núm uống

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  120,00

   

  27

  Panh

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  125,00

   

  28

  Quầy trưng bày sản phẩm

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,67

   

  29

  Tủ lạnh

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,67

   

  30

  Xe đẩy dụng cụ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  20,00

   

  31

  Xe đẩy tay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,78

   

  32

  Xi lanh mica

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  120,00

   

  33

  Xi lanh tự động

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  20,00

   

  34

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

   

  35

  Bộ đồ bảo hộ lao động (quần áo, giày, nón, gang tay, khẩu trang)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

   
   

   

  III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

  STT

  Tên vật tư

  Đơn vị tính

  Yêu cầu kỹ thuật

  Định mức vật tư

  Sử dụng

  Tỷ lệ (%) thu hồi

  Tiêu hao

  1

  Bút

  Chiếc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  50

  0,50

  2

  Chổi quét

  Chiếc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  50

  0,50

  3

  Dây nilon

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,10

  25

  0,08

  4

  Điện năng

  KW

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,60

  0

  0,60

  5

  Giấy A4

  Tờ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4

  0

  4,00

  6

  Heo choai

  Con

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  70

  0,30

  7

  Heo con

  Con

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  70

  0,30

  8

  Heo nái

  Con

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  70

  0,30

  9

  Heo vỗ béo

  Con

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  80

  0,20

  10

  Kim tiêm

  Chiếc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  12

  0

  12,00

  11

  Nước sạch

  M3

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10

  0

  10,00

  12

  Thức ăn cho heo con

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,08

  0

  0,08

  13

  Thức ăn cho heo choai

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10

  0

  10,00

  14

  Thức ăn cho heo nái

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  20

  0

  20,00

  15

  Thức ăn cho heo vỗ béo

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  40

  0

  40,00

  16

  Thuốc sát trùng

  Ml

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  30

  0

  30,00

  17

  Vaccin phòng trị bệnh

  Liều

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,62

  0

  0,62

   

   

   

  PHỤ LỤC II

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ CHĂN NUÔI GÀ

  (Kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

   

  Tên nghề: Chăn nuôi Gà

  Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 03 tháng

  Thời gian đào tạo: 02 tháng

  Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Chăn nuôi Gà, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

  I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

  TT

  Định mức lao động

  Định mức (giờ)

  Ghi chú

  1

  Định mức lao động trực tiếp

  9,76

   

  1.1

  Định mức giờ dạy lý thuyết

  1,43

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.

   

   

  1.2

  Định mức giờ dạy thực hành

  8,33

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

   

   

  2

  Định mức lao động gián tiếp

  1,95

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.

   

   

   

   

  II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

  STT

  Tên thiết bị

  Thông số kỹ thuật cơ bản

   Định mức thiết bị (giờ)

   
   

  A

  Thiết bị dạy lý thuyết

   

  1

  Máy vi tính

  Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

  1,43

   

  2

  Máy chiếu (Projector)

  Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent
   - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1801
  mm

  1,43

   

  3

  Máy in

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,09

   

  B

  Thiết bị dạy thực hành

     

  1

  Bảng nhu cầu dinh dưỡng cho gà đẻ trứng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,78

   

  2

  Bảng phác đồ điều trị bệnh

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,67

   

  3

  Bình bảo quản, vận chuyển vaccine

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  7,22

   

  4

  Bình phun thuốc sát trùng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  21,67

   

  5

  Bộ đồ tiểu phẫu

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  21,67

   

  6

  Bộ Khay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  21,67

   

  7

  Cân đồng hồ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  7,22

   

  8

  Dao

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,89

   

  9

  Đèn sưởi ấm cho gà con (75W)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  41,67

   

  10

  Hộp đựng kim

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  21,67

   

  11

  Hộp inox đựng dụng cụ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  21,67

   

  12

  Kéo

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,78

   

  13

  Kim

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  130,00

   

  15

  Máng ăn cho gà

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  21,67

   

  16

  Máng uống cho gà

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  130,00

   

  17

  Máy cắt mỏ gà

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  16,67

   

  18

  Máy tính bấm tay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

   

  19

  Máy xịt rửa chuồng trại (máy cao áp)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  7,22

   

  20

  Panh

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  130,00

   

  21

  Quầy úm gà

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  16,67

   

  22

  Tủ lạnh

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  7,22

   

  23

  Thúng tre (hộp gỗ)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,33

   

  24

  Xe đẩy dụng cụ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  21,67

   

  25

  Xe đẩy tay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,78

   

  26

  Xi lanh mica

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  130,00

   

  27

  Xi lanh tự động

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  21,67

   
   

   

  III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

  STT

  Tên vật tư

  Đơn vị tính

  Yêu cầu kỹ thuật

  Định mức vật tư

  Sử dụng

  Tỷ lệ (%) thu hồi

  Tiêu hao

  1

  Bút

  Chiếc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  50

  0,50

  2

  Chổi quét

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  50

  0,50

  3

  Dây nilon

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,10

  25

  0,08

  4

  Điện năng

  KW

  Theo TCVN

  0,47

  0

  0,47

  5

  Gà giống

  Con

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  80

  0,20

  6

  Gà giống lấy thịt

  Con

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,00

  80

  1,00

  7

  Gà giống lấy trứng

  Con

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,00

  80

  1,00

  8

  Giấy A4

  Tờ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4

  0

  4,00

  9

  Kim tiêm

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  9

  0

  9,00

  10

  Nước sạch

  M3

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3

  0

  3,00

  11

  Rơm rạ khô

  M3

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1

  0

  1,00

  12

  Thuốc sát trùng

  Ml

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,06

  0

  0,06

  13

  Thức ăn cho gà

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  44

  50

  22,00

  14

  Vaccin phòng trị bệnh

  Liều

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,06

  0

  0,06

  15

  Vỏ trấu

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4

  0

  4,00

   

   

   

  Phụ lục III

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ CHĂN NUÔI TRÂU - BÒ

  (Kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

   

  Tên nghề: Chăn nuôi Trâu - Bò

  Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 03 tháng

  Thời gian đào tạo: 02 tháng

  Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Chăn nuôi Trâu - Bò, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

  I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

  TT

  Định mức lao động

  Định mức (giờ)

  Ghi chú

  1

  Định mức lao động trực tiếp

  10,38

   

  1.1

  Định mức giờ dạy lý thuyết

  0,77

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.

