hieuluat

Quyết định 923/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:923/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Minh Sơn
  Ngày ban hành:30/03/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:30/03/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  _______

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Số: 923/QĐ-BGDĐT

  Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023
  ________

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Giao Vụ Giáo dục Đại học là đơn vị thường trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, Hiệu trưởng trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   


  Nơi nhận:
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
  - Như Điều 4;
  - Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
  - Lưu: VT, GDĐH.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Hoàng Minh Sơn

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023
  (ban hành kèm theo Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  I. MỤC ĐÍCH

  1. Kế hoạch được ban hành để cơ sở đào tạo (CSĐT), thí sinh và các bên liên quan triển khai đồng bộ, chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể của đơn vị, cá nhân; đảm bảo quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của CSĐT trong công tác tuyển sinh thực hiện đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  2. Các bên liên quan phối hợp chặt chẽ theo Kế hoạch dưới sự hỗ trợ, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển sinh của mỗi CSĐT và của toàn hệ thống.

  3. Đảm bảo công tác tuyển sinh năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và các văn bản liên quan; tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và CSĐT.

  II. YÊU CẦU

  Căn cứ Kế hoạch này, các CSĐT phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của CSĐT, trong đó phải đảm bảo:

  1. Thống nhất với Kế hoạch này và được công khai, minh bạch, để xã hội, cơ quan quản lý giám sát; đảm bảo công bằng đối với tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển.

  2. Thí sinh được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, chính xác, nhất quán, đúng thời gian để có quyết định lựa chọn theo nhu cầu.

  3. Thí sinh được cung cấp thông tin chuẩn xác, hạn chế trường hợp mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan công tác tuyển sinh của CSĐT.

  4. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan trong công tác triển khai theo các mốc thời gian, tiến độ triển khai.

  III. NỘI DUNG

  1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Ban hành Kế hoạch chung và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh đối với các CSĐT để chỉ đạo các CSĐT trong công tác tuyển sinh đảm bảo đúng quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế tuyển sinh).

  2. Sở giáo dục và đào tạo

  - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường phổ thông, các đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác tuyển sinh theo quy định;

  - Chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện Quy chế tuyển sinh và quy định của pháp luật theo chức năng nhiệm vụ.

  3. Cơ sở đào tạo

  - Ban hành quy chế tuyển sinh của CSĐT để cụ thể hóa những quy định của Quy chế tuyển sinh cho các hình thức đào tạo, công khai trên trang thông tin điện tử của CSĐT;

  - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo đề án đã công bố, tuân thủ các quy định của Quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật hiện hành; thực hiện trách nhiệm giải trình với Bộ GDĐT, các cơ quan có thẩm quyền và xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh của CSĐT.

  4. Kế hoạch chung

  TT

  Nội dung triển khai

  Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện

  Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện

  Thời gian hoàn thành

  I

  CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

   

   

   

  1

  Ban hành và công khai kế hoạch, quy chế tuyển sinh cho các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT

  CSĐT

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Trước khi công bố đề án tuyển sinh

  2

  Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của CSĐT

  CSĐT

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Ít nhất 30 ngày trước khi thí sinh đăng ký dự tuyển

  3

  Khai báo cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS phục vụ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

  Cục CNTT, CSĐT

  Vụ GDĐH

  Ngày 31/3/2023

  4

  Cập nhật danh mục về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên

  Sở GDĐT

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Ngày 10/4/2023

  5

  Thành lập Ban chỉ đạo công tác hỗ trợ tuyển sinh

  Sở GDĐT

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Ngày 28/4/2023

  6

  Tập huấn Quy chế tuyển sinh, Hệ thống báo cáo tuyển sinh (đề án, chỉ tiêu)

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  CSĐT, Sở GDĐT

  Ngày 15/6/2023

  7

  Thử nghiệm, tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống)

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  CSĐT

  Ngày 15/6/2023

  8

  Cập nhật thông tin tuyển sinh của CSĐT vào Hệ thống (trang nghiệp vụ)

