hieuluat

Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:943&944-10/2020
  Số hiệu:05/2020/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:11/10/2020
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Quân
  Ngày ban hành:16/08/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI
  __________

  Số: 05/2020/TT-BLĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện

  __________

   

  Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện.

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

               Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Thông tư này quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện (sau đây gọi chung là Trung tâm).

  2. Thông tư này được áp dụng đối với các Trung tâm và tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Điều 2. Địa vị pháp lý của Trung tâm

  1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

  2. Trung tâm hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục, Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  3. Trung tâm có quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.

  Điều 3. Tên gọi của Trung tâm

  1. Việc đặt tên Trung tâm được quy định như sau: “Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp + tên đơn vị hành chính cấp huyện quản lý trực tiếp”.

  2. Tên của Trung tâm được ghi trong quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các văn bản, giấy tờ giao dịch của Trung tâm và được gắn tại trụ sở chính của Trung tâm.

  Điều 4. Phân cấp quản lý

  1. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trực tiếp quản lý, chỉ đạo Trung tâm.

  2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn về chuyên môn đối với Trung tâm theo thẩm quyền.

  Điều 5. Quản lý nhà nước đối với Trung tâm

  1. Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

  2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước đối với các Trung tâm theo quy định tại Thông tư này.

  Điều 6. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm

  1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm được xây dựng theo quy định tại Thông tư này và phù hợp với điều kiện cụ thể của Trung tâm, không trái với các quy định pháp luật có liên quan.

  2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phải có những nội dung chủ yếu sau:

  a) Tên Trung tâm;

  b) Mục tiêu và sứ mạng;

  c) Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm;

  d) Tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

  đ) Nhiệm vụ và quyền của giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động;

  e) Nhiệm vụ và quyền của người học;

  g) Tổ chức và quản lý của Trung tâm;

  h) Quan hệ giữa Trung tâm với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gia đình và xã hội;

  i) Tài chính và tài sản của Trung tâm;

  k) Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

  3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm do giám đốc Trung tâm phê duyệt và phải được công bố công khai tại Trung tâm.

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm được phê duyệt, giám đốc Trung tâm có trách nhiệm gửi 01 bản quyết định phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm về Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của Trung tâm để thực hiện quản lý theo địa bàn.

  4. Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung

  Giám đốc Trung tâm phê duyệt quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại khoản 3 của Điều này.

  Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trung tâm

  1. Nhiệm vụ:

  a) Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên, bao gồm: Chương trình đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học; chương trình bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; chương trình đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; chương trình chuyển giao công nghệ, chương trình đào tạo khác có thời gian đào tạo dưới 03 tháng. Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật và các chính sách khác theo quy định của pháp luật;

  b) Tổ chức xây dựng hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình, giáo trình đào tạo, học liệu của Trung tâm theo quy định;

  c) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh;

  d) Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động của Trung tâm được giao theo quy định của pháp luật;

  đ) Tổ chức lao động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phục vụ đào tạo;

  e) Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

  g) Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định;

  h) Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh;

  i) Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người học;

  k) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp;

  l) Quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

  m) Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động của Trung tâm học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

  n) Thực hiện việc cung cấp số liệu về hoạt động của Trung tâm để thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

  o) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

  2. Quyền hạn:

  a) Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động;

  b) Được tổ chức đào tạo chương trình giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  c) Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo quy định của pháp luật;

  d) Được liên kết với trường cao đẳng, trường trung cấp để tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông đối với học sinh học trình độ trung cấp có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ được thực hiện chương trình giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 của Luật Giáo dục (trừ chương trình đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp) khi được cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép;

  đ) Được liên kết đào tạo với trường cao đẳng, trường trung cấp để thực hiện chương trình đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường cao đẳng, trường trung cấp (đơn vị chủ trì liên kết đào tạo) chịu trách nhiệm cấp bằng tốt nghiệp cho người học theo quy định;

  e) Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo của Trung tâm;

  g) Được sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công;

  h) Được quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp theo quy định của pháp luật;

  i) Được tham gia đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đối với các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

  k) Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

  3. Quyền tự chủ của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau:

  a) Quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của Trung tâm;

  b) Quyết định thành lập tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển Trung tâm;

  c) Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật và các quy định về tự chủ tài chính đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập;

  d) Xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo, hình thức đào tạo; quyết định việc liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo; in phôi chứng chỉ, quản lý và cấp chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật;

  đ) Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của Trung tâm; đảm bảo chất lượng đào tạo của Trung tâm; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để đăng ký kiểm định;

  e) Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Trung tâm.