   

   

  1.2

  Định mức giờ dạy thực hành

  9,61

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

   

   

  2

  Định mức lao động gián tiếp

  2,08

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.

   

   

   

   

  II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

  STT

  Tên thiết bị

  Thông số kỹ thuật cơ bản

  Định mức thiết bị (giờ)

   
   

  1

  Máy vi tính

  Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

  0,77

   

  2

  Máy chiếu (Projector)

  Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent
   - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1801
  mm

  0,77

   

  3

  Máy in

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,09

   

  4

  Bình đựng tinh dịch

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,67

   

  5

  Bộ dụng cụ kiểm dịch

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,83

   

  6

  Bình bảo quản, vận chuyển vaccine

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,83

   

  7

  Bình phun thuốc sát trùng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  16,56

   

  8

  Bộ đồ đại phẫu thuật

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  18,00

   

  9

  Bộ dụng cụ dẫn tinh

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  9,33

   

  10

  Bộ dụng cụ khám bệnh thú y

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  12,17

   

  11

  Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  14,83

   

  12

  Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,67

   

  13

  Bộ dụng cụ truyền tinh cho động vật

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,00

   

  14

  Bộ dụng cụ vắt sữa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,00

   

  15

  Bộ Khay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,83

   

  16

  Bộ panh

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,83

   

  17

  Chậu

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  18,00

   

  18

  Cốc đựng tinh trùng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,00

   

  19

  Dây thừng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  108,00

   

  20

  Đèn cồn

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,83

   

  21

  Dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,67

   

  22

  Dụng cụ thụt rửa tử cung

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  9,33

   

  23

  Giá nhẩy

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,00

   

  24

  Hộp đựng kim

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,83

   

  25

  Hộp inox đựng dụng cụ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  36,00

   

  26

  Kéo

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  108,00

   

  27

  Khay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  18,00

   

  28

  Kim

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  108,00

   

  29

  Kìm bấm tai

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  12,00

   

  30

  Kìm mỏ vịt

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,00

   

  31

  Kim tiêm các loại

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,83

   

  32

  Kính hiển vi thông thường (quang học hoặc dùng điện)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,56

   

  33

  Lưới lọc tinh

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,00

   

  34

  Máng ăn cho trâu, bò

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  36,00

   

  35

  Máng uống cho trâu, bò

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  36,00

   

  36

  Máy khám thai

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  26,67

   

  37

  Máy phun thuốc sát trùng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,28

   

  38

  Máy tính tay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,00

   

  39

  Mô hình trâu, bò

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,00

   

  40

  Panh

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  54,00

   

  41

  Thẻ đeo tai

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  108,00

   

  42

  Xe đẩy dụng cụ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,83

   

  43

  Xi lanh mica

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  108,00

   

  44

  Xi lanh tự động

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  42,83

   

  45

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  18,00

   

  46

  Bộ đồ bảo hộ lao động (quần áo, giày, nón, gang tay, khẩu trang)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

   
   

   

  III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

  STT

  Tên vật tư

  Đơn vị tính

  Yêu cầu kỹ thuật

  Định mức vật tư

  Sử dụng

  Tỷ lệ (%) thu hồi

  Tiêu hao

  1

  Giấy A0

  Tờ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,50

  0

  0,50

  2

  Giấy A4

  Tờ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4

  0

  4,00

  3

  Bút bi

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1

  0

  1,00

  4

  Điện năng

  KW

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,46

  0

  0,46

  5

  Trâu, bò đực giống

  Con

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  80

  0,20

  6

  Thức ăn cho trâu bò

  Con

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  200

  50

  100,00

  7

  Nước sạch

  M3

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10

  0

  10,00

  8

  Vaccin phòng trị bệnh

  ml

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,1

  0

  0,10

  9

  Thuốc sát trùng

  ml

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,1

  0

  0,10

  10

  Trâu, bò cái sinh sản

  Con

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  80

  0,20

  11

  Trâu, bò sữa

  Con

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,00

  80

  0,40

  12

  Trâu, bò thịt

  Con

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  80

  0,20

  13

  Trâu, bò bệnh

  Con

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  80

  0,20

   

   

   

  Phụ lục IV

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TIÊU

  (Kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

   

  Tên nghề: Trồng và chăm sóc cây Tiêu

  Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 03 tháng

  Thời gian đào tạo: 02 tháng

  Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Trồng và chăm sóc cây tiêu, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

  I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

  TT

  Định mức lao động

  Định mức (giờ)

  Ghi chú

  1

  Định mức lao động trực tiếp

  9,76

   

  1.1

  Định mức giờ dạy lý thuyết

  1,43

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.

   

   

  1.2

  Định mức giờ dạy thực hành

  8,33

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

   

   

  2

  Định mức lao động gián tiếp

  1,95

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.

