hieuluat

Quyết định 2546/QĐ-BGDĐT 2021 coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2546/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
  Ngày ban hành:03/08/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:03/08/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

  Số: 2546/QĐ-BGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

  ___________

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ;

  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021;

  Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 25/5/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Kế hoạch số 687/KH-BGDĐT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (Danh sách đoàn kiểm tra và địa điểm kiểm tra kèm theo).

  Thời gian kiểm tra: Từ ngày 05/8/2021 đến hết ngày 08/8/2021.

  Điều 2. Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tiến hành kiểm tra, phân công cán bộ kiểm tra theo hướng dẫn và tổ chức kiểm tra tại Quyết định số 2692/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2018 và Công văn số 1952/BGDĐT-TTr ngày 13/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm thanh toán chế độ công tác phí, chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí để đảm bảo các điều kiện phòng dịch COVID-19 cho cán bộ, viên chức của đơn vị mình tham gia đoàn kiểm tra theo quy định.

  Giao Chánh Thanh tra Bộ chỉ đạo, theo dõi, giám sát hoạt động đoàn kiểm tra; giúp Lãnh đạo Bộ xử lý hoặc trình Lãnh đạo Bộ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn kiểm tra; quyết định điều động cán bộ, viên chức trong danh sách dự phòng khi cần thiết; được sử dụng dấu của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  Điều 3. Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo quy định.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng đơn vị liên quan thuộc Bộ; Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, Hiệu trưởng trường đại học và các ông (bà) có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 5;

  - Bộ Công an;

  - Bộ Y tế;

  - Thanh tra Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

  - Ban Chỉ đạo cấp quốc gia;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Các Thứ trưởng;

  - Các đơn vị liên quan (để th/hiện);

  - Các đoàn kiểm tra công tác coi thi;

  - Lưu: VT, TTr.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Phạm Ngọc Thưởng

   

   

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

  (Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  ________________

   

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Nhiệm vụ

  1

  Trần Minh

  Đức

  Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

  Trưởng đoàn

  2

  Nguyễn Minh

  Cường

  Trưởng phòng Thanh tra, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

  Phó Trưởng đoàn

  3

  Trần Anh

  Đức

  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

  Thành viên

  4

  Trương Quốc

  Bảo

  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

  Thành viên

  5

  Vũ Quốc

  Đông

  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

  Thành viên

  6

  Dương Quốc

  Tuấn

  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

  Thành viên

  7

  Nguyễn Tiến

  Duy

  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

  Thành viên

  8

  Phạm Minh

  Tân

  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

  Thành viên

  9

  Nguyễn Thu

  Trang

  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

  Thành viên

  10

  Nguyễn Thị Tuyết

  Minh

  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

  Thành viên

   

  Danh sách gồm có 10 người./.

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

  (Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  ______________

   

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Nhiệm vụ

  1

  Nguyễn Đức

  Giang

  Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Trưởng đoàn

  2

  Trương Văn

  Ngữ

  Trưởng phòng Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Phó Trưởng đoàn

  3

  Nguyễn Xuân

  Trường

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  4

  Đỗ Thế

  Hưng

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  5

  Hoàng Hải

  Hưng

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  6

  Phan Văn

  Giản

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  7

  Nguyễn Văn

  Hưởng

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  8

  Kim Quang

  Chiêu

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  9

  Tường Mạnh

  Dũng

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  10

  Nguyễn Văn

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  11

  Bùi Quốc

  Huy

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  12

  Nguyễn Anh

  Đài

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  13

  Nguyễn Minh

  Tân

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  14

  Đỗ Thành

  Hiếu

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  15

  Nguyễn Duy

  Tân

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  16

  Vũ Lâm

  Tùng

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  17

  Hoàng Minh

  Đức

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  18

  Nguyễn Văn

  Quyết

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  19

  Đỗ Tuấn

  Khanh

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  20

  Lê Đình

  Dương

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  21

  Bùi Quang

  Khải

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  22

  Nguyễn Văn

  Thắng

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  23

  Đào Văn

  Đã

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  24

  Trần Hồng

  Thái

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  25

  Lê Trí

  Quang

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  26

  Nguyễn Văn

  Huỳnh

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  27

  Đỗ Quang

  Huy

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  28

  Lê Vĩnh

  Sơn

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  29

  Bùi Văn

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

  30

  Đào Thị

  Hương

  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Thành viên

   

  Danh sách gồm có 30 người./.

