hieuluat

Quyết định 326/2014/QĐ-UBND Bắc Ninh sửa chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:326/2014/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tử Quỳnh
  Ngày ban hành:18/07/2014Hết hiệu lực:22/06/2018
  Áp dụng:28/07/2014Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BẮC NINH
  -------

  Số: 326/2014/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2014

  QUYẾT ÐỊNH

  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NHÂN TÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

  ----------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

  Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

  Căn cứ Văn bản số 79/TTHDDND17 ngày 11/7/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh, như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9:

  “3. Cán bộ, công chức, viên chức đã được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài nếu vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý như sau:

  a) Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được cử đi học sau đại học phải hoàn trả lại ngân sách nhà nước toàn bộ các khoản kinh phí đã được hưởng theo Quy định này trong các trường hợp: không hoàn thành khóa học; học xong không trở về tỉnh Bắc Ninh công tác; chuyển công tác đi khỏi tỉnh Bắc Ninh trước thời hạn cam kết.

  b) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tiếp nhận về tỉnh Bắc Ninh công tác theo chính sách thu hút nhân tài phải hoàn trả lại ngân sách toàn bộ các khoản kinh phí đã được hưởng theo Quy định này nếu chuyển công tác đi khỏi tỉnh Bắc Ninh trước thời hạn cam kết.

  c) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tuyển dụng mới theo chính sách thu hút nhân tài thì không được chuyển công tác đi khỏi tỉnh Bắc Ninh trước thời hạn cam kết. Nếu tự ý bỏ việc thì phải hoàn trả lại ngân sách toàn bộ các khoản kinh phí đã được hưởng theo Quy định này.

  d) Bị xem xét xử lý kỷ luật trong các trường hợp sau:

  - Khiển trách: Không chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng.

   - Cảnh cáo: Không chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng lớn đến công việc chung của cơ quan, đơn vị”.

  2. Bổ sung Khoản 6 vào Điều 10:

  “6. Xử lý trong trường hợp vi phạm:

  a) Phải hoàn trả lại ngân sách nhà nước toàn bộ các khoản kinh phí mà cán bộ, công chức, viên chức đã được hưởng theo Quy định này nếu quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức thôi việc (theo nguyện vọng cá nhân) trước thời hạn cam kết mà không thu hồi các khoản kinh phí theo quy định.

  b) Bị xem xét xử lý kỷ luật trong các trường hợp sau:

  - Khiển trách: Gây khó khăn trong quá trình tiếp nhận, phân công công tác, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện thu hút nhân tài được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, điều động về cơ quan, đơn vị.

  - Cảnh cáo: Không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo chính sách thu hút nhân tài và điều động về công tác tại cơ quan, đơn vị khi cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hoặc có hành vi trục lợi trong việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài”.

  3. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 11:

  “5. Xử lý trong trường hợp vi phạm:

  a) Phải hoàn trả lại ngân sách nhà nước toàn bộ các khoản kinh phí mà cán bộ, công chức, viên chức đã được hưởng theo Quy định này nếu quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác đi khỏi tỉnh Bắc Ninh trước thời hạn cam kết khi cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chưa thu hồi các khoản kinh phí theo quy định.

  b) Bị xem xét xử lý kỷ luật trong các trường hợp sau:

  - Khiển trách: Gây khó khăn trong việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện thu hút nhân tài khi hồ sơ tuyển dụng, tiếp nhận đã đầy đủ, đúng quy định.

  - Cảnh cáo: Đã bị xử lý kỷ luật khiển trách nhưng tái phạm hoặc có hành vi trục lợi trong việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài”.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

  Thủ trưởng các Sở, Ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Hội được nhà nước giao chỉ tiêu biên chế; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

  TM. UBND TỈNH
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Tử Quỳnh

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 326/2014/QĐ-UBND Bắc Ninh sửa chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
  Số hiệu:326/2014/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:18/07/2014
  Hiệu lực:28/07/2014
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Tử Quỳnh
  Ngày hết hiệu lực:22/06/2018
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X