   

   

   

   

  II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

  TT

  Tên thiết bị

  Thông số kỹ thuật cơ bản

  Định mức sử dụng thiết bị

  1

  Bạt

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,67

  2

  Bình bơm thuốc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,33

  3

  Cào

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  22,78

  4

  Cân đồng hồ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,00

  5

  Cần tay đào hố

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,56

  6

  Cây trụ bê tông

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  11,11

  7

  Cuốc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  25,89

  8

  Chậu

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  16,22

  9

  Dao

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  30,67

  10

  Dụng cụ lấy mẫu hạt

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,00

  11

  Kéo

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  30,67

  12

  Kẹp

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,00

  13

  Kính hiển vi soi nổi

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,00

  14

  Kính lúp

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,00

  15

  Khay inox

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,00

  16

  Máy bơm nước

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,33

  17

  Máy cắt cỏ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,67

  18

  Máy tính cầm tay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,67

  19

  Mấy đo độ ẩm hạt

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,00

  20

  Ống nước

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,67

  21

  Rựa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  11,11

  22

  Thang

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,00

  23

  Thùng ô doa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,67

  24

  Thước dây 100m

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,78

  25

  Xẻng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  25,89

  26

  Xô nhựa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,00

   

   

  III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

  STT

  Tên vật tư

  Đơn vị tính

  Yêu cầu kỹ thuật

  Định mức vật tư

  Sử dụng

  Tỷ lệ (%) thu hồi

  Tiêu hao

  1

  Bao bì 2 lớp 50kg

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,00

  25

  3,75

  2

  Bao tải

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2

  25

  1,50

  3

  Bì nilon 1kg

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  0

  1,00

  4

  Bút viết bảng

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1

  0

  1,00

  5

  Cây tiêu giống

  Cây

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  100,00

  0

  100,00

  6

  Chổi quét

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  50

  0,50

  7

  Dây nilon

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,30

  0

  0,30

  8

  Dây thun

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  20,00

  0

  20,00

  9

  Dây thừng

  Mét

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  40

  25

  35,00

  10

  Điện năng

  KW

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,47

  0

  3,47

  11

  Đinh

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  0

  1,00

  12

  Đồng sunphat

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,10

  0

  0,10

  13

  Găng tay

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2

  0

  2,00

  14

  Giá đỡ (gỗ, tre …)

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  50

  0,50

  15

  Giấy A0

  Tờ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  0

  1,00

  16

  Giấy A4

  Tờ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,00

  0

  5,00

  17

  Giấy A4 màu

  Tờ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,00

  0

  4,00

  18

  Nước sạch

  M3

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,20

  0

  0,20

  19

  Phân bón lá

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,5

  0

  0,50

  20

  Phân hữu cơ hoai mục

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  50

  0

  50,00

  21

  Phân Kcl

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2

  0

  2,00

  22

  Phân lân

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,00

  0

  2,00

  23

  Phân Lân (Văn Điển hoặc Super)

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2

  0

  2,00

  24

  Phân NPK 16 – 16 – 8

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2

  0

  2,00

  25

  Phân S.A

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2

  0

  2,00

  26

  Phân Ure

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2

  0

  2,00

  27

  Que tiêu

  Que

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  50

  25

  37,50

  28

  Rơm, rạ/vỏ ngô/trấu lúa

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1

  0

  1,00

  29

  Sọt

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2

  75

  1,25

  30

  Thân cây ngô khô/vật liệu khác

  M3

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,3

  25

  0,23

  31

  Thuốc BVTV

  Lít

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,1

  0

  0,10

  32

  Thuốc sát trùng

  ml

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,1

  0

  0,10

  33

  Thuốc trừ cỏ

  ml

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,2

  0

  0,20

  34

  Thuốc xử lý hom giống

  ml

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,10

  0

  0,10

  35

  Tre nứa

  Cây

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  30

  25

  22,50

  36

  Vật liệu che chắn

  M3

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,20

  0

  0,20

  37

  Viết bi

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  0

  1,00

  38

  Vôi

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,1

  0

  4,10

  39

  Xăng

  Lít

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,36

  0

  0,36

   

   

   

   PHỤ LỤC V

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CÀ PHÊ

  (Kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

   

  Tên nghề: Trồng và chăm sóc cây Cà phê

  Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 03 tháng

  Thời gian đào tạo: 02 tháng

  Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Trồng và chăm sóc cây cà phê, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

  I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

  TT

  Định mức lao động

  Định mức (giờ)

  Ghi chú

  1

  Định mức lao động trực tiếp

  10,14

   

  1.1

  Định mức giờ dạy lý thuyết

  1,03

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.

   

   

  1.2

  Định mức giờ dạy thực hành

  9,11

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

   

   

  2

  Định mức lao động gián tiếp

  2,03

   

   

  Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.

   

   

   

   

  II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

  STT

  Tên thiết bị

  Thông số kỹ thuật cơ bản

   Định mức thiết bị (giờ)

  A

  Thiết bị dạy lý thuyết

  1

  Máy vi tính

  Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

  1,03

  2

  Máy chiếu (Projector)

  Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent
   - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1801
  mm

  4,69

  3

  Máy in

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,06

  B

  Thiết bị dạy thực hành

   

   

  1

  Bạt

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  7,78

  2

  Bình bơm thuốc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,67

  3

  Bình phun thuốc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

  4

  Bình tưới tay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

  5

  Bộ dụng cụ vẽ bản  đồ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,67

  6

  Cào (cuốc chỉa)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  53,00

  7

  Cân đồng hồ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,67

  8

  Cuốc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  53,00

  9

  Cưa tay nhỏ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  15,33

  10

  Chậu

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  23,00

  11

  Dao phát

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  9,33

  12

  Địa bàn cầm tay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,67

  13

  Giá gỗ chống ẩm

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

  14

  Kéo cắt cành

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  46,00

  15

  Kẹp

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  9,33

  16

  Kính hiển vi soi nổi

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  9,33

  17

  Kính lúp

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  9,33

  18

  Khay inox

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  9,33

  19

  Lưới che bóng mát PE

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  32,00

  20

  Máy đo độ ẩm cà phê

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,78

  21

  Máy đo pH

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  14,00

  22

  Máy khoan hố

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,11

  23

  Máy phát dọn thực bì

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,11

  24

  Máy xát cà phê tươi

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,89

  25

  Rựa (dao phát)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

  26

  Thang

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  15,33

  27

  Thang leo

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

  28

  Thau đựng nước

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,67

  29

  Thùng ô doa;

