Thông báo 48/TB-UBDT về chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập Học viện Dân tộc

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Uỷ ban Dân tộcSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:48/TB-UBDTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Sỹ Tá
  Ngày ban hành:03/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức
 • ỦY BAN DÂN TỘC
  ----------
  Số: 48/TB-UBDT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  ----
  Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

   
   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM PHAN VĂN HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CHỈNH SỬA, HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP HỌC VIỆN DÂN TỘC
   
   
  Thực hiện Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 21 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 22, tháng 5 năm 2016 (thông báo số 46/TB-UBDT), ngày 01 tháng 6 năm 2016 tại trụ sở UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp về chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Đán thành lập Học viện Dân tộc theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ (Thông báo s 102/TB-VPCP, ngày 26/5/2016). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính; tập thể lãnh đạo Trường Cán bộ dân tộc, Viện Dân tộc và các thành viên Tiểu ban Thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo thành lập Học viện Dân tộc (Tiểu ban Thường trực).
  Sau khi nghe đại diện Tiểu ban Thường trực báo cáo dự kiến kế hoạch và phân công thực hiện việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập Học viện Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận như sau:
  1. Giao Tiểu ban Thường trực chủ trì, phi hợp với các Tiểu ban xây dựng Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện lại Đán thành lập Học viện Dân tộc theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Bản giải trình tiếp thu, chỉnh sửa Đán; Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Dân tộc (xong trước ngày 15/6/2016).
  2. Về địa điểm xây dng Học viện Dân tộc
  Giao đồng chí Trần Trung, Trưng Tiểu ban Thường trực phối hợp với Tiểu ban xây dựng cơ bản và nguồn lực tài chính chỉnh sửa, hoàn thiện các hồ sơ theo hướng xây dựng Học viện Dân tộc trong Làng Văn hóa - Du lịch các dân tc Viêt Nam.
  3. Về nguồn vốn xây dựng Học viện Dân tộc
  Tiu ban Thường trực làm việc với Tiểu ban xây dựng cơ bản và nguồn lực tài chính đthống nhất, tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm về quy mô, phân kỳ đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc trong kế hoch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đảm bảo phù hợp với điều kiện ngân sách và khả thi.
  4. Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng của Học viện Dân tộc
  Viện Dân tộc cung cấp hồ sơ trích ngang cán bộ, viên chức hiện có để Tiểu ban Thường trực bổ sung vào Đán. Giao Tiểu ban Thường trực xây dựng dự kiến phương án tổ chức các đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc trình Lãnh đạo Ủy ban xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.
  5. Bsung các đồng chí: Ngô Quang Sơn, Viện trưng Viện Dân tộc; Trịnh Quang Cảnh, Phó Viện trưng Viện Dân tộc; Nguyn Hồng V, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc và Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưng Trường Cán bộ dân tộc tham gia Tiểu ban Thường trực, để tập trung chnh sửa, hoàn thiện Đề án theo kế hoạch đề ra.
  6. Về kinh phí chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án
  Giao Vụ Kế hoạch Tài chính tham mưu, bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí năm 2016, để phục vụ các nhiệm vụ chnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Đề án trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Thường trực xây dựng Học viện.
  Trên đây là kết luận của Thứ trưng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng, tại cuộc họp về chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập Học viện Dân tộc, Văn phòng thông báo để các Vụ, đơn vị biết, thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Bộ trưởng, Chủ nhiệm (b/c);
  - C
  ác TT, PCN (b/c);
  -
  Ban Chđạo và các Tiểu ban xây dựng HVDT;
  - Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban;
  - Cổng TTĐT UBDT;
  - Lưu: VT, TK-TH.
  TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  CHÁNH VĂN PHÒNG
  Nguyễn Sỹ Tá

   
                                                      
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới