hieuluat

Quyết định 318/QĐ-UBDT Kế hoạch xây dựng Đề án đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Uỷ ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:318/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Chiến
  Ngày ban hành:12/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:12/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • ỦY BAN DÂN TỘC
  -------

  Số: 318/QĐ-UBDT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ, TIẾN SỸ CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2018-2025”

  ---------------------------

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

   

  Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

  Căn cứ Quyết định 809/QĐ-UBDT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng Ủy ban;

  Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban năm 2018;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng “Đề án Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025”.

  Điều 2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Vụ KHTC, VPUB, HVDT;
  - Cổng TTĐT UBDT;
  - Lưu: VT, TCCB (5b).

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  Đỗ Văn Chiến

   

   

  KẾ HOẠCH

  XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ, TIẾN SỸ CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2018-2025”
  (Kèm theo Quyết định số: 318/QĐ-UBDT ngày 12/6/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

   

  Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban năm 2018, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch Đề án “Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025” như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Đề án được xây dựng nhằm xác định đối tượng, nội dung, lộ trình, cách thức đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025 nhằm nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới.

  2. Triển khai các hoạt động xây dựng Đề án “Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025” đảm bảo đúng trình tự, tiến độ, thời gian hoàn thành để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đúng thời gian quy định.

  3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

  II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  TT

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Kết quả thực hiện

  1

  Xây dựng kế hoạch thực hiện trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt

  Tháng 5,6/2018

  Vụ TCCB

   

  KH được phê duyệt

  2

  Gửi Văn bản đề nghị các Bộ, ngành liên quan, các Vụ, đơn vị cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập; trình Bộ trưởng Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

  Tháng 4,5/2018

  Vụ TCCB

   

  Công văn, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

  3

  Thẩm định kinh phí xây dựng Đề án

  Tháng 4/2018

  - Vụ TCCB

  - Vụ KHTC

   

   

  4

  Triển khai Đề tài nghiên cứu xây dựng Đề án “Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025”

  Tháng 3-6/2018

  Học viện Dân tộc

  Vụ TCCB

  Báo cáo

  5

  Tiếp nhận báo cáo để hoàn thiện dự thảo

  Tháng 6/2018

  Vụ TCCB

  Học viện Dân tộc

  Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  6

  Hội thảo góp ý dự thảo đề cương Đề án (Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1)

  Tháng 7/2018

  Vụ TCCB

  Học viện Dân tộc và các đơn vị liên quan, Bộ, ngành

   

  7

  Tổ chức hội thảo vùng tại các địa phương (tại 03 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ)

  Tháng 7/2018

  Vụ TCCB

  Các địa phương

   

  8

  Hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định

  Tháng 7/2018

  Vụ TCCB

   

   

  9

  Hội thảo góp ý dự thảo Đề án (Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 2)

  Tháng 7/2018

  Vụ TCCB

  Bộ, ngành và các đơn vị liên quan

   

  10

  Xin ý kiến tập thể Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (bằng văn bản)

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

   

  11

  Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Đề án

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

   

  12

  Xin ý kiến Bộ, ngành bằng văn bản vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

  Công văn gửi các Bộ, ngành kèm văn bản dự thảo

  13

  Đăng tải lên Cổng TTĐT Chính phủ và Cổng TTĐT UBDT để xin ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

   

  14

  -Tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện các văn bản dự thảo.

  -Hội thảo xin ý kiến tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

  Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  15

  Tiếp thu ý kiến lãnh đạo Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Đề án gửi Bộ Tư pháp thẩm định (trường hợp là văn bản QPPL)

  Tháng 10/2018

  Vụ TCCB

   

  Hồ sơ và các văn bản dự thảo theo quy định

  16

  Hoàn thiện các văn bản dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định

  Tháng 11/2018

  Vụ TCCB

   

  Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

   

  III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  1. Dự toán kinh phí: 50.000.0000đ (Năm mươi triệu đồng chẵn), chi từ nguồn kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc;

  2. Lập dự toán và chi trả cho các nội dung hoạt động trong Kế hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Quyết định số 288/QĐ-UBDT ngày 31/5/2017 về quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

  2. Học viện Dân tộc thực hiện việc nghiên cứu xây dựng “Đề án Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025”. Quá trình triển khai Đề tài phải đảm bảo tuân thủ các quy định cung cấp đủ luận chứng, cơ sở khoa học và thực tiễn; cung cấp hệ thống số liệu đảm bảo sát thực, tin cậy, có cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (hoặc Nghị định Chính phủ).

  3. Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

  4. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai Kế hoạch theo nội dung và tiến độ thời gian kế hoạch được phê duyệt./.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 318/QĐ-UBDT Kế hoạch xây dựng Đề án đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Uỷ ban Dân tộc
  Số hiệu:318/QĐ-UBDT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:12/06/2018
  Hiệu lực:12/06/2018
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Đỗ Văn Chiến
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X