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  15,33

  30

  Thước dây

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,00

  31

  Xe đẩy tay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,78

  32

  Xe rùa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

  33

  Xẻng (vá)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  53,00

  34

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  25,67

  35

  Xô đựng nước

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,67

  36

  Xô nhựa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  9,33

   

   

  III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

  STT

  Tên vật tư

  Đơn vị tính

  Yêu cầu kỹ thuật

  Định mức vật tư

  Sử dụng

  Tỷ lệ (%) thu hồi

  Tiêu hao

  1

  Hạt giống cây cà phê

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,10

  0

  0,10

  2

  Cây cà phê con

  Cây

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  100

  0

  100,00

  3

  Cây cà phê trưởng thành

  Cây

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  35

  0

  35,00

  4

  Gốc ghép mẫu

  Gốc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  35

  0

  35,00

  5

  Chồi ghép mẫu

  Chồi

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  35

  0

  35,00

  6

  Chồi cà phê ghép

  Chồi

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  70

  0

  70,00

  7

  Túi bầu (3 loại)

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  25

  0,75

  8

  Dây nilon

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,05

  25

  0,04

  9

  Găng tay mủ

  Đôi

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  25

  0,75

  10

  Thuốc tím

  Gram

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,01

  0

  0,01

  11

  Rơm (rạ)

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,00

  25

  2,25

  12

  Vôi bột

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,00

  25

  4,50

  13

  Phân chuồng

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  20,00

  0

  20,00

  14

  Phân đạm

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,50

  0

  0,50

  15

  Phân Lân

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,50

  0

  3,50

  16

  Phân kali

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,50

  0

  0,50

  17

  Phân NPK

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  0

  1,00

  18

  Thuốc phòng trừ bệnh

  Lít

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,25

  0

  0,25

  19

  Sunfat đồng

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,02

  0

  0,02

  20

  Đất sạch

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  30,00

  0

  30,00

  21

  Xơ dừa

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,00

  0

  3,00

  22

  Điện năng

  KW

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,71

  0

  0,71

  23

  Phân chuồng hoai

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3

  0

  3,00

  24

  Vật liệu che phủ

  M3

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,20

  0

  0,20

  25

  Nước sạch

  M3

  Theo TCVN

  1,20

  0

  1,20

  26

  Bì nilon 1kg

  Gram

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  0

  1,00

  27

  Dây thun

  Gram

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  20,00

  0

  20,00

  28

  Đinh

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  0

  1,00

  29

  Giấy A0

  Tờ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  0

  1,00

  30

  Giấy A4 màu

  Tờ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,00

  0

  4,00

  31

  Bút viết bảng

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1

  0

  1,00

  32

  Thuốc trừ cỏ

  Lít

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,1

  0

  0,10

  33

  Thuốc trừ sâu

  Lít

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,1

  0

  0,10

  34

  Xăng

  Lít

  Theo TCVN

  0,5

  0

  0,50

  35

  Dây nilon

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,10

  25

  0,08

  36

  Bao bì 2 lớp 50kg

  Gram

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,00

  0

  2,00

  37

  Chổi quét

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  50

  0,50

  38

  Giá đỡ (gỗ, tre …)

  Cái

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  50

  0,50

   

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC VI

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ KHUYẾN NÔNG LÂM

  (Kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

   

  Tên nghề: Khuyến nông lâm

  Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 03 tháng

  Thời gian đào tạo: 02 tháng

  Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Khuyến nông lâm, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

  I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

  TT

  Định mức lao động

  Định mức (giờ)

  Ghi chú

  1

  Định mức lao động trực tiếp

  9,76

   

  1.1

  Định mức giờ dạy lý thuyết

  1,43

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.

   

   

  1.2

  Định mức giờ dạy thực hành

  8,33

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

   

   

  2

  Định mức lao động gián tiếp

  1,95

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.

   

   

   

   

  II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

  STT

  Tên thiết bị

  Thông số kỹ thuật cơ bản

   Định mức thiết bị (giờ)

   
   

  A

  Thiết bị dạy lý thuyết

   

  1

  Máy vi tính

  Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

  2,11

   

  2

  Máy chiếu (Projector)

  Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent
   - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1801

  2,11

   

  3

  Máy in

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,14

   

  B

  Thiết bị dạy thực hành

     

  1

  Bản đồ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,00

   

  2

  Bảng Flipchart

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  57,67

   

  3

  Bảng ghim

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  60,22

   

  4

  Bảng mica

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  60,61

   

  5

  Băng đĩa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  14,17

   

  6

  Băng hình

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  14,17

   

  7

  Bấm ghim

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,67

   

  8

  Bộ dụng cụ vẽ bản đồ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,67

   

  9

  Các bảng biểu, khung mẫu

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  16,67

   

  10

  Cào

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  30,00

   

  11

  Cuốc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  30,00

   

  12

  Địa bàn 3 chân

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,00

   

  13

  Địa bàn cầm tay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,00

   

  14

  Liềm

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,78

   

  15

  Loa cầm tay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,56

   

  16

  Máy bơm nước

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,67

   

  17

  Máy cày đất

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  30,00

   

  18

  Máy ghi âm

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  17,17

   

  19

  Máy ghi hình

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  20,83

   