  4. Trung tâm có trách nhiệm giải trình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về các hoạt động sau:

  a) Công bố công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Trung tâm về các nội dung: Mục tiêu, chương trình đào tạo; hình thức đào tạo, kế hoạch tổ chức đào tạo; kế hoạch tuyển sinh; danh sách người học nhập học và tốt nghiệp hàng năm theo nghề, nhóm nghề đào tạo; điều kiện để bảo đảm chất lượng dạy và học; chi phí đào tạo, mức học phí và miễn, giảm học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học; kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; hệ thống chứng chỉ của Trung tâm, danh sách học sinh, học viên được cấp chứng chỉ hàng năm; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo; các quy chế, quy định nội bộ;

  b) Cam kết với cơ quan quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động để đạt được các cam kết; không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của Trung tâm để tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật và của Thông tư này;

  c) Có cơ chế để người học, giáo viên và xã hội tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của Trung tâm;

  d) Công khai thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định và công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm, trừ những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước;

  đ) Báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

   

  Chương II. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRUNG TÂM

   

               Điều 8. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

  1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, bao gồm:

  a) Giám đốc và các phó giám đốc;

  b) Các phòng chức năng và tổ chuyên môn, nghiệp vụ;

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, quy mô, nghề đào tạo, giám đốc Trung tâm quyết định thành lập các phòng chức năng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được phê duyệt trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

  c) Các hội đồng tư vấn; Hội đồng quản lý;

  d) Các tổ sản xuất, dịch vụ để phục vụ đào tạo (nếu có).

  Trung tâm được thành lập các tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp. Việc thành lập và hoạt động của tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo của Trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  2. Việc thành lập, giải thể các tổ chức trực thuộc Trung tâm; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức được thực hiện theo quy định của pháp luật, Thông tư này và được cụ thể hóa trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

  Điều 9. Tiêu chuẩn và thẩm quyền bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc

  1. Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

  2. Thẩm quyền bổ nhiệm

  Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với giám đốc, phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc

  Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, đại diện cho Trung tâm trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động và điều hành tổ chức, bộ máy của Trung tâm, có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau:

  1. Nhiệm vụ:

  a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng của Trung tâm;

  b) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của Trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Xây dựng quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động theo quy định của pháp luật;

  c) Quản lý tài chính, quyết định thu chi và phân phối các thành quả lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy định;

  d) Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập cho giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động và người học;

  đ) Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường đào tạo lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trong Trung tâm;

  e) Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động và người học trong Trung tâm. Hàng năm, tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động;

  g) Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật;

  h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

  2. Quyền hạn:

  a) Được quyết định các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm quy định tại Điều 7 của Thông tư này;

  b) Được quyết định thành lập các phòng chức năng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được phê duyệt trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;

  c) Quyết định bổ nhiệm các trưởng, phó phòng, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo trực thuộc Trung tâm theo quy định;

  d) Tổ chức tuyển dụng, quản lý và sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật; quyết định việc giao kết hợp đồng lao động đối với giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động theo quy định của pháp luật;

  đ) Giao kết hợp đồng đào tạo nghề nghiệp, bổ túc, bồi dưỡng nghề cho người học theo quy định của pháp luật;

  e) Ký hợp đồng cho thuê, liên doanh, liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong hoạt động đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật;

  g) Cấp chứng chỉ cho người học tại Trung tâm theo quy định;

  h) Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động và người học của Trung tâm trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý;

  i) Được hưởng các chế độ theo quy định.

  Điều 11. Phó giám đốc Trung tâm

  1. Phó giám đốc Trung tâm là người giúp giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm.

  2. Nhiệm vụ và quyền hạn của phó giám đốc:

  a) Giúp giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của giám đốc và giải quyết các công việc khác do giám đốc giao;

  b) Khi giải quyết công việc được giám đốc giao hoặc ủy quyền, phó giám đốc thay mặt giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và giám đốc về kết quả công việc được giao hoặc ủy quyền.

  Điều 12. Hội đồng tư vấn, Hội đồng quản lý

  1. Hội đồng tư vấn trong Trung tâm do giám đốc quyết định thành lập để lấy ý kiến của giáo viên, cán bộ quản lý, doanh nghiệp, đại diện các tổ chức trong và ngoài Trung tâm nhằm tư vấn cho giám đốc về một số công việc cần thiết, liên quan đến việc triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Hội đồng tư vấn làm theo vụ việc và không hưởng lương.

  Việc thành lập, tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tư vấn do giám đốc quyết định và phải được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

  2. Việc thành lập Hội đồng quản lý trong Trung tâm để quyết định các vấn đề quan trọng trong quá trình tổ chức hoạt động của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Điều 13. Tổ chuyên môn, nghiệp vụ

  1. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ (sau đây gọi chung là Tổ) được tổ chức theo nghề hoặc nhóm nghề đào tạo. Căn cứ chức năng, quy mô, nghề đào tạo, giám đốc quyết định thành lập Tổ trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được phê duyệt trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

  2. Tổ trực thuộc Trung tâm có nhiệm vụ:

  a) Quản lý giáo viên, người lao động và người học thuộc Tổ theo phân cấp của giám đốc;

  b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trung tâm, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của nghề được Trung tâm giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các mô-đun liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các mô-đun của chương trình đào tạo; xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trung tâm; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy thuộc giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Tổ;

  d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

  đ) Quản lý giáo viên, người lao động, người học thuộc Tổ; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giáo viên, người lao động; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và người lao động khác thuộc Tổ;

  e) Tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động trong Tổ và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trung tâm theo quy định của Trung tâm;

  g) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của giám đốc Trung tâm; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo;

  h) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của giám đốc Trung tâm.

  3. Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, nghiệp vụ:

  a) Tổ có tổ trưởng và có thể có tổ phó do giám đốc bổ nhiệm;

  b) Tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của Tổ theo nhiệm vụ được quy định tại khoản 2 Điều này và theo phân cấp của giám đốc Trung tâm;

  c) Tổ trưởng phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên phù hợp với nghề đào tạo tại Tổ;

  d) Tổ phó giúp tổ trưởng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Tổ;

  đ) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó thực hiện theo quy định của pháp luật và được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

  Điều 14. Phòng chức năng

  1. Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu và giúp giám đốc Trung tâm trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc chủ yếu của Trung tâm như: Giáo vụ, đào tạo, hành chính, quản trị; tổ chức cán bộ; tổng hợp, đối ngoại; quản lý học sinh, người học; quản lý tài chính, quản lý thiết bị và xây dựng cơ bản theo chức năng, nhiệm vụ được giám đốc giao.

  Giám đốc quyết định thành lập các phòng chức năng theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được phê duyệt trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

  2. Phòng chức năng có trưởng phòng và các phó trưởng phòng. Trưởng phòng phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

  3. Phó trưởng phòng là người giúp trưởng phòng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Số lượng phó trưởng phòng tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy mô đào tạo của Trung tâm, được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

  Điều 15. Các tổ sản xuất, dịch vụ để phục vụ đào tạo

  1. Trung tâm được thành lập các tổ sản xuất, dịch vụ để phục vụ đào tạo, tạo điều kiện cho người học và giáo viên của Trung tâm thực hành, thực tập nâng cao kiến thức, kỹ năng. Việc thành lập và hoạt động của các tổ sản xuất, dịch vụ để phục vụ đào tạo được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  2. Các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này không có chức năng tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ.

  3.    Việc thành lập, giải thể, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này do giám đốc quyết định theo quy định của pháp luật và phải được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

  Điều 16. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội

  1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trung tâm hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  2. Đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ của tổ chức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.

   

  Chương III. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

   

  Mục 1. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

   

  Điều 17. Nghề đào tạo và tổ chức lớp học

  1. Trung tâm được đào tạo các nghề trình độ sơ cấp theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo thường xuyên quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của thị trường lao động.

  2. Việc tổ chức các lớp học theo chương trình đào tạo nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Điều 18. Chương trình và giáo trình đào tạo

  1. Căn cứ vào quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với trình độ sơ cấp; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ sơ cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình đào tạo trình độ sơ cấp để sử dụng làm chương trình đào tạo của Trung tâm.

  2. Trung tâm tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

  3. Trung tâm phải thường xuyên đánh giá, cập nhật, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất và dịch vụ.

  4. Trung tâm tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình; duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập của Trung tâm. Giáo trình đào tạo phải cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

  Điều 19. Tuyển sinh đào tạo

  1. Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp hàng năm trên cơ sở nhu cầu người học, nhu cầu nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của ngành, địa phương và năng lực đào tạo của Trung tâm.

  2. Trung tâm tổ chức tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Điều 20. Tổ chức, quản lý đào tạo của Trung tâm

  1. Trung tâm tổ chức và quản lý đào tạo theo quy định tại Điều 37 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, hướng dẫn về tổ chức, quản lý giáo dục nghề nghiệp của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tổ chức đào tạo các nghề tại nơi đủ điều kiện và đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp theo quy định.

  2. Việc tổ chức, quản lý quá trình đào tạo đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện theo quy định hiện hành của Việt Nam về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

  Điều 21. Hệ thống sổ sách, biểu mẫu quản lý hoạt động giáo dục nghề nghiệp; kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập và xét công nhận tốt nghiệp

  1. Trung tâm sử dụng hệ thống sổ sách, biểu mẫu dạy và học các chương trình đào tạo nghề nghiệp theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  2. Trung tâm thực hiện việc kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng và xét công nhận tốt nghiệp cho người học các chương trình đào tạo nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  3. Kết quả học nghề của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Trung tâm được chuyển về trường phổ thông để làm cơ sở đánh giá học sinh theo quy định.

  Điều 22. Cấp và quản lý chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo

  Trung tâm thực hiện việc cấp, quản lý chứng chỉ sơ cấp và chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Điều 23. Kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo

  1. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 67 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

  2. Trung tâm có trách nhiệm thực hiện kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

   

  Mục 2. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

   

  Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm trong hoạt động hợp tác quốc tế

  1. Thực hiện các hình thức hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 47 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục.

  2. Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trung tâm phù hợp với mục tiêu hợp tác quốc tế được quy định tại Điều 46 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục và chủ trương, chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

  3. Tổ chức quản lý và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo thẩm quyền.

  4. Thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài theo quy định của pháp luật.

  5. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế.

  Điều 25. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế

  1. Giao nhiệm vụ cho đơn vị thuộc Trung tâm làm đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ về hợp tác quốc tế của Trung tâm.

  2. Xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Trung tâm phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

  3. Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế thiết thực, hiệu quả; thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Trung tâm.

  4. Phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các hoạt động hợp tác quốc tế.

   

  Chương IV. GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG

   

               Điều 26. Tiêu chuẩn và trình độ chuẩn của giáo viên trong Trung tâm

  1. Giáo viên trong Trung tâm phải có các tiêu chuẩn sau:

  a) Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt;

  b) Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm và đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều này;

  c) Có lý lịch rõ ràng; bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

  2. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

  a) Giáo viên dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;

  b) Giáo viên dạy trình độ sơ cấp quy định tại điểm a khoản này, nếu không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

  Điều 27. Giáo viên trong Trung tâm

  1. Chức danh của giáo viên trong Trung tâm được quy định tại khoản 3 Điều 53 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

  2. Việc tuyển dụng, thực hiện chế độ làm việc, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và các chính sách khác đối với giáo viên của Trung tâm thực hiện theo quy định tiêu chuẩn chức danh giáo viên trong Trung tâm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và quy định của pháp luật.

  Điều 28. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên

  Giáo viên trong Trung tâm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 55 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

  1. Chấp hành các quy chế, nội quy, quy định của Trung tâm.

  2. Thực hiện quy định về chế độ làm việc đối với chức danh giáo viên do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  3. Được bố trí giảng dạy theo chuyên ngành, nghề được đào tạo; được lựa chọn phương pháp, phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lực cá nhân, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp; được bảo đảm trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

  4. Được hưởng lương, phụ cấp và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.

  5. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy theo kế hoạch và điều kiện của Trung tâm; được tham gia vào việc quản lý và giám sát hoạt động của Trung tâm; được tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các hoạt động xã hội theo quy định của pháp luật.

  6. Được bảo vệ danh dự, nhân phẩm. Được tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý về các chủ trương, kế hoạch phát triển đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy, nội dung, phương pháp giảng dạy, tổ chức quản lý của Trung tâm; được nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật. Được dự các cuộc họp hội đồng do Trung tâm thành lập khi các hội đồng này giải quyết những vấn đề có liên quan đến người học của lớp mình được phân công, phụ trách.

  7. Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục khác nhưng phải thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 55 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình công tác.

  8. Giáo viên tham gia hoạt động khoa học và công nghệ được hưởng quyền theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ; giáo viên làm công tác quản lý trong Trung tâm nếu tham gia giảng dạy thì được hưởng các chế độ đối với giáo viên theo quy định của pháp luật và quy định hợp pháp của Trung tâm.

  9. Tham gia quản lý người học và đóng góp trách nhiệm với cộng đồng.

  10. Chịu sự giám sát của Trung tâm về nội dung, chất lượng, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

  11. Hoàn thành các công việc khác được Trung tâm, phòng hoặc tổ bộ môn phân công.

  Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ quản lý, người lao động

  Cán bộ quản lý, người lao động làm công tác quản lý, phục vụ trong Trung tâm có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ, chức trách được phân công; được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật và trong hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động.

  Điều 30. Việc tuyển dụng giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động

  Giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động làm công tác quản lý, giảng dạy, phục vụ trong Trung tâm được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức và pháp luật về lao động.

   

  Chương V. NGƯỜI HỌC

   

               Điều 31. Người học

  1. Người học trong Trung tâm được quy định tại Điều 59 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục, bao gồm: Học sinh của chương trình đào tạo sơ cấp; học viên của chương trình đào tạo thường xuyên quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

  2. Người học có nhu cầu học các chương trình đào tạo theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được giao kết hợp đồng đào tạo với giám đốc Trung tâm.

  Điều 32. Nhiệm vụ và quyền của người học

  Người học có nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 60 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục và các nhiệm vụ, quyền cụ thể sau:

  1. Thực hiện quy chế, nội quy của Trung tâm; thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Trung tâm, chấp hành pháp luật của Nhà nước.

  2. Đóng học phí và phí dịch vụ khác theo quy định.

  3. Được tham gia lao động và hoạt động xã hội, tổ chức xã hội trong Trung tâm.

  4. Được học rút ngắn hoặc kéo dài thời gian thực hiện chương trình đào tạo, được lưu ban; được bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật.

  5. Được cấp chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp tương ứng với trình độ, chương trình đào tạo theo quy định của pháp luật.

  6. Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện của Trung tâm phục vụ việc học tập, thực hành, thực tập và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Được bảo đảm các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình học tập, thực hành, thực tập theo quy định của pháp luật.

  7. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của tập thể người học kiến nghị với Trung tâm các giải pháp góp phần xây dựng Trung tâm, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình.

  8. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm, của cơ sở sản xuất nơi thực hành, thực tập.

  9. Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động.

  10. Thực hiện nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo quy định của pháp luật.

  11. Được học tập, rèn luyện theo mục tiêu đào tạo hoặc hợp đồng đào tạo đã giao kết với Trung tâm.

  12. Được hưởng các chính sách đối với người học theo quy định của pháp luật.

  13. Được chọn chương trình học, hình thức học, địa điểm học phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và của Trung tâm; được tạo điều kiện chuyển đổi chương trình, hình thức và địa điểm học nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếp nhận.

   

  Chương VI. TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

   

               Điều 33. Quản lý và sử dụng tài sản

  1. Nguồn hình thành tài sản công tại Trung tâm, bao gồm:

  a) Tài sản công bằng hiện vật do Nhà nước giao theo quy định áp dụng đối với cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 29 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

  b) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khấu hao tài sản, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật;

  c) Tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay, vốn huy động, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

  2. Trung tâm thực hiện việc quản lý và sử dụng tài sản công được giao theo quy định của pháp luật.

  3. Mọi thành viên trong Trung tâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm.

  4. Hàng năm, Trung tâm phải tổ chức kiểm kê, đánh giá giá trị tài sản của Trung tâm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật. Chấp hành đầy đủ các chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, thống kê và báo cáo định kỳ; công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

  5. Trung tâm có trách nhiệm kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán năm và kiểm kê theo quyết định kiểm kê, đánh giá lại tài sản công, xác định tài sản thừa, thiếu và nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật; thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công.

  Điều 34. Nguồn tài chính

  1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

  2. Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm, bao gồm:

  a) Học phí, dịch vụ tuyển sinh do người học đóng;

  b) Thu từ hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động sự nghiệp khác;

  c) Lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, liên kết.

  3. Kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước.

  4. Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

  5. Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 35. Sử dụng nguồn tài chính

  1. Chi thường xuyên, bao gồm:

  a) Chi cho các hoạt động đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

  b) Chi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Trung tâm (bao gồm cả chi trả vốn, trả lãi tiền vay theo quy định của pháp luật).

  2. Chi không thường xuyên, bao gồm:

  a) Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình đầu tư công; chương trình, đề án khác;

  b) Chi thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động;

  c) Chi vốn đối ứng thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài theo quy định;

  d) Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

  đ) Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, thiết bị; chi thực hiện các dự án đầu tư khác theo quy định của Nhà nước;

  e) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

   

  Chương VII. QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM VỚI DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

   

               Điều 36. Quan hệ giữa Trung tâm với doanh nghiệp

  Trung tâm có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, bao gồm:

  1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp và thị trường lao động.

  2. Mời đại diện của doanh nghiệp có liên quan tham gia vào việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo của Trung tâm; tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập nghề và đánh giá kết quả học tập cho người học.

  3. Phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức cho giáo viên, người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp, gắn giảng dạy, học tập với thực tiễn sản xuất, dịch vụ.

  4. Hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động của doanh nghiệp khi có nhu cầu.

  5. Phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

  Điều 37. Quan hệ giữa Trung tâm với gia đình người học

  1. Trung tâm có trách nhiệm thông báo công khai kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển sinh và các chính sách, chế độ đối với người học hàng năm.

  2. Trung tâm chủ động phối hợp với gia đình người học để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

  Điều 38. Quan hệ giữa Trung tâm với xã hội

  1. Trung tâm thực hiện liên kết với các cơ sở sản xuất, các cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các cơ sở đào tạo khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh tham quan, thực tập, thực hành sản xuất, ứng dụng công nghệ để gắn việc giảng dạy, học tập với thực tế sản xuất.

  2. Trung tâm thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ, ngành, địa phương có liên quan, với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc xác định nhu cầu đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động.

  3. Trung tâm phối hợp với các cơ sở văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tạo điều kiện cho người học tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

  4. Trung tâm tổ chức cho giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động và người học tham gia các hoạt động xã hội; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhằm xây dựng môi trường đào tạo lành mạnh.

  Điều 39. Quan hệ giữa Trung tâm với cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  1. Trung tâm phối hợp với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong việc thực hiện nội dung đào tạo nghề nghiệp phổ thông và tư vấn hướng nghiệp.

  2. Trung tâm cử giáo viên tham gia giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ở địa phương nhằm thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề nghiệp phổ thông và tư vấn hướng nghiệp.

  3. Trung tâm phối hợp, liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức các hoạt động đào tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   

  Chương VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

               Điều 40. Trách nhiệm của Trung tâm

  1. Tổ chức thực hiện Thông tư; hoàn thiện tổ chức bộ máy, rà soát các mặt hoạt động, quy định về giáo viên, cán bộ quản lý để đáp ứng quy định tại Thông tư này; sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động và các quy định nội bộ khác của Trung tâm phù hợp với các quy định tại Thông tư này.

  2. Định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm và gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  1. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Thông tư này trong hệ thống các trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện trên toàn quốc; thực hiện thống kê hàng năm và xây dựng cơ sở dữ liệu về các Trung tâm.

  2. Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; hủy bỏ hoặc kiến nghị hủy bỏ các quyết định trái với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

  3. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

  Điều 42. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  1. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn Trung tâm tổ chức hoạt động theo quy định.

  2. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức hoạt động của Trung tâm theo thẩm quyền quy định.

               Điều 43. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  1. Hướng dẫn các Trung tâm xây dựng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn tại Thông tư này.

  2. Hướng dẫn các Trung tâm tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền quy định.

  4. Thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với Trung tâm và định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  Điều 44. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

  1. Trực tiếp quản lý Trung tâm và chịu trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết và kiểm tra, giám sát những vấn đề liên quan đến nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm thuộc phạm vi quản lý.

  2. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Thông tư này.

  3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc quản lý các Trung tâm trực thuộc; giải quyết khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật.

  4. Kiểm tra việc thực hiện Thông tư này và xử lý vi phạm đối với Trung tâm trực thuộc theo quy định của pháp luật.

  5. Định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm và gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   

  Chương IX. HIỆU LỰC THI HÀNH

   

               Điều 45. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

  2. Bổ sung khoản 3 vào Điều 1 Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp như sau “3. Điều lệ này không áp dụng đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện”.

  3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Toà án nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhá nước;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  - HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thánh phố trực thuộc Trung ương;

  - Ủy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

  - Công báo;

  - Website Chính phủ;

  - Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;

  - Lưu: VT, TCGDNN.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ
  TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Quân

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giáo dục nghề nghiệp của Quốc hội, số 74/2014/QH13
  Ban hành: 27/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 14/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Giáo dục của Quốc hội, số 43/2019/QH14
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Giáo dục nghề nghiệp của Quốc hội, số 74/2014/QH13
  Ban hành: 27/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  05
  Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp
  Ban hành: 25/12/2015 Hiệu lực: 10/02/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu:05/2020/TT-BLĐTBXH
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:16/08/2020
  Hiệu lực:01/10/2020
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo:11/10/2020
  Số công báo:943&944-10/2020
  Người ký:Lê Quân
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X