hieuluat

Quyết định 831/QĐ-BNV Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:831/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Vĩnh Tân
  Ngày ban hành:17/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:17/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ NỘI VỤ
  -------

  Số:831/QĐ-BNV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2017/NĐ-CP NGÀY 01/9/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

  ------

  BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

   

  Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

  Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

  Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025;

  Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Nội vụ;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với những nội dung chủ yếu sau:

  I. MỤC TIÊU

  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi là Nghị định số 101/2017/NĐ-CP) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước.

  II. YÊU CẦU

  1. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP phải được tiến hành thường xuyên, hiệu quả, tiết kiệm tránh lãng phí.

  2. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP phải được thực hiện đồng bộ với các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 (sau đây gọi là Quyết định số 163/QĐ-TTg).

  III. NHIỆM VỤ

  1. Xây dựng văn bản

  a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức.

  b) Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với các quy định mới của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

  2. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng

  a) Rà soát, đánh giá và xây dựng các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

  b) Rà soát, đánh giá và xây dựng các chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

  c) Rà soát, cập nhật hoặc biên soạn lại các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  d) Đẩy mạnh và hoàn thành việc biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

  đ) Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã; chương trình, tài liệu bồi dưỡng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

  3. Nâng cao năng lực hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  a) Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thng chính trị.

  b) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực biên soạn chương trình, tài liệu của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

  c) Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Tập trung thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3542/QĐ-BNV ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 112/KH-HVCTQG ngày 27/6/2016 của Giám đốc Học viện Chính trQuốc gia Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020. Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đào tạo, bi dưỡng giảng viên lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025. Chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ những người được mời thỉnh giảng là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đủ năng lực, trình độ, có kinh nghiệm hoạt động thực tin.

  4. Đẩy mạnh hoạt động tổ chức bồi dưỡng

  a) Học viện Hành chính Quốc gia tập trung tổ chức bồi dưỡng các chương trình được phân công theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP trong đó, chú trọng tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương; cấp sở và tương đương, cấp vụ và tương đương; Thứ trưởng và tương đương bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu.

  b) Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ sở đào tạo, bi dưỡng các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tổ chức bồi dưỡng các chương trình được phân công theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP trong đó, chú trọng tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu.

  c) Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho đội ngũ viên chức bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu.

  5. Thực hiện quản lý chất lượng bồi dưỡng

  a) Tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng theo quy định của Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  b) Các bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng với nhiều hình thức như: Đánh giá trong, đánh giá ngoài hoặc thuê cơ quan đánh giá độc lập.

  6. Nâng cao năng lực quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng

  a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của công chức, viên chức làm công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  b) Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 4036/QĐ-BNV ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.

  c) Tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 4036/QĐ-BNV ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025.

  7. Hợp tác quốc tế

  a) Huy động các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín nước ngoài tham gia giảng dạy cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt đối với các khóa cập nhật kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

  b) Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng tổ chức các khóa kết hợp bồi dưỡng trong nước mời chuyên gia nước ngoài với học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

  c) Tổ chức các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

  IV. KINH PHÍ

  1. Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch được lấy từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do ngân sách nhà nước cấp, kinh phí của của các cơ quan, đơn vị.

  2. Hàng năm, kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ nguồn ngân sách nhà nước cấp bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đạt được các mục tiêu của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và Quyết định số 163/QĐ-TTg.

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Bộ Nội vụ:

  a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Quyết định này bảo đảm chất lượng, hiệu quả và yêu cầu;

  b) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm triển khai Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính cân đối, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  c) Định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

  2. Bộ Tài chính: Cân đối, bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

  3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan:

  a) Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và bố trí kinh phí được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện có hiu quả Nghị định số 101/2017/NĐ-CP;

  b) Định kỳ sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đối tượng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  -Như Điều 3;
  - Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội
  Trung ương;
  - Sở Nội vụ; Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ (để đăng tải);
  - Lưu: VT, ĐT.