  20

  Máy phun thuốc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,67

   

  21

  Máy tính

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,56

   

  22

  Mẫu đánh giá nhu cầu

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,33

   

  23

  Rựa (dao phát)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,56

   

  24

  Tờ rơi

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,56

   

  25

  Thước dây

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,67

   

  26

  Thước nhựa (1m, 40 cm)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,67

   

  27

  Xẻng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  30,00

   
   

   

  III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

  STT

  Tên vật tư

  Đơn vị tính

  Yêu cầu kỹ thuật

  Định mức vật tư

  Sử dụng

  Tỷ lệ (%) thu hồi

  Tiêu hao

  1

  Băng keo

  Cuộn

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1

  0

  1,00

  2

  Bút chì

  Chiếc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  7

  50

  3,50

  3

  Bút viết bảng

  Chiếc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5

  50

  2,50

  4

  Cây giống

  Cây

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,00

  0

  10,00

  5

  Điện năng

  Kw

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,04

  0

  5,04

  6

  Ghim bấm

  Hộp

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,40

  20

  2,80

  7

  Giấy A0

  Tờ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  11

  0

  11,00

  8

  Giấy A4

  Tờ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  19

  0

  19,00

  9

  Kẹp bướm (kẹp giấy)

  Hộp

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,1

  25

  1,50

  10

  Phân bón

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,50

  0

  0,50

  11

  Thẻ màu

  Tờ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  21

  50

  10,50

  12

  Thuốc bảo vệ thực vật

  Lít

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  0

  1,00

   

   

   

  PHỤ LỤC VII

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ XÂY DỰNG DÂN DỤNG

  (Kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

   

  Tên nghề: Xây dựng dân dụng

  Trình độ đào tạo: Sơ cấp

  Thời gian đào tạo: 04 tháng

  Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Xây dựng dân dụng, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

  I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

  TT

  Định mức lao động

  Định mức (giờ)

  Ghi chú

  1

  Định mức lao động trực tiếp

  20,66

   

  1.1

  Định mức giờ dạy lý thuyết

  1,66

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.

   

   

  1.2

  Định mức giờ dạy thực hành

  19

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

   

   

  2

  Định mức lao động gián tiếp

  4,13

   

   

  Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.

   

   

   

   

  II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

  STT

  Tên thiết bị

  Thông số kỹ thuật cơ bản

  Định mức thiết bị (giờ)

   
   

  A

  Thiết bị dạy lý thuyết

   

  1

  Máy vi tính

  Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

  2,11

   

  2

  Máy chiếu (Projector)

  Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent
   - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1801
  mm

  2,11

   

  3

  Máy in

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,09

   

  B

  Thiết bị dạy thực hành

   

   

   

  1

  Đòn kê

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  71,00

   

  2

  Bàn xoa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,44

   

  3

  Bay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  238,44

   

  4

  Búa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  77,00

   

  5

  Búa đinh

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,00

   

  6

  Búa tạ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  71,00

   

  7

  Búa tay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  71,00

   

  8

  Cào

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,33

   

  9

  Cọc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,00

   

  10

  Cuốc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,33

   

  11

  Cuốc bàn

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  22,17

   

  12

  Cưa tay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,00

   

  13

  Chạm kháp

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  71,00

   

  14

  Chổi đót

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  38,00

   

  15

  Dao rựa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  4,00

   

  16

  Dây dọi

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  135,67

   

  17

  Dây ni lông

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  12,67

   

  18

  Dây nivô

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,00

   

  19

  Đầm dùi

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,78

   

  20

  Đe

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  71,00

   

  21

  Đinh

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,00

   

  22

  Giá buộc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  71,00

   

  23

  Hộc đong vật liệu

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,33

   

  24

  Hộc đựng vữa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  19,17

   

  25

  La bàn

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,00

   

  26

  Máng đựng vữa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  38,00

   

  27

  Máy bơm nước

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,78

   

  28

  Máy bơm nước

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,61

   

  29

  Máy cắt cốt thép

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,94

   

  30

  Máy cắt gạch

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,61

   

  31

  Máy đầm bàn

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,78

   

  32

  Máy kéo thẳng cốt thép đồng tâm

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  11,83

   

  33

  Máy nâng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,78

   

  34

  Máy trộn

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,78

   

  35

  Máy trộn vữa dung tích 150 lít

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,61

   

  36

  Máy uốn cốt thép

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,94

   

  37

  Móc buộc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  71,00

   

  38

  Ni vô

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  119,22

   

  39

  Ống nhựa mềm

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,00

   

  40

  Que xọc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  50,00

   

  41

  Tời

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  23,67

   

  42

  Thép

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  50,00

   

  43

  Thùng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,33

   

  44

  Thùng hoa sen

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,33

   

  45

  Thước đo độ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,00

   

  46

  Thước đo độ dài

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  115,00

   

  47

  Thước mét

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,00

   

  48

  Thước rút

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  71,00

   

  49

  Thước tầm

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  119,22

   

  50

  Thước vuông

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  159,00

   

  51

  Vam cần

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  71,00

   

  52

  Vam khuy

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  71,00

   

  53

  Xà beng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,00

   

  54

  Xe cải tiến

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  19,17

   

  55

  Xẻng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  27,50

   

  56

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8,33

   

  57

  Xô tôn

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  57,17

   
   

   