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

  (Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  ___________

   

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Nhiệm vụ

  1

  Nguyễn Việt

  Đức

  Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Trưởng đoàn

  2

  Nguyễn Thực

  Huy

  Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Phó Trưởng đoàn

  3

  Phạm Thị

  Dinh

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  4

  Hoàng Thị

  Mai

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  5

  Ngô Thị

  Tuyết

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  6

  Nguyễn Việt

  Dũng

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  7

  Phạm Quốc

  Thăng

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  8

  Trần Thị

  Hiền

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  9

  Đặng Thu

  Huyền

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  10

  Vũ Phạm Điệp

  Trà

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  11

  Trần Thị

  Tâm

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  12

  Nguyễn Thị

  Hạnh

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  13

  Trương Văn

  Thành

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  14

  Tô Minh

  Thanh

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  15

  Nguyễn Thị

  Trầm

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  16

  Lê Thị Phương

  Huyền

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  17

  Kiều Thị

  Nhung

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  18

  Bùi Thị Thu

  Trang

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  19

  Phạm Văn

  Vân

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  20

  Ngô Thị Hoàng

  Anh

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  21

  Đinh Thị

  Loan

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  22

  Tống Hải

  Yến

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  23

  Nguyễn Thị

  Hương

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  24

  Dương Thị

  Vi

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  25

  Nguyễn Thị Thanh

  Hải

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

  26

  Hoàng Ninh

  Chi

  Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

  Thành viên

   

  Danh sách gồm có 26 người./.

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Phòng

  (Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _____________

   

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Nhiệm vụ

  1

  Nguyễn Văn

  Thương

  Phó Trưởng phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

  Trưởng đoàn

  2

  Lê Hồng

  Hải

  Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

  Thành viên

  3

  Đỗ Khắc

  Tiệp

  Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

  Thành viên

  4

  Nguyễn Văn

  Hùng

  Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

  Thành viên

  5

  Trần Thị Phương

  Thảo

  Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

  Thành viên

  6

  Đào Quang

  Chí

  Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

  Thành viên

  7

  Vũ Tiến

  Công

  Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

  Thành viên

  8

  Vũ Minh

  Trọng

  Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

  Thành viên

   

  Danh sách gồm có 08 người./.

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

  (Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  ____________

   

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Nhiệm vụ

  1

  Lê Xuân

  Lãm

  Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Trưởng đoàn

  2

  Trần Quang

  Hải

  Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Phó Trưởng đoàn

  3

  Nguyễn Thị

  An

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  4

  Nguyễn Thị Quỳnh

  Anh

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  5

  Hà Chí

  Công

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  6

  Đoàn Thị

  Duyên

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  7

  Nguyễn Thị Thu

  Hiền

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  8

  Lê Thị Diệu

  Huyên

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  9

  Phạm Thị Thanh

  Luyến

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  10

  Lê Văn Phi

  Long

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  11

  Nguyễn Khoa

  Mẫn

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  12

  Nguyễn Thị Yến

  Nhi

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  13

  Nguyễn Chính

  Nghĩa

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  14

  Lê Nguyễn Nguyên

  Nguyên

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  15

  Nguyễn Thị Hồng

  Oanh

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  16

  Nguyễn

  Quang

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  17

  Phạm Thanh

  Tâm

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  18

  Nguyễn Diên

  Thạch

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  19

  Tạ Thị Ngọc

  Thạch

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  20

  Hà Văn

  Thành

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  21

  Phan Thị Thu

  Thủy

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  22

  Nguyễn Thị Thu

  Thủy

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  23

  Mai Thị Thanh

  Thúy

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  24

  Phạm Viết Thanh

  Tùng

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

  25

  Trần Hoàng

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Thành viên

   

  Danh sách gồm có 25 người./.