  BỘ TRƯỞNG
  Lê Vĩnh Tân

   

   

  PHỤ LỤC

  CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 831/QĐ-BNV ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

   

  TT

  Nội dung

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời gian thực hiện

  Sản phẩm

  I

  XÂY DNG VĂN BẢN

   

   

   

   

  1

  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức

  Bộ Nội vụ

  Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương

  Tháng 6/2018

  Chỉ thcủa Thủ tướng Chính phủ

  2

  Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị

  Ban Tổ chức Trung ương; Bộ Nội vụ

  Các cơ quan liên quan

  Tháng 3/2019

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  3

  Quy định điều kiện để các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức chuyên ngành

  Các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2019

  Quy định của các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành

  4

  Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng

  Bộ Tài chính

  Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan

  Năm 2018

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  5

  Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Bộ Nội vụ

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018

  Đã hoàn thành Thông tư số 01/2018/TT- BNV

  6

  Thông tư quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Bộ Nội vụ

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018

  Đã hoàn thành Thông tư số 10/2017/TT- BNV

  II

  XÂY DNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIU

   

   

   

   

  1

  Rà soát, đánh giá và xây dựng các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức

  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  B Ni v

  Năm 2019-2020

  Các bộ chương trình, tài liệu

  2

  Chỉnh sửa, cập nhật hoặc biên soạn lại các chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức

  Bộ Quốc phòng

  Bộ Nội vụ, Bộ Công an

  Năm 2018-2019

  Các bộ chương trình, tài liệu

  3

  Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương

  Bộ Nội vụ

  Các cơ quan liên quan

  Tháng 11/2019

  Chương trình, tài liệu

  4

  Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật hoặc biên soạn lại các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

  Bộ Nội vụ

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2019

  Các bộ chương trình, tài liệu

  5

  Biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

  Các bộ, ngành, địa phương

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2019

  Các bộ chương trình, tài liệu

  6

  Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã

  Bộ Nội vụ

  Các cơ quan liên quan

  Tháng 11/2019

  Các bộ chương trình, tài liệu

  7

  Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

  Bộ Nội vụ

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2019

  Các bộ chương trình, tài liệu

  III

  XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

   

   

   

   

  1

  Thực hiện Quyết định số 3542/QĐ-BNV ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016- 2020

  Bộ Nội vụ

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2020

  Các khóa bồi dưỡng

  2

  Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-HVCTQG ngày 27/6/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020

  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2020

  Các khóa bồi dưỡng

  3

  Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2021-2025

  Bộ Nội vụ

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2020

  Kế hoạch

  4

  Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025

  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan

  Năm 2020

  Kế hoạch

  5

  Xây dựng Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng giai đoạn 2018-2025

  Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

   

  Năm 2018

  Kế hoạch

  IV

  TCHỨC CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG

   

   

   

   

  1

  Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương; cấp sở và tương đương, cấp vụ và tương đương; Thứ trưởng và tương đương

  Học viện Hành chính Quốc gia

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2025

  Các khóa bồi dưỡng

  2

  Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

  Các cơ cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2025

  Các khóa bồi dưỡng

  3

  Tổ chức các khóa bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức; các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên lý luận chính trị

  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2025

  Các khóa bồi dưỡng

  4

  Tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước

  Học viện Hành chính Quốc gia

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2025

  Các khóa bồi dưỡng

  5

  Tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Bộ Nội vụ

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2025

  Các khóa bồi dưỡng

  6

  Tổ chức các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

  Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2025

  Các khóa bồi dưỡng

  7

  Tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài; các khóa bồi dưỡng kết hợp ở trong nước mời chuyên gia nước ngoài với học tập, nghiên cứu ở nước ngoài

  Bộ Nội vụ

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2025

  Các khóa bồi dưỡng

  V

  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG

   

   

   

   

  1

  Tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng theo quy định của Thông tư số 10/2017/TT-BNV

  Các bộ, ngành, địa phương

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2025

  Báo cáo đánh giá, tổng kết

  2

  Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Bộ Nội vụ

  Các cơ quan liên quan

  Năm 2018-2025

  Báo cáo

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025
  Ban hành: 25/01/2016 Hiệu lực: 25/01/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 34/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
  Ban hành: 03/04/2017 Hiệu lực: 03/04/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 01/09/2017 Hiệu lực: 21/10/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 10/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 01/03/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 08/01/2018 Hiệu lực: 01/03/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 902/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030
  Ban hành: 09/10/2019 Hiệu lực: 09/10/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 831/QĐ-BNV Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
  Số hiệu:831/QĐ-BNV
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:17/05/2018
  Hiệu lực:17/05/2018
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Vĩnh Tân
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X