  III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

  STT

  Tên vật tư

  Đơn vị tính

  Yêu cầu kỹ thuật

  Định mức vật tư

  Sử dụng

  Tỷ lệ (%) thu hồi

  Tiêu hao

  1

  Bút chì

  Chiếc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1

  25

  0,75

  2

  Bút viết bảng

  Chiếc

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2

  25

  1,50

  3

  Cát vàng

  M3

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,00

  50

  5,00

  4

  Cót lá

  Tấm

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,00

  25

  2,25

  5

  Dầu thải

  Lít

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,00

  0

  1,00

  6

  Đá 1 x 2 cm

  M3

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,00

  0

  2,00

  7

  Điện năng

  KW

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  15,88

  0

  31,86

  8

  Đinh

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,5

  20

  0,40

  9

  Gạch xây

  Viên

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  100,00

  25

  75,00

  10

  Gỗ

  Tấm

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3

  80

  0,60

  11

  Giàn giáo ống thép

  Bộ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1

  80

  0,20

  12

  Giấy A0

  Tờ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1

  0

  1,00

  13

  Giấy A4

  Tờ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  8

  0

  8,00

  14

  Nước sạch

  M3

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  32,00

  0

  32,00

  15

  Sơn

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1

  0

  1,00

  16

  Thép buộc

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1

  20

  0,80

  17

  Thép các loại

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,00

  80

  2,00

  18

  Tre

  Cây

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  12

  75

  3,00

  19

  Ván khuôn thép các loại

  Tấm

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,00

  25

  2,25

  20

  Vôi bột

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  13

  50

  7,50

  21

  Xăng

  Lít

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1

  0

  1

  22

  Xi măng

  Kg

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  28,00

  50

  23,50

   

   

   

   

  PHỤ LỤC VIII

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP

  (Kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

   

  Tên nghề: Sửa chữa máy nông nghiệp

  Trình độ đào tạo: Sơ cấp

  Thời gian đào tạo: 04 tháng

  Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Sửa chữa máy nông nghiệp, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

  I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

  TT

  Định mức lao động

  Định mức (giờ)

  Ghi chú

  1

  Định mức lao động trực tiếp

  20,66

   

  1.1

  Định mức giờ dạy lý thuyết

  1,66

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.

   

   

  1.2

  Định mức giờ dạy thực hành

  19

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

   

   

  2

  Định mức lao động gián tiếp

  4,13

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.

   

   

   

   

  II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

  STT

  Tên thiết bị

  Thông số kỹ thuật cơ bản

  Định mức thiết bị (giờ)

   
   

  A

  Thiết bị dạy lý thuyết

   

   

   

  1

  Máy vi tính

  Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

  1,66

   

  2

  Máy chiếu (Projector)

  Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent
   - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1801
  mm

  1,66

   

  3

  Máy in

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,04

   

  B

  Thiết bị dạy thực hành

   

   

   

  1

  Xe để chi tiết

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  20,00

   

  2

  Hệ thống khí nén

  Công suất ≥ 15 HP
  Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

  8,33

   

  3

  Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xy lanh

  - Hoạt động được
  - Công suất ≤  200Hp

  2,00

   

  4

  Động cơ diezen 4 kỳ, 4 xy lanh

  - Hoạt động được
  - Công suất ≤  200Hp

  2,00

   

  5

  Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ

  - Điều chỉnh góc quan sát
  - Điều chỉnh cường độ ánh sáng
  - Ghi lại hình ảnh

  2,67

   

  6

  Đồng hồ đo áp suất động cơ diesel

  Đồng hồ áp lực hiển thị (0 ÷ 70) bar

  2,67

   

  7

  Đồng hồ đo áp suất động cơ xăng

  Đồng hồ áp lực hiển thị (4 ÷ 17) bar

  2,67

   

  8

  Đồng hồ đo áp suất nhiên liệu

  Đồng hồ áp lực hiển thị (0÷145) psi và (0÷1000) kpa

  2,67

   

  9

  Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn

  Dải làm việc từ 0÷6 bar

  2,67

   

  10

  Tủ dụng cụ tháo lắp, đo kiểm

  Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng

  26,67

   

  11

  Bàn thực hành tháo, lắp

  - Được chế tạo bằng thép
  - Có 1 ê tô được lắp trên mặt bàn

  13,33

   

  12

  Khay đựng chi tiết

  - Được làm bằng thép không gỉ
  - Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm

  26,67

   

  13

  Máy khoan bàn

  Công suất ≤ 2 kW

  13,33

   

  14

  Đầu gắp nam châm

  - Có thể thu ngắn hoặc kéo dài
  - Độ dài ≤ 80cm

  13,33

   

  15

  Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

  - Loại thông dụng trên thị trường
  - Phạm vi đo ≤ 300 mm
  - Độ chính xác 0,01 mm

  13,33

   

  16

  Vam tháo, lắp xu páp

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  13,33

   

  17

  Động cơ diezen 4 kỳ, 1 xy lanh

  - Hoạt động được
  - Công suất ≤  15Hp

  2,67

   

  18

  Vòi phun nhiên liệu diezen

  - Loại kín, loại hở, 1 lỗ
  - Áp suất ≤ 200 bar

  13,33

   

  19

  Máy cân chỉnh bơm cao áp

  - Công suất ≤ 11kW
  - Số vòi phun cân chỉnh ≤ 8

  13,33

   

  20

  Thiết bị kiểm tra vòi  phun

  Áp suất kiểm tra: 0÷600 Bar

  13,33

   

  21

  Thiết bị kiểm tra áp suất, lưu lượng bơm thấp áp

  Áp suất kiểm tra: 0 ÷ 50psi

  13,33

   

  22

  Thiết bị phân tích khí xả động cơ diezen

  - Độ chính xác ± 0,1%
  - Thời gian trễ: ± 0,5s

  13,33

   

  23

  Động cơ xăng 4 kỳ, 1 xy lanh

  - Hoạt động được
  - Công suất ≤  15Hp

  2,67

   

  24

  Thiết bị đo áp suất cung cấp của bơm xăng

  - Có các đầu nối nhanh, phù hợp với tất cả các đường ống dẫn xăng
  - Dải đo: 0÷20 Bar

  13,33

   

  25

  Động cơ xăng 2 kỳ, 1 xy lanh

  - Hoạt động được
  - Công suất ≤  15Hp

  2,67

   

  26

  Bộ quần áo bảo hộ lao động

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  16,00

   

  27

  Bộ dụng cụ kiểm tra điện

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  13,33

   

  28

  Ắc quy

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  13,33

   

  29

  Máy phát điện xoay chiều

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

   

  30

  Thiết bị kiểm tra tỷ trọng dung dịch ắc quy

  Loại thang đo vạch (1100÷ 1400)g/l

  1,00

   

  31

  Bộ dụng cụ đo kiểm

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,33

   

  32

  Máy nạp ắc
  quy có trợ đề

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  6,67

   

  33

  Bộ dụng cụ đo lường nghề điện

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,00

   

  34

  Một số thiết bị dùng trong an toàn điện

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  35

  Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

   

  36

  Bảng quy trình sử lý khi xảy ra tai nạn điện

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  37

  Áp tô mát 1 pha 2 cực

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,00

   

  38

  Cầu dao 1 pha

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  39

  Áp tô mát 1 pha 1 cực

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  40

  Công tắc 2 cực

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  41

  Công tắc 3 cực

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  42

  Máy vặn vít

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  26,67

   

  43

  Tủ điện

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  44

  Áp tô mát 3 pha

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  45

  Công tắc tơ 3 pha

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  46

  Rơ le nhiệt 3 phần tử

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  47

  Nút ấn kép

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  48

  Nút ấn đơn

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  49

  Bộ bảo vệ mất pha

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  10,67

   

  50

  Động cơ KĐB 3 pha

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

   

  51

  Cầu đấu dây 4 mắt

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

   

  52

  Đồng hồ Teromet

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

   

  53

  Động cơ 3 pha

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

   

  54

  Động cơ 1 pha

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

   

  55

  Động cơ 1 chiều kích từ độc lập

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

   

  56

  Cầu chì

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  13,33

   

  57

  Rơ le trung gian

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,67

   

  58

  Bộ nguồn 1 chiều 220 (V)

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  59

  Rơ le dòng điện

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  26,67

   

  60

  Cầu đấy dây

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  61

  Rơ le thời gian + Đế

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  26,67

   

  62

  Kìm bóp cốt

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  26,67

   

  63

  Bộ phôi động cơ điện xoay chiều 3 pha

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,00

   

  64

  Bộ phôi động cơ điện xoay chiều 1 pha

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,00

   

  65

  Bàn quấn dây đa năng

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  66

  Máy phát điện xoay chiều 1 pha

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  5,33

   

  67

  Máy làm đất

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,89

   

  68

  Máy bơm nước

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,44

   

  69

  Máy phun thuốc trừ sâu

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  1,89

   

  70

  Máy đập lúa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,11

   
   

   

  III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

  STT

  Tên vật tư

  Đơn vị tính

  Yêu cầu kỹ thuật

  Định mức vật tư

  Sử dụng

  Tỷ lệ (%) thu hồi

  Tiêu hao

  1

  Bìa a mi ăng

  m2

  Phù hợp với thiết bị

  0,8

  0

  0,80

  2

  Biến áp đánh lửa

  Chiếc

  Phù hợp với thiết bị

  1

  75

  0,25

  3

  Bộ điều chỉnh điện áp

  Chiếc

  Phù hợp với thiết bị

  1

  75

  0,25

  4

  Bộ điều khiển đánh lửa

  Chiếc

  Phù hợp với thiết bị

  1

  75

  0,25

  5

  Bu gi đánh lửa

  Chiếc

  Phù hợp với thiết bị

  1

  75

  0,25

  6

  Bu gi sấy

  Chiếc

  Phù hợp với thiết bị

  1

  75

  0,25

  7

  Cầu chì

  Chiếc

  Phù hợp với thiết bị

  1

  75

  0,25

  8

  Dầu bôi trơn

  Lít

  SAE 20W-50

  0,8

  0

  0,80

  9

  Dây cáp ắc quy

  Mét

  Loại thông dụng

  4

  25

  3,00

  10

  Dây điện

  Mét

  1Cx1.5

  16

  50

  8,00

  11

  Điện năng

  KW

  Theo TCVN

  15,69

  0

  15,69

  12

  Giẻ lau

  Kg

  Cotton

  0,8

  0

  0,80

  13

  Gioăng nắp máy

  Chiếc

  Phù hợp với thiết bị

  1

  75

  0,25

  14

  Keo làm kín

  Lọ

  Mighty Gasket

  4

  25

  3,00

  15

  Khóa điện

  Chiếc

  Phù hợp với thiết bị

  4

  75

  1,00

  16

  Lọc gió

  Chiếc

  Phù hợp với thiết bị

  1

  75

  0,25

  17

  Lọc xăng

  Chiếc

  Phù hợp với thiết bị

  1

  75

  0,25

  18

  Nước sạch

  Lít

  DO (0.05%S)

  4

  0

  4,00

  19

  Nhiên liệu Diesel

  m3

  Thông dụng

  4

  0

  4,00

  20

  Rơ le 4 chân

  Chiếc

  Phù hợp với thiết bị

  1

  75

  0,25

  21

  Rơ le khởi động

  Chiếc

  Phù hợp với thiết bị

  1

  75

  0,25

  22

  Xăng

  Lít

  E5 RON 92

  4

  0

  4,00

   

   

   

   

  PHỤ LỤC IX

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2

  (Kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

   

  Tên nghề: Lái xe ô tô hạng B2

  Trình độ đào tạo: Sơ cấp

  Thời gian đào tạo: 3,5 tháng

  Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Lái xe ô tô hạng B2, trong điều kiện một lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, học viên và học thực hành 05 học sinh, học viên/xe.

  I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

  TT

  Định mức lao động

  Định mức (giờ)

  Ghi chú

  1

  Định mức lao động trực tiếp

  89,25

   

  1.1

  Định mức giờ dạy lý thuyết

  5,25

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.

   

   

  1.2

  Định mức giờ dạy thực hành

  84

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

   

   

  2

  Định mức lao động gián tiếp

  3,6

   

   

  Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.

   

   

   

   

  II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

  STT

  Tên thiết bị

  Thông số kỹ thuật cơ bản

  Định mức sử dụng thiết bị

  1

  Xe ôtô tập lái số sàn

  5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh: 1,496 cm3; Hộp số sàn 5 cấp

  77,6

  2

  Xe ôtô tập lái số tự động

  5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh: 1,496 cm3; Hộp số tự động.

  6,4

  3

  Xe ôtô học số nóng, số nguội

  Xe con đến 5 chỗ ngồi hoặc xe tải <3,5 tấn

  0,2

  4

  Máy chiếu Projector + màn chiếu

  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumen; Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800) mm

  03

  5

  Máy tính để bàn

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  03

  6

  Máy tính trạm

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  11,4

  7

  Máy tính chủ

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,57

  8

  Phòng học chuyên môn

  ≥ 40m2 (đáp ứng yêu cầu theo Tiêu chuẩn)

  5,02

  9

  Quạt trần

  - Lưu lượng gió: 253,5 m3/min

  - Hiệu suất: 3,43m3/min/W

  - Đường kính sải cánh: 1400mm.

  5,02

  10

  Đèn tuýp

  - Công suất: 36W; Ánh sáng trắng; Độ sáng: 3250 Lumen

  5,02

  11

  Động cơ ôtô

  Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh: Dung tích xi lanh 1.5. Thuộc động cơ thế hệ mới

  0,31

  12

  Mô hình tổng thể thành xe ôtô

  Xe cơ sở loại nhỏ. Đầy đủ các hệ thống

  0,028

  13

  Mô hình cắt bổ động cơ ôtô

  Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh. Dung tích xi lanh 1.5

  0,31

  14

  Mô hình hệ thống điện ôtô

  Hệ thống điện mô phỏng trên xe hiện đại

  0,057

  15

  Mô hình hệ thống truyền lực

  Mô hình trên xe cơ sở loại nhỏ

  0,28

  16

  Mô hình hệ thống phanh

  Hệ thống phanh dầu trợ lực chân không

  0,28

  17

  Mô hình hệ thống lái

  Hệ thống lái cơ khí trợ lực dầu

  0,28

  18

  Bộ tranh treo, bản vẽ cấu tạo ôtô

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,28

  19

  Mô hình cắt bổ các cụm, chi tiết

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,48

  20

  Tủ đồ nghề, thiết bị sửa chữa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,14

  21

  Bảng biểu, tranh treo khác

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  3,88

  22

  Túi sơ cứu

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  0,03

  23

  Bàn ghế giáo viên

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  90,51

  24

  Bàn ghế học viên

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  2,51

  25

  Bảng viết phấn chống lóa

  Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

  03

  26

  Sân tập lái

  ≥ 8000m2, trải thảm apphan hoặc bê tông xi măng

  77,6

  27

  Nhà chờ học viên

  Diện tích ≥ 150 m2.

  2,4

   

   

  III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

  STT

  Tên vật tư

  Đơn vị tính

  Yêu cầu kỹ thuật

  Định mức vật tư

  Sử dụng

  Tỷ lệ % thu hồi

  Tiêu hao

  1

  Xăng

  Lít

  A95

  94,14

  0

  94,14

  2

  Dầu máy

  Lít

  SHD - 50

  0,97

  0

  0,97

  3

  Ắc quy

  Chiếc

  65AH

  0,01

  0

  0,01

  4

  Lốp

  01 bộ

  175/R14

  0,04

  0

  0,04

  5

  Xà phòng

  Kg

  Loại thông dụng

  0,01

  0

  0,01

  6

  Giẻ lau

  Kg

  Loại thông dụng

  0,10

  0

  0,10

  7

  Bông băng

  Kg

  Bông băng y tế

  0,03

  0

  0,03

  8

  Điện năng tiêu thụ

  Kwh

   

  6,52

  0

  6,52

  9

  Giấy A4

  Tờ

  Khổ 297 x 210 mm

  24,46

  0

  24,46

  10

  Phấn trắng

  Hộp

  Sử dụng viết bảng

  0,09

  0

  0,09

  11

  Phấn màu

  Hộp

  Sử dụng viết bảng

  0,07

  0

  0,07

  12

  Sổ tay giáo viên

  Quyển

  Theo mẫu TCGDNN

  0,34

  0

  0,34

  13

  Sổ giáo án lý thuyết

  Quyển

  Theo mẫu TCGDNN

  0,14

  0

  0,14

  14

  Sổ giáo án thực hành

  Quyển

  Theo mẫu TCGDNN

  0,20

  0

  0,20

  15

  Sổ theo dõi thực hành

  Quyển

  Theo mẫu TCĐBVN

  0,20

  0

  0,20

  16

  Giấy thi/kiểm tra hết môn

  Tờ

  Khổ A3 (420x297mm)

  5,00

  0

  5,00

  17

  Giáo trình/bài giảng

  Quyển

  TCĐBVN

  0,17

  0

  0,17

  18

  Tài liệu tham khảo

  Quyển

  TCĐBVN

  0,14

  0

  0,14

  19

  Sổ lên lớp

  Quyển

  Theo mẫu TCGDNN

  0,09

  0