  CSĐT

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Ngày 15/6/2023

  9

  Rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên Hệ thống

  Thí sinh, Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận1

  Cục CNTT

  17 giờ 00 ngày 20/6/2023

  10

  Tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương

  Sở GDĐT

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Ngày 30/6/2023

  11

  Thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh (lệ phí xét tuyển) trên Hệ thống

  Thí sinh

  Sở GDĐT, CSĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Từ ngày 3/7 đến ngày 6/7/2023

  12

  Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên (minh chứng) của thí sinh

  Thí sinh, Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Cùng thời gian thí sinh đăng ký dự thi THPT

  13

  Cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ... (nếu có)

  CSĐT

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  17 giờ 00 ngày 28/7/2023

  14

  Thử nghiệm, tập huấn công tác xử lý nguyện vọng ĐKXT

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  CSĐT

  Ngày 4/8/2023

  15

  Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh ĐKXT đợt 1 theo phương thức trực tuyến

  CSĐT, Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận, Thí sinh

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT đến ngày 30/10/2023

  II

  TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG

   

   

   

  1

  Nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các CSĐT

  Thí sinh, CSĐT

  Vụ GDĐH, Sở GDĐT

  17 giờ 00 ngày 30/6/2023

  2

  Xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống

  CSĐT

  Thí sinh, Sở GDĐT

  Ngày 5/7/2023

  3

  Xét tuyển thẳng, xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có).

  Thí sinh, CSĐT

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Từ ngày 5/7 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2023

  III

  TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM

   

   

   

  1

  Xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh để ĐKXT trên Hệ thống. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống (xét tuyển lần 1)

  CSĐT

  Thí sinh, Sở GDĐT

  17 giờ 00 ngày 8/7/2023

  IV

  ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG

   

   

   

  1

  Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản ĐKXT trên Hệ thống

  Sở GDĐT, Thí sinh

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023

  2

  Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng (NV) xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định

  Thí sinh,

  Điểm tiếp nhận Sở GDĐT, CSĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Từ ngày 10/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023

  3

  Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề

  Bộ GDĐT

  Các đơn vị chức năng của Bộ, CSĐT

  Ngày 25/7/2023

  4

  Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của CSĐT đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe (nếu có).

  CSĐT

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  17 giờ 00 ngày 26/7/2023

  5

  Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

  Thí sinh, Cục CNTT, Đơn vị điều phối nhận lệ phí xét tuyển cho Hệ thống2

  Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận, Vụ GDĐH

  Từ ngày 31/7 đến 17 giờ 00 ngày 06/8/2023

  V

  XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG

   

   

   

  1

  - Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kì thi (nếu có).

  - Tổ chức xét tuyển.

  CSĐT

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Từ ngày 12/8 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2023

  2

  Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  CSĐT

  Từ ngày 12/8 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2023

  VI

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

   

   

   

  1

  Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

  CSĐT

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  17 giờ 00 ngày 22/8/2023

  2

  Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

  Thí sinh

  CSĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

  17 giờ 00 ngày 6/9/2023

  VII

  TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG

   

   

   

  1

  Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

  CSĐT

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Từ ngày 7/9/2023

  2

  Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

  CSĐT

  Vụ GDĐH, Cục CNTT

  Từ tháng 10 đến tháng 12/2023

  VIII

  BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH

   

   

   

  1

  Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023.

  CSĐT

  Vụ GDĐH

  Ngày 31/12/2023

  1 Điểm tiếp nhận: do sở giáo dục và đào tạo quy định trên địa bàn.

  2 Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các đơn vị, cá nhân theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai riêng phù hợp với tổ chức đơn vị, cá nhân nhưng không trái với Kế hoạch chung này.

  2. Kinh phí triển khai các hoạt động thực hiện theo quy định và phân cấp ngân sách hiện hành.

  Các đơn vị chức năng của Bộ GDĐT, sở giáo dục và đào tạo, CSĐT, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp triển khai các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đơn vị chủ trì kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ GDĐT xem xét giải quyết.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 923/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu:923/QĐ-BGDĐT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:30/03/2023
  Hiệu lực:30/03/2023
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Hoàng Minh Sơn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X