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

  (Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _____________

   

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Nhiệm vụ

  1

  Nguyễn Đình

  Hiền

  Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Quy Nhơn

  Trưởng đoàn

  2

  Đoàn Thế

  Hùng

  Trưởng khoa, Khoa Lý luận Chính trị - Luật & Quản lý nhà nước, Trường ĐH Quy Nhơn

  Phó Trưởng đoàn

  3

  Nguyễn Thị Kim

  Oanh

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  4

  Nguyễn Sỹ

  Đức

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  5

  Hoàng Mạnh

  Hùng

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  6

  Trần Thanh

  Son

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  7

  Võ Duy

  Đức

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  8

  Ngô Anh

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  9

  Nguyễn Thanh

  Bình

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  10

  Nguyễn Trung

  Kiên

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  11

  Lê Quang

  Thuận

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  12

  Nguyễn Doãn

  Thuận

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  13

  Mai Thế

  Anh

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  14

  Nguyễn Mai Chí

  Trung

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  15

  Nguyễn Thị Việt

  Nga

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  16

  Hồ Thị Minh

  Phương

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  17

  Trần Minh

  Chương

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  18

  Lê Nhân

  Thành

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  19

  Bùi Thị Thúy

  Hằng

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  20

  Nguyễn Thị Khánh

  Linh

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  21

  Phan Thị

  Thành

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  22

  Nguyễn Thanh

  Liêm

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  23

  Lê Dzu

  Nhật

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  24

  Trần Thanh

  Phong

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  25

  Đào Quyết

  Thắng

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  26

  Nguyễn Văn

  Thành

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  27

  Huỳnh Văn

  Nam

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  28

  Lê Văn

  Tân

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  29

  Phùng Văn

  Minh

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  30

  Lê Công

  Hạnh

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  31

  Cao Tấn

  Bình

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  32

  Võ Như

  Ngọc

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  33

  Nguyễn Thị

  Loan

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  34

  Trương Thị

  Dương

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

  35

  Đặng Thị

  An

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Thành viên

   

  Danh sách gồm có 35 người./.

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

  (Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _____________

   

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Nhiệm vụ

  1

  Nguyễn Vũ

  Phương

  Hiệu trưởng, Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Trưởng đoàn

  2

  Đinh Văn

  Vinh

  Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Phó Trưởng đoàn

  3

  Phạm Trung

  Nguyên

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  4

  Nguyễn Đình

  Đại

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  5

  Trần Thị Nguyên

  Thảo

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  6

  Trịnh Tiến

  Dũng

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  7

  Lê Văn

  Khôi

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  8

  Ngô Ngọc

  Cường

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  9

  Trần Thanh

  Quý

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  10

  Lê Đức

  Quân

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  11

  Vũ Quang

  Thuận

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  12

  Lê Thị

  Mến

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  13

  Nguyễn Bá

  Phi

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  14

  Lê Đức

  Tâm

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  15

  Nguyễn Lê

  Tín

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  16

  Võ Thanh

  Toàn

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  17

  Trần Văn

  Sơn

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  18

  Nguyễn Thành

  Sơn

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  19

  Huỳnh Tấn

  Tám

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  20

  Ngô Duy

  Tiến

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  21

  Dương Lê

  Trường

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  22

  Lê Văn

  Trình

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  23

  Lương Minh

  Sang

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  24

  Lê Văn

  Trí

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

  25

  Đặng Lê Trần

  Trường ĐH Xây dựng Miền trung

  Thành viên

   

  Danh sách gồm có 25 người./.

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

  (Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _____________

   

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Nhiệm vụ

  1

  Mai Minh

  Nhật

  Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Đà Lạt

  Trưởng đoàn

  2

  Trần Hữu

  Duy

  Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt

  Phó Trưởng đoàn

  3

  Thuấn

  Trường Đại học Đà Lạt

  Thành viên

  4

  Phan Ngọc

  Đông

  Trường Đại học Đà Lạt

  Thành viên

  5

  Lê Viết

  Ngọc

  Trường Đại học Đà Lạt

  Thành viên

  6

  Trần Văn

  Thuân

  Trường Đại học Đà Lạt

  Thành viên

  7

  Nguyễn Văn

  Đạo

  Trường Đại học Đà Lạt

  Thành viên

  8

  Nguyễn Văn

  Nghiệp

  Trường Đại học Đà Lạt

  Thành viên

  9

  Nguyễn Trọng

  Đạt

  Trường Đại học Đà Lạt

  Thành viên

  10

  Nguyễn Văn

  Giang

  Trường Đại học Đà Lạt

  Thành viên

   

  Danh sách gồm có 10 người./.

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

  (Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _____________

   

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Nhiệm vụ

  1

  Phan Ngọc

  Son

  Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Trưởng đoàn

  2

  Đoàn Mạnh

  Quỳnh

  HT, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Phó Trưởng đoàn

  3

  Trần Văn

  Thuận

  PHT, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  4

  Lê Bình

  Mỹ

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  5

  Nguyễn Tuấn

  Hải

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  6

  Phan Võ Quỳnh

  Như

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  7

  Phạm Thị

  Lĩnh

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  8

  Trần Thị

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  9

  Vũ Hoàng

  Nghiên

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  10

  Nguyễn Văn

  Đức

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  11

  Nguyễn Văn

  Sang

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  12

  Lưu Hồng

  Quân

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  13

  Nguyễn Thành

  Công

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  14

  Lâm

  Hải

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  15

  Nguyễn Thị

  Liệu

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  16

  Phan Văn

  Hoàng

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  17

  Lê Thanh

  Lành

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  18

  Võ Anh

  Kiệt

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  19

  Nguyễn Thành

  Luân

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  20

  Trương Tấn

  Trung

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  21

  Nguyễn Đình Thanh

  Bảo

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  22

  Võ Trọng

  Nghĩa

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

  23

  Trần Hưng

  Lợi

  Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Thành viên

   

  Danh sách gồm có 22 người./.

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

  (Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _____________

   

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Nhiệm vụ

  1

  Nguyễn Văn

  Nam

  Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Tây Nguyên

  Trưởng đoàn

  2

  Nguyễn Trường

  Tam

  Trường Đại học Tây Nguyên

  Thành viên

  3

  La Đức

  Tùng

  Trường Đại học Tây Nguyên

  Thành viên

  4

  Nguyễn Hải

  Đăng

  Trường Đại học Tây Nguyên

  Thành viên

  5

  Đỗ Thị

  Bông

  Trường Đại học Tây Nguyên

  Thành viên

   

  Danh sách gồm có 5 người./.

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

  (Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _____________

   

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Nhiệm vụ

  1

  Lê Minh

  Tùng

  Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Tiền Giang

  Trưởng đoàn

  2

  Võ Văn

  Cường

  Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Tiền Giang

  Phó Trưởng đoàn

  3

  Huỳnh Thị Lệ

  Hoa

  Trường Đại học Tiền Giang

  Thành viên

  4

  Hà Trọng

  Thảo

  Trường Đại học Tiền Giang

  Thành viên

  5

  Nguyễn Thanh

  Nhàn

  Trường Đại học Tiền Giang

  Thành viên

  6

  Cao Thị Tuyết

  Loan

  Trường Đại học Tiền Giang

  Thành viên

  7

  Dương Ngọc

  Diệp

  Trường Đại học Tiền Giang

  Thành viên

  8

  Lê Hồng

  Phượng

  Trường Đại học Tiền Giang

  Thành viên

  9

  Huỳnh Phong

  Trường Đại học Tiền Giang

  Thành viên

  10

  Tăng Phú

  Đức

  Trường Đại học Tiền Giang

  Thành viên

   

  Danh sách gồm có 10 người./.

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

  (Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _____________

   

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Nhiệm vụ

  1

  Nguyễn Minh

  Sang

  Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐH SPKT) Vinh Long

  Trưởng đoàn

  2

  Huỳnh Minh

  Hiền

  Phụ trách Bộ phận Thanh tra, Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

  Phó Trưởng đoàn

  3

  Vũ Trung

  Kiên

  Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

  Thành viên

  4

  Hồ Minh

  Trung

  Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

  Thành viên

  5

  Phan Hoàng

  Mau

  Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

  Thành viên

  6

  Lê Văn

  Điệp

  Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

  Thành viên

  7

  Hồ Hữu

  Chấn

  Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

  Thành viên

  8

  Nguyễn Duy

  Phúc

  Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

  Thành viên

  9

  Võ Hoàng

  Tâm

  Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

  Thành viên

  10

  Lê Trung

  Hậu

  Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

  Thành viên

  11

  Phạm Thanh

  Tùng

  Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

  Thành viên

  12

  Đặng Duy

  Khiêm

  Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

  Thành viên

  13

  Trần Hồ

  Đạt

  Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

  Thành viên

  14

  Nguyễn Tấn

  Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

  Thành viên

  15

  Lương Văn

  Vạn

  Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

  Thành viên

   

  Danh sách gồm có 15 người./.

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  (Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _____________

   

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Nhiệm vụ

  1

  Lê Văn

  Toàn

  Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trưởng đoàn

  2

  Huỳnh Văn

  Huy

  Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

  Phó Trưởng đoàn

  3

  Hồ Văn

  Hận

  Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thành viên

  4

  Vũ Xuân

  Hướng

  Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thành viên

  5

  Nguyễn Phúc

  Hưng

  Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thành viên

  6

  Trần Tuấn

  Kiệt

  Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thành viên

  7

  Lê Hùng

  Phong

  Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thành viên

  8

  Lê Văn

  Quốc

  Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thành viên

  9

  Nguyễn Hữu

  Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thành viên

  10

  Trần Quốc

  Tấn

  Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thành viên

   

  Danh sách gồm có 10 người./.

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ________

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

  (Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _____________

   

  TT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  Nhiệm vụ

  1

  Võ Văn

  Thắng

  Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP. HCM)

  Trưởng đoàn

  2

  Trương Thanh

  Hải

  Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Phó Trưởng đoàn

  3

  Nguyễn Thị Minh

  Hải

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  4

  Huỳnh Ngọc

  An

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  5

  Bùi Hoàng

  Anh

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  6

  Trần Ngọc

  Châu

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  7

  Huỳnh Cao Thế

  Cường

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  8

  Trần Công

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  9

  Ngô Thị Kim

  Duyên

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  10

  Võ Tuấn

  Em

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  11

  Huỳnh Phước

  Hải

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  12

  Tô Thiện

  Hiền

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  13

  Cao Văn

  Hơn

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  14

  Trương Chí

  Hùng

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  15

  Đinh Quốc

  Huy

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  16

  Trần Nghĩa

  Khang

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  17

  Phan Trường

  Khanh

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  18

  Nguyễn Trần Thiện

  Khánh

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  19

  Thái Huỳnh Phương

  Lan

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  20

  Dương Mai

  Linh

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  21

  Đoàn Thanh

  Nghị

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  22

  Trần Thị Hồng

  Ngọc

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  23

  Hồ Bạch

  Nhật

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  24

  Nguyễn Hữu Yến

  Nhi

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  25

  Lê Thanh

  Phong

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  26

  Nguyễn Duy

  Tân

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  27

  Hàng Quang

  Thái

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  28

  Nguyễn Hồ

  Thanh

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  29

  Nguyễn Huỳnh

  Thuần

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  30

  Đào Chánh

  Thức

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  31

  Nguyễn Thành

  Tín

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  32

  Bùi Lê Diễm

  Trang

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  33

  Nguyễn Hữu

  Trí

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  34

  Hồ Văn

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  35

  Trang Quang

  Vinh

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  36

  Nguyễn Thị Thanh

  Xuân

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

  37

  Lê Hải

  Yến

  Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

  Thành viên

   

  Danh sách gồm có 37 người./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
  Ban hành: 01/09/2016 Hiệu lực: 15/10/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 69/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 25/05/2017 Hiệu lực: 25/05/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
  Ban hành: 26/05/2020 Hiệu lực: 26/05/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
  Ban hành: 28/08/2020 Hiệu lực: 15/11/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực: 27/04/2021 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  06
  Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021
  Ban hành: 16/04/2021 Hiệu lực: 16/04/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác kiểm tra
  Ban hành: 26/07/2018 Hiệu lực: 26/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Công văn 1952/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021
  Ban hành: 13/05/2021 Hiệu lực: 13/05/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2546/QĐ-BGDĐT 2021 coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu:2546/QĐ-BGDĐT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:03/08/2021
  Hiệu lực:03/08/2021
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phạm Ngọc Thưởng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X